Heel zeker, ik zoek ook altijd reden om niet te moeten gaan winkelen. Maar er is deze uitspraak waar ik de indruk heb dat het zijn bedoeling was om ook te winkelen. Want het tankstation is niet aan de overkant van de straat, maar verder weg:

"Ga maar vast naar binnen, ik moet aan de overkant eerst nog tanken", had hij gezegd tegen Irena en Diederik.

Zie » Forum

Tevens vraag ik me af of dit de wagen van Jan Palsterman kan zijn, achter de combi? (Hij stond op een uithoek van de parking volgens zijn vrouw.)

http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/15/14051502474614738712238687.jpg

En voor alle duidelijkheid; het gaat me gewoon over het verloop van de avond en niet het privéleven van het slachtoffer. Is er bijvoorbeeld geweten het hoeveelste slachtoffer hij was? Waren de knallen die David hoorde de schoten op Jan Palsterman, of was hij één van de laatste slachtoffers?

Voor de volledigheid:

Hij heeft zijn kinderen afgezet aan de ingang en heeft hen gezegd dat hij ging tanken. Het is helemaal niet duidelijk of hij dat ook gedaan heeft. Wij vermoeden zelfs van niet. De overval is begonnen toen hij de parking wou verlaten om te gaan tanken. De uitgang naar de straat werd voor hem geblokkeerd door de overvaller met "Riotgun 1" die aan het befaamde 'metalen hekken' stond. Palsterman heeft geprobeerd om naar de achterkant van de parking te vluchten maar toen werd hij langs achter neergeschoten door de overvaller met "Riotgun 1". Zijn voertuig is dan enkele meters stuurloos doorgereden en tegen een ander voertuig tot stilstand gekomen. Op dat ogenblik is er ook nog een schot gelost uit "Riotgun 2" op het stilstaande voertuig van de heer Palsterman.

Bron: Minimouse, tueriesdubrabant.com

De moord op Palsterman komt blijkbaar niet voor in de laatste 30 uur-reportage. Het is nochtans een heel belangrijk gegeven om een correct beeld te krijgen.En of het zeker is dat het zo verlopen is zoals Mnimouse beschrijft zijn we niet. Want hoe heeft Jan Palsterman dader rg1 opgemerkt en zich kunnen draaien om achteraan op de parking terecht te komen?

Hoe de aanslag in Aalst gebracht wordt door de media is dus niet volledig, vooral de aanvang van de aanval is anders, de reus dus aan het ijzeren hek en de killer en de oude in de buurt bij de familie VDS. Het Eerste schot van de reus op Jan Palsterman en dan de schoten op familie VDS.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

12

Om, voorzichtigheidshalve, een oordeel te kunnen vormen heeft men vooreerst inzage en kennis van het dossier nodig. Het spreekt voor zich dat foto opnamen, detail opnamen en overzicht foto opnamen bijzonder van nut kunnen zijn. Het zijn net die "stille getuigen" die de ontegensprekelijke bewijslast vormen. Sta me toe te zeggen dat ik het bijzonder moeilijk heb met de wijze hoe de aanvankelijke vaststellingen zijn verlopen en waarbij zeer belangrijke sporen niet zijn gevrijwaard. Dit blijkt uit talrijke foto opnamen. Rijkswacht, politiediensten, slachtoffers, nabestaanden, toeschouwers, pers...iedereen liep kris kras door elkaar. Het hoeft voor mij geen betoog dat hierop belangrijke sporen werden verplaatst en vernietigd. Jaren zijn erover heen gegaan voordat er enige aandacht werd geschonken aan 'sporenvrijwaring' waarvoor de gerechtelijke afstappingsteams met recht en rede hebben gepleit. Het bevriezen van een plaats delict heeft wel degelijk zijn nut.

Ooggetuigen zijn bij misdrijven en misdaden een belangrijk gegeven. In zoverre ze elkaar niet tegenspreken of haaks op elkaar aansluiten. Soms kan het wenselijk zijn om een ooggetuige zijn/haar verklaringen te toetsen op waarheid. Op een wedersamenstelling kwam het ooit voor dat een ooggetuige zijn juiste plaats positie diende aan te duiden. Hieruit kwam naar voor dat deze persoon vanuit zijn aangeduide plaatsbepaling de juiste omstandigheden van de feiten niet kon opgemerkt hebben. Bij navolgend doorgedreven ondervraging, uiteindelijk bekende een kennis te zijn van de dader en hem een vriendendienst te hebben willen bewijzen.

