131

So many ways of deception ..... niet de bovenstaande post, wel andere. Dankuwel Cobra. Door velen verguisd, niet door sommigen. Diagonaal lezen helpt soms wel. Moeilijk gaat ook, soit.

Wie is nooit verontrust geweest ? En ook nu nog niet ? Maak een optelsom, maak een schema en je bent er (quasi).

132

Die hebben niet meer bewijsmateriaal gezien dan wij ooit zullen zien. Dat is juist mijn punt. En ik denk niet dat hier iemand opmerkingen heeft over de volksjury.

133

Het is de rechter die zich niet neerlegt bij de slotsom van de volksjury. Zeven juryleden beslissen 'schuldig', vijf juryleden beslissen 'onschuldig'! Waarom legt de rechter de uitslag van de neutrale jury naast zich neer? Waarom word er dan überhaupt nog een jury samengesteld als hun beslissing word genegeerd!

134

LEO wrote:

Uiteraard zal Tony Van Parys ( CVP) alles in het werk stellen om de Franstalige zusterpartij (PSC) uit de wind te zetten. Feit is dat Langlois er niets van terecht gebracht heeft.

Laat ons de telefonische opdracht herinneren van de minister van Justitie (PSC), Melchior Wathelet, aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde. Verder het ondenkbare wat er gebeurde met het dossier bij het Hof van Beroep te Gent waar verschillende partijen terzijde werden geplaatst bij de behandeling van de zaak.

De talrijke onderzoeksmogelijkheden die opzettelijk niet werden benut in de bendecommissie. De betrokkenheid van politici en Rijkswachtofficieren in verschillende aangelegenheden. De getuigenissen van ex rijkswachters die opzettelijk weerhouden werden om hun taak volwaardig te behartigen en uit te voeren. Bandopnamen van hogere officieren bij het ministerie van landsverdediging en de betrokkenheid van SV.

Een persoon, de naam PdK onwaardig, dat de stille getuigen (sporen) opzettelijk verplaatste en vernietigde. Een levenspartner van een rijkswachtofficier dat toevallig de dag van de overval afwezig was als kassierster. De overheveling van het dossier had zijn redenen. Zonder enige betrokkenheid van supra vermelde diensten waren de daders reeds lang gevat!

Ik wens er nog aan toe te voegen dat de huidige minister van Justitie zijn woord tot op heden niet is nagekomen. De beloofde enquêteurs van het Comité P zijn nog steeds niet toegevoegd aan de CWB.

Vanaf het ogenblik dat men zijn woord naar daden omzet, wordt het zeker niet in dank afgenomen. Gevonden wapens en munitie dat men aan een onderzoek laat onderwerpen, lijkt plots het onderwerp te zijn van mijn machtsmisbruik, onwettige tussenkomst, enz.. .

Niettegenstaande heeft eenieder wel de mond vol tot het oplossen van de misdaden.

135

Zonder al te veel in detail te gaan, wil ik hier aan toevoegen dat ik (zoals ik reeds vermeldde) wel enkele malen met Nihoul in contact ben gekomen en ik kan bevestigen dat hij naar het einde toe op bepaalde vlakken (medisch en m.i. ook financieel) echt wel een sukkelaar was. Ik wil onderstrepen dat ik persoonlijk er ook van overtuigd ben dat er heel wat potjes waarin hij geroerd heeft toegedekt bleven (zoals bv. Christine Van Hees, de X-dossiers, ...) en dat hij heel wat connecties had.

Maar van bescherming en invloed tijdens de nadagen van zijn carrière heb ik toch weinig gemerkt.

Mijn persoonlijke mening? Je hebt een arm zo lang als de Donau zolang je jezelf in bepaalde milieus beweegt en om het zo uit te drukken 'relevant' bent. Je weet dingen, maar deze zijn enkel van waarde zolang de personen die de hoofdrol spelen nog leven, of zich in de positie bevinden om jou gunsten te verlenen.

Dan komt sowieso nog de vraag: waarom heeft hij (als hij geen gunsten meer kon 'innen' of heel wat betrokkenen al overleden waren) nooit zijn grote verhaal verteld? Simpel:

  • ten eerst had hij er niks meer bij te winnen, en kon hij dan zelf ook nog in beschuldiging gesteld worden voor een reeks onopgeloste zaken.

  • ten tweede bestaat er mogelijk nog altijd het risico dat de invloedssfeer van het verleden nog enigszins voortleeft hetzij bij nakomelingen van betrokkenen, hetzij binnen bepaalde (politieke of ideologische) groeperingen ... Dit zou er voor kunnen zorgen dat er toch nog altijd enig risico verbonden is aan het vernoemen van bepaalde personen i.v.m. bepaalde feiten.

Conclusie: ik denk dat er zeker spraken was van 'invloed' in de gloriejaren van Nihoul. Echter, zijn laatste levensjaren waren een zielig zootje met o.a. nog het oprichten van bepaalde vehikels, een vos verleert nl. zijn streken niet. Ik sluit mij aan bij de mening dat, indien zijn zgn. netwerk nog zou bestaan, hij de herfst van zijn leven niet zou gesleten hebben in een krot aan de Noordzeekust.

Bepaalde kennis of informatie die je op een bepaald moment in handen hebt is ook geen garantie voor een mooie oude dag denk ik. Het gaat er ook over deze informatie up-to-date te houden, je relaties te onderhouden of gewoon op het juiste moment deze kennis ten gelde te maken. Misschien heeft hij in deze gefaald.

Nog een laatste opmerking: zijn (excusez le mot) 'vetzakkerij', een zelfs voorliefde voor jonge kinderen staat voor mij buiten kijf. Ik heb hier nog een mooie anekdote over, die ik echter liever niet in virtuele inkt vermeld. Wie weet eens bij pot en pint. wink

136

Volledig eens met je post, behalve dan met het woord sukkelaar. Omdat hij tot op het laatste andere en echte sukkelaars geld wou aftroggelen via zijn vzw. En het zou mij minder gestoord hebben mocht ik de achterliggende zaken niet kennen.

Zoals reeds geschreven, ik heb contact opgenomen met hem ivm zijn vzw. Eigenlijk sloot je als lid een verzekeringscontact van het zevende knoopschat rechtsbijstand af. In ieder geval kon hij dat contact niet verder afsluiten aangezien hij buiten gevlogen is bij de maatschappij. Reden onbekend.

Kenniz05 wrote:

ten tweede bestaat er mogelijk nog altijd het risico dat de invloedssfeer van het verleden nog enigszins voortleeft hetzij bij nakomelingen van betrokkenen, hetzij binnen bepaalde (politieke of ideologische) groeperingen ... Dit zou er voor kunnen zorgen dat er toch nog altijd enig risico verbonden is aan het vernoemen van bepaalde personen i.v.m. bepaalde feiten.

Aangezien dit zijn nakomelingen betreft kan en wil ik daar niet verder op ingaan maar er zijn mij bepaalde zaken opgevallen in die zin. Het zal je vader maar wezen.

Nihoul is dood, moeten we dan nog bezig blijven met zijn zaak? Ja want volgens mij zijn er Bende van Nijvel linken. En ook ja omwille van het heden en de toename van kindermisbruik. Hij is een voorbeeld van straffeloosheid en het zou nuttig zijn heel precies te weten hoe dit zo ver kon komen.

Wat zijn vetzakkerij betreft en zijn voorliefde voor jonge kinderen, ik vrees dat die vetzakkerij veel verder ging dan louter vetzakkerij. En dat de gevolgen catastrofaal waren. Nihoul opereerde natuurlijk niet alleen.En van hem wisten we op den duur dat hij een vetzak was. Vergeet niet dat hij in vrijheid gestorven is . Ik heb het er echt heel moeilijk mee dat je hem als een sukkelaar beschrijft. Kan je dat begrijpen ?

Kees BK, doel jij naar eenzelfde operatie zoals staatsveiligheid in het verleden bij Bonvoisin heeft opgezet? Meer bepaald dat journalisten verhalen naar boven brengen (foutief) en mekaar beginnen te citeren om hun gelijk aan te tonen. Wetende dat bij Bonvoison dit onder leiding was van vroeger hoofd van staatsveiligheid Albert Raes. Comité I heeft intussen Bonvoisin zijn gelijk aangetoond.

