Citaat: "Zowat alle westerse democratieën hebben tijdens de bewogen jaren ’80 gelijkaardige aanslagen gekend. Dat wijst er op dat de sturende macht niet één lokale bende was, maar een internationaal en gestructureerd gegeven. In Italië, het land dat het zwaarst werd getroffen, heeft het onderzoek het duidelijkst aangetoond welke de meest voor de hand liggende piste is: deze van de ontwrichting van de staat door uiterst rechts met medewerking van officiële en parallelle inlichtingendiensten."

Ik ken geen enkele gelijkaardige aanslag. Bommen zijn typisch voor terroristen, er zijn veel gelijkaardige bomaanslagen in verschillende landen. Maar geen enkele aanslag in het buitenland trekt op de aanslagenreeks van de Bende. Verder is het ook niet zo dat Martine Michel enkel het extreemrechtse spoor volgt. Dat blijkt althans uit het boek Beetgenomen. De huiszoekingen in 2012 waren bij de De Staerkes, extreemrechtse figuren en eigenaardig genoeg bij de bende van de Borinage.

Stellen, zoals in het laatste hoofdstuk "Een laatste kans" dat Troch niet wil dat Michel de extreemrechtse piste volgt is helemaal van de pot gerukt. Ikzelf wens helemaal niet dat onderzoeksrechter Michel vervangen wordt, maar je kan de speurders van Delta niet verwijten dat ze dat wel willen. Een speurder van Delta kreeg geen gewoon bevel tot medebrenging, op zijn bevel stond dat hij verdacht werd van 28-voudige roofmoord. Je moet dat meemaken als brave burger: vanuit je job wordt je verplicht om de misdaden van de Bende te onderzoeken, je doet jarenlang je best en op het eind word je zelf verdacht.

42

Het jarenlang aanslepen van het Bende van Nijvel onderzoek en de massale politieke boycot van dit onderzoek wijst in de richting van een bepaalde politieke partij. Je hoeft simpelweg de politieke strekking van de personen die obstructie plegen tegen het onderzoek uit hoofde van hun ambt maar na te trekken. Toen en nu.

Geen wereldwijde complotten, geen illustere inlichtingdiensten en geen Gladio. De gesettelde en almachtige politieke partij profiteerde gewoon van de rumoerige tijdsgeest in Europa om haar zaakjes op te lossen. De destabilisatie gedachte, ontworpen op de krantenredacties, was een godsgeschenk voor de toenmalige gezaghebbers en hun Pretorianen.

Ik zie geen enkele politieke boycot. De politiek respecteert, mijns inziens, integendeel iets te veel de scheiding der machten en de vrijheid van de rechterlijke macht. Wat betreft de "politieke strekking van de personen die obstructie plegen": het is niet duidelijk wie je daarmee bedoelt. Wat is obstructie? Als we de huidige hetze bekijken: pleegt Troch obstructie of Michel? Tot welke strekking behoren zij?

Ik weet niet over welke politieke partij jij het hebt. Zelf heb ik op de studiedienst van de VLD gewerkt en ik heb daar veel contact gehad met de leidinggevenden van die partij. Ook ken ik verschillende politici van andere partijen. Wat jij schetst komt niet overeen met hoe die personen handelen en denken.

44

René De Witte, bedankt om dit even te posten. Zonder het boek van Hilde Geens gelezen te hebben, en enkel wat ik opvang van de bevindingen van de forumleden, kan het ook wel eens zijn dat Geens en De Smedt beide gelijk hebben.

45

Journalist Jan Willems heeft een reactie geplaatst op het artikel van Walter De Smedt op de website van Apache. Hieronder kan je het integraal lezen:

Bij het verschijnen van dit artikel beperkte ik me tot een korte retorische vraag: is dit een grap? Maar ik bleef in dubio: moet ik hier niet uitgebreider op reageren? Welnu, hier is die reactie. Ik verwijs naar een artikel in Gazet van Antwerpen (1/9/2012). John De Wit, een journalist die zeer goed vertrouwd is met politie en justitie, schreef: "De omstreden Antwerpse strafrechter Walter De Smedt (64) is sinds gisteren vervroegd met pensioen. Hij mag zich – in tegenstelling tot de meeste gepensioneerde rechters – echter geen eremagistraat noemen. (…) In 1976 werd hij substituut op het Antwerpse parket en later onderzoeksrechter. In 1993 werd hij één van de leden van het Comité P, dat de politiediensten controleert. In 2001 stapte hij over naar het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Als enige Belg zat hij in beide comités. Zeer uitzonderlijk."

