De hypothese die mij maar niet loslaat, sinds het bekend worden dat minstens één der verdachten deel uitmaakte van de anti-terreurgroep 'Diane', is dat de terreur die de Bende van Nijvel pleegde er (ook) voor moest zorgen dat de groep Diane in aanzien zou stijgen en meer geld en manschappen zou krijgen. Dit was immers precies het soort van aangelegenheden ter bestrijding waarvan de groep was opgericht en het deed me denken aan de vele voorbeelden van zaken waarin (vaak vrijwillige) brandweerlieden het vuur aansteken om het daarna zelf te kunnen gaan blussen.

Ongetwijfeld zullen er meerdere motieven hebben meegespeeld en had ook niet iedereen hetzelfde motief om deze bende te faciliteren nadat zij eenmaal ontstaan was.

Aan dit motief, voortkomend uit de vaststelling dat de anti-terreurgroep eigenlijk veel te klein was om serieus weerstand te kunnen bieden aan de bedreigingen die men zag, kon iedereen zijn eigen invulling geven, al naar gelang hetgeen men als de grootste bedreiging beschouwde. Dit zorgt er min of meer voor dat de slachtoffers die hierbij vielen, door de betrokkenen in dit complot konden worden weggestreept tegen de slachtoffers die er zouden vallen indien zij zich niet voor deze zaak hadden ingespannen. Zo wordt het leed van slachtoffers in de regel dan ook vergoelijkt door politici en wat dies meer zij en aangezien de Koude Oorlog in die tijd hoogtij vierde zal hierin ook vast een heilig doel zijn gezien door vele betrokkenen; mocht het hier werkelijk om een grootschaliger complot gaan dat zich uitstrekt tot voorbij de daders van de aanslagen uiteraard.
Ik ken het dossier lang niet zo goed als de vaste gebruikers hier en ben wel benieuwd naar hoezeer deze hypothese hierdoor weersproken of bevestigd wordt, waarbij ik die inbraak in de eigen kazerne dan alvast maar als een bevestiging aan zal nemen.

De periode van windstilte tussen de hoogtijdagen van de bende intrigeert me, want daaruit zou je kunnen afleiden dat er blijkbaar een nieuw motief was ontstaan om de Bende van Nijvel nieuw leven in te blazen, eventueel met een andere casting, maar dan wel zodanig sterk gelinkt dat er geen twijfel over kon/mocht bestaan dat het hier dezelfde bende betrof. Ik las hier namelijk ergens dat er dergelijk bewijs (uiteindelijk toch) gevonden was in een kanaal, waarbij het er sterk op leek dat de bende met deze halfslachtige poging om bewijs te verstoppen, haar identiteit juist wilde bevestigen.

Overigens herinner ik me ook dat ik hier onlangs ook iets merkwaardigs las over de overval Aalst, annex de liquidatie van een specifiek persoon waarvan bekend was dat die daar iedere week naartoe ging en wiens vrouw zelfs nog naar een familielid gebeld had om dit te melden o.i.d.
De loop der dingen die avond zou er op kunnen wijzen dat het hier inderdaad om een dubbel motief gaat, immers om de als overval vermomde liquidatie op het betreffende tijdstip uit te kunnen voeren was er natuurlijk het probleem dat er hiervoor te veel rijkswachters ter bewaking aanwezig waren, die echter "wonderwel" net op tijd vertrokken om de eventueel geplande liquidatie op de valreep toch nog mogelijk te maken; ook al werd hiervoor dan natuurlijk wel veel risico genomen door de samenzweerders wegens de opzichtigheid ervan, maar die waanden zich daartoe toen nog veilig genoeg blijkbaar... Tot niet lang daarna.

Het overschatten van genialiteit is wat je vaak ziet gebeuren bij het ontstaan van een complottheorie. Het laatste waar men aan denkt om een vreemde gebeurtenis te kunnen verklaren is dat deze voortkomt uit een ongewilde fout, vooral wanneer het gaat om iemand/ een organisatie die zij toch al verdacht vinden op grond van andere zaken. Alles wat gebeurt moet immers een doel hebben en rond een gemaakte fout worden dan ook vaak de meest wilde complottheorieën opgetrokken die deze fout verheffen tot een geniale daad, wat vaak veel te vergezocht is.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat (de mensen achter) de Bende van Nijvel ontzettend geschrokken zijn van de gemaakte fouten in Aalst, waardoor het hele project/initiatief ook meteen gestopt is daarna. Het eerste dat daarbij in me opkomt is dat het hier inderdaad om bendeleden moet zijn gegaan van binnen de diensten, waarbij hun meerderen door een zeer lastige ontkenningsfase zouden moeten zijn gegaan wanneer één van hen dood was achtergebleven op de parking.

6

Indien er één van de overvallers zou gedood worden tijdens een overval dan zou dat uitdraaien op een " onbekende voor het gerecht waarover geen strafregister bestaat en die geen duidelijke indentificatie papieren bij zich had , en niet werd opgespoord voor strafbare feiten door het gerecht ". Case closed !

Ervan uitgaande dat deze persoon niet alleen op de wereld was, kunnen hierbij toch complicaties optreden die men liever voorkomen had uiteraard.

De getuigenis van de broer van C.B., die voor het eerst een tastbaar bewijs lijkt opgeleverd te hebben van de betrokkenheid van "overheidsdiensten" bij de Bende van Nijvel, is natuurlijk voor vele interpretaties vatbaar, vooral aangezien er onduidelijkheid is over het motief hiervoor. Een motief waar zijn broer weinig over kwijt lijkt te willen, aangezien hij hier vast een mening over heeft maar deze niet heeft kenbaar gemaakt. Aanvankelijk wilde hij er zelfs niet eens mee nasar buiten treden heb ik begrepen, maar door een bepaalde samenloop van omstandigheden (waarvan ik de finesses niet ken) zou dit dan toch gebeurd zijn.

