Van den Steen, een slachtoffer met gezond verstand en zijn advocaat, Vermassen, een mens met een gezond inzicht en jarenlange ervaring in belangrijke misdaaddossiers, bijna de ideale "profiler". Als die mensen dan plots "openbaar" praten, zijn de eerste reacties ronduit negatief en misprijzend. Denk toch even na, waarom zou een advocaat met zulk een ervaring, zoiets onbezonnen openbaar maken. Omdat in dit politiek apenland, sommige dingen angstvallig verborgen worden gehouden, omdat ze, als ze openbaar worden, de politieke partijen onderuit worden gehaald in hun geoofwaardigheid en betrouwbaarheid naar de "kiesplichtige" bevolking. En je moet zijn uitspraak ivm Staatsveiligheid en Diane nuanceren; een cel van Staatsveiligheid en een cel van Rijkswacht was op de hoogte van de feiten en personen en trek de lijn zinvol door, en je komt uit, net zoals in de Middeleeuwen, bij de adel en de geestelijkheid...

Blijkbaar gelooft de Cel nu volop in het spoor Diane, maar echte harde bewijzen hebben ze voorlopig nog niet. Ze raken er wel steeds meer van overtuigd dat de daders en organisatie daar gezocht moeten worden. Mooie praatjes onder de mediadruk die nu ontstaan is, om dan straks weer als een nachtkaars uit te gaan?

Ik denk dat we mogen uitsluiten dat ze straks nog een garagebox wapens en auto's gaan vinden. En het onderzoek gaan ze om politieke redenen ook niet snel naar Vlaanderen overhevelen. Hoogstens naar het federaal niveau. Als de wet voor spijtoptanten er komt, kunnen ze dan misschien nog één levende dader vinden die wat wil praten, maar als de rest van de bende en organisatie dan al lang overleden zijn, kan die eigenlijk vertellen wat hij wil. Er beweegt veel, maar als je ziet wat er de afgelopen decennia allemaal gebeurd is in het onderzoek kan je moeilijk heel hoopvol zijn.

Hoe het kon dat dossiers over de Bende van Nijvel werden verbrand

Delen van het enorme onderzoek over de Bende van Nijvel -dat miljoenen pagina’s telt- werden door een nieuw onderzoeksteam verbrand. Dat blijkt uit een proces-verbaal uit 2012 van een oud-politiecommissaris die jarenlang het onderzoek naar de bende leidde.

Sp.a-fractieleider in de senaat Bert Anciaux kaartte op 20 juni 2013 een kwalijke kwestie aan in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. “Deze keer is het nieuwe feit dat dossiers uit het onderzoek naar de Bende van Nijvel worden verbrand”, klonk het. Anciaux wilde tekst en uitleg van toenmalig minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld).

De informatie kwam voort uit een proces-verbaal van voormalig Vlaams commissaris bij de federale politie Eddy Vos, die zestien jaar lang het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidde, waarover De Morgen berichtte. Vos beklaagde zich over een nieuw team van onderzoekers dat tal van documenten in het onderzoek naar de bende begon te verbranden.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Integraal: de verklaring van minister van Justitie Koen Geens over het onderzoek naar de Bende van Nijvel

afgelegd 24 oktober 2017

Het dossier van de Bende van Nijvel houdt ons land sedert lang in de ban. Het is een opeenvolging van gebeurtenissen die van een dermate onmenselijk gehalte zijn dat het wel leek alsof de Staat zelf aangevallen werd. De buit was in geen enkel opzicht in verhouding tot de aangerichte schade, de aanvallen lieten een spoor van terreur achter, de tol van mensenlevens die werden vernietigd en de families die samen daarmee werden verwoest, was onnoemelijk zwaar.

Het motief was onduidelijk, vele theorieën werden opgebouwd, het onderzoek sleepte aan, en uw parlement probeerde met twee onderzoekscommissies helderheid te scheppen. Het onderzoek van het onderzoek leverde geen duidelijk bewijs van bewust en kwaadwillig falen. Maar dat er weinig tot geen tips kwamen vanuit het professioneel milieu van de misdaad, bij zoveel wreedheid, wees er volgens velen op dat het dossier atypisch was en dat de daders daar dan ook niet moest gezocht worden. Volgens vele anderen ging het wel om een weliswaar heel bijzondere maar toch ‘gewone’ professionele misdadigersbende.