Laat mij duidelijk onderstrepen dat ik mij hier niet over uitspreek, alleen probeer ik me even in jouw gedachten te plaatsen.

138

Alle Belgen gelijk voor de wet? Onschuldig tot het tegendeel bewezen is? Al jaren van buiten te leren voor iedereen, advocaat of justitie, die vooral geen veroordeling wenst. Wat ons lang geleden moest beschermen tegen despotisme of misbruik, heeft al lang het tegenovergestelde effect. "Ouvre ta bouche sale pute et avaler." Ik hoop dat de burger er ooit genoeg van heeft en een keer bijt. Liefst in het kieshokje.

139

LEO wrote:

Het is de rechter die zich niet neerlegt bij de slotsom van de volksjury. Zeven juryleden beslissen 'schuldig', vijf juryleden beslissen 'onschuldig'! Waarom legt de rechter de uitslag van de neutrale jury naast zich neer? Waarom word er dan überhaupt nog een jury samengesteld als hun beslissing word genegeerd!

Artikel 351 van het toenmalige Wetboek van Strafvordering luidde als volgt:

Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, beraadslagen de rechters onder elkaar over hetzelfde punt. Hij wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof zich niet met de meerderheid van de jury verenigt

Thans is dit principe (iets anders verwoord opgenomen) in artikel 335 van datzelfde wetboek:

Indien de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid aan het hoofdfeit schuldig wordt verklaard, spreekt het hof zich uit. De beschuldigde wordt vrijgesproken indien de meerderheid van het hof het standpunt van de meerderheid van de jury niet volgt

Het is niet "de rechter" maar "het Hof", bestaande uit 3 rechters. De rechters zijn daarbij, net als de jury, neutraal. Daar de beslissing van de jury 7 tegen 5 was, is er sprake van een eenvoudige meerderheid. In een dergelijk geval verplicht de wet dat het Hof beraadslaagt. Het is de rechters in een dergelijk geval dus verboden zich zomaar neer te leggen bij het oordeel van de jury. Zij moeten zelf hun oordeel vormen. Het kan de rechters niet verweten worden dat zij de wet toepassen.

Verder nog enkele vragen of opmerkingen aan forumlid Coconut:

Dat Bouhouche nooit is verontrust i.v.m. Hilton is niet verwonderlijk. Zoals ik reeds heb gezegd volgt uit de getuigenis van X2 dat mevrouw Bouhouche niet bij de bewuste vergadering aanwezig was. Haar naam staat immers niet tussen de aanwezigen.

Wat is er zo belangrijk aan de datum 5 februari 1979? Is het verhaal i.v.m. die twee mannen en de moord gebaseerd op een echt verhaal? Ik begrijp niet direct waar het over gaat.

Of Nihoul daadwerkelijk een teddybeer heeft gegeven aan Christine van Hees wordt toch betwist. Voor zover ik kan zien doet alleen X1 hierover een verklaring. Uit de andere samenvattingen van verhoren blijkt dat de andere getuigen niets weten van een teddybeer (wat uiteraard niet wilt zeggen dat het niet waar is). Hiervoor verwijs ik naar het dossier waarvan de vindplaats werd meegedeeld door forumlid Scaramouche, zoeken op trefwoord "teddy". Ook in de media blijken er twijfels te zijn over het verhaal van de teddybeer, al kan ik de hele artikels niet lezen wegens een paywall (oa » www.demorgen.be).

140

5 februari 1979 is inderdaad gebaseerd op een echt verhaal. Brieven, PV's, getuigenissen, ... We zijn nog volop bezig met een link naar een andere zaak of persoon in dit verband. Om een tipje van de sluier op te lichten » olivernevermind.wordpress.com

Bij het overhandigen en afhalen van het beertje waren natuurlijk meerdere getuigen. Het is dus niet zo dat die getuigenis alleen van X1 komt.

Ik heb een fout gemaakt en wou eigenlijk schrijven: "Nihoul is nooit verontrust ivm Hilton vergadering". Iemand heeft in dit verband geschreven niet te begrijpen dat dit in het Hilton zou plaatsvinden. Wel, op die manier viel het niet op want sommige van deze heren (en dames) waren vaste klant. En echte zaken bespreken in het midden van de nacht was in het Hilton ook geen uitzondering.