1

Volgens sommige getuigen en theorieën waren sommige slachtoffers van de Bende geen toevallige slachtoffers maar doelbewuste moorden. De leden van de Bendecommissie bis wilden van onderzoeksrechter Troch weten of dit ook voor Aalst zo kon zijn. Het volgende komt uit het eindverslag van de Tweede Bendecommissie:

Op de vraag of er te Dendermonde een indringend onderzoek naar de slachtoffers was verricht, antwoordde Freddy Troch:

"Ik ben van mening dat we een doorgevoerd slachtofferonderzoek hebben gedaan. Hier kunt u echter opnieuw met een probleem worden geconfronteerd. Wat Aalst betreft, hebben we een doorgevoerd slachtofferonderzoek gedaan, dus louter beperkt tot de slachtoffers van Aalst. Volgens de ons meegedeelde gegevens — want men kan ook gegevens achterhouden — beschikten wij niet over elementen om te zeggen dat iemand moedwillig werd afgemaakt of dat de daders speciaal waren gekomen om een bepaalde persoon te doden of dat er een andere link was."

"In dergelijke zaken is het soms beter een overkoepelend grondig slachtofferonderzoek te voeren. Waarschijnlijk zal dat voor Charleroi gebeurd zijn voor de feiten die daar plaatsvonden. Zij kunnen dus een meer overkoepelend onderzoek voeren voor die feiten. Is dat overkoepelend onderzoek voldoende gevoerd voor de slachtoffers van Aalst? Misschien wel, misschien niet, maar wij hadden toen zeker geen aanknopingspunten om te zeggen dat er enige relatie zou zijn naar een andere persoon of dat er een element zou zijn om te zeggen dat iemand niet toevallig was afgemaakt, maar dat men er speciaal was voor gekomen."

Een lid van de Commissie wierp Troch hierop tegen dat in elk geval de echtgenote van wijlen Palsterman er wel wat anders over denkt:

"Naar mijn mening werd hij op een vakkundige wijze afgemaakt. Men heeft hem eerst vooraan beschoten en vervolgens in het achterhoofd. Mijns inziens, was hij het eerste slachtoffer. Zijn echtgenote beweert immers dat er een link bestaat met de heer Finné."

Hierop antwoordde Troch dat van een relatie tussen Palsterman en Finné niets is gebleken:

"Dit wordt inderdaad gezegd. Dit element is - als mijn geheugen mij niet in de steek laat - echter voor het eerst ter sprake gekomen in 1995. Op het ogenblik dat wij het onderzoek hebben verricht, waren wij absoluut niet op de hoogte van deze mogelijke link. Toen ik daaromtrent een krantenbericht zag, stelde ik vast dat er gewag werd gemaakt van een relatie met de heer Finné. Ik heb onmiddellijk gevraagd aan mijn team of dat verhaal eigenlijk steek hield. De mogelijkheid bestaat dat zijn elkaar kenden. De persoon die het slachtofferonderzoek heeft verricht, de heer Van Rie, hecht daar echter geen geloof aan."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

De tweede Bendecommissie heeft eveneens aan Lacroix van de Cel Waals Brabant gevraagd naar zijn standpunt over de slachtoffers van de Bende en de mogelijkheid dat er afrekeningen bij waren.

"Het verleden van de slachtoffers is een delicaat gespreksonderwerp. Ik weet bijvoorbeeld dat er een zeer diepgaand onderzoek werd verricht over Finné, misschien zelfs te diepgaand. We werden er een beetje toe gedwongen aangezien iedereen er met zijn verhaal kwam, zeggende dat men de heer Finné had willen doden, en dat er om een of andere reden een verband bestond. Hetzelfde heeft zich voorgedaan met de echtgenoten Fourez-Dewit. In die zaak had men het ook over een cassette bij een notaris. Heel het onderzoek werd op zeer diepgaande wijze verricht. Als we iets vergeten zijn, wat nog steeds mogelijk is, dient men er ons op te wijzen. Als u van mening bent dat wij niet voldoende ver in dat onderzoek gegaan zijn, kan een voortzetting nog steeds overwogen worden. Ik denk echter dat wij behoorlijk ver gegaan zijn met het slachtofferonderzoek. Vanzelfsprekend werd geen enkel onderzoek gedaan naar de slachtoffers van de grootwarenhuizen, zoals het kind dat op zijn fiets op de parking rondreed en dat werd gedood. We hebben immers geen onderzoek ingesteld naar dat kind dat toevallig daar aanwezig was. Wanneer het om iemand ging die daar toevallig aanwezig was en die gijzelaar werd genomen, hebben we ook geen onderzoek met betrekking tot die gijzelaar verricht."

De voorzitter: Dat is de reden waarom ik u verzoek uitleg te geven over het feit dat op een gegeven ogenblik de hypothese naar voren werd geschoven als zouden bepaalde slachtoffers zijn geviseerd. Kunt op grond van uw vaststellingen besluiten dat die hypothese niet opging.

De heer Lacroix: "Die opvatting hebben wij thans met betrekking tot de heer Finné, behoudens tegengestelde berichten. We zijn steeds bereid om onze bevindingen opnieuw in vraag te stellen. U dient er zich rekenschap van te geven dat de dag van de hold-up in Overijse, eerst een hold-up in Braine l’Alleud werd gepleegd. In Braine l’Alleud worden drie mensen gedood. De daders stappen rustig in hun auto en 20 minuten later zijn ze in Overijse, waar zij de heer Finné bij het binnengaan (niet) doden. Ik denk dat hij het vierde slachtoffer was op die plek. Dat betekent dus eigenlijk dat zij, om de heer Finné te doden, eerst een operatie starten in Braine-l’Alleud, niet wetende hoeveel tijd dat in beslag zal nemen en welke moeilijkheden zij daarbij zullen tegenkomen. Vervolgens stappen zij in de auto, gaan naar het grootwarenhuis in Overijse en starten met het doden van drie personen om dan vervolgens de heer Finné te doden. In de zaak-Angelou, werd hij alleen gedood."

"In de zaak van de huisbewaarder van de herberg in Beersel, werd de deur geforceerd, werd hij aan het bed vastgebonden, werd en kussen op zijn hoofd gedrukt en werd met de .22 geschoten. Het is niet noodzakelijk om eerst andere personen te doden, vooraleer een moord wordt begaan. Wie heeft men dan in november in Aalst willen doden? Hij zou dan blijkbaar het enige slachtoffer moeten zijn — aangezien hij de enige is van wie men heeft gezegd dat hij werd geviseerd — van die 28 doden, voor wie men twee hold-ups heeft gepleegd en 7 andere personen heeft gedood! Als iemand de heer Finné had willen doden, zou hij zich naar zijn woonplaats hebben begeven en hem daar hebben gedood! Er bestaan nog andere dossiers die met elkaar verbonden zijn en waarin op dezelfde manier tewerk is gegaan. We zijn dus van die hypothese afgestapt bij een gebrek aan gegevens. Wanneer de modus operandi is gekend, dringt zich zo’n conclusie op. Als er nog andere gegevens voorhanden waren, konden wij deze stelling nogmaals herzien. We hebben geen specifieke reden gevonden waarom de heer Finné gedood werd."

Bron » Eindverslag van de Bendecommissie bis

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik heb een keer gelezen dat Palsterman betrokken zou zijn geweest in een zaak met diamanten. Maar heel veel meer was er niet over terug te vinden. Het blijft altijd nogal vaag. Als je nu ziet dat er na zoveel jaar iemand opduikt, die weliswaar geen bende lid was, maar wel lijkt te weten waar de auto's geprept werden en ze daar dan ook een lijk vinden ...

Zijn er misschien wel garagisten of andere logistieke medewerkers, tijdens die overvallen afgemaakt. Of mensen die misschien wel met totaal iets anders te maken hadden maar onrechtstreeks wel in het vaarwater van de opdrachtgevers zaten.

4 (edited by club_le-happy-few 27-01-2009 16:06)

Ik geloof niet in het feit: één bende met zelfde daders en één garagist. Ik geloof enkel in: zelfde hoofdopdrachtgevers. Die verzamelde op het moment dat hij het nodig achtte de juiste mensen om zich heen. En dit kan gaan van autohandelaars, wapenfreaks, kleine & grote criminelen, ...

Het kan dus evengoed een kleine garnaal zijn die men daar begraven heeft. Eentje die eigenlijk maar een kleine rol speelde, maar gewoon zijn mond voorbijgepraat had of toevallig iets teveel gezien had.

5

Herr Flick wrote:

Ik heb een keer gelezen dat Palsterman betrokken zou zijn geweest in een zaak met diamanten.

Dat is nooit bewezen, zijn ex vrouw zei dat in der tijd, maar zijn (en ook haar kinderen) ontkennen dat. Hij zou een brief naar de koning geschreven hebben om een bepaald iets, in ieder geval zoiets doe je niet als je met illegale dingen bezig bent. Ik weet niet meer juist wat maar je vind dit mss terug in het hoofdstuk van Aalst. Misschien weet Ben dit. De kinderen van Palsterman hebben geen contact meer met hun moeder. Hun moeder noemen ze 'HET'.

De vrouw beweerde ook dat Jan steeds met een Long Rifle rond reed, in zijn koffer,voor haar was de overval van de Delhaize en de moord op hem om hem te liquideren, door mannen die in de diamanten wereld zaten. Maar het lijkt wel of ze hem in een slecht daglicht wilt stellen, terwijl de kinderen het tegendeel beweren. Hij is inderdaad geliquideerd maar niet i.v.m. diamantensmokkel. Ik weet er een beetje meer over maar nu kan en mag ik niets meer zeggen, als er binnen het jaar geen reactie komt van de speurders, zal het verhaal op de site verschijnen. Ik weet die info ook maar uit goeie bronnen (rijkswachters, kennissen, advocaten).

6

Ik denk niet dat de kinderen op de hoogte zouden geweest zijn van de activiteiten van hun vader. Ik wil niet beweren dat die obscuur waren, er zijn te weinig indicaties. De piste van diamantenhandel lijkt me toch het onderzoeken waard. Diamantenhandel duikt meermaals op in de Bende van Nijvel-sferen en is prominent aanwezig in de link met Israël en het dossier Atlas. Waar zijn de getuigenissen van ex-mevrouw Palsterman terug te vinden?

dim wrote:

Waar zijn de getuigenissen van ex-mevrouw Palsterman terug te vinden?

Je vindt enkele getuigenissen van de ex-vrouw van Jan Palsterman, Mevrouw M-J. Callebaut, terug in een filmpje op YouTube » Netwerk over de Bende Van Nijvel

8

dim wrote:

Ik denk niet dat de kinderen op de hoogte zouden geweest zijn van de activiteiten van hun vader. Ik wil niet beweren dat die obscuur waren, er zijn te weinig indicaties. De piste van diamantenhandel lijkt me toch het onderzoeken waard. Diamantenhandel duikt meermaals op in de Bende van Nijvel-sferen en is prominent aanwezig in de link met Israël en het dossier Atlas.

Maar mevrouw Callebaut (haar echte naam van Palsterman zijn vrouw) heeft dit enkel beweerd, er is nooit iets gevonden is die richting. Vergeet niet dat ze in 1985 in een vechtscheiding zaten, ze waren al een tijdje uit elkaar. Ik weet meer uit bepaalde bronnen, maar die zullen later misschien in een verhaal op de site komen, wie weet.

Even er nog bij zeggen dat alle 6 zijn kinderen geplaatst zijn, niet bij de moeder. Ik kan nog even doorgaan maar hou het voorlopig hierbij. Zie hier een antwoord op reacties over Jan Palsterman:

Vindt u het zo absurd dat naar de burgerlijke partijen niet meer geluisterd wordt? Als het aan sommige burgerlijke partijen lag zou er effectief naar spoken gezocht worden. Mijn vader was een slachtoffer in Aalst, en ging normaal gezien nooit naar de Delhaize. Nochtans wordt hij (Jan Palsterman) in de media beschuldigd van allerlei misdaden, van diamanthandel, wapenhandel en wat nog mee. Het slachtoffer onderging een dadertransformatie, terwijl dit eigenlijk gewoon ontsproten was aan het ziekelijke brein van een rancuneuse (bijna) ex-vrouw die nooit kunnen verkroppen heeft dat mijn vader reeds in 1984 het hoederecht (maar dat was een ander proces) toegewezen kreeg. Gelukkig maar voor ons.

De 'diamantsmokkelaar' was een integer man, die eeuwig zal verderleven in onze harten. U vraagt zich af waarom ik dit hier schrijf? Gewoon omdat ik mijn vader zijn naam vermeld zag staan (verkeerdelijk gespeld dan nog) en mij dan ook afvraag waarom hij hier vermeld staat, en niet de andere slachtoffers? Ik heb begrepen dat ik dit allemaal zelf wel kan aanpassen maar zie het nut er niet van in omdat ik mijn eigen theorieën niet als waarheid wil verkondigen. Misschien ben ik het in dit geval dan ook eens eens met Mark de Wit. Wat is een bewijs?