Het dossier van de Bende van Nijvel heeft sinds mijn aantreden als minister van Justitie altijd mijn volle aandacht gekregen. Eén van mijn eerste contacten met de Procureurs-generaal ging precies en uitvoerig over dit dossier. De impact van deze feiten op de talrijke slachtoffers, op de samenleving en op de justitie vereisen namelijk niet aflatende inspanningen van elke bevoegde instantie, en dus ook van de minister van Justitie.

Ik heb vooral overleg gehad met de Procureurs-generaal van Luik en Bergen. De verantwoordelijke Procureur-generaal is die van Luik. Mijn voorgangster, mevrouw Turtelboom, heeft deze magistraat belast met het dossier, ook al wordt het dossier behandeld in Charleroi. De reden was dat de Procureur-generaal van Luik voorheen Procureur des Konings was van het arrondissement Charleroi en dus reeds vertrouwd was met het dossier. Gezien het een gerechtelijk dossier betreft, is de onderzoeksrechter van Charleroi de leidende magistraat. Ter herinnering, indertijd werd het dossier van de feiten gepleegd in Vlaanderen (o.a. Aalst) bij arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent overgezonden naar Bergen teneinde samengevoegd te worden met de feiten die hadden plaatsgevonden in Wallonië.

Zoals gezegd, toen ik Minister werd, kwam ik vrij snel in contact met het dossier, zowel op verzoek van Procureur-generaal De Valkeneer, als op verzoek van een aantal slachtoffers. Dit gebeurde op 18 november 2014. Het werd me duidelijk dat een aantal onderzoeksstrategieën geen bevredigend resultaat hadden opgeleverd, dat er pogingen gedaan waren om het onderzoek te manipuleren, terwijl de slachtoffers en hun nabestaanden me lieten verstaan dat ze onvoldoende gehoor hadden gekregen in het verleden.

Omdat men mij bij het begin van mijn mandaat vrij nauwgezet op de hoogte had gesteld van de stand van zaken van het onderzoek in Charleroi, heb ikzelf opnieuw de Procureur-generaal en zijn team uitgenodigd op 11 juni 2015 om opnieuw een stand van zaken van het onderzoek te krijgen. Mede daarom werd op mijn voorstel de verjaring voor dergelijke feite door uw parlement verlengd met 10 jaar bij Wet van 19 oktober 2015, zodat de dreigende verjaring vermeden werd.

Op 14 mei jl. op de bijzondere regeringstop over veiligheid nam de Regering de beslissing om een wetsontwerp spijtoptanten voor te bereiden, net zoals een wetsontwerp over burgerinfiltranten. Voor wie zegt dat dit voor spijtoptanten al lang had moeten gebeuren, verwijs ik naar de wetsvoorstellen van Tony Van Parijs en Raf Terwingen die jarenlang op de agenda van deze Commissie stonden. Er staan tussen droom en daad de werkelijkheid, de wet en praktische bezwaren staan. Geen van beide onderwerpen ligt in onze tradities, en dat blijkt bij de voorbereiding van de teksten. In het voortbrengen van wetteksten heeft mijn kabinet een relatief goede reputatie maar deze bevalling is een lastige, precies omwille van die tradities die naar boven komen bij alle adviezen die we inwonnen.

Al voor de onthullingen van de voorbije dagen, stonden beide teksten op de agenda van de IKW Justitie. Deze ochtend handelde het over de burgerinfiltranten, volgende week gaat het over de spijtoptanten. Het zijn lijvige teksten geworden, met lange memories van toelichting. Men moet de nieuwe wet ook willen doen werken, weet u, en bepaalde ervaringen in het verleden hebben mij geleerd dat een ontwerp met onvoldoende draagvlak in de praktijk niet altijd het gewenste verschil kan maken, en in sommige rechtsgebieden dode letter blijven. Denk maar aan de straf van de uithuiszetting of aan de techniek van het schuldig pleiten.

Ondanks de terreurdreiging en de opvolging van de aanslagen bleef ik tijd uit trekken voor de slachtoffers en/of hun advocaten. Zo had ik onder meer in maart 2017 een lang overleg met meester Van Steenbrugge die mij o.a. om steun verzocht vanuit het slachtofferfonds om voor zijn cliënten het gehele dossier te kunnen inkijken. Hoewel ik begrip had voor deze vraag, kon daar niet op worden ingaan.  De (onafhankelijke) Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden liet mij weten via haar voorzitter “dat de cliënten reeds vroeger een financiële bijdrage hadden gekregen (in 2000 en 2005) en dat de vervaltermijn van 10 jaar is verstreken”. Dit werd zo mondeling meegedeeld. 

