Beste Darty, ik denk dat ik u niet goed begrepen heb. Ik heb begrepen dat u als advocaat op zoek bent naar het vonnis van 13/02/1995
ivm Bouhouche. Is dat niet hetzelfde als een garagist die op internet vraagt hoe je een nieuwe spiegel moet monteren op een Opel Ailla? Of wil u ons attent maken op het feit dat dit vonnis misschien spoorloos verdwenen is? Zou mij niet verbazen aangezien ook oa zijn BIC-dossier spoorloos verdwenen was. Kan u u vraag herhalen in een korte zin aub (sorry). Natuurlijk zullen we helpen waar we kunnen. Welkom trouwens.

12

Dank u, coconut. Mijn vraag luidt: kan iemand mij (in)direct helpen aan vorenbedoeld op 13-02-1995 door het hof van assisen in het openbaar uitgesproken arrest. Toentertijd zal, zo neem ik aan, de media, waaronder (rechtbank)verslaggevers ook in de rechtszaal hier als terriërs bovenop hebben gezeten, weshalve daarvan vast nog wel een kopie/afschrift of transcriptie zal bestaan, zo neem ik aan. Bovendien beschikte (ook) België in 1995 over een al dan niet gedigitaliseerde jurisprudentiedatabank, waarin dat arrest heel wel kan zijn opgenomen, te meer omdat het hier gaat om een uitspraak van het op een na hoogste rechtscollege in België, in een in meerdere opzichten zwaarwichtige zaak.

13

Dat het assisenproces tegen onder anderen Bouhouche en Beijer is gedocumenteerd, blijkt wel uit diverse artikelen van Le Soir daarover, zoals » www.lesoir.be in welk artikel (door de opsteller daarvan) gewag wordt gemaakt van het volgende:

'Drie dagen na de misdaad (de moord op Juan Mendez, met hollow point-kogels; Darty) werd het wapen ontdekt in het huis van Madani Bouhouche, een vriend van de familie Mendez, en een van de eersten die voor de weduwe zorgde.'

Echter, uit dit artikel haal ik niet dat dit wapen ('het wapen') inderdaad het wapen was dat is gebruikt voor de moord op Juan Mendez. Wellicht wordt in het door mij gezochte, op 13-02-1995 tegen Bouhouche gewezen arrest van het assisenhof nader daarover uitgeweid.

14

Waarom is een zogezegde dode zijn dossier gewist? Of verdwenen?

15

In » www.lesoir.be Artikel van René Haquin/Le Soir; schuldigverklaring en veroordeling van Bouhouche en Beijer wegens het hebben gepleegd van een aantal hen ten laste gelegde feiten; vrijspraak Bouhouche voor de moord op Juan Mendez, waarbij advocaat-generaal (openbare aanklager) Pierre Morlet daaraan voorafgaand gewag heeft gemaakt van ‘Bouhouche als mogelijk slachtoffer van fouten in het justitiële onderzoek naar deze moord tijdens de voorlopige hechtenis (voorarrest) van Bouhouche, in de periode 1986-1989’.

Vooralsnog heb ik geen idee wat Morlet, die in zijn hoedanigheid van openbare aanklager verdachte Madani Bouhouche de moord op Juan Mendez - geen medeplichtigheid daaraan?!; Darty - ten laste heeft gelegd, heeft bewogen deze ‘bom’ onder zijn (eigen) aanklacht te leggen. Wat precies heeft Morlet daartoe bewogen? In dezen kan ik me de frustratie van de broer van Juan Mendez, José Mendez, over de zijns inziens vanwege justitie verprutste zaak wel indenken. Immers, het wettige en overtuigende bewijs daarin tegen Bouhouche lijkt aanwezig, althans dat haal ik ook uit diverse boeken, voor wat het waard is ...

kenza wrote:

Waarom is een zogezegde dode zijn dossier gewist? Of verdwenen?

Dat belangwekkende assisenarrest van 13-02-1995, is in het openbaar uitgesproken. Het op dat moment in de rechtszaal aanwezige publiek kon die rechterlijke uitspraak woord voor woord aanhoren. Mede vandaar zie ik niet in waarom die niet gewoon vindbaar is op diverse plekken, eventueel met weggelakte namen van bepaalde betrokkenen, zoals in Nederland te doen gebruikelijk. De vraag is alleen wáár die vindbaar is. Wellicht in studieboeken of jurisprudentiebundels voor rechtenstudenten, digitale databanken of bij José Mendez.

16

Wie was de onderzoeksrechter die Bouhouche probeerde te veroordelen?

17

Darty wrote:

In mijn hoedanigheid van advocaat en belangstellende, ben ik, mede indachtig de mij nogal treffende verklaring van de broer van wijlen Juan Mendez, José Mendez, op zoek naar de op 13-02-1995 door het hof van assisen Brabant te Brussel gewezen arresten (vonnissen) tegen Madani Bouhouche.

Geachte Darty, in uw hoedanigheid van advocaat is het u normaal bekend dat gewezen Arresten van de Hoven van Assisen berusten op de griffie van de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Tenzij u als raadsman bent aangesteld door één der betrokken partijen in de zaak, kan u enkel en alleen inzage en of kopij bekomen van het arrest mits toelating door de Procureur des Konings.

Voorzitter Pierre Maffei. Advocaat Dumont. Afwezig Buslik. Getuigen zijn o.a. Moureaux en VDB. Het zou misschien inderdaad zeer nuttig zijn bedoeld arrest te zoeken dat zoals hierboven vermeld in het openbaar uitgesproken werd.

Les accusés se voyaient reprocher 57 préventions commises pour des s'étalantde 1981 à 1989; l'acte d'accusation devant la Cour d'assises de Bruxelles, rédigé par l'avocat général Morlet, le 24 mai 1994 comporte 247 pages.

Wat er niet in stond was blijkbaar een expertiseverslag:

In de brief wordt beweerd dat tijdens het Assisenproces van voormalige rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer bewust vergeten werd een expertiseverslag te schrijven. Op die manier wordt het duidelijk dat “Bouhouche en Beijer deel uitmaakten van een criminele organisatie”, en de Bende-criminelen geen gewone criminelen zijn. “Er was een duidelijke bende die bestond uit minstens een organisatie of brein”, schrijft de magistraat nog.

Bron » Nieuws

Darty, Robert Beijer is aanwezig op het Franstalig forum onder alias R.B. Hij was de tweede hoofdbeschuldigde. Gewoon aan hem vragen is een mogelijke oplossing. Ik vermoed dat hij in het bezit is van zijn eigen veroordeling (en dus die van Bouhouche).

19

Bossi wrote:

Geachte Darty, in uw hoedanigheid van advocaat is het u normaal bekend dat gewezen Arresten van de Hoven van Assisen berusten op de griffie van de Rechtbanken van Eerste Aanleg. Tenzij u als raadsman bent aangesteld door één der betrokken partijen in de zaak, kan u enkel en alleen inzage en of kopij bekomen van het arrest mits toelating door de Procureur des Konings.

Als in Nederland praktiserende advocaat en raadsman, was ik daar niet bekend mee. Overigens vermoed ik dat het in een arrest van het hof van assisen vooral draait om de strafmodalliteit (strafsoort) en strafmaat, die met name is gebaseerd op de door de advocaat-generaal aan het assisenhof nader onderbouwde tenlastelegging die wel onderdeel zal uitmaken van het arrest. Over die tenlastelegging heeft een team van leken (burgers), (na hun beraadslaging) een oordeel kunnen vellen, in de zin van: de verdachte is wel of niet schuldig aan het ten laste gelegde (strafbare) feit, waarna het hof van assisen komt tot bepaling van de soort straf en de strafmaat, in het geval van een schuldigverklaring.

Ik ben überhaupt geen fan van lekenrechtspraak, net als José Mendez, zo vermoed ik, maar dit geheel terzijde.

coconut wrote:

Voorzitter Pierre Maffei. Advocaat Dumont. Afwezig Buslik. Getuigen zijn o.a. Moureaux en VDB. Het zou misschien inderdaad zeer nuttig zijn bedoeld arrest te zoeken dat zoals hierboven vermeld in het openbaar uitgesproken werd.

Les accusés se voyaient reprocher 57 préventions commises pour des s'étalantde 1981 à 1989; l'acte d'accusation devant la Cour d'assises de Bruxelles, rédigé par l'avocat général Morlet, le 24 mai 1994 comporte 247 pages.

Wat er niet in stond was blijkbaar een expertiseverslag:

In de brief wordt beweerd dat tijdens het Assisenproces van voormalige rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer bewust vergeten werd een expertiseverslag te schrijven. Op die manier wordt het duidelijk dat “Bouhouche en Beijer deel uitmaakten van een criminele organisatie”, en de Bende-criminelen geen gewone criminelen zijn. “Er was een duidelijke bende die bestond uit minstens een organisatie of brein”, schrijft de magistraat nog.

Bron » Nieuws

Darty, Robert Beijer is aanwezig op het Franstalig forum onder alias R.B. Hij was de tweede hoofdbeschuldigde. Gewoon aan hem vragen is een mogelijke oplossing. Ik vermoed dat hij in het bezit is van zijn eigen veroordeling (en dus die van Bouhouche).

Dank u wel. Mijn kennis van het Frans zal ik moeten ophalen. ‘R.B.’ zoek ik zeker op en dat door u aangehaalde artikel kende ik niet, laat staan een mogelijk bestaand vervolgartikel met nog brisantere inhoud - is dat er al? -, aangezien er binnen de gelederen van de (gewezen) magistratuur ‘met scherp op elkaar is geschoten’.

Wist het artikel uiteindelijk te vinden » Nieuws (vergelijk » Nieuws).

Ik heb het arrest hier en daar opgevraagd oa bij een aantal journalisten. Maar ik denk niet dat ze deze avond gaan antwoorden. Ik laat iets weten na reactie.