Beste forumleden/lezers,

Ik las nu al veel en dit samen met wat ik elders las (doorheen de jaren vanaf de periode vd bende) heeft mijn mening gevormd en versterkt steeds.

Wat ik weet is dat Belgie een landje is van een stofdoek groot en ja weliswaar de hoofdstad vd Europes unie is ook. Die titel maakt vooral politici blij maar is eigenlijk alleen maar te danken aan het feit dat onze politieke rol binnen dat Europa (van toen en nu) van weinig belang is vergeleken met de grote Europese landen en dus eigenlijk een beetje kan gezie worden als een troostprijs…zo van ok die Belgen zijn van weinig belang (economisch en politiek) maar ze mogen de hoofdstad van Europa hebben en dus gewichtig “ doen” maar verder niks bepalen (dit is kort door de bocht weet ik wel maar daar komt het wel op neer eigenlijk). De politieke frustraties vd Euopese lidstaten worden geuit in de straten van Brussel ( ik bedoel: in Brussel is er zowat elke dag wel een of andere betoging van Europeanen die het niet eens zijn met de gang van politiek in hun eigen land) en dus niet (of minder) in de eigen lidstaat!

Politiek wegen doet Belgie echter niet…heeft dat ook nooit gedaan en zal dit ook nooit doen op Europees niveau. We zijn gewoon maar een klein landje met nog eens veel onenigheid in het eigen politieke landschap!En dit al vanaf het ontstaan van Belgie zeg maar.

Ik betwijfel dan ook sterk dat de plannen voor een staatsgreep/machtsovername aan de orde zijn geweest! Nergens in Europa is er zo een geschiedenis met uitzondering van Spanje die tot ver in vorige eeuw het Franco-regime kenden (ik bedoel de andere democratieën zijn allemaal veel ouder) en ja Spanje kent een geschiedenis van revolutie/contrarevolutie en pogingen tot staatsgrepen). We kennen/hebben weet van die geschiedenis.
Maar Belgie??

Neen ook in de Zuid-Amerikaanse landen hebben we zo een geschiedenis (zelfs tot nu nog bij wijze van spreken hier en daar)…met ook doodseskaders en op machtsbeluste generaals en co en gelijkgestemde politici)8
Echter op geen enkel vlak kunnen wij ons land hiermee vergelijken! Ook onze grote/grotere buurlanden niet!

Iedereen met enig gezonde verstand weet dan ook dat zoiets geen enkele kans op slagen maakt en eigenlijk pure waanzin is om dat hier te pogen. Het zou niet enkel het land totaal isoleren vd andere landen om ons heen maar het zou ook door geen enkele andere mogendheid aanvaard worden! Neen ook niet door de USA!
Het zou zelfs de doodsteek voor het land zijn want op geen enkele steun of bijval kunnen reken vd om ons heen liggende landen en dus ook niet van/binnen Europa!!

Onze politici hebben al veel blijk gegeven van onbekwaamheid doorheen de geschiedenis maar gek zijn zij nu ook weer niet!
Let op: dit neemt niet weg dat er een aantal politici ’s nachts in hun bed zwetend van opwinding liggen te dromen van zo een scenario en allicht worden zij nog meer opgewonden wanneer ze zich in de droombeelden/waanbeelden in vol ornaat zien paraderen toegejuicht door een massaal op de been zijnde soldatenleger etc. .
Realistisch is dit echter geenszins!!
En wie dit in het openbaar zou durven opperen en die droom uitspreken mag zijn koffers pakken wat niet uitsluit dat in donkere kelders/zaaltjes wel eens onder “ kameraden” die fantasie wordt geuit en onthaald op applaus vd enkele anderen onder elkaar! Dit is niet uitgesloten en valt nooit uit te sluiten maar serieus??...wie dit ernstig neemt behalve de betrokkenen???

Dus die piste laat ik met graagte varen!

De ordediensten dan??
We hebben in Belgie het leger…ook niet het daadkrachtigste en best getrainde binnen de Europes Unie al hebben onze para-commandos wel een goede reputatie (en dit vooral in Afrika) genoten en zijn zij ook nu nog goed getrainde Special Forces al hebben de andere Europese lidstaten die nu ook allemaal (dit terzijde). Bijkomend zijn de soldaten en ook de commandos getraind om militaire conflicten het hoofd te kunnen bieden en niet om de burgerbevolking onder de knoet te houden! Overigens zijn de soldaten ondanks hun militaire statuut (en dus anders dan het burgerstatuut) toch ook eigenlijk alleen maar mensen (broers/zussen/kinderen van/echtgenoten/echtgenotes/ouders…) zoals jij en ik!!
En er is dus totaal geen geschiedenis zoals dus in de Zuidamerikaanse landen en wat dichterbij Spanje bvb.
De dag dat gevraagd zou worden om op te treden tegen de eigen bevolking zal dit dus echt niet zomaar kunnen en is dit eigenlijk ongeloofwaardig (in landen met een gewelddadig geschiedenis ligt dit anders…zie Z-Amerika en co)

Neemt dit weg dat net zoals enkele politici een aantal soldaten (elke rang) dromen van zo een scenario? Heel zeker niet! Maar dat zo een scenario daadwerkelijk mogelijk zou zijn in een klein landje binnen de Europese Unie??
Het zou gewoon de doodsteek betekenen van dat land. Totaal onrealistisch dus!

De politie dan?
Te onderscheiden de op militaire leest geschoeide RW (Rijkswacht) en de Politie (burgerstatuut) en een Staatsveiligheid (wie en wat precies? Weinige leden/weinig middelen/…)

De Politie (vooral onder gemeentelijke leiding:::burgemeester is hoofd van…de geldelijke middelen komen vooral uit de gemeentekas enzoverder) bestaat uit burgers en kent een minder lange opleiding en minder doorgedreven opleiding dan in de meeste andere lidstaten van Europa. Hun organisatie is (was…in die tijd zeker) niet van dien aard dat de verschillende politiekorpsen een nauwe samenwerking kenden! Uitwisseling van informatie verliep moeizaam en de werking was niet echt gecoördineerd. Ook omdat pc en gsm etc. in die tijd nog niet of nauwelijks overal ingeburgerd waren laat staan bestonden! De meeste poltiekorpsen bevonden/bevinden zich in de vele gemeenten die het land kende/kent (ook na de fusies vd gemeenten) en bestonden toen vooral uit de rechtstreekse nakomelingen vd champetters zeg maar (kort door de bocht maar jullie weten dit wel). Een bezoekje aan de lokale politiepost sprak de boekdelen toch?
Overigens werd het materiaal vooral door de gemeente aangekocht…vandaar ook de diversiteit vd voertuigen bvb maar zelfs verschil in uniformuitrusting etc.

Kortom een mogelijke staatsgreep zie ik die Politie zeker niet uitvoeren!
Al neemt dit niet weg dat…die droom van enkele zoals ik eerder aanhaalde! Realistisch? Neen!!!

De RW/Gd dan?
Rijkswacht/Gendarmerie: de naam toont het al! Tweetalige benaming en dus nationaal georganiseerd.
De RW is op militaire leest geschoeid en als dusdanig deels ook georganiseerd! De opleiding vatte aan met een dienstperiode binnen het leger! De hele reutemeteut…ook kamp in kakki-uniform en soldatenopleiding. Nadien kwam men op de RW-school terecht voor nog een jaartje opleiding te Brussel en kwam men na die scholing meestal terecht in het Mobiele Legioen en kon men kiezen voor verdere opleiding ook (cavalerie/hondengeleider/zwaantje-verkeerspolitie (niet alleen de motors maar ook de porches en de bmw autoos toen vooral)
Ook de Bijzondere Opsporingsbrigade (BOB) en de groep Diane waren opleidingen die na de school konden gekozen worden.
De verschillende opleidingen hadden ook verschillende toelatingseisen en dat is begrijpelijk want niet elke RW die de opleiding tot gewone rijkswachter volbracht kwam/kon hiervoor in aanmerking! Zo bijvoorbeeld noest je een zekere lengte hebben om motard te kunnen worden etc..

De RW/GD nationaal georganiseerd en militair-statuut stond kwa ordedienst/poltiedienst hoger aangeschreven dan de Politie! En dit niet enkel bij de leden zelf maar ook bij de bevolking! Wie te doen had met de RW was slechter af dan wie te maken kreeg met de Politie zo gingen de verhalen! En dat klopt…de RW hanteerde andere middelen/was beter uitgerust en georganiseerd dan de Politie. Was gewoonweg sterker en beter in de totaliteit (opleiding/structuur/middelen). De RW was nationaal georganiseed maar met verschillende brigades over het hele land.

De overgrote meerderheid van de Rijkswachters voelden zich ondanks het militaire statuut gewoon burger hoor en deed zijn job zoals ook de anderen dit doen.
Overigens werden Politiemensen beter verloond dan Rijkswachters hoor ( en zelfs nu nog na de politiehervorming…worden de lokale politiemensen beter verloond dan de federalen al hebben dan de federalen weeral het voordeel van enige zekerheid van job tenopzichte van de gemeentelijken/lokale…gemeentebudgetten zijn immers meer onderhevig/afhankelijker van een en ander etc…politiek gedoe met andere woorden en niet nodig hier verder op in te gaan).

