31

Darty wrote:

Heb de Franstalige assisenarresten vandaag opgevraagd bij het parket-generaal Brussel (1bur.parq.gen.bxl@just.fgov.be), met dank aan www.assisen.be. Wie weet staat daar wat zinnigs in.

Madame / Monsieur le procureur général,

Je recherche depuis un certain temps des copies des arrêts rendus publiquement par la Cour d'assises du Brabant le 13 février 1995, avec, si possible, les considérations factuelles et juridiques qui l'ont précédé, et les actes d'accusation, dans les affaires pénales contre l'accusé M. Bouhouche et R. Beijer.

Pouvez-vous m'en fournir des copies? Les coûts associés, bien sûr, sont pour mon compte.

En attendant votre réponse, je reste,

Salutation distinguée,

Darty

Uiteraard is het nog maar de vraag of ik die krijg, maar goed, we zullen zien en als u via uw kanalen daar de hand op weet te leggen, zult u die ook wel plaatsen op dit forum, toch?

Ik wens u de moed en de ijver niet te ontnemen. Uw aanvraag via het Parket Generaal zal onverwijld overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Brussel voor toelating tot inzage en eventueel kopij van de bundel. De beslissing hiervoor ligt trouwens bij de Substituut. Het zou mij verwonderen indien u al dan niet als advocaat, niet optredend voor één der belanghebbende partijen in de zaak, toelating tot inzage zou bekomen.

Weliswaar uitzonderlijk, is een advocaat uit Amsterdam ooit opgetreden voor een beschuldigde in een assisenzaak te Antwerpen. Als raadsman van één der beschuldigden bekwam deze eveneens alle rechten die voor een raadsman zijn voorbehouden.

Natuurlijk dat, Roberto

33

Bossi wrote:

Ik wens u de moed en de ijver niet te ontnemen. Uw aanvraag via het Parket Generaal zal onverwijld overgemaakt worden aan de Procureur des Konings te Brussel voor toelating tot inzage en eventueel kopij van de bundel. De beslissing hiervoor ligt trouwens bij de Substituut. Het zou mij verwonderen indien u al dan niet als advocaat, niet optredend voor één der belanghebbende partijen in de zaak, toelating tot inzage zou bekomen.

Weliswaar uitzonderlijk, is een advocaat uit Amsterdam ooit opgetreden voor een beschuldigde in een assisenzaak te Antwerpen. Als raadsman van één der beschuldigden bekwam deze eveneens alle rechten die voor een raadsman zijn voorbehouden.

Dat zou inderdaad een probleem kunnen zijn - een advocaat zonder belanghebbende cliënt -, vandaar dat ik in mijn verzoek enigszins de nadruk heb gelegd op het aspect openbaarheid.

34

Wat justitie in het algemeen betreft, heeft de openbaarheid van bestuur ook zijn grenzen. U kan eventueel ook een confrater aanschrijven dewelke één der belanghebbende partijen waarnam inzake. Behoudens het arrest kan u meteen ook de akte van inbeschuldigingstelling als de akte van verdediging opvragen. Het is een mogelijkheid.

Hiernavolgend wat info uitgaande Beaucourt Eric, broer van de destijds befaamde spoedgevallenarts Beaucourt Luc, inzake het Hof van Assisen » www.rechtbanken-tribunaux.be

35

Dank u wel, ook voor de weblink. Naar mijn mening gaat het hier over openbaarheid van rechtspraak, in plaats van openbaarheid van bestuur, waar ik mij voornamelijk op baseer, met daarbij in het achterhoofd artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarin is opgenomen de verplichting dat rechterlijke uitspraken in het openbaar moeten worden gewezen; weblink » nl.wikipedia.org

De namen van de beschuldigden/veroordeelden in de door mij opgevraagde arresten, mogen gerust worden weggelaten, no hard feelings. De openbaarheid van rechtspraak in Nederland komt ook naar voren onder » www.rechtspraak.nl; zie ook » www.njb.nl

Aldus komt het mij als redelijk en logisch voor dat desgevraagd eenieder recht kan doen gelden op een kopie van een in het openbaar gewezen rechterlijke uitspraak, waarvan akte!

Ik wil u niet ontmoedigen maar vergis u niet, dit is België. Volgend artikel gaat over het strafdossier » www.studio-legale.be

Besluit:

De conclusie is dat de Belgisch justitie andermaal in gebreke blijft. Daar waar Nederland en Frankrijk in het strafonderzoek de inzage door de verdachten vanzelfsprekend achten, wordt in België zoveel als mogelijk deze poort dichtgehouden. Maar zelfs als er een inzagerecht of – gunst is, dan nog zijn er stevige verschillen. In België ben je als partij afhankelijk van het beleid van de lokale griffie om te weten of je zelf kopie mag nemen of niet. En als je de griffier ter hulp vraagt, zal deze daar een aanzienlijke financiële tegenprestatie voor eisen. In Frankrijk is het kopie gratis, in Nederland kan je het zelfs rustig downloaden van bij je thuis.

Mogelijks is het nodig om de Minister van Justitie zijn eigen uitspraak in herinnering te brengen zodat hij de noodzakelijke wettelijke ingrepen doet om de partijen toe te laten kosteloos kopie te nemen van lopende strafonderzoeken. Het zal een wetgevend initiatief moeten worden, want uit de praktijk blijkt dat richtlijnen, voorschriften, afspraken en gezond verstand niet volstaan.

Ik heb nog niet zo lang geleden in Brussel voor een rechtbank gestaan met een wettekst in mijn handen. Antwoord van de rechter: "Wij doen hier niet aan mee". Ik dacht dat ik het in Keulen hoorde donderen. Alsof de wet iets is waar je al dan niet kan aan meedoen.

37

Ik ben geen verdachte of burgerlijke partij in dezen, noch treed ik op in mijn hoedanigheid van raadsman, wat de zaak voor mij (persoonlijk) lastig zou kunnen maken, maar goed, als iemand beschikt over de betreffende assisenarresten en wat daarbij hoort, stel ik voor dat hij of zij die op dit forum plaatst. Met welke wettekst u destijds heeft geschermd, weet ik niet.

Dat de Belgische justitie andermaal in gebreke blijft, zal aan het eind van de rit moeten blijken. Zulks klemt te meer, omdat - bijvoorbeeld - justitie heeft bevestigd dat Christiaan Bonkoffsky 'de reus' niet was, zónder daarbij te beweren dat hij in het geheel niet was betrokken bij een of meer Bende-activiteiten. Uit ervaring weet ik dat zich in strafzaken, na een periode van betrekkelijke stilte ontwikkelingen kunnen voordoen, waarvan je achteraf kunt stellen dat die toch wel voorzienbaar waren...

38

Reactie op mijn verzoek om de assisenarresten in de zaken Madani Bouhouche en Robert Beijer, is binnen. Naar Belgische maatstaven gemeten, verbaast de inhoud daarvan mij niet. Daarbij laat ik mij niet uit over de door mij ervaren fysiologische verschijnselen, mede in relatie tot » www.rechtspraak.nl

Van: FMF Bxl PG Doc (ROJ)
Verzonden: maandag, januari 6, 2020 2:23 PM
Aan: Darty
Onderwerp: TR: requête amicale

Cher Monsieur,

Nous avons bien reçu votre demande d’obtenir copie des arrêts rendus publiquement par la Cour d'assises du Brabant le 13 février 1995.

Pour nous permettre de répondre à votre demande, nous devons disposer d’une demande écrite, datée et signée de votre main (mais qui peut nous être envoyée en version scannée par mail) à l’attention de M. le procureur général.

Cette demande doit en outre expliquer le motif de votre demande (historique, scientifique,… ?) et contenir votre engagement ne faire des informations auxquelles vous aurez accès aucun usage autre que celui invoqué à l’appui de votre demande et de respecter la vie privée des personnes concernées, notamment en veillant à ce qu’elles ne puisse pas être identifiées dans toute publication ou communication relative à vos recherches.

Veuillez agréer l’assurance de notre considération la plus distinguée
Le service documentation
L.

Van: Darty
Verzonden: Friday 3 January 2020 4:01 PM
Aan: FMF Bxl PG 1ere Bureau (ROJ)
Onderwerp: requête amicale

Madame / Monsieur le procureur général,
Je recherche depuis un certain temps des copies des arrêts rendus publiquement par la Cour d'assises du Brabant le 13 février 1995, avec, si possible, les considérations factuelles et juridiques qui l'ont précédé, et les actes d'accusation, dans les affaires pénales contre l'accusé M. Bouhouche et R. Beijer.
Pouvez-vous m'en fournir des copies? Les coûts associés, bien sûr, sont pour mon compte.
En attendant votre réponse, je reste,
salutation distinguée,
Darty’

39

Volgende stap:

'Van: Darty
Verstuurd: dinsdag 7 januari 2020 11:52
Aan: FMF Bxl PG Doc (ROJ)
Onderwerp: Re: requête amicale

Chère Madame / cher Monsieur,

Merci beaucoup pour votre message. 

Pour éviter toute confusion, je voudrais souligner que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme stipule qu'un tribunal tel que la cour d'assises doit rendre une décision publique ("L'arrêt doit être public être fait "). 

C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi, de votre côté, des exigences particulières sont apparemment imposées à leur acquisition. Ceci est d’autant plus important, en vue de https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl … oorzoeken; accès inconditionnel à la jurisprudence (anonymisée). 

Je vous prie donc de bien vouloir confirmer qu'il n'y a pas d'objection de votre part à m'envoyer les jugements demandés sous forme anonyme, après en avoir fait la demande par lettre officielle, dont je vous remercie par avance. 

Salutation distinguée,
Darty'

40

In plaats van de aanval had je wellicht ook mee kunnen gaan en zeggen 'ja het is voor historisch wetenschappelijk onderzoek en ja ik respecteer de privacy'. Ben zeer benieuwd naar het vervolg, ik zoek ook gegevens van rechtzaken die gewoon publiek toegankelijk zouden moeten zijn.