De onthullingen in de media van dit weekend noopten mij om meteen een dringende en bijzondere alertheid aan de dag te leggen. In die zin heb ik vorige zondag 22 oktober het College van Procureurs-generaal dringend bijeengeroepen teneinde mij te kunnen vergewissen van de laatste stand van zaken die mij nog niet was meegedeeld.

Ik geef u nu de informatie die de Procureur-Generaal mij toeliet om mee te delen over de lopende zaak en in het bijzonder over de recente ontwikkelingen:

Op 22 februari 2017 heeft Commissaris Vos, voormalig lid van de Waals-Brabantse cel, een proces-verbaal opgemaakt ter attentie van mevrouw de onderzoeksrechter Michel. Hij vermeldde dat de genaamde, David Van Den Steen, één van de slachtoffers van de moorden in Aalst, gecontacteerd was geworden door een persoon die hem uitgelegd had dat de broer van een in 2015 overleden rijkswachter, zou bekendgemaakt hebben dat deze rijkswachter hem enkele weken voor zijn overlijden had toevertrouwd deelgenomen te hebben aan de moorden van Waals-Brabant.

Op 24 februari 2017 verhoren de onderzoekers de persoon die met David Van Den Steen contact had gehad. Deze zal de elementen zoals aangegeven door David, bevestigen.

Op 28 februari 2017 wordt de broer van de rijkswachter verhoord. Hij zal minder expliciet zijn dan de informatie die eerder werd aangebracht. Hij zei wel dat zijn broer hem heeft laten verstaan dat hij zou hebben deelgenomen aan de feiten van Waals-Brabant en dat de groep Diane betrokken zou geweest zijn bij de feiten. Hij verwijst naar een ontwrichting van de staat. Hij beschrijft zijn broer als groot en perfect Frans sprekend.

Op 6 maart 2017, wordt de voormalige vriendin van de rijkswachter verhoord. Ze hebben ongeveer 2 jaar samengeleefd. Tijdens hun relatie heeft de rijkswachter tegen haar nooit over een eventuele deelname aan de feiten gesproken of er naar verwezen. Echter, in november 2016, heeft de broer van de rijkswachter haar tijdens een gesprek gezegd dat de rijkswachter betrokken was bij de feiten en dat het om een politieke zaak ging.

Er is een spoor van de rijkswachter teruggevonden in het dossier. Ingevolge het verspreiden van robotfoto’s in 1997, wordt hij herkend als nummer 19 door dezelfde persoon die David in 2017 zal contacteren. Bij de vergelijking zijn gelijkenissen gebleken tussen dit portret en de foto van betrokkene ten tijde van de feiten. Deze robotfoto werd gemaakt volgende op een getuigenis van een persoon die aanwezig was tijdens de aanslag in Overijse op 27 september 1985.

Op 15 maart 2017 wordt het personeelsdossier van de rijkswachter opgevraagd bij de dienst HR van de federale politie. Uit onderzoek van dit dossier, zal blijken dat de rijkswachter op 26 september 1985 vrijgesteld was van dienst wegens een blessure aan de voet.Ter herinnering, het is op 27 september 1985 dat de dubbele aanslag in Eigenbrakel en Overijse plaatsvond. Er blijkt eveneens dat betrokkene toegewezen was aan de groep Diane van 1977 tot 1979 en dat hij deze eenheid heeft verlaten om bij de brigade in Aalst te gaan, dienst waaraan hij nog steeds toegewezen was in 1985 op het ogenblik van de tweede reeks feiten.

Tijdens de aanslag op de Delhaize in Eigenbrakel, zal een getuige zeggen dat één van de daders Frans sprak met een Vlaams accent. De rijkswachter is Nederlandstalig maar spreekt correct frans.

Op 13 april 2017, wordt de broer van de rijkswachter opnieuw verhoord door de onderzoekers om meer informatie te kunnen bekomen. Betrokkene zal grotendeels bij zijn eerste verklaring blijven. In mei 2017 zal een derde verhoor plaatsvinden. Tijdens dit verhoor, zal hij de deelname van zijn broer aan de feiten van Waals-Brabant bevestigen.
Op 12 juni 2017 wordt het medisch dossier van de rijkswachter in beslag genomen en geanalyseerd door een wetsdokter. Daaruit blijkt dat betrokkene een ongeval had op 26 september 1985 en een breuk op 11 oktober 1985.