Verder is het onaanvaardbaar dat in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, zelfs jaren na de feiten, belangrijke getuigen nooit onderworpen werden aan enig verhoor. Ondanks zij zich spontaan kenbaar hadden gemaakt. Zo heb ik verder mijn ernstige bedenkingen bij een commissaris van de vroegere gerechtelijke politie, dewelke zich nu jaren nadien kenbaar maakt als getuige met belangrijke inlichtingen. Begrijpe wie kan, ondanks elke vaststeller is aangeleerd om alles wat je 'ziet, hoort en ruikt' in een proces verbaal 'te gieten'. Wetende dat confrontaties tussen getuigen en/of verdachten bijzonder nuttig kunnen zijn indien er tegenspraak is over gewichtige punten. Ik herhaal het nogmaals. Details maken een bekentenis sterk, geloofwaardig, controleerbaar en moeilijk "intrekbaar".

Verder kwam ik ook tot de vaststelling op de website van de CWB, dat er melding is gemaakt dat een voertuig VW Santana werd aangetroffen te Ukkel, plaatsbepaling aan het begin Korporaaldreef, 200 meter voor de Terhulpsesteenweg. Uit mijn nazicht blijkt dat dit niet aansluit met de werkelijkheid. Gelet op de afstand en de plaatsbepaling tussen de Korporaaldreef en de Terhulpsesteenweg.

Dit gegeven kan al twijfel en verwarring veroorzaken in het strafprocesrecht indien geacteerd in het proces verbaal van vaststelling.

Verder kan ik nog toevoegen, ingevolge het al dan niet weg roepen van de bewaking en toezichteenheden aan de Delhaize te Aalst, waarop vermoedelijk kortelings daarop de daders de aanslag pleegden, dat we een belangrijk gegeven niet uit het oog mogen verliezen. Niet zelden werden bij ernstige misdrijven en misdaden door dader(s) gebruik gemaakt van scanners. Elk politie, Rijkswacht en brandweerkanaal kon men afluisteren. Voor elk radiokanaal kon men de juiste kristallen aanschaffen en de oproepen aan de MP ploegen o.a. (Mobiele Permanentieploeg Rijkswacht) afluisteren en opvolgen. In die periode waren zelfs de digitale scanners verkrijgbaar.

Mij lijkt het nuttig te achterhalen wie op dat ogenblik het hoofd van de mobiele permanentie waarnam. Meestal was dit een adjudant of adjudant chef van een omliggende brigade die om beurtrol deze 901 post waarnam. En vervolgens, welke rijkwachtofficier gaf hem hiertoe de opdracht.

Om aan uw vragen verder te kunnen voldoen, the end, dienen we enige zekerheid te hebben of het voertuig, voor de VW transporter, toebehoorde aan het slachtoffer, dhr. Palstermans. Of er al dan niet werd voldaan aan een tankbeurt? Deze vraag zou eventueel kunnen opgelost worden middels nazicht van de bankafschriften en indien het benzinestation hiervoor was uitgerust. Ik meen mij te herinneren dat destijds nog niet alle benzinestations waren voorzien van een bankkaartsysteem.

Voor het overige, niet onterecht dat ik steeds de nodige voorzichtigheid in acht neem wat de media betreft. Wat mij enig soelaas zou kunnen brengen om uw verdere vragen eventueel te kunnen oplossen, zijn duidelijke overzichtsfoto's van de plaats toestand zeer kort na de feiten.

» Forum

Nog steeds een compliment aan Boemerang hoe hij geprobeerd heeft duidelijkheid te brengen. Nu lees ik dat de auto van Palsterman verplaatst is, na de raid door rijkswacht. Als foto twee de auto van Palsterman is (dakdragers) is de auto voor de combi een andere.

14

Bossi wrote:

Of er al dan niet werd voldaan aan een tankbeurt? Deze vraag zou eventueel kunnen opgelost worden middels nazicht van de bankafschriften en indien het benzinestation hiervoor was uitgerust. Ik meen mij te herinneren dat destijds nog niet alle benzinestations waren voorzien van een bankkaartsysteem.

Voor het overige, niet onterecht dat ik steeds de nodige voorzichtigheid in acht neem wat de media betreft. Wat mij enig soelaas zou kunnen brengen om uw verdere vragen eventueel te kunnen oplossen, zijn duidelijke overzichtsfoto's van de plaats toestand zeer kort na de feiten.

