1

Procureur des Konings

In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie. De functie van een procureur des Konings is vergelijkbaar met de officier van justitie in Nederland. Er is een procureur des Konings in ieder gerechtelijk arrondissement en een federale procureur die bevoegd is voor het hele grondgebied. De procureur des Konings wordt bijgestaan door een of meer substituten.

De bevoegdheden van het Openbaar Ministerie, en dus ook van de procureur des Konings, worden beschreven in de artikels 137 tot en met 156 van het Gerechtelijk Wetboek. De procureur des Konings oefent, onder het gezag van de minister van Justitie, de opdrachten van het Openbaar Ministerie uit bij de arrondissementsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en de politierechtbank van het arrondissement. Hij staat in voor de uitoefening van de strafvordering, maar treedt ook op in burgerlijke zaken en zaken voor de arbeidsgerechten wanneer de wet het voorschrijft of zijn optreden wordt gevorderd.

De procureurs des Konings vormen samen de raad van procureurs des Konings. De federale procureur kan de vergaderingen van deze raad bijwonen. De raad adviseert het College van procureurs-generaal over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het Openbaar Ministerie.

Overzicht

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Onderzoeksrechter

Een onderzoekrechter leidt een gerechtelijk onderzoek. Dat doet hij met behulp van rechercheurs bij de politie. Het is de taak van de onderzoeksrechter om zowel bewijzen tegen (à charge), als voor (à décharge) de verdachte te verzamelen. De voornaamste onderzoeksverrichtingen zijn:

 • Aanhouding van een verdachte

 • Ondervraging van de inverdenkingstelling (eventueel na dagvaarding)

 • Verhoor van getuigen (eventueel na dagvaarding; eventueel met anonimiteit)

 • Huiszoeking en inbeslagname

 • Deskundigenonderzoek

 • Opsporing van telecommunicatie

 • Onderzoek aan het lichaam (fouilleren)

 • Afluisteren van telecommunicatie (telefoontap)

 • DNA-onderzoek

 • Inobservatiestelling

 • Plaatsbezoek

Oorspronkelijk werkt een onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg. Als een onderzoeksrechter een zaak heeft onderzocht en afgerond, stuurt hij het dossier door naar de procureur des Konings (in België) of de officier van justitie (in Nederland). Deze beslist dan wat er met het dossier (en verdachte) gaat gebeuren. In Nederland is de onderzoeksrechter beter bekend als rechter-commissaris. In het Belgisch rechtssysteem bestaat het ambt van rechter-commissaris eveneens. Dit kan verwarrend zijn, aangezien de Belgische rechter-commissaris enkel en alleen actief is op vlak van handelsrecht.

Overzicht

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Substituut

Substituut is de assistent/helper van een procureur des Konings in België of van de officier van justitie in Nederland. Meestal zijn er meerdere substituten aanwezig, de substituut die door de procureur of officier van justitie als vervanger is aangewezen wordt eerste substituut genoemd. Oorspronkelijk betekent het woord 'substituut' vervanger in het Latijn. Ook doet de substituut kleine onderzoeken in opdracht van de procureur des Konings of officier van justitie. Let wel, deze functie moet niet verward worden met die van hulpofficier van justitie (in Nederland). Dat is een opsporingsambtenaar met enkele aanvullende bevoegdheden.

Overzicht

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Procureur-generaal

De procureur-generaal is een magistraat bij het Openbaar Ministerie (op dit niveau ook wel parket-generaal genoemd). Hij wordt bijgestaan door advocaten-generaal en substituten procureur-generaal. De benaming procureur-generaal wordt voor verschillende functies gebruikt:

 • Het hoofd van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie.

 • Het hoofd van het parket-generaal bij de hoven van beroep, tevens hoogste gerechtelijke autoriteit in het rechtsgebied van het hof.

Procureurs-generaal

Advocaten-generaal

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Griffier

De griffier is een ambtenaar van de rechterlijke macht die gedurende een zitting een proces-verbaal opmaakt en de rechters ondersteunt bij het schrijven van de uitspraak.

De griffier bereidt een juridische zaak voor en werkt tijdens de zitting een proces-verbaal uit. In dit proces-verbaal wordt door de griffier vermeld wat de partijen tijdens de zitting naar voren hebben gebracht. De griffier schrijft in bepaalde gevallen ook het vonnis, die vervolgens wordt gecontroleerd door de rechter. Griffiers komen echter niet slechts voor bij de rechterlijke macht, maar ook bij de gemeente en provincie. Bij de gemeente schrijven de griffiers bijvoorbeeld het verslag van een raadsvergadering of een hoorzitting. Naast het schrijven van verslagen ondersteunen de griffiers bij het behandelen van een bepaalde zaak. Deze werkzaamheden kunnen zowel administratief als inhoudelijk van aard zijn. De werkplaats van een griffier wordt de griffie genoemd.

Overzicht

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube