21

https://imgur.com/pkNCqMF.jpg

Wat ik hierboven eerst postte, heb ik nog eens verduidelijkt hierboven.
De beproefde tactiek van Frans Reyniers om iemand uit de weg te ruimen.
Herlees bovenstaand artikel nog eens in de context van de feiten rond Jules Montel, Franz Balfroid, Gérard Bihay, ...
De wereld van Rock & Roll, moest Bultot nog leven, je kon het hem eens vragen....

Merci voor krantenartikel J&B?
Je gebruikt de identieke taal en stijl van enkele andere forumleden, raar...

Het is zeer belangrijk om de juiste puzzelstukken te kunnen leggen, helaas moet er daarvoor af en toe toch wat off-topic gegaan worden...

Dus -heel even dan maar- deze heel belangrijke post van forumbeheerder Ben in herinnering brengen, hier de link:
https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … 577#p21577

maar voor de beetje luie mensen vandaag een citaat:
"De toenmalige vriendin van Jean Bultot wist Hugo Coveliers nog een ander vreemd verhaal te vertellen. Toen haar man in de gevangenis verbleef was hij bijzonder ongerust over zijn situatie. Pas nadat Jules Montel werd vermoord, vond Jean Bultot zijn rust terug. Uit de getuigenverklaring van Frank De Moor weet de commissie dat hij van een informant wist dat Jules Montel op de hoogte was van het feit dat de strafbundel van een belangrijk politicus zou zijn verkocht en dus verdwenen was. De dader zou 5 miljoen hebben ontvangen en gedeponeerd hebben op een bankrekening in Luxemburg. Al deze gegevens zijn steeds meewarig weggewuifd door de officiële onderzoekers. Enig verder onderzoek zou nochtans geleerd hebben dat de man waarvan sprake niet aan zijn proefstuk toe was en 'bekend' is bij de gerechtelijke diensten."

Het hangt allemaal samen, het federale parket is hopelijk als team een betere puzzelaar, ten spijt van het zand dat ook hier in de ogen gestrooid wordt.

23

Ik weet enkel dat Reyniers zijn naam veel genoemd werd met de loods in Hoeilaart .
Deze Reyniers stonk uren in de wind naar alles wat crimineel was

24

Hij kon het zeker weten, hij heeft meermaals gezegd wie de bende was, hij heeft zelfs de namen van de schutters gegeven.

"In 1987 beweerde Reyniers openlijk dat de Bende niets met gewoon banditisme te maken had. Hij wees toen beschuldigend naar de rijkswacht, waar volgens hem de daders en de opdrachtgevers zaten. Enkele jaren later werd de GP-commissaris aangehouden op beschuldiging van corruptie. Nam de rijkswacht wraak en betaalde hij de prijs voor zijn gedurfde standpunt?

Natuurlijk heeft de "rijkswacht" wraak genomen, in het andere geval hadden we waarschijnlijk geen letter geweten van al de wantoestanden rond Reyniers.

25

Hier op het forum las je eerder al dat het niet Xavier Sliman maar Jules Montel was die Frans Reyniers tipte over de schuilplaatsen van gangsters Anthemus en Royen. 

"Op het proces Leroy op 29 oktober 1985 verklaarde Frans Reyniers dat het Montel was die hem getipt heeft over de schuilplaats van de voortvluchtige Michel Anthemus en François Royen, waardoor deze op 15 maart 1983 te Courbevoie werden gearresteerd."

Wat ik nog niet eerder op het forum las... (misschien heb ik erover gelezen dat kan):

Hilde Geens heeft ooit een gesprek gehad met een gewezen politieman over een mogelijke reus die rondhing in de Dragon Rouge, een café in de biotoop van de BOB van Halle. De BOB'er vertelde: "Hij heet Daniel. Hij is zeker twee meter lang, knap en slank en atletisch gebouwd, en een Albanees of een Libanees, eerlijk gezegd weet ik dat niet meer. Hij zag eruit als een mulat. Wij dachten dat die man de reus van Aalst zou kunnen zijn. We waren op hem gevallen bij een onderzoek naar een inbraak.

Hij was een gokker, en hij had speelschuld bij een andere crimineel, Johnny L. Die had gezegd: 'Manneke, je hebt een probleem, maar we willen je helpen. We weten een prima adres in Ruisbroek om in te breken.' Daniel was daarop ingegaan en had de inbraak samen met Johnny L. gedaan. Een getuige had de daders zien vluchten en een stuk nummerplaat genoteerd.
Een van de twee (en dus NIET Jules Montel of Xavier Sliman) zei:
'Als u die diefstal laat vallen, geef ik u Anthemus en Royen'. Hij wist waar de ontsnapte gangsters ondergedoken zaten in Parijs, en hij had de namen die op hun valse identiteitskaarten stonden.

Hij stelde ons een deal voor. Er is een spoedvergadering geweest op het parket in Brussel met de onderzoeksrechter. Frans Reyniers heeft de zaak naar zich toe getrokken en de onderzoeksrechter is ingegaan op het voorstel. Reyniers is in onze plaats naar Parijs getrokken en heeft die gangsters gearresteerd in het appartement van twee kassajuffrouwen."

Jules Montel werd -allicht door "zijn verraad"- op 11 augustus 1985 dood geschoten op straat.  Frans Reyniers had duidelijk debet aan de moord op Jules Montel en zei later hierover. "Nu kun je, vooral als brave burger vanuit je luie stoel, morele bezwaren hebben tegen deze manier van optreden. Maar, neem me niet kwalijk, als ik moet kiezen tussen de veiligheid van mijn gezin en dat van een onverbeterlijke gangster, dan weet ik wat mij te doen staat." (Bron: Reyniers. Superflik door Paul Koeck)

---
Pour vous éviter d'avoir à utiliser Google Translate: Sur ce forum, vous avez déjà lu que ce n'est pas Xavier Sliman mais Jules Montel qui a renseigné Frans Reyniers sur les cachettes des gangsters Francis Royen et Michel Anthemus.

"Lors du procès Leroy, le 29 octobre 1985, Frans Reyniers a déclaré que c'est Jules Montel qui lui a indiqué la cachette des fugitifs Michel Anthemus et François Royen, à la suite de quoi ils ont été arrêtés le 15 mars 1983."

Ce que je n'ai jamais lu sur le forum auparavant.
(Il est possible que je ne l'aie pas remarqué.)

Hilde Geens a eu un jour une conversation avec un ancien policier au sujet d'un possible géant qui traînait au 'Dragon Rouge', un pub dans le biotope du BSR de Hal. L'homme du BSR dit : "Il s'appelle Daniel. Il mesure au moins deux mètres, il est beau, mince et athlétique, il est albanais ou libanais, honnêtement je ne sais plus. Il ressemblait à un mulâtre. Nous avons pensé que cet homme pourrait être le géant d'Alost. Nous étions tombés sur lui lors d'une enquête sur un cambriolage.

C'était un joueur, et il avait une dette de jeu envers un autre criminel, Johnny L. Il avait dit : "Petit homme, tu as un problème, mais nous voulons t'aider. Nous connaissons une bonne adresse à Ruisbroek pour entrer par effraction. Daniel avait accepté cela et avait fait le cambriolage avec Johnny L. Un témoin avait vu les agresseurs s'enfuir et avait noté un morceau de plaque d'immatriculation.


L'un d'entre eux (et donc PAS Jules Montel ou Xavier Sliman) a dit :
'Si vous laissez tomber ce vol, je vous donnerai Francis Royen et Michel Anthemus'. Il savait où les gangsters en fuite se cachaient à Paris, et il avait les noms sur leurs fausses cartes d'identité.Il nous a proposé un marché. Une réunion d'urgence a eu lieu au parquet de Bruxelles avec le juge d'instruction. Frans Reyniers lui a soumis l'affaire et le juge d'instruction a accepté la proposition. Reyniers est allé à Paris en notre nom et a arrêté ces gangsters dans l'appartement de deux caissières."

Jules Montel est abattu en pleine rue le 11 août 1985, probablement à cause de "sa trahison".  Frans Reyniers était clairement responsable du meurtre de Jules Montel et a déclaré plus tard. "Maintenant, vous pouvez, surtout en tant que bon citoyen depuis votre fauteuil, avoir des objections morales à cette façon d'agir. Mais, excusez-moi, si je dois choisir entre la sécurité de ma famille et celle d'un incorrigible gangster, je sais ce que je dois faire." (Source : Reyniers. Superflik par Paul Koeck-978-90-5617-138-4)

26

Volgens Hilde Geens is bovenstaand verhaal van en over Reyniers totaal onwaar. Ook volgens Hilde Geens is de Daniël waarvan sprake in één van bovenstaande posts een Ethiopiër. ( Daniël was op een gegeven moment een verdachte reus). Is Hilde Geens beetgenomen of nam zij ons beet?

27

Wat er ondermeer wel "écht onwaar was", was het alibi van Madani Bouhouche voor "Walibi".

Het alibi van Madani Bouhouche voor "Walibi" was vals (dus).

De manier waarop deze overval is gepleegd vertoont opvallende gelijkenissen met het optreden van Madani Bouhouche
en zijn kompaan Robert Beijer tijdens hun misdaden.
Al in maart 1989 werd een proces-verbaal gemaakt die op de gelijkenissen wees tussen de Walibi-overval en het misdadige optreden van Madani Bouhouche en Robert Beijer. Dit PV toonde eveneens aan dat Madani Bouhouche een vals alibi had gegeven voor de dag van de moord bij Walibi. Bouhouche veinsde dat hij de dag van de overval een sportongeval heeft gehad. Onderzoek wees uit
dat dit ongeval pas drie dagen later gebeurde.

Tijdens het proces tegen Bouhouche en Beijer, dat in het najaar van 1994 begon, werd verwezen naar dit PV.
De advocaten van de verdachten namen dit niet omdat de Walibi-overval niet in de akte van beschuldiging was opgenomen.
De voorzitter van de rechtbank ging in op het verzoek van de advocaten om er geen aandacht aan te schenken.
De wet liet de rechter nochtans toe wel rekening te houden met het bewuste PV en nieuwe onderzoeksdaden te bevelen!

Er is een reden dat de overval en moord op de geldkoerier Willy Pans -waarbij een H&K gebruikt werd van de diefstal bij de Groep Diane door oa Madani Bouhouche (!)- NIET tot de Bende Van Nijvel wordt gerekend.  Het zou immers -net zoals de vondst van het lijk van Francis Zwarts- tot de ontknoping kunnen leiden van de zogezegde 'Bende Van Nijvel'.

Overigens, Daniel Bruylants ziet er op de verschillende foto's inderdaad getint uit.

Denk je niet Fenix dat Hilde en anderen die Daniel Bruylants verwarden met zijn voornaamgenoot en collega gangster Daniel Sajfou, die wél uit Ethiopië afkomstig was?
Deze laatste Daniel heeft bij mijn weten enkel sigaretten, checks en juwelen gestolen, geen idee waarom jij deze Ethiopiër wilt koppelen aan de Bende Van Nijvel.... vertel ons alles...

28

In 2010 liet de cel Waals Brabant die Daniel even oppakken tesamen met Baugniet, volgens Hilde Geens. Ben pl

29

Ben plaatste hem trouwens ook in de lijst van verdachten. Dus neen, ik sleur er hem niet bij.