1

(165 replies, posted in Robotfoto's)

Aubanel wrote:

Klopt helemaal. Djuroski (zonder v) zal dat mogelijk zo gezien hebben, hoewel ook een andere prent zijn getuigenis boekstaaft.

Inderdaad Aubanel, hij zag nog dezelfde blik in de gangen van de rijkswacht van Aalst. Ik geef het gewoon maar mee want mij viel dat nu ineens op terwijl ik opzoekwerk deed over de maskers. Sommige maskers hebben zelfs pukkels. Heel moeilijk dus voor ons om alles juist te kaderen vermits we er niet bij waren.

2

(165 replies, posted in Robotfoto's)

Als de dader die Bozidar Djurovski gezien heeft in Eigenbrakel één van deze maskers droeg, dan is het misschien normaal dat Djurovski zeer donkere zwarte ogen gezien heeft. De echte ogen en irissen van de dader zullen waarschijnlijk wat verstopt geweest zijn in de schaduw van het masker. Die maskers vertonen alzo gauw een zeer indringende blik.

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214524582016068860.jpg

3

(776 replies, posted in Westland New Post)

Bakerstreet 221B wrote:

Nu Michel Libert. Niemand kan blijkbaar een geboorte-acte of iets dergelijks vinden.

Op internet zal je dit niet vinden. Elke geboorteakte is te vinden maar je moet hiervoor weten waar hij geboren is. Volgens een PV van de BOB van Waver is hij geboren in Brussel. De akte kan opgevraagd of ingekeken worden bij de dienst bevolking van de stad Brussel.

Bakerstreet 221B wrote:

De geboortedatum van Michel Libert die hier gekend is, is blijkbaar 18 februari 1958. Mooimooimooi. De moord in de Herdersliedstraat zal toch geen ‘verjaardagsgeschenk’ voor hem geweest zijn zeker?
.
Maar wacht eens: In het document dat Ruf Nachtrgaele ons geeft; https://drive.google.com/file/d/1xac83f … up5sg/view ;
zien we op bladzijde 49 dat Michel Libert voor zijn geboortedatum 19 februari 1958 opgeeft.
Hij schuift dus een dagje op. Kijk hier 1+9+2+1+9+5+8=35 ; 3+5 = 8 de 8e letter is de H van Hitler, wie anders? Als zijn geboortedatum daadwerkelijk 18 februari is, zoals sherlock hier schrijft, dan is het voor mij helder. Michel Libert wil hier voldoen aan de wicca-regel die satanistische nazi’s zichzelf voorschrijven en het kengetal van zijn geboortedatum op 8 laten uitkomen. (8 kansen op 9 komt dit niet uit, maar dat regelen ze dan wel)

Volgens de processen-verbalen afgenomen van Michel Libert en volgens de volgende een uitspraak van het Hof van Cassatie (zie »  Link) is hij geboren op 19 februari 1958.

De mogelijke link met de datum van de moorden in de Herdersliedstraat was mij nog niet eerder opgevallen. Goed om weten, al kan het nog altijd toeval zijn.

Bakerstreet 221B wrote:

Nu wil ik nog even kort (want ik moet naar mijn werk vertrekken) inpikken op de ‘uitdaging’ die Merovinger me voorschotelt in post nummer 562. Ik kan nu al zeggen dat ik deze uitdaging met goesting aanvaard en dat ik er me de volgende schoolvakantie eens grondig zal over buigen. Ik kom hier dus zeker nog op terug. Voor een bak Trappist (Orval) doe ik alles Merovinger!

Prima, ik kijk uit naar uw resultaat. Den Orval staat fris wink

4

(20 replies, posted in Westland New Post)

Nog een ander arrest van het Hof van Cassatie over de WNP-zaken.

HOF VAN CASSATIE - 2e KAMER - 21 september 1988

1° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN  ONDERZOEKS- EN VONNISGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK WEGENS POLITIEKE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN EN WEGENS DAARMEE SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET HOF VAN BEROEP - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VONNISGERECHT WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN FEITEN WAARVOOR HET WEL EN FEITEN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS, AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - ONBEVOEGDVERKLARING WEGENS SAMENHANG - ONWETTIGHEID.

3° SAMENHANG
STRAFZAKEN - AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ DE RECHTER - VERSCHEIDENE AKTEN VAN AANHANGIGMAKING - BEVOEGDHEID  VAN  DE  RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE FEITEN AANHANGIG GEMAAKT DOOR EEN VAN DE AKTEN - ONBEVOEGDHEID VOOR DE FEITEN VAN DE ANDERE AKTEN - GEVOLG.

4° REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN - TUSSEN  ONDERZOEKS- EN  VONNISGERECHTEN - VONNISGERECHT WAARBIJ DOOR AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN WANBEDRIJVEN NAAR GEMEENRECHT WAARVOOR HET BEVOEGD IS, EN POLITIEKE MISDADEN EN WANBEDRIJVEN WAARVOOR HET NIET BEVOEGD IS, AANHANGIG ZIJN GEMAAKT – ARREST WAARBIJ  HET VONNISGERECHT ZICH WEGENS HET BESTAAN VAN SAMENHANG ONBEVOEGD VERKLAART WAT DE WANBEDRIJVEN NAAR GEMEENRECHT BETREFT - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN HET ARREST - VERWIJZING NAAR HETZELFDE, DOCH ANDER SAMENGESTELDE HOF VAN BEROEP.

1° Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens politieke misdaden en wanbedrijven en wegens daarmee samenhangende misdrijven, het hof van beroep zich bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest onbevoegd heeft verklaard en er vooralsnog tegen de beschikking van verwijzing geen enkele voorziening openstaat, vernietigt het Hof, op het verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (1).

2° en 3° Wanneer bij een vonnisgerecht door afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren, kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, terwijl het zelf vaststelt dat de verschillende feiten samenhangend zijn (2).

4° Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar de correctionele rechtbank verwezen heeft, enerzijds, wegens wanbedrijven naar gemeenrecht, anderzijds, wegens politieke misdaden en wanbedrijven, en het hof van beroep zich op grond van samenhang onbevoegd verklaart voor het geheel, vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, het arrest van het hof van beroep in zoverre het zich onbevoegd heeft verklaard voor de gemeenrechtelijke wanbedrijven en verwijst het de aldus beperkte zaak naar hetzelfde, doch anders samengestelde hof van beroep (3).

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE LIBERT E.A.)
ARREST (vertaling)
(A.R. nr. 7032)

HET HOF; - Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van 11 Juni 1985, in de zaak I met nr. 69.20.32 647/83 in de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel:

1° Barbier Marcel, René, Albert, zonder beroep, geboren op 4 augustus 1959 te Charleroi, wonende Parmastraat 42, te Sint-Gillis, thans wegens een andere zaak in hechtenis;

2° Libert Michel, privé-detective, geboren op 19 februari 1958 te Brussel wonende Sint-Bernardusstraat 35 te Sint-Gillis, heden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen ter zake dat ze beiden in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, bij samenhang, elders in België:

A. met overtreding van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de privé-milities verboden worden, welke artikelen aangevuld zijn door de wet van 4 mei 1936, een privé-militie of elke andere organisatie van particulieren waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden hebben opgericht, hun steun eraan hebben verleend of ervan deel hebben uitgemaakt, en

B. deel hebben uitgemaakt van een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen door het plegen ofwel van misdaden waarop de doodstraf of dwangarbeid gesteld is, ofwel van een andere misdaad dan die waarop doodstraf of dwangarbeid staat, ofwel van wanbedrijven;

dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, bij beschikking van 11 juni 1985, in de zaak II, ingeschreven onder het nummer 25.11.1496/83 in de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel:

1. Libert Michel, rijksambtenaar, geboren op 19 februari 1958 te Brussel wonende Sint-Bernardusstraat 35 te Sint-Gillis;

2. Peche Jean Bernard, Baudouin, beroepsmilitair, geboren op 7 september 1952 te Brussel, wonende Raversijdestraat 46/A4, te Oostende;

