1

Het proces Herderliedstraat | 28 Mei 1987

Op 28 mei 1987 word Eric Lammers vrijgesproken voor de dubbele WNP-moord van 18 februari 1982 in de Herderliedstraat te Brussel. Zijn kompaan Marcel Barbier wordt veroordeeld tot levenslange dwangarbeid. Lammers had zich nochtans tijdens de zitting versproken tegenover zijn advocaat Jean-Paul Dumont terwijl de advocaat van de slachtoffers erbij stond. Hij had het geluid nagebootst dat het slachtoffer maakte terwijl zijn keel overgesneden werd. De rechtbank maande de jury aan hiermee geen rekening te houden, omdat dit onder het beroepsgeheim van een cliënt met zijn advocaat valt. Zo kreeg Lammers toch nog een vrijspraak. De ex-vrouw van Madani Bouhouche, Anne Quittner, verklaarde 'bij de familie Lammers, samen met Weykamp van het Front de la Jeunesse, het avondmaal te hebben gebruikt om de vrijspraak van Eric Lammers in de zaak van de Herderliedstraat te vieren'.

Daders » Westland New Post

Het proces WNP | 25 Januari 1988

Justitie zal de zaak van de privé-militie Westland New Post, die voor de rechtbank eindigde wegens de ophef die ze verwekte in de media, niet volledig kunnen ophelderen. Toen de zaak op 25 januari 1988 onderzocht werd door de 56ste correctionele kamer bij de rechtbank van eerste aanleg, vroeg het openbaar ministerie dat de rechtbank zich onbevoegd zou verklaren omdat de beschuldigingen betrekking hebben op politieke misdrijven die door een assisenhof berecht moeten worden en ook omdat de beschuldigden onder het militaire strafrecht vallen. Het openbaar ministerie heeft dus drie jaar nodig gehad, de duur van het onderzoek, om tot deze slotsom te komen.

Daders » Westland New Post

Het proces telexendiefstal | 1 Oktober 1990

Toen de daders van de telexendiefstal na een juridische processie van Echternach die zeven jaar aansleepte op 1 oktober 1990 voor een militaire rechtbank verschenen, was niemand nog in de waarheid geïnteresseerd. Latinus had steeds beweerd dat de diefstal op bevel van een buitenlandse geheime dienst was georganiseerd. De rechtbank wilde niet eens weten over welke geheime dienst het dan wel ging. Sterker nog, de zeven WNP-militairen die een daad van hoogverraad hebben gepleegd werden afgeschilderd als brave idealisten. Niemand, ook de beschuldigden en hun advocaten niet, kon zijn oren geloven toen auditeur Van Winsen in zijn vordering vergoelijkte dat de feiten al lang geleden plaatshadden, dat de inhoud van de telexen vrijwel zonder belang was en dat er in 1983 nog een grotere dreiging van de Sovjetunie uitging.

Daders » Westland New Post

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Biggus Dickus 07-04-2008 13:15)

In een Humo-artikel uit 1997 of  '98 met de titel 'Extreem-rechts en de Roze Baletten: als de politie zwijgt.' verklaart André Rogge, voormalig privé-detective en vuile klusjesman voor GP'ers Reyniers, Marnette en Zimmer, dat Latinus samen met 'zijn invloedrijke vrienden van het CEPIC achter de moorden in de Herdersliedstraat zat, met de bedoeling de Staatsveiligheid in opspraak te brengen als opdrachtgever van de dubbele moord. Uitgerekend Marnette kreeg het onderzoek in handen.

Het zal dan ook nauwelijks verbazing wekken dat dit onderzoek, onder impuls van Latinus, een zootje werd: zo wist Marnette van Latinus dat laatstgenoemde het voor de moorden gebruikte wapen zelf had gedemonteerd en in de Dijle in Basse-Wavre had gekeild, maar verzuimde hij ernaar op zoek te gaan, en nam hij, weer op instigatie van Latinus, voetstoots aan dat Barbier de dader was. Uiteindelijk is het plan dat Latinus had uitgebroed op een succes uitgedraaid: de door Latinus van de moorden beschuldigde Barbier werd door het 'onderzoek' van Marnette veroordeeld, de Staatsveiligheid werd gedestabiliseerd en het onderzoek naar extreem-rechts werd voor jaren lamgelegd.