Bron » Wikipedia

9 (edited by Columbo 18-02-2009 14:08)

Volgens Patricia Finné werd haar vader Leon vermoord toen hij na het zien neerschieten van een kind op zijn fietsje terugliep naar zijn wagen. Hij had een mobilofoon in zijn auto en daarmee wilde hij wellicht de hulpdiensten opbellen. Doordat hij liep viel hij op en toen pas hebben ze hun aandacht op hem gericht. Mensen die stokken in de wielen trachtten te steken, of als een bedreiging aanzien werden, werden meestal keihard aangepakt.

De tactiek was 'gewoon':

  • Eerst enkele mensen neerschieten op de parking om angst te zaaien en eventueel verzet te ontmoedigen.

  • Een kind als gijzelaar nemen, opnieuw om zichzelf te beschermen.

  • Na de overval op de parking terug een paar mensen neerschieten om eventuele achtervolgers op andere gedachten te brengen.

Het was een meedogenloze tactiek maar hij werkte! De banken zaten in die tijd net vol camera's en stille alarmen en plofkoffers. Een grootwarenhuis, zeker de Delhaize die nog geen camera's had, was een beter doelwit. Het gevaar bij het overvallen van een warenhuis was de onoverzichtelijke parking en het onvoorspelbaar gedrag van getuigen. Een ander nadeel was dat de buit minder groot was.

Bij een bankoverval werd de politie meteen verwittigd via het stil alarm. De Delhaizes hadden enkel een telefoon en zowat het eerste wat ze deden was de telefoonkabels saboteren. Als die kabels kapot waren en ze zaaiden paniek op de parking (waarbij ze vaak op wachtende mensen in auto's schoten), dan waren ze zeker dat ze een eind uit de buurt waren voor ze achtervolgd konden worden.

In Eigenbrakel was de buit zeer teleurstellend. Er stond een tijdsmechanisme op de kluis. Ik denk dat dat iets nieuws voor ze was. Toen zijn ze meteen doorgeraced naar Overijse. Waar Finné net z'n krant ging kopen. Als Eigenbrakel 3 minuten langer geduurd had zou hij al terug thuis geweest zijn.

Ik geloof niet zo in complottheorieën. Die krijg je door een compleet falend gerecht. Als ze de Staat wilden ontwrichten, waarom schoten ze dan niet méér mensen dood? Daar hadden ze echt wel de kans toe terwijl ze toch bezig waren. De doden dienden om de aftocht te dekken van enkele rovers waarvan er ééntje duidelijk plezier had in het moorden.

Over de slachtoffers doen een aantal wilde verhalen de ronde. Maar wat is er precies van waar? De dochter van Jan Palsterman zegt dat haar vader heel toevallig op dat uur in de Delhaize was en de dochter van Leon Finné ook. Ik hecht méér belang aan wat die mensen zeggen dan wat journalisten, politici, zelfs de CWB vertellen.

10

Columbo wrote:

Toen zijn ze meteen doorgeraced naar Overijse. Waar Finné net z'n krant ging kopen. Als Eigenbrakel 3 minuten langer geduurd had zou hij al terug thuis geweest zijn.

Dat heb ik ook altijd eigenaardig gevonden. Wel: is men zeker dat de overvallers op beide plaatsen dezelfde waren? Zou het niet kunnen dat men hier de onderzoekers op het verkeerde been wou zetten door met twee teams te werken en te laten uitschijnen dat die één en hetzelfde team waren? En in welke mate is men er zeker van dat Finné daar toevallig was? Wie zegt dat hij niet geschaduwd werd of op één of andere manier gestuurd werd? Hoe zou Patricia Finné dat kunnen weten?

Over Palsterman wens ik me niet uit te spreken maar de aanwezigheid van Finné (filiaalhouder banque Copine die in fraudezaken verwikkeld was; CEPIC; link met roze balletten) is toch wel heel toevallig gezien zijn achtergrond. Net als het koppel Dewit-Fourez in Nijvel. Dewit kende Latinus (naam in agenda), VdB, De Pauw en Deferre (de notarist van CEPIC die mogelijk de videocassette had waarvoor De Pauw 140 milj over had), bezocht Au Trois Canards en werd met Fourez genoemd als organisator van seksfuiven.

Bovendien zorgde de Bende ook voor het liquideren van Van Camp (werkte eerder in immobiliën en voor Banque Copine; had VdB, Beaurir, Blaton als klanten in zijn restaurant), Vanden Eynde (ex-falangist in contact met Degrelle; zijn zoon was legionair) en Angelou (collega taxichauffeur van vanden Eynde), allen op een bepaalde manier gelinkt aan extreem-rechts of CEPIC-kringen.

Dat kan toch amper toeval zijn?