In 2000 werd een speekselstaal afgenomen bij de rijkswachter en werden zijn vingerafdrukken genomen. De vergelijking tussen deze vingerafdrukken met deze uit het dossier was negatief. In 2017 vindt een genetische analyse plaats die geen enkel resultaat opleverde.
Tijdens zijn laatste levensjaren, heeft de rijkswachter samengewoond met een man die zijn computer overheild na zijn overlijden. Deze computer werd in beslag genomen door de onderzoekers, maar er werd geen enkel nuttig element meer op teruggevonden.

De onderzoekers hebben werk van gemaakt om meerdere vrienden van de rijkswachter, zelf ook rijkswachters, te identificeren. Dit werk heeft toegelaten om enkele personen te identificeren die nuttig zouden kunnen zijn voor het onderzoek.

De onderzoekers hebben ook beschikbare elementen verzameld in het dossier van de rijkswachters en de leden van de groep Diane, met het oog om ze te linken aan de rijkswachter.

Ingevolge contact met de voormalige vriendin van de rijkswachter in 2017, gaf zij enkele bijkomende elementen en meer bepaald dat zij hem een caravan had gekocht in Cerfontaine op een camping. Deze caravan werd teruggevonden door de onderzoekers, maar er werd geen enkel bruikbaar spoor meer aangetroffen.

Voor het overige, wordt het onderzoek verdergezet.

Tot hier de mededelingen die de Procureur-generaal mij verschafte. Vandaag kreeg ik nog de laatste informatie m.b.t. tot de brieven die Meester Vermassen overmaakte aan de procureur-generaal van Gent, waarvan sprake in de pers. Procureur-generaal De Valkeneer liet mij weten dat alle brieven werden geanalyseerd op gerechtelijk vlak en dat ze na verificatie geen enkel element bijbrachten voor het gerechtelijk onderzoek.

  1. De piste die sedert februari is blootgelegd is ongetwijfeld interessant. En zoals steeds zullen er believers en non-believers zijn. Het is zaak geen overdreven verwachtingen te koesteren, maar elke steen moet bovenkomen.

  2. Wie praat met de slachtoffers of met de gepensioneerde rechercheurs komt onvermijdelijk diep onder de indruk van hun gedetailleerde kennis en het gegeven dat het dossier hen niet, hen zelfs nooit loslaat. Teveel is ggeschied, teveel is onopgehelderd. Toen ik vorig jaar de koffietafel na de jaarlijkse herdenking in Aalst verliet, heb ik vooral de hoop opgemerkt die in veler ogen nooit is gestorven. Daarom alleen al, maar ook voor de geloofwaardigheid van justitie, en omdat de kans bestaat dat de bende van Nijvel de Staat zelf viseerde, moet de onderste steen boven worden gehaald.

  3. Laat ons niet al te streng zijn voor wie vandaag dit dossier tot een goed einde mag proberen te brengen. Vele PG’s PK’s en Dirjuds waren zoals ik mannen in hun 20 ten tijde van de aanslagen. Sommigen waren nog kind. Zoals sommige slachtoffers. Allemaal samen hebben wij een besmeurde erfenis gekregen. Uit een tijd waarin de opsporingstechniek en -ethiek niet dezelfde waren als vandaag. Zeker niet indien er ook maar een kleine kans bestond dat eigen mensen zouden betrokken zijn. Het maakt onze verantwoordelijkheid er niet geringer op. Maar die verantwoordelijkheid kaderen helpt om te zien wat er echt aan de hand is. De diensten zijn altijd paraat gebleven. Ils n’ont jamais baissé la garde. Maar toch mag worden gesteld dat een dossier waarin volgens vooraanstaande insiders wellicht alleen nog spijtoptanten redding konden brengen, door een recente informatie nieuwe zuurstof heeft gekregen. Zo hebben justitie, politiek en de publieke opinie opnieuw de energie gekregen om een oude schuld in te lossen. Maar opnieuw : geen overspannen, maar realistische verwachtingen.

  4. Een concrete vraag is: wat nu? Tijdens het overleg dat ik zondagavond had met het College van de Procureurs Generaal, heb ik het College verzekerd dat als er meer capaciteit nodig is om de recente pistes snel te onderzoeken en te analyseren, er bijkomende steun kan komen vanwege de federale gerechtelijke politie (toezegging Claude Fontaine) maar ook vanwege de dienst enquêtes van het Comité P, gelet op de aanwijzingen van mogelijke betrokkenheid van (ex)-politieambtenaren. Sedert begin september waren trouwens al twee nederlandstalige inspecteurs van gerechtelijke politie toegevoegd aan de equipe van Charleroi, waar al permanent 3 andere enquêteurs waren. Vandaag dinsdag zien de Procureurs-generaal van Mons en Luik de onderzoeksrechter en de enquêteurs, en begin volgende week zullen zij rapporteren aan het volledige College van de Procureurs Generaal. Dan zal ik samen met mijn kabinet en met het College beslissen welke equipes op welke plaatsen moeten worden ingezet. De Directeur-generaal Fontaine van de Gerechtelijke Politie heeft mij al laten weten dat hij bereid was om de equipe te verdubbelen als dit zou nodig blijken. We moeten dit met een koel hoofd doen, rekening houdend met de ervaring, de competentie en de bevoegdheid van éénieder, wars van inefficiënte emoties. In elk geval zal ik vanaf nu dergelijk overleg over dit dossier met mijn diensten even geregeld inlassen als dat over de terreurdossiers. De rechterlijke macht en het openbaar Ministerie zijn weliswaar volstrekt onafhankelijk, maar ik acht het mijn taak om geregeld geïnformeerd te worden, gelet op het meer dan normaal historisch belang van deze zaak.

  5. Ten slotte onderstreep ik dat het belangrijk dat het gerechtelijk onderzoek nu verder loopt met de nodige discretie en met respect voor het geheim van het onderzoek.

25

Ik onthoud vooral:

"Deze robotfoto werd gemaakt volgende op een getuigenis van een persoon die aanwezig was tijdens de aanslag in Overijse op 27 september 1985. [...] Tijdens de aanslag op de Delhaize in Eigenbrakel, zal een getuige zeggen dat één van de daders Frans sprak met een Vlaams accent. De rijkswachter is Nederlandstalig maar spreekt correct frans."

Ook: er is eigenlijk geen koppeling met Aalst? (Zou niet verstandig zijn want Bonkoffsky is daar goed gekend + hij was toen ook niet fysiek in staat?)

Lees hier toch op het nieuws dat het Bonkoffsky was die David neerkogelde (bron: Het Nieuwsblad). Hoe moet ik dat kwalificeren?

27

Dossiers verbrand, wapens gepikt, slachtoffers geschoffeerd: onderzoek Waals-Brabant is één grote warboel

De gouden tip naar oud-rijkswachter C. B. werd eind 1998 bij de cel Waals-Brabant (CWB) behandeld door rijkswachters. Terugblik op wat eens werd aangekondigd als het “onderzoek van de laatste kans”.

Met honderd waren ze, voor wat was aangekondigd als het “onderzoek van de laatste kans”. Ze kregen in Jumet, bij Charleroi, een kazerne toegewezen. De politiehervorming moest nog komen, maar hier zou eind 1996 een keurkorps van politiemensen van tot dan toe rivaliserende korpsen de finale doorbraak realiseren. Het was in die tijd ongezien: speurders van zowel BOB (rijkswacht) als gerechtelijke politie die niet enkel kantoren zouden delen, maar ook informatie.

De groep werd opgedeeld. 60 mensen zouden sporen naar het klassieke banditisme uitvlooien, 40 anderen zouden focussen op “politieke” sporen. De ene groep werkte onder leiding van de Franstalige rijkswachter Lionel Ruth, de andere onder die van de Nederlandstalige Eddy Vos.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Merovinger wrote:

Ik heb ondertussen nog tweemaal contact gehad met de cel, meer bepaald op 27 januari 2017 en 17 maart 2017. Mijn dossier ligt nog altijd tussen de vele stapels op hun bureau. Ze zijn er nog maar met drie dus is het moeilijk werken. Er zou wel al een eerste ondervraging zijn gebeurd maar ik heb geen idee of dit al iets heeft opgeleverd.

In tegenstelling tot Chronos beweer ik niet dat ik de zaak opgelost heb. Wel heb ik een bijzondere toevalligheid en mogelijks verband met een aantal reeds geciteerde personen ontdekt waarop verder onderzoek noodzakelijk is.

Merovinger, is er al wat bekend over het bovengenoemde? Heeft het bovengenoemde wat uitstaan met nieuws van de laatste dagen?