Marnette en Zimmer waren onder invloed van hun informanten in het prostitutiemilieu trouwens verworden tot notoire hoerenlopers en waren kind aan huis in etablissementen uitgebaat door gezellige lieden als Derryck, Vandycke en, wie we daar hebben, Nihoul.

3 (edited by the end 27-03-2013 19:01)

De Brusselse onderzoeksrechter Francine Lyna probeert het WNP-dossier bij de Staatsveiligheid in beslag te nemen, tevergeefs. Ze stuit op verzet van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Albert Raes. Wanneer ze enkele weken later toch het dossier van de Staatsveiligheid krijgt, schrikt ze op. Het bestaat uit welgeteld een bladzijde. Ook later, bij het verhoor van administrateur-generaal Raes, zal zij bot vangen. De top van de Staatsveiligheid probeert bewust het onderzoek naar WNP te saboteren.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Informatie achterhouden, is niet hetzelfde als "het onderzoek saboteren".

Werner wrote:

Informatie achterhouden, is niet hetzelfde als 'het onderzoek saboteren.

Uiteindelijk is het plan dat Latinus had uitgebroed op een succes uitgedraaid: de door Latinus van de moorden beschuldigde Barbier werd door het 'onderzoek' van Marnette veroordeeld, de Staatsveiligheid werd gedestabiliseerd en het onderzoek naar extreem-rechts werd voor jaren lamgelegd.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

De fout die steeds opnieuw gemaakt word, is de achterwaartse interpretatie en verbinden van gebeurtenissen in functie van de Bende van Nijvel. Zo kan men natuurlijk overal een verband zien, tot het ontstaan van het Romeinse Rijk toe. Hierdoor ontstaan wat men in de volksmond, 'complottheorieën' noemt. Dit heeft natuurlijk een zeer negatieve uitstraling waardoor men altijd de link legt tot het simplisme van aliens, nieuwe wereld orde, hagedismensen, en nog meer van dit soort denkbeeldige rampscenario's van het zevende knoopsgat van het menselijk goedgelovigheidspatroon.

Een ander naam voor het gegeven waar men wenst naar te duiden is 'samenzwering'. Dit is een terminologie welke in internationaal strafrecht zeer courant is, doch zal je dit in de Belgische strafwetgeving waarschijnlijk niet tegen komen. Voor 'samenzwering', bedoeld in internationaal strafrecht, betreft dit vanaf 2 betrokken personen (aanklacht van OTP is altijd politiek geladen).

De Belgische strafwetgeving is hier zeer duidelijk over, en terecht! De wetgever spreekt niet van complotteren en samenzweringen. Men maakt de verwijzing naar 'medeplichtigheid', 'samenspannen' en 'bende'. De wetgever geeft hiermee een omschrijving dat men steeds een persoon-aanklacht moet voeren en geen subjectieve groepsaanklacht. Men gaat dus eerst de schuld van het individu moeten kunnen bevestigen alvorens men andere kan betrekken als medeplichtigen, samenspanning of bende.

7 (edited by the end 31-03-2013 04:03)

the end wrote:

Uiteindelijk is het plan dat Latinus had uitgebroed op een succes uitgedraaid: de door Latinus van de moorden beschuldigde Barbier werd door het 'onderzoek' van Marnette veroordeeld, de Staatsveiligheid werd gedestabiliseerd en het onderzoek naar extreem-rechts werd voor jaren lamgelegd.

In dezelfde periode is ook het B2C van de staatsveiligheid lamgelegd van bovenaf. Deze dienst deed onderzoek op extremistische groeperingen in België. De staat was blind wanneer de hel losbarstte midden de jaren 80, bepaalde GP officieren en leden van de staatsveiligheid werden over geplaatste en verplicht hun dossiers over extreem-rechts te vernietigen. Wel, ik vind dit verdacht en als wakkere burger stel ik mij daar luidop vragen over, Werner.

Werner wrote:

Hierdoor ontstaan wat men in de volksmond, 'complottheorieën' noemt. Dit heeft natuurlijk een zeer negatieve uitstraling waardoor men altijd de link legt tot het simplisme van aliens, nieuwe wereld orde

Wel ik denk dat Latinus en andere WPN-leden in de eerste plaats aan de oorsprong liggen van de fantasierijke verhalen die ze de wereld instuurden om indruk te maken op iedereen. En het is aan de aanhoorder om de info op waarheid te controleren.

Nu wat is de rol van de staatsveiligheid en WNP, en wat met de link van Latinus met Amerikanen? Latinus verteld dat hij de opdracht had van amerikanen om de staatsveiligheid in opspraak te brengen. Albert Raes van de Staatsveiligheid wilde de invloed van USA in België verminderen, sterker nog hij wilde een sterke Europese veiligheidsdienst als tegenpool van de CIA en DEA. Is WNP gebruikt door Latinus om de staatsveiligheid in opspraak te brengen?

Wat we ons ook kunnen afvragen wat de rol van de SIDRA is in dit gegeven omdat veel van de leden van WNP militairen, rijkswachters of één van die twee. Onderzoek naar militairen of rijkswachters worden altijd intern gedaan door de diensten. Het is de staatsveiligheid zelfs verboden onderzoek te doen naar militairen en dat zijn in feite rijkswachters ook. Dus het onderzoek naar WNP viel meer onder de hoede van de krijgsmacht dan de burgerrechtspraak. Zie uitspraak van rechtbank hierboven in eerste topic.

De staatsveiligheid zat gekneld tussen USA, rijkswacht en militaire veiligheidsdienst, en sommigen gebruiken WNP in dit spel. Ter zelfde tijd was de Staatsveiligheid goed bevriend met de Spaanse en Franse veiligheidsdiensten die mochten acties ondernemen op Belgisch grondgebied om de SE te ondersteunen terwijl de SE zelf beperkt was in hun mogelijkheid om iets te ondernemen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

De kern van een inlichtingendienst en haar agenten is een werkwijze dat men geen weet heeft van de aanwezigheid van dergelijke diensten. Zo simpel is dat.

Voor alle duidelijkheid, de correcte afkorting van de Veiligheid van de Staat is VSSE. En de toenmalige militaire inlichtingendienst is de SDRA, tegenwoordig ADIV, maar in de Engelse term meer bekend als GISS (General Intelligence and Security Service). Zoals Werner aangeeft, als er een dienst bij betrokken is dan heeft deze alles in het werk gezet om zijn aanwezigheid te verhullen. Op dat vlak zal alles speculatie blijven vrees ik.

Servo per Amikeco

Om alle verwarring met afkortingen te vermijden is het niet? Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid SGR, waarvan Dienst Inlichtingen en Actie SDRA een onderdeel van is? Het is duidelijk dat de Diensten vroeger volledig gekneed waren naar Brussels en zuidelijker gelegen model, en dat de vernederlandsing later gekomen is, hetzelfde met de rijkswacht.

Het is zo dat de VSSE en andere diensten hun sporen uitwissen en ontkennen maar dat wil niet zeggen dat ze niet bestaan het is hoe je het bekijkt en wat de bronnen zijn.

Tevens hebben de Diensten in het algemeen een meldingsplicht (ik denk artikel 27 van het strefwetboek), en als de diensten het toen niet gedaan hebben uit staatsbelang kunnen ze het misschien nu wel doen, in andere landen zijn soms na vele jaren toch mensen gaan spreken, de koude oorlog is ondertussen al lang gedaan.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.