Omdat de middelen die de RW had deels zoals de soldaten waren: sterkere vuurkracht (vuurwapens allerlei), militaire voertuigen ( de gekende zware jeeps en zelfs enkele kleine pantsers), grote overvalwagens, helikopter, motoren (ja ook de politie had :motards bij enkele gemeenten en vooral steden, ook enkele ruiters en hondengeleiders…afhankelijk vd gelden ter beschikking daar), anonieme wagens (en ja de grootste politiekorpsen hadden die ook…zie wat ik net aanhaalde) en ook een aantal specifieke opleidingen had (vooral in het leven geroepen na aanslagen binnen Europa en op de Olympische spelen)…anti-terreur gericht (de ABT-teams/groep Diane was de RW dus beter dan de politie in staat zwaar banditisme te bestrijden..

Er waren in die periode enkele zware criminelen in Belgie actief  ( op dit forum komen de meeste bendes aan bod) die enorm goed uitgerust waren en in aanvang beter bewapend dan de politiediensten (zowel polite als RW). Tevens hadden die bendes snellere wagens (en ik heb het niet enkel over de Bende van Nijvel en VW golfs) en waren de Politiediensten vaak aangewezen op achter de feiten aan te hinkelen!
In bepaalde steden (vurige steden) schroomden bendes zich niet om om zwaarbewapend in snelle wagens naast een politieatrouille te gaan rijden en de wapens opzichtig te tonen…de agenten durfden niks te ondernemen ( I kid you not!!)

Kortom: de RW weliswaar beter georganiseerd en uitgerust dan de Politie was in die tijd  niet echt voldoende bewapend en vaak minder dan de bendes (ik heb het niet over de kruimeldieven he)

Zouden de plannen voor een staatsgreep dan vanuit de RW komen?
De RW met het militaire statuut en structuur??

Allicht droomden ook daar enkele vd leden (op alle denkbare niveau’s) van een machtsgreep en zal dit ook ter sprake gekomen zijn in een of ander bureeltje en zaaltje/keldertje en misschien trokken enkelen van die extremisten wel samen op en gingen zij tijdens de vrije tijd met elkaar oefenen (bvb in de Ardennen) voor het “grote” moment?? Een moment dat er echter nooit zou/zal kunnen komen omwille van diverse redenen die ik al eerder aanhaalde.

Het is echt onmogelijk dat een staatsgreep in Belgie zich zou voordoen hoor al neemt dit niet weg dat enkelen hiervoor wel plannen hadden/hebben. Dat mensen zo een plannen hebben valt nooit uit te sluiten maar om zo een plannen ook daadwerkelijk uit te voeren???

Neen, nogmaals dit acht ik echt niet geloofwaardig.

En dan…de buitenlandse veiligheidsdiensten allemaal??

Ik kan geloven dat ook bij die (mossad/CIA/Fransen/Duitsers/Spanjaarden/Nederlanders etc) wel mensen rondlopen/rondliepen met extreme gedachtengoed maar dat ook zij omwille van alles eerder aangehaald een staatsgreep/steun tot niet echt realistisch zagen/zien net omdat Belgie economisch en politiek van een dusdanige weinig tel is en dat dit binnen de Europese context ook alles behalve zoden aan de dijk zou brengen om een land in een soort dictatuur te herscheppen…en dit geldt dus voor elke lidstaat hoor.

Er zou echt te weinig steun zijn om zo een plan uit te voeren laat staan te laten slagen!
Geen enkel Europees land zit op zo een idioot plan te wachten hoor en het land waarin zoiets zou gepland worden (daadwerkelijk) schrijft zich zelf ten dode op!!!

Maar nog eens: dat er wel degelijk mensen in alle geledingen van leger en ordediensten en politici net zoals bij mensen in de zakenwereld en ook bij leden van sportclubs en andere hobbieverenigingen en ook bij bedienden en arbeiders en dus mensen zoals jij en ik met zulke dromen rondlopen is gewis en zeker zo en dit zal ook nooit uitgesloten kunne worden.

Georganiseerd zijn deze mensen echter niet! Gewoonweg omdat er onderling geen binding bestaat in de werkeljkheid (die bediende kent die kapitein bij de RW niet en die dakwerker kent niet dat directielied van die grote firma etc)
En wat dan met de groepjes wnp/fde la j/vmo/enz… ? Die organiseren zich weliswaar maar zijn zo klein in aantal en middelen dat zij weliswaar in staat zijn  tot vergeldingsacties zoals gekend(brandstischtingen,in elkaar slaan, vernielingen, een moord, intimidatie en nog van die orde, maar zeker niet tot grote georganiseerde acties!
In dit opzicht kunnen we deze groepen vergelijken met bvb het Animal Liberation Front en anderen!

Ze ontwikkelen criminele activiteiten maar blijven marginaal en hebben niet de steun die zij zich toe/dromen/toe wensen! Ook de politieke steun hebben/genieten zij niet en de bevolking steunt hen ook niet!

Kortom ook die groepen staan geïsoleerd en hebben zelfs onderling strijd want wie zijn nu de echte? Is de VMO de echte hoop voor de vlaming? Is het front de la Jeunesse de hoop van de extreemrechtsen? Is het de WNP (met vooral diezefde ex FdlJ-leden)? Enzoverder…en deze groepen hebben een aantal standpunten gemeen maar ook heel veel standpunten die niet gedeeld worden hoor.

Doorheen onze Belgische geschiedenis zijn zo een groepen er ook nooit nog maar enigszins in geslaagd om een belangrijke rol of invloed op te eisen/te hebben! Het blijven  groepjes met enkele tientallen leden…toegejuicht door een groepje gelijkgezinden vanop de zijlijn…die marginaal zijn dus en hoogsten enkele criminele feiten op de kerfstok hebben. Nooit zijn zij van enig politiek belang geweest!!
De leden zijn vrijwel ook allemaal al snel gekend door de politiediensten en het gerecht hoor!

Dat deze groepjes dan nog zouden samenwerken met grote internationale geheime diensten en staatsveiligheid etc kan ik echt niet geloven. Geen enkele geheime dienst van welk land dan ook binnen de Europese Unie is zo gek te krijgen om met deze marginale groepjes hand in hand te gaan! Andere landen hebben in dit kleine Belgie ook geen belang bij een staatsgreep overigens en houden zich bezig met in hun eigen land (ik doel op Zuid-Amerika en zo en het land van Boutersen enzoverder)! Mensen, Belgie is politiek en economisch te onbeduiden in de grote wereld hoor…de hoofdstad van Europa is een kwasie administratief iets bij wijze van spreken…het toneel waar politieke discussie worden gevoerd maar waar we zelf maar een kleine poltieke rol vervullen…het kleine broertje zeg maar…en al helemaal in die tijdsperiode hoor)

Kortom ik geloof niet in die theorieën!

En dan is er de Bende??

En daar is er ook een en ander over te zeggen

Belgie kende in die periode een hele reeks bendes! En ja die bleven vaak buiten schot (al werden ze na verloop van tijd merendeels wel uitgeschakeld toch) maar dit komt/kwam grotendeels door geklungel binnen de politiediensten en Gerecht. Herinner u de vele blunders!
Dit is zelfs op de dag van vandaag nog zo…de kranten staan er vol van! Kijk bijkomend naar de vaak ongelofelijke uitspraken van de Rechtbanken…de vele procedurefouten ook vandaag nog en dan weet je het wel.

En ja de Bende van Nijvel…ze lijkt anders te zijn. Een sterkere organisatie…slimmer…geslepener…nog beter uitgerust dan andere bendes…EN vooral moordlustiger!!! Geen onbeduidend verschil!!!

Hier verschilt de bende wel erg in met die andere bendes maar is misschien te verklaren door het volgende:

Een aantal ex-RW’ers slaan de handen in elkaar want ze zijn gefrustreerd en verbitterd…enkele zijn misschien ontslagen omwille van ongeoorloofd gedrag…anderen nemen ontslag omdat ze beteugeld worden in hun activiteiten die ze lukratief hebben kunnen opzetten tijdens hu dienst! Immers de lijn tussen de misdaad bestrijden en de effectieve misdaad is vaak kleiner dan we denken Ik bedoel: wie als bvb BOB’er vaak in contact komt met misdadigers tijdens het pogen op te rollen van de bende…undercover werk moet doen dus…kan in de verleiding komen het spel wat (te ver) mee te spelen en er opeens te ver in betrokken raken en jawel het grote geld dat er omgaat bij de activiteiten van diegenen die zij moeten besrijden wordt opeens heel aanlokkelijk ( de speurders riskeren hun leven als het ware voor een eerder karig loon en zien hoe rijk de bendes zijn) en dan kan ik mij levendig inbeelden dat een aantal vd speurders in gaat op…en dus zelf criminele daden gaat ondernemen en eigenlijk misdadiger wordt.
Uiteraard zal eerst gepoogd worden om medestanders te zoeken…handen boven het hoofd…binnen de organisatie om de lucratieve handel te kunnen aanhouden en wanneer dit n iet lukt rest er niks anders dan de RW te verlaten en dit na eventueel gesanctioneerd te zijn en zelfs zelf vastgezet voor een tijd.

Kortom de frustratie is groot! Wordt woede (want veel geld mee gemoeid dat nu aan de neus voorbij gaat) en zelfs haat!
Het mondt uit in op wraak belust zijn! Er moet en zal geboet worden!

Stel nu dat deze misnoegde en gefrustreerde mensen die elkaar ook kenden van bij de RW elkaar na hun carriere treffen en dan gaan samenwerken/samenspannen om zo die wraak uit wrok te uiten door een nietsontziende criminele bende op te richten. Een bende waar godverdekke al die kakkerlakken ( ik spreek nu effe in de taalstijl hoe dat kan verlopen zijn) eens zullen van schrikken dat ze er in hun broek van doen…
Een bende die het hele politie-apparaat voor schut zet…uitgedaagd wordt…en het land zal larten opschrikken..want zij waren de elite…de onaantastbaren…en werden buiten spel gezet godverdekke! Nu zullen zij het geweten hebben en eens zien hoe wij wraak nemen!!

Ziet u…de bende gaat overvallen doen…de eerste reeks…en eerder al de wraak op de commandant (Vernaillen…de oprichter van de groep diane)…en ja de buit is niet van dien aard dat het wereldnieuws is maar de driestheid…de koelbloedigheid…de moorddadigheid is wel van dien aard dat het overal in de ons omringende landen de pers haaltmaar vooral ook het land laat daveren op de grondvesten want nooit eerder heeft dit zich voorgedaan!
De vechtmachienes (in het geval vd ex-diane leden) en de geslepen deskundige undercover-agenten (BOB) zijn samen in staat tot het vormen van een uitgekiende en strak georganiseerde bende die haar gelijke niet kent.

En allicht hebben deze gefrustreerde ex RW’ers nog wel vrienden binnen de RW die hen blijt steunen met logistiek en het manipuleren van de gegevens ivm de onderzoeks/opsporingsstappen die de RW en Politie zet in het zoeken naar de bende!

Waarschjnlijk zijn er ook oversten geweest die bij de lucratieve zaken (lees hierboven) betrokken waren of weet hadden alleszins en zonder hiertegen in te hebben gegaan om redenen van eigen belang etc…
Die hadden/hebben dus belang bij het niet ontmantelen/oppakken vd bende want dat zou het begin kunnen zijn van hun “ fin de carrière “. Kortom het redden vh eigen hachje etc…

En allicht omdat de onderwereld wel eens vaker opduikt op plekken waar de hig-society (zeg maar en ik bedoel dit ruim) samentroept, hebben deze ex RW’ers daar ook weet van en hebben zij tijdens hun dienst ook op die plekken geweest en een aantal mensen gezien die liever niet hebben dat het naar buiten komt dat ze daar waren waar ook gangster zijn EN zijn deze dus nu manipuleerbaar…te bedreigen ook..en te chanteren!
Dus deze “ mensen met aanzien ‘ zullen alles doen om dit toegedekt te houden en dus alle hens aan dek roepen hiervoor!!

Hierdoor kreeg de bende heel veel invloed en werd hen weinig tot niets in de weg gelegd! En ja de goede nietsvermoedende speurders die zich vastbeten in het dossier moesten natuurlijk wijken! Onderzoeksrechters en co moesten wijken! Politici die aanwezig waren op die bijeenkomsten waarvan sprake eerder gingen ook daar waar mogelijk hun invloed aanwenden enzoverder!
De bende mocht niet ontmaskerd worden!!

De gefrustreerden haalden hun slag thuis en trokken een spoor van bloed door het land! Machtig voelden/voelen zij zich! Iedereen beefde voor hen! De bevolking die nauwelijks wist wat en hoe beefde voor hen! De mensen die wel wisten van wat en hoe en wie beefde voor hen! Kan iemand die met criminaliteit bezig was ( de BOB’ers dus met hun lucratieve zaakjes) samen met iemand die tot een vechtmachiene is opgeleid maar net als de BON’ers gefrustreerd is door wat hem overkwam (degradatie tot “gewone gendarme”) zich een grotere kick wensen dan een heel land in rep en roer zetten door angst te zaaien?
Dat is (ik spreek hier vanuit hun mogelijke standpunt he) de ultieme bende…onaantastbaar!!!

Ja maar waarom zoveel doden?? Onschuldigen!!

Ja dat is vreselijk maar zie ik zo:

Toen de groep diane werd opgericht en dus alles nieuw was zijn er de fouten die gemaakt worden zoals bij alles wat nieuw opgericht wordt
De RW rekruteerde intern en neen de grote meerderheid vd RW’ers stond niet te springen om er deel van uit te maken want keiharde training…vele uren…standby voortdurend ook…en het loon dat zelfde bleef. Overigens was er dan eerst nog de selectie met fysieke proeven en andere waarvoor moest geslaagd worden.

Wie stelde zich meteen wel kandidaat…de cowboys binnen de RW (ja die waren er net zoals bij elke organisatie hoor)…de avonturiers zeg maar…de onverschrokkenen…de would-be paracommando’s…en ja daartussen ook diegenen waarbij gebalanceerd wordt op het randje van…ik durf het zo te stellen; een vorm van psychopatie aanwezig is/was…de drang naar macht ook…het superieure-gevoel…de eigenlijk een klein beetje gekken…
Mannen dus die echt wel in de hand moesten gehouden worden!!!

Waren alle kandidaten en nadien leden vd Diane dan zo? Uiteraard niet!! Maar ze waren er wel!
D!e “gestoorden “ zeg maar waren enkelingen binnen de groep en vielen echt wel door de mand hoor na verloop van tijd! En jawel dus de (mogelijke) reus ook! Incidenten tijdens oefeningen en tijdens interventies…met als gevolg de degradatie…terug naar af!!
Het grote gezichtsverlies…de lichtelijke psychopaat in zijn bestaan zwaar geraakt! Dz frustratie is groot! De woede nog groter! De wraak zal ongezien zijn!

Wat ik dus bedoel/mijn mening is:

Ik denk dat de Bende v Nijvel zo is ontstaan en gegroeid…dat is de insteek geweest! Door de driestheid en het moorddadige karakter schreef de bende geschiedenis! Daar kicken de leden vd bende op!

Waren er minder moorddadige mensen bij betrokken? Ik denk van wel…de bende moest recruteren zoals elke bende dat doet! Drie of vier mensen waren te weinig…er moesten meer mensen bij betrokken worden voor de voorbereiding en de back-up en andere steun en voorbereiding vd wagens etc..

Deze mensen haakten ook af net vanwege dat moorddadige allicht en de bende zocht dan andere  .misschien wel junkies (die zijn kwetsbaar en goed te manipuleren) en zo.
Allicht was het moorddadige na een tijd ook het einde vd bende! De steun of medewerking van andere misdadigers viel hier door weg!Een crimineel is een crimineel maar slechts weinigen zijn bereid tot/of kunne overgaan tot…het moorden op de manier die de bende deed de strop om en vandaar de stop!

Zo een heel relaas maar dit is hoe ik het zie

En nog vergeten: enkele mensen werden vermoord omdat ze door een of andere omstandigheid/voorval de bendeleden kenden! Niet dat deze mensen ook maar enige schuld treft hoor maar hen herkende of mogelijk herkende van eerder!!

De hele complottheorie met buitenlandse diensten en zo geloof ik dus niet maar uiteraard werd het wel een heel kluwen en zijn er dus doorheen  de tijd steeds meer mensen die in dat kluwen verzeild raken en is de manipulatie vh dossier ook ongekend groot en de waanzin ivm dit alles totaal!

Endie ruk naar rechts die zij op het oog hadden is er ook hoegenaamd niet gekomen. Wij leefden in Belgie al vele jaren in een CVP-staat met zo nu en dan een andere partner aan hun zijde en dat was al fors genoeg hoor. De rechtse CVP zette alles naar hun hand.
En ja de RW kreeg snellere wagens en betere bewapening maar dit was hoognodig in de strijd tegen criminaliteit want de veiligheidsdiensten in het algemeen hinkten danig achterop!
Zelfs de dag van vandaag nog want zelfs de special-forces bij de RW lenen wapens bij de Nederlandse politie  (kan je nagaan hoe het is gesteld!)

Trouwens de veiligheidsdiensten blunderden vaak toen en later…remember de ongezien weggeraakte (innet niets?) van een Turkse terreurvertdachte vrouw terwijl ze door een handvol agenten in de gaten werd gehoude? Het boevenwagentje met Dutroux aan boord dat voor de verzamelde wereldpers openzwaait…de gangsters die in een politievoertuig voor het bureel worden vastgehouden ( wegens geen plaats binnen) en bewaakt worden door meerdere agenten maar toch wisten ongezien te ontsnappen enzoverder…
Ik wil maar zeggen dat blunderen vaak voorkwam!

Dus die ruk naar rechts?? Waar kan ik die terug vinden dan??

Hopelijk komen wij echt te weten wat en hoe en worden diegenen die nog leven ook voor hun vreselijke daden gestraft

Groeten, luk

ps: ik heb gepoogd mijn mening hier goed weer te geven...een hele lap maar dat kon niet anders

en sorry voor de foutjes hoor maar daar lezen we over toch

3

Ik kan ver met je mee gaan in deze conclusies, al dan niet om andere redenen. Er zijn een aantal sporen die naar mijn idee je stelling onderschrijven. Ik denk alleen dat het ook mogelijk is dat een topcrimineel, een intelligente psychopaat, een infiltrant kan ontmaskeren, chanteren en criminele handelingen aan hem kan verbinden. Zeker wanneer de cowboy in kwestie corrupt is, of de grenzen van zijn bevoegdheden heeft overschreden. Vice versa is ook mogelijk. Stel een corrupte RW laat zich in met wapen en of drugshandel en probeert vervolgens om een stel criminelen aan deze feiten te verbinden, bijvoorbeeld door ze wapens te verschaffen die ook voor andere feiten gebruikt zijn.
Hoe dan ook, ik denk dat de meer eenvoudige theorieën te weinig verkend worden.

foutje zie ik  nu: de huidige special forces binnen de Politie leent wapens bij de Nederlanders...de RW bestaat niet meer uiteraard

Djoop: ook dat kan inderdaad

EN toevoeging:

Ik denk dat de bende uit een meer dan gemiddeld aantal leden bestaat!
Allicht minstens zes (en dat is al een grote bende hoor...de meest misdadigers opereren alleen of hooguit met drie/vier) maar wel met een vaste structuur...ik denk dan ook dat de meeste overvallen uitgevoerd werden door dezelfd drie/vier leden met enkele personen die (mee) voorbereiden.

Ik doel met vooorbereiden op: de auto/auto's stelen en klaar maken, routes uitstippelen en verkenning vd plekken...zorgen voor de nodige wapens...kortom de logistiek!!!

De uitvoerders...overgaan tot de werkelijke overvallen zijn steeds dezelfde drie/vier personen! Hoe ook sommige getuigen anders beweren...en de robotfoto's tonen...ik denk dat hun getuigenissen als het aankomt op het herkennen van de daders niet echt betrouwbaar zijn...ook omwille vh verloop van tijd...

shock, de donkerte, de snelheid...etc spelen een rol en eigenlijk bij de robotfoto's passen vele mensen ook jij en ik bij wijze van spreken.
Ik denk echt dat het 1 bende is en dat er behalve de voorbereidingen die ik hier net aanhaalde niet zoveel andere voorbereidingen zijn geweest

Ja de complottheorie-aanhangers zullen anders denken MAAR ik denk dat door al dat gezoek naar net een complot met groupuscule en zelfs buitenlandse veiligheidsdiensten de aandacht afgeleid wordt vd zware criminelen die ons land toen vooral rijk is geweest en ook vandaag nog rijk is!
Ik denk dat al die pistes van georganiseerde terreur de aandacht van het echte spoor afleidt

De speurders hebben zowat alle criminelen in die jaren goed in beeld gehad hoor...die moesten/moeten op de rooster gelegd en dan zal wel iemand praten!

Belgie is een klein landje en de zware bandieten die hebben wel weet van elkaar!

Ik ga er ook van uit dat in een bende (dus geen solo-opererende gangster) er vroeg of laat steeds onenigheid komt en dat de ene of de andere toch gefrustreerd raakt en praat...of opschept op de plaatsen waar hij komt...bij vrienden...enzoverder!

Iemand die alleen opereert die hoeft met niemand anders rekening te houden...een bende uit meerdere personen heeft rekening te houden met de anderen/iedereen binnen de bende en ja dan wordt er wel eens geruzied ook en zo misschien uit de biecht geklapt tegen iemand!

Wat ik bedoel is: de goede pistes moeten grondig worden onderzocht!!!!!

We moeten ook weten dat er nog geen GSM bestond en de personal computer nog niet overal door iedereen werd gebruikt!
Dus als ik dan lees dat de RW en Politie na overvallen zus of zo reageerden dan is dit toch wel goed te weten dat bvb de ploegen op de weg slechts konden gecontacteerd worden via vaak niet feilloos werkende radio-verbindingen/walkie talkies en dat ploegen die moesten uitrukken over niet meer gegevens beschikten dan diegene die gemeld werden door telefoonoproepen of radio-oproepen vd ploegen op de baan!!

Kortom dat ging veel minder snel en minder overzichtelijk dan nu hoor en zelfs nu verloopt de communicatie tussen politie-ploegen op de baan en/met het commissariaat nog stroef of met horten en stoten!
Dat ploegen elkaar dus "misten/kruisten enz. " is geheel normaal!!!

We leven nu in een uiterst "digitaal tijdperk" maar dat was toen nog verre van het geval! Integendeel de communicatie verliep zeker gebrekkig...vele storingen...vele oude radio/walie talkies...defecten enzoverder

Dus ook die uitwisselingen en vergaderingen en andere communicatie tussen de buitenlandse veiligheidsdiensten en  de extreme groupuscule in eigen land verliepen op die manier hoor en allicht nog een heel stuk moeizamer (dit VOOR de Complottheorie-aanhangers) en liggen dus allemaal niet zo voor de hand als hier te vaak wordt gesteld

dit wil ik aanvullen bij mijn analyse!

Zo heb ik weet van bvb een actie vd RW...het observeren met de bedoeling een inval doen/mensen oppakken die in het water viel omdat de Politie onverwachts en los van de RW- actie er aan kwam gestoven met volle sirenes en zwaailichten zodat de verdachten gealarmeerd werden en konden ontkomen (dit was geenszins de bedoeling vd politie hoor maar was slecht voorbereid door een gebrek aan info etc)!!
Kortom ook dit gebeurde en niet alleen maar 1 keertje!!

Ik wil maar zeggen dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt. (en in die periode zeker niet...er was nauwelijks coordinatie tussen de Politie en de RW en als die er was dan verliep die stroef want andere communicatiemiddelen en orders gegeven los van elkaar en vanuit verschillende commandoposten enzoverder

Plus de Politie had info...de RW had info...niet bij voorbaat dezelfde info (en meer waarschijnlijk zelfs verschillende info) en er was kwasie geen uitwisseling...(geen digitalisering!! enz.)
Ook moest alles genoteerd worden (of althans nog het grote deel vd info)...en bijgehouden op fiches/papier etc...en wie niet zo strikt werkte of meer werkte met eigen nota's (iets wat alle politiemensen wel eens doen) naast de algemeen genoteerde info...de pv en infofiches werkte eigenlijk met info die vaak dus zelfs niet geweten was door iedereen binnen dezelfde post/brigade!
Kortom ook dat speelt een rol!
Nu is alles met pc en meteen opgeslagen en doorgegeven en kan dat ook door iedereen nageslagen/nagekeken/ingekeken/aangevuld etc worden. Iets wat in die tijd niet altijd zo was dus! Met het GSM en Smartphone gebuik is zowat elke stap die een agent zet vastgelegd maar dat kon niet in die tijd.

Dat er dan wel eens info verloren ging...verkeerd doorgegeven...of dat er miscommunicatie was is niet verwonderlijk noch uitzonderlijk denk ik! Je moet dit dus ook bekijken in de tijdsgeest van toen!

Er steeds vanuit gaan dat dit ter kwader trouw is of kadert in een "complot" is allicht de waarheid geweld aan doen of minstens toch licht bij de haren getrokken.

We weten allemaal dat zelfs nu nog er niet genoeg uitwisseling is van gegevens...en dit komt ook door het bestaan van verschillende Gewesten in ons landje! Dit geld ook voor andere communicatie en het gelijk laten lopen van acties/tussenkomsten enzoverder

Kijken we nog maar hoe moeilijk werkzaam de verschillende Politie-zones in Brussel bijvoorbeeld zijn!? En dat anno bijna 2018!

10

Een duidelijke analyse luk paard. Wat ik me steeds afvraag als ik het forum lees is of we een mogelijkheid kunnen vinden om hogerop te zoeken ipv uit te zoeken wie de daders van de raids waren. Persoonlijk zou ik nog maar eens bij Bouhouche vertrekken. Van hem kunnen we toch zeker zijn dat mij op zijn minst de leverancier was van de wapens die de overvallers gebruikten. Volgens mij is hij met 99% zekerheid iemand die mensen hogerop kon chanteren, de RW van binnenuit kende en de contacten had met het milieu. Het is ook hij die collega's moest afluisteren bij de BOB ivm drugdeals en daardoor overgeplaats werd. Weten we echt daar het hele verhaal van? Dit is maar een mening natuurlijk.