3. Vanden Borre Francine, Gina, Madeleine, beroepsmilitair, geboren op 8 februari 1958 te Brussel, wonende Raversijdestraat 46/ A4, te Oostende;

4. Saucez Frederic, Ovilio, Michel, radiotelegrafist, geboren op 5 juni 1953 te Jemappes, wonende Franklinstraat 128, te Brussel;

5. Durvin, Françoise, Gilberte, Marie beroepsmilitair, geboren op 17 december 1956 te Elisabethville, wonende Callaerts Walledreef 23, te Gistel;

6. Vanden Herreweghen Philippe Andre, beroepsmilitair, geboren op 7 februari 1958 te Watermaal-Bosvoorde, wonende Steenboklaan 218 bus 29, te Sint-Lambrechts-Woluwe; en

7. De Jode Marc, René, Jozef beroepsmilitair, geboren op 16 april 1958 te Etterbeek, wonende Onderwijsstraat 46/5, te Zaventem naar de correctionele rechtbank verwezen heeft,

eerstgenoemde (Libert), de tweede (Peche), de vierde (Saucez), de vijfde (Durvin), de zesde (Vanden Herreweghe) en de zevende (De Jode) wegens het feit dat ze in het gerechtelijk arrondissement Brussel, in hun hoedanigheid van rijksambtenaar, ten deze van beroepsmilitair, door middel van hun ambtsbediening, bedrieglijk een niet nader bepaald aantal hun niet toebehorende stukken, waaronder telexberichten met een militaire inhoud, van een niet nader bepaalde waarde, hebben weggenomen ten nadele van hetzij het Ministerie van Landsverdediging, Strijdkrachten, hetzij van het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen, (telastlegging A), de vijfde (Durvin) wegens het feit dat ze in haar hoedanigheid van rijksambtenaar, door middel van haar ambtsbediening, bedrieglijk haar niet toebehorende aantekenboekjes, nietmachines, van een niet nader bepaalde waarde, heeft weggenomen ten nadele van de Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging (telastlegging B), de derde (Vanden Borre) en de vierde (Saucez), ter zake dat ze ten nadele van de Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging, geheel of gedeeltelijk, stukken waaronder telexberichten met een militaire inhoud, van een niet nader bepaalde waarde, alsook zaken die weggenomen, verduisterd of verkregen zijn door middel van een misdaad of een wanbedrijf, hebben geheeld (telastlegging C), eerstgenoemde (Libert), de tweede (Peche), de derde (Vanden Borre), de vierde (Saucez), de vijfde (Durvin), de zesde (Vanden Herreweghen), en de zevende (De Jode), ter zake dat ze voorwerpen, plans, geschriften, bescheiden of inlichtingen die in het belang van de verdediging van het grondgebied of van de uitwendige veiligheid van de Staat geheim moeten worden gehouden, geheel of ten dele, in origineel of in reproductie, wetens hebben overgeleverd of medegedeeld aan een persoon die onbevoegd was om die in ontvangst te nemen (overtreding van de artikelen 118 en 119 van het Strafwetboek - telastlegging D), eerstgenoemde (Libert), de tweede (Peche), de derde (Vanden Borre), de vierde (Saucez), de vijfde (Durvin), de zesde (Vanden Herreweghen) en de zevende (De Jode), ter zake dat ze met overtreding van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de privé-milities worden verboden, welke artikelen zijn aangevuld door de wet van 4 mei 1936, hun steun hebben verleend aan of deel hebben uitgemaakt van een privé-militie of van elke andere organisatie van particulieren waarvan het oogmerk is geweld te gebruiken, het leger of de politie te vervangen, zich met dezer actie in te laten of in hun plaats op te treden (telastlegging E);