"(…) In 2007 keerde hij terug naar Antwerpen. Daar werd hij berucht door een aantal vonnissen. Naast het 'keppeltjesvonnis', sprak hij een gps-dief vrij omdat een eerdere straf tegen deze man niet was uitgevoerd. Dat leidde tot veel beroering en leverde hem een vervolging voor rechtsweigering op. Maar hij werd volledig vrijgesproken omdat hij wel degelijk een vonnis had geveld, hoewel het een slecht vonnis was. (…) Recent weigerde De Smedt weer om een andere strafzaak te behandelen. Omdat een nieuw geding voor rechtsweigering daardoor mogelijk was en omdat de kans op veroordeling voor rechtsweigering dit maal veel groter was, ging hij met vervroegd pensioen."

En wie ben ik? De Bende. Een documentaire van Paul Ponsaers en Gilbert Dupont is het eerste boek dat over de Bende van Nijvel is gepubliceerd. In 1986. Ik citeer het dankwoord: "Jan Willems willen wij bijzonder danken voor het materiële werk en de lange nachtelijke discussies." Nadien heb ik zelf twee boeken over de Bende gepubliceerd, plus een hele reeks artikels. Tot op de dag van vandaag volg ik het Bendedossier op de voet. Voor de neerslag hiervan surf je op deze site [Apache], naar www.dewereldmorgen.be en mijn blogs op www.crimelink.nl. Ik apprecieer trouwens Hilde Geens dat ze mij vernoemt in het dankwoord van haar zeer goed gedocumenteerde boek Beetgenomen. Zestien manieren om de Bende van Nijvel nooit te vinden. Lezen!

Griezelig groot was mijn verbazing toen ik onlangs vernam dat de vroegere Bendespeurder uit Dendermonde, Danny Collewaert, door onderzoeksrechter Martine Michel uit Charleroi "op het matje" is geroepen – een understatement van jewelste, die uitdrukking. De onderzoekers uit Dendermonde, die in 1986 de wapens van de Bende-overvallen uit het kanaal Brussel-Charleroi in Ronquières opvisten – het enige concrete resultaat van het onderzoek en een hogeschoolvoorbeeld van goed politiewerk – zouden destijds gemanipuleerd zijn. Zo stellen de speurders in Charleroi. Zij moeten dringend gaan liggen op de sofa van Sigmund Freud! Bovendien heeft onderzoeksrechter Martine Martin uit Charleroi, geruggesteund door procureur-generaal Christian De Valkeneer, één van de fundamenten van onze democratische rechtsstaat gebruskeerd: het recht op verdediging. Dat is veel belangrijker dan de rancuneuze nonsens van WDS.

Ik begrijp echt niet waarom WDS en de redactie dit werkstuk op de site hebben gezet. Feiten checken is een stelregel, zowel voor onderzoeksrechters als journalisten. En vooringenomenheid is uit den boze. Maar daar is in het artikel niks, hoegenaamd niks van te merken. Integendeel. Het is duidelijk dat WDS weerwraak wil nemen op Freddy Troch, die dstijds het onderzoek in Dendermonde leidde. Beiden waren lid van het Comité P, Troch zelfs voorzitter. Wegens zijn eigenzinnig gedrag is een afzettingsprocedure ingezet tegen WDS, van liberale gezindte. Dat gebeurde ook voor Georges Pyl, een ander lid van het Comité P en van socialistische pluimage. De afzetting ging niet door als gevolg van politiek gekonkel. Maar WDS heeft deze blamage nog altijd niet verteerd.

In tegenstelling tot wat WDS stelt kon Troch als voormalig onderzoeksrechter in het Bendedossier nooit zelf via het Comité P de disfuncties onderzoeken. Andere leden van het Comité P konden wel dergelijke initiatieven nemen, maar dat is niet gebeurd. Het huidig gevoerde onderzoek in de richting van de Bende als een poging tot destabilisatie door extreemrechts, is hoegenaamd niet nieuw! Op deze hypothese hebben Dendermonde (tot de verplichte overdracht van het dossier naar Charleroi), Nijvel en Charleroi zelf voortdurend gewerkt. Hoever staat dit onderzoek?

