De minister van Justitie, Koen Geens, het College van procureurs-generaal, het federaal parket en de bevoegde ministers van de Gemeenschappen Rachid Madrane, Jo Vandeurzen en Antonios Antoniadis ondertekenden op 22 mei 2019 een protocol waarbij een centraal loket wordt opgericht voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen. Het centraal loket kan worden geactiveerd na een aanslag of grote ramp, in onderling overleg. Voor de slachtoffers van 22 maart 2016 en andere erkende aanslagen kan een referentiepersoon worden aangeduid.

In geval van terroristische aanslagen of grote rampen, is het belangrijk dat slachtoffers zich na de eerste crisisfase tot een centraal aanspreekpunt kunnen richten van waaruit zij verder zullen worden opgevolgd. Slachtoffers vonden voorheen niet altijd gemakkelijk hun weg tussen de verschillende diensten die hulp en bijstand of gespecialiseerde zorg verlenen aan slachtoffers (diensten slachtofferonthaal, diensten slachtofferhulp, Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, FOD Sociale zekerheid,…).

Daarom zal het federaal parket in overleg met de gemeenschappen voortaan, in de nasleep van een terroristische aanslag of een grote ramp, een centraal loket kunnen activeren, waardoor het aanbod van de verschillende diensten bevoegd voor hulp en zorg aan slachtoffers kunnen worden afgestemd. Het loket zal een nauwe samenwerking vormen tussen medewerkers van het federaal parket en van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap om de slachtoffers te begeleiden bij de stappen die ze moeten ondernemen.

Het centraal loket zal via verschillende kanalen (website, mail, telefoon,...) bereikbaar zijn voor deze slachtoffers. Het beantwoordt de vaakst gestelde vragen en waakt over de correcte registratie van de slachtoffers. Aan wie dit wenst, kan een referentiepersoon worden toegewezen. Dit is een medewerker van de Gemeenschappen die het slachtoffer informeert over alle stappen die gezet moeten worden en over de verschillende soorten hulp die mogelijk zijn, die het slachtoffer ondersteunt tijdens diens hele traject en hem of haar naar de bevoegde diensten verwijst in functie van diens vragen en noden. Het centraal loket zal ook toegankelijk zijn voor buitenlandse slachtoffers.

We laten ook de mensen die reeds slachtoffer waren van een erkende terroristische aanslag (zoals de aanslagen op 22 maart 2016) niet in de kou staan. Ook aan hen zal namelijk een referentiepersoon kunnen worden toegewezen.

Koen Geens, minister van Justitie: “Door de oprichting van een centraal loket zullen slachtoffers van aanslagen en grote rampen sneller hun weg vinden naar de juiste hulp en informatie. Zo kunnen we slachtoffers beter ondersteunen.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met de oprichting van het centraal loket voor slachtoffers van aanslagen en grote rampen werkt Vlaanderen verder aan een goede zorg voor slachtoffers in een betere afstemming tussen slachtofferhulp, parket en justitiehuizen. Zo kunnen slachtoffers beter onthaald worden en sneller geholpen voor meer levenskwaliteit, ook na een dramatische gebeurtenis.”

“De veelheid aan actoren en de verspreiding van bevoegdheden inzake de bijstand aan slachtoffers, heeft, vooral bij de aanslagen in Brussel, een verwarring of een gebrek aan begrijpelijkheid gecreëerd bij de slachtoffers. Het was dus essentieel om een “centraal loket” op te richten dat alle informatie aan het adres van slachtoffers centraliseert, om hen beter te kunnen bijstaan” onderlijnt de minister bevoegd voor Justitiehuizen van de Federatie Wallonië-Brussel, Rachid Madrane.

Antonios Antoniadis, minister van Gezinszaken, Gezondheid en Sociale Zaken van de Duitstalige Gemeenschap: “Het is bijzonder belangrijk dat de Duitstalige slachtoffers worden bijgestaan in de Duitse taal. Bijgevolg was het vanzelfsprekend dat de Duitstalige Gemeenschap deelneemt aan de inspanningen om een centraal loket op te richten.”

“De mogelijkheid van de creatie van een centraal loket is een stap vooruit voor het Openbaar Ministerie”, aldus federale procureur Frédéric Van Leeuw. “Ze bestendigt een grensverleggende en multidisciplinaire benadering van de slachtoffers die ruimer gaat dan de bestaande omkadering binnen de gebruikelijke context van een gerechtelijk onderzoek.”

Bron » www.koengeens.be

Beste Ben ik zag dit niet staan in het nieuwsoverzicht dus eigende ik mij dit topic toe om deze info toch te delen met dit forum.

Op de website van de Bond Moyson lees ik dit:

Schadevergoeding voor slachtoffers van terrorisme

Werd je het slachtoffer van een terroristische aanslag? Dan heb je recht op een vergoeding van je schade. De overheid richtte een contactpunt op waar je als slachtoffer terechtkan met je vragen.

Voorwaarden

Je hebt recht op een vergoeding als je het slachtoffer bent van een erkende terroristische daad in België of het buitenland. De voorwaarde is dat je de Belgische nationaliteit hebt of vast in België woont. De schade die je lijdt kan zowel lichamelijk als psychologisch zijn.

Schadevergoeding

De vergoeding waarop je recht hebt, is de terugbetaling van alle medische, paramedische, farmaceutische en hospitalisatiekosten, orthopedische toestellen en protheses en psychologische zorg.

Hou alle facturen en andere bewijsstukken van deze kosten dus goed bij. Je krijgt eerst de gewone terugbetaling van het ziekenfonds. Voor de rest van de kosten vraag je een terugbetaling aan de overheid. Zo krijg je uiteindelijk al je kosten terugbetaald. Heb je een ernstige blijvende ongeschiktheid, dan heb je recht op een pensioen.

Meer informatie

Heb je nog vragen of wil je een schadevergoeding aanvragen? Neem contact op met het uniek loket van de overheid voor slachtoffers van terreurdaden. Bel naar 0471 12 31 24 of mail naar terrorvictims@just.fgov.be.

Bron » www.bondmoyson.be

(...) Slachtoffers van daden van terrorisme kunnen hulp krijgen van de Belgische Staat. Daarvoor moeten ze contact opnemen met de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders. Sinds 17 juni 2016 moeten deze personen echter zelf niet meer aantonen dat de daden waar ze het slachtoffer van waren effectief ‘terroristische daden’ waren. Voortaan is het de taak van de regering om over te gaan tot de erkenning van bepaalde daden als daden van terrorisme. (...) Opgelet want deze lijst is niet exhaustief. Daden die er niet op vermeld staan en waarvoor er zich nog slachtoffers ervan tot de Commissie zouden kunnen wenden, kunnen in een later KB nog eventueel worden erkend als daden van terrorisme.

Bron » polinfo.kluwer.be

Imazibraine, ik zal je niet meer tegenwerken! Ik hoop wel dat jullie 100% zeker zijn van jullie stuk. Het zou erg zijn onschuldigen te laten opsluiten voor zaken waar ze niets mee te maken hebben.

Troost je, Robert, die eventuele onschuldigen zitten al vele jaren in de bak voor terrorisme. Het zijn niet bepaald koorknapen ... In elk geval goed dat de regering de feiten van de Bende van Nijvel zal beschouwen als terrorisme, want dat zijn ze ook. En eindelijk erkenning voor de slachtoffers, waarvan sommigen het echt niet breed hebben.

imazibraine, op dit gebied zijn we dezelfde mening toegedaan. De meeste namen in dit dossier zijn trouwens geen koorknapen.