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel, na de zaken met parketnotitienummer 69.20.32647/83 en 25.11.1496/83 wegens samenhang te hebben gevoegd, zich bij een op 23 februari 1988 op tegenspraak gewezen vonnis onbevoegd heeft verklaard om van de strafvordering kennis te nemen;

dat het Hof van Beroep te Brussel, bij het op tegenspraak gewezen arrest van 29 juni 1988, die onbevoegdverklaring heeft bevestigd op grond dat in de tweede zaak « de beklaagden Libert, Peche, Vanden Borre, Saucez, Durvin, Vanden Herreweghen en De Jode onder de telastlegging D worden vervolgd wegens overtredingen van de artikelen 118 en 119 van het Strafwetboek, welke overtredingen politieke misdrijven zijn als ze zonder winstoogmerk zijn gepleegd ( ... ) en tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoren ( ... );

dat in het omgekeerde geval, als die misdrijven wel met winstoogmerk zijn gepleegd ( ... ), zij als misdrijven van gemeen recht worden beschouwd en, door aanneming van verzachtende omstandigheden, kunnen worden gecorrectionaliseerd;

dat bovendien de personen aan wie de in de telastlegging D opgesomde feiten worden verweten, gelet op hun hoedanigheid van militair, onder de toepassing vallen van de artikelen 15 en 16 van het Militair Strafwetboek naar luid waarvan de militairen die een van de in de artikelen 113 tot 119 van het Strafwetboek opgesomde misdrijven plegen, zich schuldig maken aan de misdaad verraad en gestraft worden met hechtenis van 5 tot 10 jaar of met opsluiting;

dat bij de hoedanigheid van militair ook nog de verzwarende omstandigheid bedoeld in artikel 123 ter van het Strafwetboek kan voorkomen;

dat in dit geval en wanneer de gewone rechtbank bevoegd is omdat het misdrijf waarover de militaire gerechten uitspraak moeten doen, samenhang vertoont met een misdrijf waarvoor de gewone rechtbanken bevoegd zijn, het misdrijf door aanneming van verzachtende omstandigheden kan worden gecorrectionaliseerd;

dat, blijkens de gegevens van het dossier en de verklaringen van de beklaagden, dezen het in de telastlegging D omschreven misdrijf alleen uit ideologische overwegingen en niet uit winstoogmerk hebben gepleegd;

dat noch de vordering tot verwijzing van 2 mei 1985 noch de beschikking van 11 juni 1985 van de raadkamer voor de telastlegging D de verzwarende omstandigheden bedoeld in de artikelen 123 ter van het Strafwetboek en 15 en 16 van het Militair Strafwetboek, noch verzachtende omstandigheden in aanmerking hebben genomen, doch uitsluitend de artikelen 118 en 119 betreffende de politieke misdrijven »;

Wat de zaak II betreft :

Overwegende dat de tegen de op 11 juni 1985 in die zaak gewezen beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel vooralsnog geen enkel rechtsmiddel kon worden aangewend, en dat het op 29 juni 1988 gewezen arrest van het Hof van Beroep te Brussel in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid ervan een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;

dat er grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;

Overwegende dat de in de telastlegging D vermelde feiten, naargelang de dader al dan niet onder de rechtsmacht van de militaire gerechten valt, politieke misdaden of wanbedrijven opleveren wanneer zij zonder winstoogmerk zijn gepleegd;

dat zulks ten deze het geval schijnt te zijn;

dat krachtens artikel 98 van de Grondwet die misdaden en wanbedrijven tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoren;

dat die misdaden en wanbedrijven samenhangend blijken te zijn met de overige, in de telastleggingen vermelde misdaden en wanbedrijven;

Overwegende dat sommige beklaagden, die bij de strijdkrachten waren ingelijfd, op de dag van de hun ten laste gelegde feiten, militair in actieve dienst of met onbepaald verlof waren;

Overwegende dat in de regel de militaire gerechten eveneens bevoegd zijn om uitspraak te doen over de politieke misdaden of wanbedrijven die aan militairen ten laste worden gelegd;