De redenen dat hij er aanvankelijk niets over wilde zeggen liggen voor de hand, maar we kennen ze niet uiteraard en evenmin weten we wat er precies gezegd is en waarom. Het kan een bekentenis zijn geweest om zijn geweten te ontlasten, maar dat is vrij zinloos op je sterfbed, iets waarop je echter wel zou mogen verwachten dat er een bekentenis gedaan wordt onder invloed van het feit dat men aanstonds voor de ogen van de schepper moet verschijnen, zoals bij velen deze overtuiging heerst door de invloed van religieuze indoctrinatie. In hoeverre C.B. in deze onzin geloofde weet ik echter niet. Ook van iemand die niet religieus is, kan ik me overigens goed voorstellen dat hij bepaalde geheimen opbiecht juist op zijn sterfbed, aangezien hij weet dat hij dan de gevolgen van deze openbaring niet meer hoeft te dragen. Daarnaast komt het ook niet zelden voor dat iemand die nooit zo erg gelovig was, plotseling een duidelijk godsbeeld voor ogen krijgt onder invloed van de extreme omstandigheden. "There´s no atheists in foxholes" as they say.

Een ander motief voor een dergelijke bekentenis kan zijn om wraak te nemen, zonder daarvan de gevolgen te hoeven ondervinden, omdat men immers toch dood gaat. In dat geval zou hij daarbij best ook nog een aantal andere namen genoemd kunnen hebben, maar juist dan zou het ook helemaal niet verwonderlijk zijn dat zijn broer dit verhaal liever voor zichzelf houdt en met de Bende van Nijvel helemaal niets meer te maken wil hebben.

Ik weet niet of iemand het al heeft opgemerkt hier, want ik kan onmogelijk alle reacties doornemen, maar wat me het meest opvalt aan de feiten zoals deze zich hebben voorgedaan aan het tankstation van de Colruyt te Nijvel is de, op het eerste gezicht onlogische, maar toch vrij ver doorgezette poging om het lichaam van de vrouw de verstoppen. Onlogisch omdat de Bende van Nijvel zich doorgaans, maar zeker die avond, onaantastbaar leek te voelen en door roeien en ruiten ging om haar doel te bereiken, onbevreesd hierbij sporen achter te laten. Het enige scenario dat ik kan bedenken waarin de verstoppoging voortkomt uit een logische gedachtengang, is dat waarin de liquidaties vooraf gingen aan de inbraak, aangezien deze inbraak dan het werkelijke motief (liquidatie) moest trachten te verhullen. Voor deze inbraak was immers nog tijd nodig en men moet gedacht hebben dat het verstandiger was om de lijken hiervoor uit het zicht te leggen.

Als ze van tevoren hadden geweten hoe snel de politie zou arriveren hadden ze deze moeite waarschijnlijk niet genomen, maar het lijkt erop dat men zich niet bewust is geweest van het alarmsysteem; er werd immers een liquidatie voorbereid/bedacht, geen inbraak. Hadden zij meer tijd voor de inbraak gehad, dan had deze er wellicht ook veel overtuigender uitgezien, want wie trapt hier nou in?!

Ik ben 'de feiten' rond de Bende van Nijvel nog maar eens gaan doornemen en ik merk dat ik toch wel heel erg veel vergeten was van wat ik hier ooit al eens gelezen had. Ik heb nu de jaren ´82 en ´83 afgewerkt en het beeld dat ik er nu bij krijg lijkt me veel duidelijker te zijn dan wat me destijds voor ogen stond. Eigenlijk wist ik toen niet goed wat ik ervan moest denken, want een duidelijke mening hield ik er niet aan over. Mijn interesse voor deze zaak laaide weer op door het nieuws van de bekentenis, hetgeen me dus deed denken aan een brandweerman die zijn eigen branden sticht en dat wilde ik hier dan ook wel even komen melden. Maar dat lukte niet meteen vanwege een dwarsliggende bot. Toen kreeg ik deze twitterdiscussie onder ogen https://twitter.com/ArnoudVbrief/status … 3724698624

Het was een denkbeeld dat ik nog niet had en mijn eerste reactie was iets van: "oh ja?" en ik wilde hem dit ook mededelen, maar toen ik er even over nagedacht had leek ook mij dit de meest aannemelijke verklaring; maar je kunt je hier dan ook van alles bij voorstellen natuurlijk.
Nu ik de feiten herlees komt bij mij een duidelijk beeld naar voren van een dermate vergaande  manipulatie der dingen dat dit het traditionele bende-niveau ontstijgt, waarbij de manipulatie van bewijs diverse malen, zo niet telkenmale, het hoofddoel van de gepleegde misdaad lijkt te zijn..

Want ja, wat doe je precies als je besloten hebt terreur te gaan zaaien enkel ten wille van de terreur zelf??

Zoiets waarschijnlijk, en het en passant uit de weg ruimen van personen waar men een persoonlijk conflict mee heeft, of die via een andere weg in aanmerking komen voor liquidatie.

Voor mij is er eigenlijk al geen andere mogelijkheid meer te bedenken dan dat dit het geval is ben ik bang, en dan moet ik nog beginnen aan seizoen ´85, waarin er wellicht nog wat aan "het bewijs" gesleuteld moest worden, enkele personen uit de weg geruimd en/of dat de nadruk toch nog even gelegd moest worden op het feit dat we in een gevaarlijke samenleving leven.