Blijkbaar zijn er momenteel drie wetboeken in de maak die volledig worden herschreven. Betreffende het Gerechtelijk Wetboek, een wetboek van Strafvordering en het strafwetboek. Daarin zal ook een artikel opgenomen worden, indien men I.A. schrijft en dat ook toegankelijk is op het world wide web, zonder enige toevoeging van enig geluid en verifieerbaar bij een koppige ezel, dat men onmiddellijk en zonder dralen van zijn vrijheid kan beroofd worden.

Deze drie wetboeken, dat ontegensprekelijk ook rechtsonzekerheid zal teweegbrengen en opwerpen, zullen uitgegeven worden door uitgeverij ZENGA.

Django68 wrote:

@Bossi: Denk je dat het onderzoek van binnenuit nog steeds gemanipuleerd wordt door mensen die aan de vroegere rijkswacht gelinkt zijn of zijn er gewoon zodanig veel sporen om te onderzoeken dat de speurders gewoon de tijd en de middelen niet hebben? David Van de Steen vertelde onlangs dat volgens hem de boel nog steeds gemanipuleerd wordt. In dat geval lijkt het mij ook het beste om gewoon alles in de openbaarheid te brengen.

Beste Django,

Het onderzoek wordt wel degelijk gemanipuleerd. Het diensthoofd van de CWB betreft een ex Rijkswachter Adjudant. Momenteel beschikt men over 25 speurders waarvan 4 deel uitmaken van het labo voor continue spooronderzoek. Vorig jaar beloofde de Minister van Justitie dat er bijkomend 5 enquêteurs zouden toegevoegd worden van het Comité P. Laat me daarbij vermelden dat de meeste enquêteurs deel hebben uitgemaakt als onderofficier of officier bij de vroegere Rijkswacht. Laat ons hierbij niet vergeten hoe onder andere het onderzoek verliep inzake de feiten te Temse en op welke wijze een getuige is verhoord.

Ten tweede beschikken we over belangrijke overtuigingsstukken bestaande o.a. uit wapens en munitie. Zowel het Federaal parket als de CWB is daarvan op de hoogte. Deze stukken zijn tot op heden nog steeds niet in beslag genomen, laat staan dat belangrijk labo onderzoek is aangevat qua spooronderzoek.

Niet alleen ikzelf hebben belangrijke redenen en aanwijzingen dat het onderzoek gemanipuleerd wordt.

Om verder een antwoord te bieden op Philippe DS, zal ik een tipje van de sluier oplichten. Aanvullend dat ik de reactie van scaramouche volledig moet delen vanuit onze ervaringen. We beschikken trouwens over schriftelijk bewijsmateriaal uitgaande de CWB en dat mij ook persoonlijk is toegekomen op aandringen.

Wanneer een tip is doorgegeven inzake de mogelijke betrokkenheid van een Nato legerofficier en waarvan ooggetuigen niet ontbrekende zijn, dewelke volgens de CWB zijn onderzocht, deden we daaropvolgend verder onderzoek. We namen contact met de tipgever en de ooggetuige. Zij werden nooit gecontacteerd noch verhoord door leden van de CWB of andere politionele diensten. Ondanks de hoogdringendheid die met redenen zijn omkleedt.

Overigens is het voor ons nog te vroeg om de bewijsmaterialen kenbaar te maken. Om redenen dat we nog belangrijk bewijsmateriaal op het spoor zullen komen. Van zodra wij alles hebben ingezameld, zal ik niet nalaten om ons bewijsmateriaal alhier op het forum te plaatsen en kennis te geven op welke wijze wij op het spoor zijn terecht gekomen. We hebben al heel wat kritieken doorstaan maar de tijd zal voor ons onomstotelijk aanbreken waar het lachen van sommige criticaster zal vergaan.

sherlock wrote:

Als "men" pertinent weigert om recent bewijsmateriaal in beslag te laten nemen, en daar is niets tegen te doen, verenig u en breng het zelf naar buiten! Verenig u en maak een einde aan deze ellende. Laat ze het dan maar eens uitleggen!

Daar zijn we mee bezig.

sherlock wrote:

Burgers die verklaringen of belangrijke informatie verschaffen waaruit blijkt dat daarover zelfs geen proces verbaal van inlichtingen is opgemaakt, roept toch zeer ernstige vragen op. In normale omstandigheden onderwerpt men een politieambtenaar aan een grondig verhoor op last van het parket. Zulk opdracht gaat dan naar de FGP of het CP.

Als eerstelijns getuigen moeten smeken om verhoord te worden, nog heden ten dage, om hun verhaal te doen? Als er niet geluisterd wordt, tips niet nagetrokken, is het niet moeilijk dat die mensen uiteindelijk alles zelf naar buiten beginnen brengen zodat het gerecht niet moet zeggen: we weten van niets! Geen PV, geen materiële bewijzen ... vertikaal klasseren!

Er zou beter een disciplinair onderzoek komen naar alle wantoestanden bij justitie in dit dossier zoals H. Steppé zegt. Alle speurders, magistraten die werden tegengewerkt of subtiel bewerkt zoals zo velen oa, Roger Romelart.

Er is geen andere keuze meer met als gevolg dat het "geheim van het onderzoek" (al jaren) naar de knoppen is. Hier en daar heb je nog een enkeling die gelooft dat er een eerlijke rechtszaak van komt. Dream on baby!

We beschikken over zeer recentelijk belangrijk bewijsmateriaal. Men negeerde tot op heden opzettelijk om het in beslag te nemen. Ik stel mij zéér ernstige vragen over sommige collega's. We ondervinden ernstige tegenwerking in het verlengde van gestuurde opdrachten.

5

(5 replies, posted in Speurders)

Sven B wrote:

Patrick Van Brussel was mijn Peter.
Mis hem nog heel vaak.

Een speurder waar je dag en nacht kon op rekenen. Samen met zijn, inmiddels overleden, collega DE JONGHE wilden zij ambtshalve verder onderzoek uitvoeren in een belangrijk dossier rond de BVN. Ze kregen beiden uitdrukkelijk verbod van hun officieren. Patrick werd zelfs overgeplaatst. Als familielid of Petekind mag je bijzonder fier zijn op zulk warmhartige persoonlijkheid. De Rijkswacht heeft hem geperst en gekraakt. Tegen Rijkswachtofficieren werden er nauwelijks tuchtonderzoeken opgestart. Rijkswachtofficieren, allemaal uiterst zelfvoldaan, ten volle overtuigd van hun importantie, hun nut, hun recht, hun gelijk en vooral: van hun macht en de rijkswachter en de rijkswachtonderofficier zijn machteloosheid.

Idem binnen Justitie.

6

(85 replies, posted in Andere)

Ben wrote:
Bossi wrote:

Het ontgaat blijkbaar een forumgebruiker dat een PdK de leiding heeft van een onderzoek

Een procureur des Konings heeft de leiding van een opsporingsonderzoek.

Maar Ben toch.... Buiten de gevallen van heterdaad heeft men de onderzoeksrechter nodig ter opsporing van de stukken die tot het misdrijf of de misdaad behoren.

7

(85 replies, posted in Andere)

sherlock wrote:
Scaramouche wrote:

Prachtig antwoord van de Minister van Justitie !

Pardon? Hopelijk is dit synisch bedoeld!

Uiteraard, sherlock.

8

(85 replies, posted in Andere)

Scaramouche wrote:

Prachtig antwoord van de Minister van Justitie !

Konden we iets anders verwachten? Speurders of magistraten die de moed hebben om naar buiten te treden worden met de grond gelijk gemaakt. Het ontgaat blijkbaar een forumgebruiker dat een PdK de leiding heeft van een onderzoek, de onderzoeksrechter de leiding heeft van een gerechtelijk onderzoek.

LEO wrote:

Bedankt Bossi .

U weet verder waarover ik het o.a. heb, Leo. Dat men ons eens een plausibele verklaring geeft waarom men weigerde om belangrijk recentelijk materiaal in beslag te nemen en daarop verder DNA onderzoek te doen.

Ga ik gelijk krijgen over de betrokkenheid van Rijkswacht, Politiek, Sv enz...?

Wat de minister van Justitie vorig jaar kenbaar maakte inzake de uitbreiding van het onderzoekteam, stellen wij tot op heden vast dat er nog geen enkele toevoeging gebeurde. Ik stel wel betreurenswaardige zaken vast waarvoor ik steeds argwaan koesterde inzake de betrokkenheid van de Rijkswacht. Koppel dit aan de recentelijke vaststellingen en gegevens en we kunnen dit nog moeilijk verwerpen. Des te meer dat we pleiten voor een onderzoeksteam dat nooit deel heeft uitgemaakt van de vroegere RW. Als we dan nog de ontkennende houdingen kunnen vaststellen met ongeoorloofde tussenkomsten, vermoed ik dat we op korte termijn het dossier verticaal kunnen klasseren.

Burgers die verklaringen of belangrijke informatie verschaffen waaruit blijkt dat daarover zelfs geen proces verbaal van inlichtingen is opgemaakt, roept toch zeer ernstige vragen op. In normale omstandigheden onderwerpt men een politieambtenaar aan een grondig verhoor op last van het parket. Zulk opdracht gaat dan naar de FGP of het CP.

LEO wrote:

Het moment is misschien aangebroken om als forumleden gezamelijk achter de doctrine van het Forum te staan. Als één iemand een klacht neerlegt om zijn gelijk te halen, zal hij ook moeten bekennen 'waarom' en met feiten en bewijzen op tafel komen waarom hij zich geschoffeerd voelt! Ik ben een leek in wettelijke toestanden. Daarom had ik graag enige verduidelijking van forumlid Bossi hierover!

Een klager hoeft niets over feiten te bewijzen, Leo. De klager voelt zich in zijn eer gekrenkt met een regelrechte aanslag op zijn goede naam en faam. Verder zie ik personen ertoe in staat om eventuele verzoeken te verwerpen, te negeren of te betwisten. Ook dat kan de bijkomende aanleiding zijn dat er verdere stappen worden ondernomen door de klager.

Voor het overige merken wij ook dat het onderzoek in de zaak Bende van Nijvel niet verloopt zoals het hoort.