Overwegende dat uit de gedingstukken weliswaar schijnt te volgen dat bepaalde ten laste gelegde feiten door sommige beklaagden zijn gepleegd in hun hoedanigheid van lid van de strijdkrachten als militair in actieve dienst of met onbepaald verlof, maar dat zulks niet het geval is voor de andere in de telastlegging opgesomde misdrijven en beklaagden;

dat krachtens. artikel 26 van de wet van 15 juni 1899, gewijzigd bij artikel 15 van de wet van 30 april 1919, de burgerlijke en niet de militaire gerechten bevoegd zijn om kennis te nemen van de gehele zaak;

Wat de zaak I betreft:

Overwegende dat op de in de telastleggingen A en B vermelde feiten correctionele straffen staan en dat die feiten door de op 11 juni 1985 in die zaak gewezen beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel wettig voor het vonnisgerecht zijn gebracht;

Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat de feiten bedoeld in de in zaak II gewezen beschikking van de raadkamer niet wettig bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, niet, met bevestiging van het beroepen vonnis, kon vaststellen dat die feiten samenhangend waren met de feiten bedoeld in de in zaak I gewezen beschikking van de raadkamer;

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die op 11 juni 1985 werd gewezen in zaak II met nr. 25.11.1496/83 in de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel;

vernietigt het op 29 juni 1988 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis, het vonnisgerecht onbevoegd verklaart om uitspraak te doen in zaak I met nr. 69.20.32647/83 in de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel;

beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen wat hen betreft;

verwijst de zaak II nr. 25.11.1496/83 naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel en de zaak I nr. 69.20.32647/83 naar het Hof van Beroep te Brussel, anders samengesteld.
________________________________________________________________________________________________________

21 september 1988 – 2e kamer – Voorzitter en verslaggever: de h. Stranard, afdelingsvoorzitter Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.

(1) Cass., 29 nov. 1983, A.R. nr. 8115 (A.C, 1983-84, nr. 171).
(2) en (3) Cass., 5 dec. 1979 (A.C., 1979-80 nr. 224); 9 Jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 279) en de noot get. R.A.-D.; 8 feb. 1984, A.R. nr. 3412 (Ibid., 1983-84, nr. 310).

Bron: Belgisch Staatsblad | Arresten van het Hof van Cassatie - Gerechtelijk jaar 1988-1989 – Deel I

5

(29 replies, posted in Bewijsstukken)

Ik heb mij eens beziggehouden met het opzoeken van (carnaval)maskers uit de jaren '80 van Franse politici. De kans is zeer groot dat het maskers betrof van de Franse firma CESAR S.A. Deze firma bracht, en brengt nog steeds, heel wat verkleedspullen op de markt, ook in België. De maskers van Franse politici maakten deel uit van de softmasker-reeks ‘Grandes Gueules’. De firma CESAR bracht deze reeks regelmatig uit, waarschijnlijk zelfs jaarlijks. Zo zijn er al zeker maskers uit 1979, 1981, 1984 en 1986. Het gaat telkens om zachte soepele latex maskers waarin de voorzijde wel verstevigd is met een harde plastic inzetstuk om de juiste vorm aan het aangezicht te geven. Misschien herkent een getuige wel één van deze maskers.

Hierbij het overzicht (er zijn er nog, zoals o.m. van vrouwelijke politici maar ik heb hier enkel de relevantste maskers overgenomen):

Jacques Chirac

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214624582016068864.jpg

François Mitterand

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801215424582016068874.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801215324582016068870.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134524582016068918.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134524582016068917.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134524582016068919.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134524582016068920.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134624582016068921.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134624582016068922.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134624582016068923.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802134724582016068924.jpg

Valéry Giscard d'Estaing

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214724582016068865.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214824582016068866.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801215024582016068868.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214824582016068867.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802270324582016068929.jpg

Raymond Barre (precies ‘de oude’)

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294724582016068931.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294624582016068930.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294724582016068932.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294724582016068933.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294724582016068934.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010802294824582016068935.jpg

Georges Marchais

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801215324582016068871.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801215224582016068869.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214524582016068860.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214624582016068863.jpg

Alain Juppe

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214424582016068855.jpg

Laurent Fabius

https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214424582016068856.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2019/01/08//19010801214424582016068857.jpg

6

(83 replies, posted in Bewijsstukken)

FreCR wrote:

Op het label van de jas uit de advertentie dat forumlid Nino plaatst, staat "ABL" gestikt, wat voor "Armée Belge Belgisch Leger" staat.

Net zoals de bril van de reus op RF19 een ABL-bril lijkt te zijn.

7

(776 replies, posted in Westland New Post)

Ruf Nachtergaele wrote:

@Merovinger
ik heb eens nagekeken of uw bewering  juist is dat  mijn bestand een uittreksel is van het dossier Latinus zoals te vinden op wikileaks .
Uw bewering is onjuist. Dat is al te merken aan de vele zinnen ,woorden, die zwart gemarkeerd zijn....in mijn ggogledrivebestand, iets wat je niet ziet in het wikileaksbestand. Bovendien staan er zaken in mijn bestand die niet in het wikileaksbestand staan.bvb; in mijn bestand staat op blz 18 een verhoor door onderzoeksrechter Francine Lyna van iemand  die in dienst van de veiligheid werkte , nmlk D'Hoogh André. Dat verhoor staat niet in het wikileaks-bestand. Het is best mogelijk dat er zelfde PV's in voorkomen. Maar feit is, het is geen uittreksel. ps; ik heb het ook nog met andere zoekopdrachten getoetst.

Klopt, dat PV op pag. 18 zit inderdaad niet in het bestand op Wikileaks. Ik zal je bestand eens helemaal doornemen maar op het eerste zicht zie ik verder geen inhoudelijke verschillen. Wel is duidelijk dat het in jouw bestand om een andere scan van het dossier gaat gezien de markeringen. Het bestand op Wikileaks is ook leesbaarder.

8

(776 replies, posted in Westland New Post)

Bakerstreet 221B wrote:

Die Rosenbergschaal waarover Libert spreekt in dit artikel, geloof nu alstublieft toch niet dat dat een rekensleutel is! Die Rosenbergschaal verwijst naar Alfred Rosenberg, spiritueel nazileider uit WOII.

@Bakerstreet 221B: Heb je mijn idee en bericht over die Rosenbergschaal al gelezen? Ik beweer niet dat mijn versie de juiste is maar lees het eens rustig door. Zie » Forum

Eric Lammers (niet Libert dus) heeft het over een wiskundige codering van de opdrachtdocumenten. En in het dossier Latinus vindt u de volgende verklaring van Bernard Estievenart, een agent van de staatsveiligheid:

"Par après Libert nous a remis un paquet de fiches, environ 150; il s'agissait de fiches codées qui étaient le résultat, d'investigation sur certaines, personnes. Le codage de ces fiches supposait également tout un écolage. Ces fiches, selon Libert, étaient introduites dans un ordinateur mais il n'a jamais voulu nous dire où se trouvait cet ordinateur. Il nous a seulement dit un jour qu'il y avait un local à Cologne. Il nous a non plus jamais indiqué le siège du WNP."

Bron: Verhoor Bernard Estievenart | PV BOB Waver | 13 juni 1985

Zelfs voor het afgeven van de rapporten werd een code-systeem gebruikt. Zo verklaart Eric Lammers daarover:

"A de nombreuses reprises nous avons servi de courrier àu groupement et cela se déroulait à la gare du Midi et à la gare Centrale.
Nous étions en surveillance et devions repérer un homme avec un journal (La Dernière Heure) plié sous le bras. Nous devions l'interpeler et nous exhiber mutuellement une carte orange, et citer un chiffre-code lié au groupe "date-heure". Soit un paquet, soit une enveloppe nous était remis que nous remettions à LIBERT. Cela a duré plusieurs mois. J'ignore ce que contenaient les colis et enveloppes."

Bron: Verhoor Eric Lammers | PV BOB Waver | 25 september 1985

Marcel Barbier beaamde de bovenstaande verklaring van Eric Lammers:

"Vous me parlez d'un système de courrier décrit par Lammers dans sa déclaration du 25 septembre 1985. La procédure est exacte, il s'agissait du système courrier employé entre les différentes cellules du mouvement afin que le courrier ne transite pas par la poste. L'homme qui recevait les enveloppes, gare du midi ou gare centrale, était chargé de le distribuer."

Bron: Verhoor Marcel Barbier | PV BOB Waver | 7 november 1985

Je kan in dezelfde topic (Link) zelf een aantal WNP-verslagen lezen. Je zal zien dat de verslagen inderdaad deels gecodeerd werden. In hoofdzaak gaat het om gecodeerde persoonsnamen, plaatsnamen, data en uur.

U, die zich graag met cijfers en letters bezighoudt, moet dit een fantastische materie vinden. U krijgt van mij een bak trappist als u de code kan kraken. wink Ik ben nl. zeer benieuwd naar de info achter de gecodeerde namen en het wiskundige systeem dat voor de codering gebruikt werd. Zie het als een broederlijke gezonde uitdaging. Met uw wiskundige kennis moet het u lukken om dit te kraken. Ik ben daar niet in thuis noch te slim voor.

9

(776 replies, posted in Westland New Post)

Bakerstreet 221B wrote:

Mervovinger, uw kennis over pers- en andere artikelen over dit onderwerp is merkelijk ruimer dan de mijne, maar laat me toe u mee te geven dat uw vermogen om verbanden te leggen voor verbetering vatbaar is.

Ik leer uit uw reactie dat u niet weerlegt dat onderzoeksrechter Guido Bellemans het in zijn oproep had over drie doders die lange donkere kapmantels droegen in Beersel. Dat is al goed.

Ik weerleg dit niet omdat er twee versies de ronde van zijn oproep in de media en ikzelf de eigenlijke tekst van Bellemans tot op heden niet onder ogen heb gezien. Slechts één van de twee versies kan juist zijn.

Bakerstreet 221B wrote:

De huidige website van CWB vermeldt niet eens de moord in de Herdersliedstraat als bendefeit.
(...) Als u dus graag giftige pijlen over vooringenomenheid uitstuurt, beste Merovinger, stuur ze dan aub eerder naar Charleroi dan naar mij. http://killersbrabant.be/feiten.html Ik verneem graag van u waar ik op deze website de moord in de Herdersliedstraat kan vinden.
(...) Wat op die website van CWB staat is dus minstens misleidend wegens omissie van belangrijke info.

Ik schiet geen giftige pijlen uit en wil u hier zeker niet belachelijk maken of zoiets. We discussiëren hier gewoon. Pro en contra. Zo werkt denkwerk het beste.

Die dubbele moord is niet opgenomen op de website van de CWB om de eenvoudige reden dat er tot op heden geen ballistisch verband bestaat tussen dit feit en de bendefeiten. Bovendien werd deze dubbele moord reeds beslecht voor het hof van assisen. Die zaak is dus juridisch afgesloten tenzij er alsnog een element zou opduiken waardoor zou blijken dat de veroordeelde in deze zaak (Barbier) onschuldig blijkt. Bovendien is die zaak ook nog eens juridisch verjaart tenzij zou blijken dat ze gekoppeld kan worden d.m.v. het aspect bendevorming met de feiten van de Bende van Nijvel en dan nog meer bepaald met het bendefeit in Aalst (want alle andere bendefeiten zijn eigenlijk ook al verjaard).

Op de website van de CWB staat ook niets vermeld over de moord op Mendez, de moord op Van Hees, de wapendiefstal bij het SIE, de aanslag op Vernaillen, de moord op Latinus, enz ... terwijl deze feiten misschien wel door dezelfde daders zijn uitgevoerd als de bendefeiten.

Bakerstreet 221B wrote:

De regisseurs van ‘het grote toneelstuk in Charleroi’ beginnen pas te rekenen vanaf 13 maart 1983.

Het is 13 maart 1982. wink

Bakerstreet 221B wrote:

U verraadt in uw reactie dat u niets kent over occulte genootschappen

Dat klopt en geef ik gerust toe. Daar ken ik niets van maar ik ben leergierig. Ik lees, leer elke dag bij en absorbeer dus wat u schrijft.

Bakerstreet 221B wrote:

In menig artikel over chantagemateriaal dat door de bende gebruikt werd lees ik dat er bij sommige excessen jonge mensen als slachtoffer gevallen zijn.

Dan gaat u er vanuit dat de bende chantagemateriaal in handen heeft en deze ook gebruikt. Dat kan, ik weet het niet.

Bakerstreet 221B wrote:

Het stoort me dus een beetje dat u me ervan verdenkt dat ikzelf niet outside the box zou denken. Ik probeer in deze diarree een feitjes en weetjes rode draden te ontwaren en meen daarin gedeeltelijk te lukken. Germaans paganisme, satanisme, en, – zoals Aubenel terecht opmerkt - kindermisbruik, komen naar mijn inzichten duidelijk aan de oppervlakte.

Ga uw gang. Zoals gezegd, lees ik mee.

Bakerstreet 221B wrote:

Om aan te geven dat dit allemaal niet zo ver gezocht is en dat deze obscure ideeën spelen in de hoofden van onze adel, wil ik er u op wijzen dat onder andere het boek ‘God in Laken’ erop attendeert dat koning Boudewijn ooit duiveluitdrijvingen liet uitvoeren bij prins Laurent. Die stakker is dus niet zomaar in de psychiatrie terecht gekomen.
(...)
Toch wel een heel merkwaardig initiatief van Koning Boudewijn, vriend van Franco, vindt u niet Merovinger?

Onze Koningen hebben nog meer zotte en dodelijke dingen gedaan.

Bakerstreet 221B wrote:

Och ja, ik was even vergeten dat duiveluitdrijvingen tot het Opus Dei behoren.

Inderdaad. Zie ook het dwarsbomen van het onderzoek van Guy Dussart.

10

(151 replies, posted in 1983)

Ben wrote:

Een simulatie van de vlek zoals ze getoond werd in de uitzending van gisteren:

https://i25.servimg.com/u/f25/11/22/12/24/wijnvl11.png

Het officiële opsporingsbericht van de politie:

Tijdens de overval in Beersel werd bij één van de overvallers een geboortevlek of een wijnvlek opgemerkt in de nek. Het was een langgerekte ovalen vlek van 3 tot 5 cm lang. De dader was groot en zo’n 1m85 à 1m90 lang.

Is men eigenlijk wel zeker dat het om een geboortevlek of wijnvlek gaat? Ik denk nl. nog aan een andere logische optie. We weten dat er op de opgeviste kogelwerende vest in Ronquières een DNA-staal is gevonden op de bebloede kraag van de vest. Over deze bloedvlek maakt men meestal de link met een mogelijke dodelijke afloop van de overval in Aalst. Het is logisch om die associatie te maken vermits agent Eddy Nevens in Aalst naar de openstaande koffer van de vluchtauto heeft geschoten. Maar wat als de bloedvlek op de kraag er eerder op gekomen is?

De vest werd vermoedelijk gestolen in de nacht van 10 september 1983 in Temse. Waarschijnlijk werden de kogelwerende vesten gebruikt in Nijvel. Misschien hebben de daders er zelfs nog andere feiten mee gepleegd in september of begin oktober 1983. De overval in Beersel gebeurde op 7 oktober 1983.

Stel nu dat één van de daders, tussen 10 september 1983 en 7 oktober 1983, geraakt  werd in de nek (door een schampschot in Nijvel of aan de Diable bijvoorbeeld of door een stuk wegspringend glas of stomweg bij het uitstappen uit de Saab). In het tankstation in Eigenbrakel nabij de plaats waar de Saab werd achtergelaten werd er ook al bloed gevonden in de toiletten. Kan het dan niet zijn dat wat de getuige in Beersel beschouwt als een moedervlek of wijnvlek, eigenlijk een wonde is in de nek die het bloed op de kraag van de kogelwerende vest heeft veroorzaakt? Of het was misschien zelfs een pleister op de nekwonde?

Als dat het geval is geweest, dan kan men dus nog lang zoeken achter een dader met een geboortevlek in de nek.