Iemand anders heeft hier eens gezegd dat dit soort technische details tot de meest geheimgehoude delen van een onderzoek behoren. Dat is denk ik inderdaad wel zo, maar details over over welke munitie welke slachtoffers heeft gemaakt zijn toch naar buiten gebracht. En we hebben hier ook grote delen van het ballistisch onderzoek onder ogen gekregen, zij het in die gefilmde bordschema's.

Wat de tankbeurt betreft, dat geeft nog geen 100% zekerheid. Ik kwam ergens het verhaal tegen dat hij wel naar de pomp gereden kon zijn, maar dat die al gesloten was. Maar wat ik niet snap is dat er niet meer getuigen zijn van de huizen rond de parking? Als er aan de overkant zwaar geschoten wordt, kijkt er dan niemand uit het raam? Van den Abiel heeft zijn revolver gepakt en is gaan kijken, maar hij woonde niet aan de parking.

Staat allemaal beschreven hier op de site, stel voor begin te lezen met feiten.

16

vleermuisje1971 wrote:

Nog steeds een compliment aan Boemerang hoe hij geprobeert heeft duidelijkheid te brengen.

Voor alle duidelijkheid, ook ik respecteer deze bijzondere bijdrage en waardeer de arbeid hieromtrent.

vleermuisje1971 wrote:

Nu lees ik dat de auto van Palsterman verplaatst is, na de raid door rijkswacht. Als foto twee de auto van Palsterman is (dakdragers) is de auto voor de combi een andere.

Hier dus mijn punt zoals ik reeds beschreef:

Om, voorzichtigheidshalve, een oordeel te kunnen vormen heeft men vooreerst inzage en kennis van het dossier nodig. Het spreekt voor zich dat foto opnamen, detail opnamen en overzicht foto opnamen bijzonder van nut kunnen zijn. Het zijn net die "stille getuigen" die de ontegensprekelijke bewijslast vormen. Sta me toe te zeggen dat ik het bijzonder moeilijk heb met de wijze hoe de aanvankelijke vaststellingen zijn verlopen en waarbij zeer belangrijke sporen niet zijn gevrijwaard. Dit blijkt uit talrijke foto opnamen. Rijkswacht, politiediensten, slachtoffers, nabestaanden, toeschouwers, pers...iedereen liep kris kras door elkaar. Het hoeft voor mij geen betoog dat hierop belangrijke sporen werden verplaatst en vernietigd

intens wrote:

Iemand anders heeft hier eens gezegd dat dit soort technische details tot de meest geheimgehoude delen van een onderzoek behoren. Dat is denk ik inderdaad wel zo, maar details over over welke munitie welke slachtoffers heeft gemaakt zijn toch naar buiten gebracht. En we hebben hier ook grote delen van het ballistisch onderzoek onder ogen gekregen, zij het in die gefilmde bordschema's.

Het geheim van het vooronderzoek. Een principe dat blijkbaar in onze rechtstaat volledig verloren is gegaan. Zowel ingeschreven in onze grondwet als tevens ingeschreven in het Europees verdrag dat er een geheim vooronderzoek is. Er situeren zich al talrijke klachten met burgerlijke partijstellingen ivm het geheim van het vooronderzoek dat werd geschonden. Er is geen sprake tot de meest geheim gehouden delen van technische details. Ze behoren effectief tot het geheim van een vooronderzoek.

intens wrote:

Wat de tankbeurt betreft, dat geeft nog geen 100% zekerheid. Ik kwam ergens het verhaal tegen dat hij wel naar de pomp gereden kon zijn,

Er is nog altijd een groot verschil tussen de gerechtelijke waarheid, de journalistieke waarheid of de waarheid die men pleegt uit te drukken die men van het openbaar gerucht heeft vernomen. Het is met de gerechtelijke bewijzen dat men naar het Hof van assisen moet stappen.

the end wrote:

Is er bijvoorbeeld geweten het hoeveelste slachtoffer hij was? Waren de knallen die David hoorde de schoten op Jan Palsterman, of was hij één van de laatste slachtoffers?

Uit mijn nazicht zijn er een mondelinge toelichtingen gegeven door een manspersoon dewelke de feiten beschreef, hiernavolgend:

"Juist achter hem kwam dan de derde, en die was gewapend, dus met het jachtgeweer en werkelijk naar alles wat dat beweegde schoot hij. Hij zag daar een plakkaat bewegen van de wind en knalde, hij, ja ik zat achter de muur, euh..., schijnt, ja, er kwam dan juist een mens opgereden op de parking met zijn wagen voor boodschappen te doen. Euh, die mens, ik roep naar hem, ik zeg nee nee, rijd er niet op. Die begreep het waarschijnlijk, want die zag, want die andere was in de lucht aan het schieten. Daar is veel wreed geschoten. Op de parking, hier binnen. Oeieoei, het is echt een schandaal geweest."

Volgende toelichting uitgaande mevrouw Callebaut Marie Jeanne:

"En hier stonden dus de uitvoerders. Waarvan der ene hem belet heeft om hier terug de parking af te rijden. Dus hier heeft hij zijn eerste schot gehad. Dan is hem langs ginder opgedraaid, en is hem daar ergens ongeveer, want is niet meer geheel hetzelfde, te pletter gereden tegen een wagen. Maar ondertussen was er een andere uitvoerder vandaar aan het rondstappen en is hem ginder tegen gekomen en heeft hem ginder uiteindelijk zijn genadeschot gegeven. Ondertussen waren daar al een hoop mensen gevallen. De familie Van Den Abiel lag aan de uitgang. Marie Jeanne Mulder lag ook in het sas, lag ook in de uitgang.

Dirk Nijs en zijn kindje Elsie die zaten daar in hun wagen ook afgeschoten. Dus ge moogt gerust stellen: ik hoef mijn ogen niet toe te doen om hier de lijken te zien liggen. Dat het zwaartepunt hier op die parking gelegen heeft. Mijn echtscheiding is ondergeschikt aan de laffe moorden en ik ga ervoor. Als je het dossier leest. Want ik heb dus moeite met mensen die er niets van kennen of weinig van kennen of niets van weten die zo'n pistes durven uitsluiten. Zelfs bij speurders die zeggen: "maar dat is en ligt te ver en dat is niet zo." Ik heb daar echt heel veel moeite mee. Want als je het dossier leest, dan weet je dat er trafieken in zitten."

17

Een uitgebreid interview met Nathalie en Diederik Palstermans » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De grijze wagen achteraan op de parking in de foto (post 11) is de wagen waar Jan Palstermans tegen gereden en tot stilstand gekomen is.

En over getuigen die wagens gezien hebben die beschoten zijn, er zijn meer bewegingen gebeurt door wagens dan men laat blijken. Ik bedoel; het is niet omdat een getuige een wagen ziet dat het daarom die van Palsterman is. Het is namelijk zo dat tijdens de overval er een andere wagen ook de parking is op gereden.

Over de tekening die Boemerang gemaakt heeft, het punt waar hij onzeker over was, zijnde de Brico, die was een stuk kleiner, waardoor de parkings groter zijn. Er zijn 4 zones om te parkeren. Als ik tijd vind zal ik een aangepaste versie maken want het heeft een heel ander beeld.

Om het exacte verloop van de aanslag in Aalst pogen te bepalen, zijn de gedragingen en vooral het tijdstip wanneer Jan Palsterman beschoten is belangrijk. Want voor maar 3 daders is er wat afgeschoten op de parking, bijna gelijktijdig op verschillende plaatsen. De beschoten BMW bijvoorbeeld is ook van in het begin van de aanslag.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Zonder te rommelen in het privéleven van de familie Palsterman, is het wel belangrijk te weten waarom hij naar Zaïre ging. Construktion Dumon vind ik niet direct info van. Wat was zijn beroep? Heeft Zaïre Construktion Dumon iets te maken met Eurosysmtème Hospitallier Saoedi-Arabië?

Gezien de getuigenissen van de kinderen; dat hun vader niet doelbewust gerekt heeft tot de avond om naar de Delhaize te gaan, zodoende geen afspraak had, lijkt het mij onmogelijk te zijn dat hij een doelbewust slachtoffer was. De overval was goed voorbereid, dus als hij daar geen afspraak had, is dit een verkeerd spoor. Maar in dat geval moeten de kinderen heel zeker zijn. Zijn vrouw heeft een heel dossier daarover, heeft zij bewijzen dat hij daar wel een afspraak had? Diamanten in Zaïre? Identiteitsverwisselingen?

20

Palsterman was een voorbeeldige vader die na een scheiding voor zijn kinderen zorgde, ook toen hij na zijn tankbeurt de parking wou oprijden werd hij nog verwittigd om niet op de parking te rijden.