Dendermonde zou destijds door een extreem-rechts individu gemanipuleerd zijn met de wapenvondst in het kanaal als gevolg. Wat een ontdekking, zeg! Onzin zo zuiver als diamant. Lees de rapporten van de tweede parlementaire Bendecommissie, zowel over de openbare zittingen als die achter gesloten deuren. Nu WDS magistraat-op-ruste is – maar geen 'ere-magistraat'! – heeft hij tijd zat. Echt gortig wordt het als WDS beweert dat Troch destijds een brief naar de minister van Justitie geschreven heeft. Daarin zou hij, althans zo beweert WDS, voorgesteld hebben om niet langer op het Bendedossier te werken in ruil voor de functie van ondervoorzitter van de rechtbank in Dendermonde. Ook dat is larie en apekool. Troch heeft zich altijd verzet tegen het afstaan van zijn dossier. Dat is het resultaat geweest van een ‘schandalige’ beslissing van het Gentse Hof van Beroep. Pas nadien is die functie van ondervoorzitter vacant verklaard en pas in juni 1991 toegewezen aan Troch.

Er is over de Bende van Nijvel en aanverwante veel, heel veel onzin verteld. Maar dit artikel van WDS breekt toch alle records. De lezers van deze site [Apache] hebben recht op deze reactie, slechts een fractie van wat kan worden verteld. Terloops, de Bende sloeg een laatste keer toe op 9 november 1985 in de Delhaize in Aalst. 2013 min 1985 is… Bovendien zul je vingers tekort hebben. De Bende tekende immers voor maar liefst 28 moorden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

46

Delta-leden zeiden: 'Het is jammer dat ze ons niet samen aan tafel gezet hebben. Wat weet jij nog en wat jij? We zijn allemaal verdacht. We zijn zo naïef dat we elkaar vooraf niet bellen als we opgeroepen worden, blij dat we van dienst kunnen zijn. Dan kom je daar aan, je hebt er tijd voor uitgetrokken, andere dingen voor verplaatst, en dan krijg je een dreun van drie uur over "tunnelvisie en jullie kijken alleen naar  De Staerke". Zij hebben alles pas gelezen en samengevat, en ze pakken je op een detail van zesentwintig jaar geleden. Nu, na zesentwintig jaar desinteresse, wordt je verhoord. Wat weet je daar nog van af? De getuigenissen die ze nu ophalen zijn niks waard, niks.

Delta is na de overheveling altijd steun blijven geven. Er zijn mensen van Dendermonde in Charleroi gaan werken, en als er zogenaamde heropflakkeringen waren, gingen we helpen. Elke keer dat er een nieuweling aan de slang ging bij de Cel Waals-Brabant, hing die bij een van ons aan telefoon. "We zijn nieuw, mogen we u iets vragen?" Het werd op den duur vervelend. Weer een nieuwe. Weer diezelfde vragen. En dan krijg je dit naar je kop - "Delta werkt niet mee" - omdat ze vertrekken van het foute idee: "Er was een tipgever voor de vondst in de zwaaikom, en die moeten we hebben, want die weet meer." Ze gokken op de ene informant en dan op de andere, eerst Nitelet, daarna Lammers. Zo arriveren ze in juli 2012 op een of andere manier bij die hoogbejaarde druïde [Herman Wachtelaer] in Haacht, waar ze na drie dagen graven stoppen "om technische redenen", omdat ze vermoedelijk doorkregen dat ze de wildernis werden ingestuurd. We lijden opnieuw aan de ziekte van vroeger, de ziekte van de informanten.

Dat ze kritisch staan tegenover het spoor-De Staerke, is heel goed, maar doe dan geen antionderzoek. Steek je tijd in een beter spoor en niet in het afbreken van een oude piste waar je niet in gelooft. En vertrek dan wel van de feiten. Dat doet ze niet. Van die Samsonite beweren ze dat Johnny altijd heeft toegegeven, dat er wapens in gezeten hebben. Fout. Hij dat in ons onderzoek nooit bekend, nooit. In het beste geval zat er een halve kilo goud in, en documenten. Maar ze weten dat niet, anders zouden dat niet op papier zetten, en dat hebben ze gedaan. Ze weten niet dat de Delhaize van Aalst anders van inrichting is dan de andere filialen, en dat is vitaal, het bewees dat het dochtertje van Yvette de waarheid sprak.

Ze kunnen hun tipgevers en verdachten niet inschatten, omdat ze het dossier maar zeer fragmentarisch kennen. Ze hebben een jaar zitten lezen, maar ze lezen met een anti-Delta-bril op hun neus, een antioverheidsbril zelfs. Ze kennen de historiek niet, de tijdslijn niet, ze lezen en ze praten met niemand, omdat ze niemand vertrouwen, en ze snappen er niks van. Als je met niemand praat, zie je op den duur de werkelijkheid niet meer. Er is een enorm verschil tussen dossier lezen en erin werken.

Bron: Beetgenomen, p. 201-202

Bovenstaand citaat laat de cel Delta aan het woord over de nieuwe onderzoekers. Ik kan er eigenlijk weinig tegenin brengen. Wat ik ervan kan controleren (de opgravingen in Haacht) klopt met de indruk die ik er zelf van had. Kan iemand mij diets maken wat de zwakke plekken in bovenstaande argumentatie zijn?

47

PS: Wat ik pertinent vind aan dit betoog van Delta, is dat ze Haacht linken aan het belang van feiten controle - waar onderzoekers volgens Hilde Geens al decennia uitgaan van informanten, die echter maar versies van versies van versies van verhalen opdissen.

Oeps, er is toch blijkbaar van alles aan het bewegen.

Om het over feiten te hebben: Delta cel is pas ontstaan na de oprichtingsbesluit in januari 86 en pas echt actief geworden in maart, begin november vinden ze de fameuze zakken. 7 maanden, en 1 van de sleutel figuren van Delta cel in het vinden van de zakken, zat zelfs korter in de cel. Delta cel was zeer afhankelijk van andere parketten zoals Nijvel en ook vooral van CBO voor info. Een van de belangrijkste vragen is wat wist Delta cel op 9/11/86 als ze de 2 zakken opdoken. Er is veel info voor Delta achter gehouden blijkbaar, vanuit Nijvel en het CBO en Delta zat toen ook op 9/11/86 met het probleem dat ze zeer afhankelijk waren van info van derden en ze hadden zeker nog geen overzicht in het hele dossier laat staan van de rand dossiers.

Er bovenop is het feit dat in september 86 de GP uit de vergaderingen van het CBO is gestapt en het hele onderzoek in handen van de rijkswacht was met het CBO als informatie centrum. 2 maand erna vind Delta de zakken toeval? En dat terwijl er op de achtergrond een geheime rijkswacht cel vanaf 83 bezig was met de bende feiten te onderzoeken, die geheime cel is maar aan het licht gekomen in 88 wat deed die cel en wie waren de leden? Waarom wilde de rijkswacht die nog steeds een legeronderdeel was alles onder controle hebben?

Nu om op het punt van manipulatie te komen, het was volgens mij niet zo moeilijk om Delta uit Dendermonde te manipuleren, als men bovenstaande leest dan is de samengestelde cel uit Dendermonde een gemakkelijke prooi in het Brusselse wespennest en de heren die bovenop dat nest zetelen. Een belangrijke vraag is had Delta in 86 al door in welk doolhof dat ze terecht gekomen was, en was de omvang van het dossier al duidelijk voor hen? Dat Delta in zijn enthousiasme soms verdachte dingen doet zoals de pv van 12/11/86 van Frank O. ( was dat na het beruchte bezoek van de GP aan Dendermonde?) roept vraagtekens op, en moet door de speurders uitgeklaard worden. Maar het is toch al lang duidelijk dat de echte manipulatie van bovenaf komt en dat die namen gekend zijn en dat het daar altijd al de mist ingaat.

De methode die de nieuwe onderzoekscel hanteert heeft in het buitenland in soortgelijke moeilijke dossiers tot doorbraken geleid en zelfs een veroordeling van een minister van binnenlandse zaken in Spanje. Nu de laatste tijd is het toch wel verdacht woelig in de media, tevens de doodsbedreigingen waar de betrokkenen melding van maken zijn niet niets. Word het ergens warm?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Binnen de commissie justitie werd een gedachtewisseling met de minister van Justitie over het onderzoek naar de Bende van Nijvel geagendeerd voor 23 oktober 2013. Dit agendapunt werd op de zitting van 23 oktober 2013 echter niet behandeld maar uitgesteld. De gedachtewisseling is nu opnieuw geagendeerd voor de zitting van de commissie van woensdag 20 november 2013. Ik ben benieuwd wat er uit de 'gedachtewisseling' uit de bus zal komen.

50

Het was punt 34 op de agenda van de Senaatscommissie Justitie: "Gedachtwisseling met mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie over het onderzoek naar de Bende van Nijvel." Het is nu vooral wachten op het verslag van de commissie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube