Volgens David Van de Steen hebben vandaag alle journalisten en parlementsleden (incl. David) een brief/mail ontvangen van een ex-magistraat. Hierin worden de dikke koppen uit het dossier Bende van Nijvel bekend gemaakt. Wat denken jullie?

2

Oude wijn in nieuwe zakken van Steppé?

Van het Franstalige forum geplukt. Edwig Steppé laat inderdaad weer van zich horen.

Geachte Voorzitter en Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

HERSTEL DE RECHTSSTAAT!

Hierbij richt ik mij tot u m.b.t. de zogenaamde 'Bende van Nijvel' en 'het bedrog' van de Kamer door het Federaal Parket in zijn antwoord op de parlementaire vragen van voormalig kamerlid Sarah Smeyers en ook Barbara Pas, opnieuw verkozen, m.b.t.mijn Pro Justitia en 'bijkomende vorderingen' in het gerechtelijk onderzoek "Strategie van de Spanning" dat ik gevorderd had bij toenmalig onderzoeksrechter Vlogaert (464/94). Het gaat, enerzijds, om het voorafgaand "verraad" door de toenmalige korpschefs Van Oudenhove, Procureur-Generaal, en Dejemeppe, Procureur des Konings in Brussel-Halle-Vilvoorde, die beletten dat ik deze officiële stukken opgesteld als parketmagistraat in mijn hoedanigheid van hoger officier van gerechtelijke politie aan het gerechtelijk onderzoek voegde en de daaropvolgende "toedekking" anderzijds.

Aanleiding voor deze aanklacht is het schriftelijke antwoord dat door het federaal parket gegeven werd via de Minister van Justitie, Koen Geens, op deze parlementaire vragen betreffende mijn PRO JUSTITIA van 1 december 1995 opgesteld als hoger officier van gerechtelijke politie, die logischerwijze tot een huiszoeking bij de Militaire Veiligheid had moeten leiden. De voeging van deze Pro Justitia aan het gerechtelijk oderzoek werd echter onmogelijk gemaakt door het wederrechtelijk optreden van Van Oudenhove en Dejemeppe. Onderzoeksrechter Vlogaaert kreeg dus nooit kennis van mijn proces-verbaal, evenmin als van mijn bijkomende vorderingen in dit gerechtelijk onderzoek. M.a.w. de beoordeling van mijn Pro Justitia door onderzoeksrechter Vlogaert werd onmogelijk gemaakt aangezien hij er nooit kennis van kreeg! Het moge duidelijk zijn dat zoiets absoluut niet kan in een rechtsstaat, wel in een totalitaire staat, waar het recht ondergeschikt is aan de wil van de Machthebber/s! Deze Pro Justitia maakt samen met mijn bijkomende vorderingen deel uit van het door mij overgemaakte 'volledige!' dossier "Strategie van de Spanning" dat door de 2de Bendecommissie Van Parijs tot neerlegging opgevraagd werd.

Op deze Parlementaire vragen werd door het federaal parket als volgt geantwoord: "Los van de beslissing die in deze of gene dossiers werden genomen, is het uiteraard niet zo dat op grond van een proces-verbaal, een onderzoeksrechter verplicht is om een huiszoekingsmandaat af te leveren. Het Federaal Parket heeft geen enkele bevoegdheid om het al dan niet terecht of on- terecht afleveren van het huiszoekingsmandaat in deze casus te vervolgen / te onderzoeken... .”

Dit antwoord van het Federale Parket misleidt het Parlement door de ware toedracht in deze zaak te verdonkermanen: door het reeds aangehaalde wederrechtelijk optreden van mijn hoogste parkethiërarchie (in de pedofiliezaak 'Elio Di Rupo' bijv. verklaarde Procureur-Generaal Van Oudenhove: "Ja zeg, er was een proces-verbaal, en dan is het mijn wettelijke plicht om de procedure te volgen. Als ik de zaak blauwblauw had gelaten, was me gegarandeerd verweten dat ik de klacht in de doofpot wilde stoppen...) werd verhinderd dat mijn PV aan het gerechtelijk onderzoek gevoegd werd zodat de onderzoeksrechter er ook geen gevolg/beoordeling kon aan geven, in tegenstelling tot wat het Federaal Parket in zijn schriftelijk antwoord voorhoudt! De allerelementairste opsporingsplicht in hoofde van de parketmagistraat, met name de voeging aan het lopende gerechtelijk onderzoek van een Pro Justitia van een 'hoger officier van gerechtelijke politie', werd hier dus onmogelijk gemaakt door Van Oudenhove-Dejemeppe die hiermee hun ambtsplichten grof schonden. Door het verdoezelen van deze waarheid werkt het Federaal Parket mee aan de doofpotoperatie die hieromtrent sindsdien opgezet wordt! Het was totaal niet de keuze van de onderzoeksrechter geen huiszoeking bij de Militaire Veiligheid te bevelen, zoals het Federaal Parket insinueert. Hij ontving 'gewoonweg' nooit mijn PV met vordering tot huiszoeking door het wederrechtelijk optreden van Van Oudenhove-Dejemeppe... .

Indertijd hoorde de toenmalige Minister van Justitie Stefaan De Clerck in dit verband uitvoerig mijn raadslieden Stafhouder Verstringhe en Eredeken Van Eecke naar aanleiding van mijn klacht tegen Van Oudenhove-Dejemeppe. De Minister van Justitie vroeg niet eens mijn Pro Justitia en bijkomende vorderingen op! De doofpotoperatie werd ingezet. Commissievoorzitter Van Parijs hield zich voor de absolute domme inzake de schending van de rechtsstaat. In een 'schijnbeweging' scheen het zelfs dat hijzelf de waarheid wou bovenhalen in een confrontatie tussen het hoofd van de Staatsveiligheid, op dat ogenblik Bart Van Lijsebeth, en mezelf, terwijl de door mij aangebrachte zware dysfunctie uiteraard de hierboven uiteengezette sabotage betrof van het gerechtelijk onderzoek "Strategie van de Spanning". Puur correct werd dan het door mij vervolledigde dossier op vraag van Voorzitter Van Parijs neergelegd ter beschikking van de Commissie. Dit dossier bevatte dus ook mijn Pro Justitia en bijkomende vorderingen ter inzage van de Voorzitter en de Leden.

Niet alleen de Militaire Veiligheid kwam alzo in het vizier maar sinds langere tijd maakten de oud-Voorzitter en Lid van het Comité Inlichtingen Jean-Claude Delepierre en Walter De Smedt duidelijk dat nog grondiger onderzoek dan wat zij reeds hadden kunnen realiseren naar het functioneren van de Staatsveiligheid noodzakelijk was tot mogelijke voeging aan het Bendedossier, gelet op de onvoorstelbare onregelmatigheden die zich binnen deze staatsveiligheidsdienst hadden voorgedaan!

De belazering van het Parlement door het Federaal Parket impliceert mijns inziens een institutionele crisis zonder voorgaande in deze walgelijke moordpartijen met de zoveelste zware dysfunctie . Aangezien datzelfde Federaal Parket publiek aankondigde dat het bende-onderzoek zich voortaan na meer dan 33 jaren alleen nog met nieuwe feiten en expertises zal bezighouden -iets wat uiteraard in elk onderzoek gebeurt vanaf het prilste begin- is elke reële verwachting van oplossing van dit moorden-zonder-weerga een luchtspiegeling in het lopende gerechtelijk onderzoek van onderzoeksrechter Martine Michel. Het ligt dan ook in het licht van de waarheidsvinding voor de hand dat, zoals indertijd in het eerste gerechtelijk onderzoek betreffende de moordaanslagen van oktober 1981 op 3 BOB'ers en majoor Vernaillen, aan de onderzoeksrechter ontslag verleend zou worden. Overeenkomstig de rede zal uw Parlement zeker kunnen overwegen een Waarheidscommissie in te stellen waarbij alleszins o.a. een beroep zal kunnen gedaan worden op de ploeg die de moord op Lahaut ophelderde.

Na de Eerste Parlementaire onderzoekscommissie 'Bourgeois' die zich o.m. gebogen had over het extreem intrigerende onderzoeksdossier betreffende de moordaanslagen op 3BOB'ers en majoor Vernaillen in oktober 1981 waarin, zoals in de vorige paragraaf gezegd, de onderzoeksrechter ontslag gekregen had, werd ik titularis van dit dossier. Mijn opsporingswerk samen met Eerstaanwezend Commissaris Binz van de Moord- en Terreursectie van de gerechtelijke politie in Brussel leidde tot het voor het Hof van Assisen brengen van Bouhouche-Beyer-Buslik die feitelijk zonder enige twijfel deze aanslagen pleegden. Op een dubieuse wijze leidde dit assisenproces tot de vrijsraak van deze criminelen (met deze nuance dat Buslik eerst ter dood veroordeeld werd en na "gedwongen internationale seining" ook vrijgesproken werd). Op het assisenproces zelf werd namelijk de gerechtelijke expertise 'Tombeur', opgesteld in opdracht van toenmalig onderzoeksrechter Luc Hennart, na samenspraak met mij, plots op een bizarre wijze totaal van geen tel meer. Binz, op het assisenproces als getuige aanwezig, was er ontsteld van, verbijsterd voor zijn verdere leven. Meer dan bijzonder interessante stof voor de door uw parlement te installeren Waarheidscommissie!

Ten tijde dat ik nog titularis van de Raadkamer was, luchtte oud-onderzoeksrechter Laffineur zijn hart en verontwaardiging bij mij aangaande expertiseerbare maskers die verwezen naar Patrick Haemers en die hij wou overmaken aan Bendetitularis Hennuy maar die hiervoor geen interesse zou gehad hebben en ze dan ook niet opgevraagd zou hebben... . Hennuy leidde na de eleminatie van de onderzoeksploeg Acke-Troch de vertaling van het Bendedossier....weer een bijzonder onderzoekswaardig element naast zovele andere!

Nog een toemaat: in het dossier Roze Balletten bevestigde ik op vertrouwelijk niveau (voorzien door de Parlementaire Onderzoekscommissie Van Parijs) het bestaan van een officieuse waarheid in het gerechtelijk onderzoek Bulthé. Ik vermeld nog dat toen ik hierover indertijd informeel onderzoeksrechter Bulthé aansprak hij mij bevestigde op de hoogte te zijn maar dat 'de zaak' verjaard was... . Weer materie voor een op te richten Waarheidscommissie.

Ook nog een zeer concreet gegeven ter illustratie: Procureur-Generaal Van Honsté besliste tegen elke opsporingslogica in de moordzaken van 27 september 1985 in Overijse en Eigenbrakel te centraliseren in Nijvel onder Deprêtere. Iedereen kent het straffeloze geknoei van deze “gerechtelijke autoriteit” die zijn mantra voortdurend uitschreeuwde 'ce sont des prédateurs'. Welnu journalisten van de VRT bewezen (10 jaar? na de laatste moordpartij in Aalst) dat het slachtoffer Léon Finné in Overijse niet tijdens deze overval vermoord werd. Een Engelse toeriste verklaarde immers formeel dat zijn wagen, een witte Escort waar zijn lijk naast lag, niet aanwezig was op het ogenblik dat de raid losbarstte. Een Belgische getuige bevestigde in diezelfde VRT-reportage met zekerheid dat zij naar het lijk van Léon Finné was gaan kijken en dat zijn aangezicht asgrauw was... .De leugen van Deprêtere die zwaar op het hele “gerechtelijk” onderzoek in Nijvel woog, is hiermee definitief naar fabeltjesland verwezen. In het gerechtelijk onderzoek zelf zou dit nooit aan bod gekomen zijn! Ook hier zal een Waarheidscommissie zich zinnig kunnen over buigen.

Inmiddels is het officiële publieke standpunt in het gerechtelijk onderzoek van onderzoeksrechter Martine Michel door het Federaal Parket in een persconferentie verwoord: “voortaan baseren wij ons niet meer op complottheorieën allerhande maar enkel nog (meer dan 33 jaar na de laatste moordpartij in Aalst op 9 november 1985 o.m. op kinderen als 'knallende afsluiter') op nieuwe feiten en expertises... .In elk strafonderzoek wordt uiteraard 'gestart' met wat de feitelijke gegevens zelf kunnen aan het licht brengen... . Opnieuw Belgisch surrealisme?

Uw Parlement zal derhalve willen oordelen over een op te richten Waarheidscommissie die niet gehinderd wordt door een lopend gerechtelijk onderzoek. Dit om eer te bewijzen aan onze rechtsstaat tegen het machtsmisbruik in dat thans overeenkomstig 'de totalitaire staat à la Stalin, Adolf Hitler, de Zonne-Koning en zovele anderen' heerst. Nadat deze Waarheidscommissie haar opdracht voltooid heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe onderzoeksrechter(s) kunnen aangesteld worden op een zinnige basis met een reëel onderbouwde werkhypothese.

In bijlage maak ik u de werkhypothese over van “Alec Snell”die zich richt tot David van de Steen, zeer interessant voor de Waarheidscommissie!

Met oprechte groeten,

Edwig Steppé

4

Heel moedig van deze man! Maar hij zou zich beter laten bijstaan van een klepper van een advocaat zoals Jef Vermassen om het zo in de media te brengen.

5

Het is inderdaad zeer moedig als hij hiervoor enige bewijzen heeft. Als hij echter speculaties en bewijzen echter met elkaar zou verwarren, dan hoop ik toch dat dit een recent verworven competentie is waarover hij nog niet beschikte op moment dat zijn job eruit bestond om mensen in de bak te draaien.

6

Waarom is er geen goede onderzoeksjournalist dat zich over deze moedige man ontfermt. Deze man kan ons verder helpen.

Ik zou vooral niet te hard van stapel lopen. De passage over Leon Finné in zijn betoog is een van de vele legenden die over de Bende van Nijvel de ronde doen en die hij als vaststaand feit presenteert. Het zou interessant zijn om de bewijzen te zien die hij aanvoert. Zijn brief is voor zover ik weet ook nergens in de media verschenen.

Een mooi bewijs hiervan staat eigenlijk reeds tijden op dit forum; "Neergeschoten met kaliber 12 en 9mm, en geen bloed?"

Het is niet omdat het op het forum staat dat het zo is.

De getuigenis van deze Engelse dame staat ook op YouTube.