29

Merovinger wrote:

Ik heb ondertussen nog tweemaal contact gehad met de cel, meer bepaald op 27 januari 2017 en 17 maart 2017. Mijn dossier ligt nog altijd tussen de vele stapels op hun bureau. Ze zijn er nog maar met drie dus is het moeilijk werken. Er zou wel al een eerste ondervraging zijn gebeurd maar ik heb geen idee of dit al iets heeft opgeleverd.

In tegenstelling tot Chronos beweer ik niet dat ik de zaak opgelost heb. Wel heb ik een bijzondere toevalligheid en mogelijks verband met een aantal reeds geciteerde personen ontdekt waarop verder onderzoek noodzakelijk is.

Ik wens zeker niemand te ontmoedigen en hoop vooral voor de slachtoffers en nabestaanden dat er spoedig een positief spoor kan ontdekt worden. Vooral dat de wil daartoe aanwezig is omdat het onderzoek zou gevoerd worden zoals het dient te horen. De voorgeschiedenis wat het gerechtelijk onderzoek betreft is niet alleen voor mij onbegrijpelijk. Op alle vlakken getuigt dit van onwil, amateurisme, laksheid en vooral van gebrek aan enige doorgedreven controle. Het is onaanvaardbaar dat een kantschrift, wat een geschreven opdracht betreft uitgaande een magistraat, maanden op zich laat wachten om enig gevolg te kennen.

Helaas, driewerf helaas, leidt de volkomen straffeloosheid van bepaalde rechters en onderzoeksrechters, tot willekeur en machtsmisbruik, wat in tegensteling is met de 'onpartijdige magistratuur' waarvoor men als minister van justitie pleit. Met de nieuwste ontwikkelingen vrees ik ervoor ivm de uitbreiding van het onderzoeksteam en het extra personeel dat mogelijks zal voorzien worden. Indien onderzoekers overtuigd blijven dat ze uiterst zelfvoldaan zijn, ten volle overtuigd zijn van hun importantie, hun nut, hun recht, hun gelijk en vooral van hun macht en de machteloosheid van advocaten, slachtoffers en nabestaanden.

Het sporenonderzoek bijvoorbeeld, is één der belangrijkste elementen in een gerechtelijk onderzoek waar de "stille getuigen" het sluitend bewijs kunnen vormen. Ik stel me dan ook ernstige vragen indien ik vele foto's in ogenschouw neem waar weinig of omzeggens geen rekening werd gehouden met de vrijwaring van de sporen op de vele plaats delicten die eventueel verband houden met de Bende van Nijvel. Ik kom hier zeker nog op terug want destijds beschikten we al over "technische diensten" bij de gerechtelijke politie die ter plaatse afstapten bij ernstige feiten.

Het hoeft echter ook geen betoog dat ik over de jaren heen steeds bewondering heb gehad voor onder andere Troch, GP'er Fons Van Rie en het voltallig Delta team. Eerlijkheidshalve dienen we ook op te merken dat het Comité P ook een samenstelling betreft van o.a. vroegere Rijkswachtofficieren en onderofficieren. Met verwijzing naar hun onderzoek ter zake in het verlegde van de feiten in de zaak Wittock-Van Landeghem te Temse. De getuigenissen en het argwaan van de verhoorde getuigen ivm het optreden van de enquêteurs zijn ook hier niet ontbrekende.

30

Onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel breidt uit met negen speurders

Het federaal parket versterkt het onderzoek naar de Bende Van Nijvel. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag gezegd in de Kamer. De cel die zich bezighoudt met het onderzoek wordt aangevuld met vijf extra speurders van de gerechtelijke federale politie, alsook vier speurders van het Comité P. Voorts zal er worden samengewerkt met het federaal parket, dat onder meer zal worden ingeschakeld als centraal aanspreekpunt voor de slachtoffers.

Justitieminister Geens bracht in de commissie verslag uit van zijn ontmoeting met het College van procureurs-generaal maandag over het dossier van de Bende van Nijvel. Na dat overleg bevestigt Geens dat het team dat onderzoek doet naar de Bende van Nijvel, wordt uitgebreid. Het onderzoeksteam van vijf speurders krijgt er vijf onderzoekers bij van de federale gerechtelijke politie. Voorts komen er vier speurders bij van het Comité P, het comité dat toezicht houdt op de politiediensten.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube