131

Re: Rijkswacht

Welkom Maigret. Mooi verhaal.

132

Re: Rijkswacht

Dank u, Coconut.  Ik heb ook al veel genoten van uw posts.

Re: Rijkswacht

Op basis van wat ik in deze zaak tot nu toe ‘tot mij genomen heb’ - ik gebruik geen drank en drugs -, ben ik geneigd te stellen dat rijkswachters die in 1985 in ACTIEVE dienst waren, in ieder geval NIET de opzet hadden om tijdens de overvallen op 27-09 en 09-11-1985 bij de Delhaize-supermarkten, kinderen van het leven te (laten) beroven, VOOR ZOVER überhaupt kan worden gesteld dat in 1985 één of meer in ACTIEVE dienst zijnde rijkswachters onderdeel uitmaakten van een organisatie die verantwoordelijk was voor voormelde overvallen. Van dat laatste is bij mijn beste weten niets of onvoldoende gebleken, nog even los van het feit dat als gevolg van het ‘welslagen’ van de overvallen op 27-09 en 09-11-1985, de rijkswacht de facto groot gezichtsverlies had geleden.

Meer in het bijzonder staat niet vast dat deze of gene binnen de gelederen van de rijkswacht, de raid op Delhaize in Aalst mogelijk heeft willen maken en mogelijk heeft gemaakt, door het team van de rijkswacht dat daar voor de bewaking zorgde, kort voor sluitingstijd van de Delhaize op te roepen de bewaking stop te zetten (en te vertrekken). Gesteld dat er vanuit de rijkswacht inderdaad sprake is geweest van een bevel tot stopzetting vóór sluitingstijd van de bewaking van de Aalsterse Delhaize, dan was dat bevel niet gebaseerd op de wens een overval ter plaatse mogelijk te maken. Ik ben eerder geneigd om te denken dat voormelde overvallen symbool stonden voor het ‘voor paal zetten’ van de rijkswacht.

Enfin, waar op deze of een andere website kan ik informatie vinden, die (uitdrukkelijk) ondersteunt de stelling dat de rijkswacht geen actieve (faciliterende) rol heeft gespeeld bij overvallen op 27-09 en 09-11-1985 bij en op de Delhaize-supermarkten?

134

Re: Rijkswacht

De Rijkswacht was een militair onderdeel met militaire regels en reglementen. Mijn vader was er lid van sinds 1928 tot 1948. In context met de Bende van Nijvel heb ik de Rijkswacht ingedeeld in twee groepen:

  • Groep 1 gaat over de opperofficieren, zij die bevelen uitdelen.

  • Groep 2 gaat over de lagere rangen, zij die de bevelen uitvoeren.

Beide groepen hebben minimaal contact met elkaar en dit volgens de geijkte regel: Bevel is Bevel. De ganse rijkswacht in beschuldiging stellen is waanzin. Het was de corrupte en chanteerbare top die de touwen in de handen had. Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen. Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen.

Wie info wil over mijn vader. Google: Rijkswachter in de moeilijke jaren

Re: Rijkswacht

Dank u wel.

U schreef: "Wie de top kon dwingen tot onregelmatigheden kon over de hulp en assistentie van gans de Rijkswacht rekenen. Dat vele lagere rangen er niet mee akkoord waren is reeds beschreven en bewezen."

In algemene zin twijfel ik daar niet aan, maar ik hecht geen, althans weinig geloof (meer) aan de door dezen en genen ingenomen stelling dat de rijkswachttop en daaraan ondergeschikte rijkswachters de overvallen in 1985, in Eigenbrakel, Overijse en Aalst, (mede) hebben geïnitieerd.

Ik zal die mening, die ik ook baseer op het boek van Robert Beijer, later graag nader toelichten. Overigens begrijp ik niet waarom de onderzoekscel zich niet of nauwelijks lijkt te interesseren voor deze figuur die ik uitdrukkelijk wel een rol van wezenlijke betekenis toedicht in het verhaal dat gaat over de supermarktovetvallen in 1985, toen hij al meer dan 2 jaar geen rijkswachter meer was.

136

Re: Rijkswacht

Is mij ook groot vraagteken waarom ze Beijer met gerust laten (en andere oudgedienden die er nog zijn). Ze zullen weer wachten tot hij dood is. Hetzelfde met Bultot en Bougerol. De onderzoekscel is zogezegd druk bezig achter de schermen?

137

Re: Rijkswacht

De sfeer binnen de rijkswacht was blijkbaar niet zo optimaal:

Veel zelfmoorden onder Belgische Rijkswacht

In vijftien maanden 37 zelfmoorden: dat is het trieste record dat dit voorjaar werd vastgesteld bij de Rijkswacht, het 15.000 man tellende nationale Belgische politiekorps. Oorzaak: de slechte sfeer als gevolg van straffe discipline en misbruik van macht, waartegen jonge Rijkswachters vaak niet zijn opgewassen. Tenminste volgens hun vakbond, de Syndicale Federatie van Belgische Rijkswachters. Deze bond, die een kleine 3.000 Rijkswachters als lid heeft bracht dit gevoelige onderwerp voor het eerst in de publiciteit.

Het probleem is voor de Federatie slechts een onderdeel van de moeilijkheden bij het op militaire leest geschoeide politiekorps, waar intimidatie en misbruik van macht aan de orde van de dag zijn. Volgens de vakbond, die uitsluitend betere arbeidsomstandigheden voor zijn leden nastreeft en zich verre houdt van politiek, werden vorig jaar 29 zelfmoorden bij Rijkswachters geconstateerd. Tot maart van dit jaar benamen acht leden van de gevreesde "gendarmerie" zich het leven.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden | 22 September 1978

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

138

Re: Rijkswacht

Pas 6 (zés!) – dagen na de dubbele overval verspreidde de rijkswacht het eerste opsporingsbericht, nog altijd met de mededeling: ‘Niet-dringend bericht van opsporing. Maar er is geweten waarom dat pas na 6 dagen gebeurde en wie daarvoor verantwoordelijk was.

Ben wrote:

De sfeer binnen de rijkswacht was blijkbaar niet zo optimaal.

Dat is nog een understatement. Om de 'Bende van Nijvel' te begrijpen, moet je onderstaand artikel eens lezen.

Opvallend was wel de zinsnede dat - hoe slecht dat ook Is - rijkswachters nu eenmaal in de verleiding gebracht kunnen worden om op het verkeerde pad te gaan, omdat zij te weinig verdienen. Dat is ook onbetwistbaar.

Alex wrote:

Loonkost van 10 miljard BEF voor amper 15.000 rijkswachters.....owkay.... Dan had mijn loonbriefje er toch anders moeten uitzien toen.

Niet dus... Het geciteerde krantenartikel is voor iedereen online te vinden op » krantenbankzeeland.nl

Het is een krantenartikel uit Nederland, velen onder jullie hebben allicht de gulden (en Belgische Frank) niet meer meegemaakt. De bedragen zijn omgerekend naar euro en aangepast aan de inflatie om toe te laten een correcte inschatting van die bedragen anno 2022 te maken...

Belgische rijkswacht in opspraak

Vraag: Waarom zijn rijkswachters altijd met z'n tweeën? Antwoord: omdat er een kan lezen en de ander schrijven. En waarom houdt een rijkswachter zijn hoofd scheef als hij een bon uitschrijft? Dan vallen zijn hersens op een hoopje.

Belgen zitten vol met dit soort 'grappen' over hun rijkswacht. Sinds kort is er een nieuwe: Waarom zie je rijkswachters noolt met zijn drieën naast elkaar lopen? Antwoord: Omdat het publiek dan denkt dat de middelste gearresteerd is. Een actuele, want de rijkswacht Is in opspraak. Het aantal leden van dit 16000 man (en 50 vrouwen) sterke politiekorps dat beschuldigd wordt van misdrijven of daarvoor al veroordeeld is begint onrustbarende vormen aan te nemen.

Volgens voorzitter Lucien Naegels van het Syndicaat voor het Rijkswachtpersoneel, een kleine radicale politievakbond, is 30 tot 40 procent van de officieren bij dit keurkorps op de een of andere manier betrokken bij strafbare feiten. Maar dat geldt niet alleen voor de rijkswacht. Het lijkt erop alsof het hele politiële en Justitiële apparaat is besmet. Het bijhouden van de Belgische pers levert al gauw een waslijst op van overvallen, fraudezaken, mishandelingen en diefstallen waarbij rijkswachters, gewone politiemensen en zelfs rechters betrokken zijn of zijn geweest.

Het aantal ontsporingen bij de rijkswacht is echter het meest opvallend. Rijkswachters zijn in België toch al niet geliefd. Zij beschouwen zich als een elitekorps en laten dat graag merken door tegenover de gewone burgers een grote arrogantie tentoon te spreiden. Verkeersovertreders worden vaak als misdadigers behandeld. Bij een gewone wegcontrole is niemand meer verbaasd als plotseling een machine-pistool door het autoraampje naar binnen priemt. Vreemdelingen, of het nu gastarbeiders of toeristen zijn, worden vaak honds bejegend.

Intimidatie als dagellikse kost. Met hun hardhandige optreden bij demonstraties zijn de rijkswachters tot over de grens berucht geworden. Vorig Jaar vielen zij zelfs een Turkse in Eisden binnen waar een gebedsdienst aan de gang was en mishandelden gelovigen, op zoek naar een voortvluchtige.

Onrust

Ook anderszins is de rijkswacht de laatste jaren in opspraak gekomen. Bij de rellen in het Heizelstadion op 29 mei 1985 vielen de rijkswachters vooral op door een compleet falende organisatie bij het handhaven van de orde.

Maar dat soort voorvallen kan dan nog als beroepsfout worden aangerekend. De berichten en beschuldigingen over corruptie en pure misdadigheid onder rijkswachters zijn nieuw en hebben voor grote onrust gezorgd. Berichten die overigens op een typische rijkswachtmanier worden behandeld. Degene die klaagt en beschuldigt wordt aangepakt, en de verdachten blijven buiten schot. Dat ondervond diezelfde vakbondsman Louis Naegels onlangs.

Zijn beweringen, in het BRT-tv-programma Panorama, zjin hem hoogst kwalijk genomen. Zijn hoogste baas, minister van defensie 'Ridder' Francois-Xavier de Donnea de Hamoir riep hem op het matje voor een uitbrander. Want Naegels had zich bezondigd aan een van de ergste dingen die een rijkswachter kan doen: het korps in diskrediet brengen. De vuile was hoort binnenshuis te blijven, naar buiten toe dient de rijkswacht een te zijn.

Dat vindt zijn oorsprong in de uiterst strakke organisatie van de rijkswacht. Het is een militair korps, dat rechtstreeks valt onder de minister van defensie. Maar wat de taken betreft is het veel meer een gewoon politiekorps. Daarom heeft de rijkswacht, afhankelijk van de taak, ook opdrachten uit te voeren van de ministers van binnenlandse zaken, justitie en verkeer. Het gevolg daarvan is juist een gebrek aan controle, waardoor de rijkswacht de kans heeft haar eigen zaakjes te regelen.

Openbare orde

De rijkswacht is een soort kruising tussen de Nederlandse Koninklijke Marechaussee en het korps rijkspolitie. Met dien verstande dat de rijkswacht door heel België, zowel in als buiten de steden optreedt.

Tot voor twee jaar vervulde zij feitelijk alle politietaken, van verkeerscontroles tot het aanhouden van misdadigers. Er werd veel dubbelop gedaan, en de misverstanden waren dan ook veelvuldig. 'Dankzij' het Heizeldrama is daarin sindsdien enige verandering gebracht. Toen bleek hoe slecht de politiediensten in België functioneren. Hoe slecht ook de coördinatie tussen de gewone gemeentelijke politiekorpsen en de rijkswacht was. Overleg was er nauwelijks. Iedereen ging zijn eigen gang.

In 1986 werd besloten de rijkswacht een aantal 'gewone' politietaken te ontnemen. De rijkswachters houden zich nu in hoofdzaak bezig met het handhaven van de openbare orde. En dat wel in de ruimste zin van het woord. Dat betekent dat zij optreden bij demonstraties en rellen, de veiligheid in voetbalstadions verzorgen en de zware misdadigheid en het terrorisme moeten bestrijden. Voor dat laatste is er die Bljzondere Opsporingsbrigade BOB, een speciale recherche-eenheid.

Het gevolg hiervan is dat de gemeentelijke politieagenten zich vooral met de kleine criminaliteit en de verkeersveiligheid bezighouden. Het "grote' werk gaat naar de rijkswachters. De rivaliteit tussen beide groepen is dan ook groot. De enige 'oude' taken die bleven zijn het surveilleren op de autosnelwegen en het optreden op het platteland waar geen gemeentepolitie is. En dat alles in een strakke militaire organisatie en tegen een belachelijk laag inkomen.

Bovendien is het een gevaarlijke baan. Het grote wapenbezit in België (een vuurwapen op tien inwoners) leidt tot veel wapengebruik en ook de rijkswachter trekt daarom gauw het wapen. Tal van hen hebben dan ook bij schietpartijen het leven verloren of raakten gewond. Ook onschuldige burgers waren het slachtoffer van triggerhappy rijkswachters. In Leuven werd per ongeluk een student doodgeschoten, elders een toevallig passerend meisje op de flets. Een ardere rijkswachter, werd veroordeeld omdat hij - in burger - met 1,4 promille alcohol in zijn bloed na een ruzie met een automobilist de man doodschoot.

Daarbij komt voor de lagere rijkswachters de militaire tucht en discipline, die als knellend wordt ervaren. Die tucht is vaak nog strenger dan in het gewone leger. Wie even uit de pas loopt wordt hard aangepakt. Een net pak, kort haar, kordaat optreden, tucht en discipline. Zo omschreef een officier-in-opleiding vol trots zijn opdracht. Opvattingen als in een kolonelsregime, minachting voor de politiek, zo schetste de Leuvens hoogleraar criminologie Lode van Outrive de andere kant van de medaille. Rijkswachters mogen geen lid zijn van een politieke partij of van een burger-vakbond. Door de korpsgeest vervreemdt men van de samenleving. Tucht wordt een doe!". En die sfeer is uitstekend om misstanden toe te dekken.

Misstanden

Die zijn er de laatste tijd volop. Tot het rijtje van verdachten dat lid zou zijn (geweest) van de beruchte Bende van Nijvel, de moordenaarsbende die 15 overvallen en 28 doden op zijn geweten heeft, behoren maar liefst vier (ex-)rijkswachters.

Bij de Antwerpse rijkswacht is een onderzoek aan de gang naar rijkswachters die smeergeld van verzekeringsmaatschappijen zouden hebben aangenomen voor tips die leiden tot het terugvinden van gestolen goederen. Een rijkswachter die knoeide met geld en paspoorten vervalste, werd onlangs in Gent tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een Brussels lid van de Bljzondere Opsporingsbrigade was jarenlang tevens pooier. Een kapitein van de rijkswacht in Waver - die betrokken was bij het onderzoek naar de Bende van Nijvel - staat terecht omdat hij klanten van een met hem bevriende prostituee chanteerde. Hij gaf zijn ondergeschikten opdracht om de kandidaat-slachtoffers op te sporen.

Een rijkswachtkolonel uit Hekelgem kreeg een voorwaardelijke celstraf voor valsheid in geschrifte, diefstal en oplichting. Drie rijkswachters in Brussel kwamen voor de rechter omdat zij zich lieten omkopen door hoeren. Een rijkswachter in Brussel werd veroordeeld omdat hij valse processen-verbaal had opgesteld tegen betaling van 4000 gulden (bijna 3600€ anno 2022, bron cbs.nl). In Schaarbeek werd in 1985 een rijkswachter aangehouden die een bank overviel. In Tongeren werd een rijkswachter veroordeeld die drie overvallen had gepleegd op bejaarden. Een kapitein in Brussel sjoemelde met processen-verbaal van hardrijders. Er waren zelfs speciale formulieren in omloop waarmee verzocht kon worden om een verkeersovertreding van een familielid of bekende te seponeren.

Kort geleden maakte het kamerlid van de Volksunie, Hugo Coveliers, bekend dat tegen elf officieren een onderzoek loopt. ZIj zouden rijkswachtmaterieel en -personeel gebruikt hebben om hun huizen op te knappen, een stacaravan te schilderen of zelfs het restaurant van de zoon van een van hen te helpen inrichten. Een van de betrokkenen is volgens Coveliers nota bene luitenant-generaal Devos, de inspecteur van het korps die juist zou moeten toezien op de goede gang van zaken. De parlementariër zegt dat het onderzoek naar deze gevallen van binnenuit gesaboteerd wordt door hoge officieren die hun collega's waarschuwen dat een onderzoek tegen hen loopt.
Al deze gevallen deden zich het laatste anderhalf jaar voor. Het verweer van de rijkswacht-top tegen deze gebeurtenissen is zwak. Volgens luitenant-generaal Robert Bernaert, de scheidende commandant van het korps, gaat het om "rotte appelen in de mand, maar de mand is schoon".

Dat verleidde vakbondsman Naegels ertoe om enkele weken geleden bij wijze van ludieke actie een mand met appelen op de stoep van de generaal te deponeren. Een actie die hem hoogst ernstig wordt aangerekend. Bernaert weigerde publiekelijk over deze zaken verklaringen af te leggen of vragen te beantwoorden. In het BRT-programma wilde hij niet verschijnen omdat daarin politici en vakbondsmensen kritiek uitten, en daarmee wil hij niet publiekelijk in discussie treden. Toen een jaar-geleden een aantal van deze gevallen in de publiciteit kwamen, schreef Bernaert een brief aan het hele personeel waarin vooral de politievakbonden en de media een veeg uit de pan kregen. Opvallend was wel de zinsnede dat - hoe slecht dat ook Is - rijkswachters nu eenmaal in de verleiding gebracht kunnen worden om op het verkeerde pad te gaan, omdat zij te weinig verdienen. Dat is ook onbetwistbaar.

Een jonge gehuwde rijkswachter met een kind verdient ongeveer 1500 gulden netto (1335€ anno 2022, bron cbs.nl) in de maand, een fractie meer dan de uitkering voor werklozen. Een onderofficier met 14 dienst-jaren vertelde in het BRT-programma 2200 gulden per maand te hebben, inclusief alle toelagen (bijna 2000€ anno 2022, bron cbs.nl).

Volgens voorzitter Paul Van Keer van het Nationaal Syndicaat voor het Rijkswachtpersoneel, de grootste bond, krijgt de rijkswacht door de slechte betaling te weinig personeel. En om het korps toch op sterkte te houden worden noodgedwongen mensen aangenomen die men liever niet zou hebben.

Officieren

Het gaat natuurlijk te ver om te zeggen dat het hele rijkswachtkorps corrupt is. Feit is wel dat door de strakke organisatie en tucht misstanden makkelijk worden toegedekt, zeker als klagers uit de eigen geledingen worden bestraft. De rijkswacht wordt daardoor een soort staat in de staat.

Volgens Naegels is de corruptie het grootst onder de 700 officieren. Meer dan een derde van hen zou op het verkeerde pad zijn of zijn geweest. En officieren hebben nu eenmaal de middelen en de macht om te voorkomen dat hun misstappen in de publiciteit komen.
Een wachtmeester die een klacht indiende tegen een officier die slachtoffers van verkeersongevallen bestal werd geschorst. Hetzelfde gebeurde met de onderofficier die bekend maakte dat een officier van het anti-drugsbureau zelf in drugs handelt. De onderofficier, met 25 jaar ervaring, werd overgeplaatst en mocht voortaan de rijkswachtkazerne schoonhouden. Hij nam ontslag. De beklaagde, wiens betrokkenheld vaststond, is nog steeds officier.

Lager personeel, dat ziet hoe beter betaalde officieren rijkswachtmaterieel en -personeel voor privé-doelen gebruiken, zou daarin een reden zien om op het slechte pad te gaan teneinde zelf ook wat 'bij te verdienen'. Door hun nauwere contacten met de georganiseerde misdaad liggen de aanbiedingen voor het oprapen. De rivaliteit tussen officieren en manschappen is groot. De rijkswachtofficieren beschouwen zichzelf veel meer nog dan hun ondergeschikten als de crème de la crème. Harde praktijkervaring, zoals de gewone agenten die hebben, missen zij veelal. "Terwijl wij met veel moeite bezig zijn om een ernstig verkeersongeluk op te nemen, waarbij soms doden zijn, komt dan een officier die aanmerkingen maakt omdat ons busje niet schoon genoeg is", merkte een rijkswachter voor de tv op.

Velen zien als de enige manier om aan deze toestanden een einde te maken het 'demilitariseren' van de rijkswacht. Het zou een gewoon politie-korps moeten worden, zoals de Nederlandse rijkspolitie. De politieke partijen die onderhandelen in de kabinetsformatie zijn het daar al goeddeels over eens. De militaire structuur zou moeten verdwijnen. Dat zou ook het toezicht van de politiek makkelijker maken. Die krijgt nu nauwelijks de kans om tot in het korps door te dringen. Vorige week daarom werd een speciale parlementalre commissle voor de politiediensten opgericht.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant | 1988 | 30 april 1988

139

Re: Rijkswacht

Tiens wrote:

Opvallend was wel de zinsnede dat - hoe slecht dat ook Is - rijkswachters nu eenmaal in de verleiding gebracht kunnen worden om op het verkeerde pad te gaan, omdat zij te weinig verdienen. Dat is ook onbetwistbaar.

Daar is dit artikel ook een mooi voorbeeld van:

Rijkswachter overviel automobilist

Een rijkswachter van het Mobiel Legioen in Brussel werd aangehouden en ter beschikking gesteld van de krijgsauditeur: hij werd als lifter meegenomen door een automobilist, bedreigde hem met zijn dienstwapen en dwong hem zijn geld af te geven. Daarna ging hij er met de wagen vandoor.

De man zou de feiten gepleegd hebben om speelschulden af te betalen.

Bron: De Standaard | 21 Januari 1986

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

140

Re: Rijkswacht

Ik weet natuurlijk niet waarom deze rijkswachter onderstaande overvallen heeft gepleegd. Had hij schulden? Wou hij extra geld hebben? ... Maar het toont - nog maar eens - dat ook mensen waarvan wij verwachten dat ze onze wetten handhaven, deze ook kunnen overtreden.

N.a.v. dit artikel vraag ik me ook af hoeveel een rijkswachter - in dit geval een wachtmeester bij de zesde Mobiele Groep - toen verdiende. Was dit voor veel rijkswachters te weinig?

Rijkswachter overviel benzinestations

Door de krijgsauditeur te Antwerpen werd rijkswachter L.N. [naam zelf afgekort] uit Lummen onder aanhoudingsmandaat gesteld. De 24-jarige man wordt verdacht van overvallen op benzinestations. Hij heeft er intussen twee bekend.

L. N. was in dienst bij de zesde Mobiele Groep te Brussel, waar op zijn gedrag de jongste tijd heel wat viel aan te merken. Naar verluidt zouden eerlang sancties tegen hem getroffen worden. Zijn aanhouding maakt die thans overbodig.

De jonge rijkswachter, die de graad van wachtmeester had, werd vrijdag door de BOB van Hasselt opgeleid. Dat gebeurde op basis van een robotfoto die door de rijkswacht was verspreid na een overval, op 16 maart omstreeks 14u30, op een benzinestation ana de Kuringersteenweg te Hasselt.

Die dag stapte N., ongemaskerd maar gewapend met zijn dienstpistool, het station binnen, op het ogenblik dat twee vrouwen er het geld aan het tellen waren. De dader vertrok zonder buit: waarom is niet geweten. Hij ging te voet langs de Kuringersteenweg, maar werd gevolgd door een fietser die getuige was geweest van de overval.

Wat verder stapte N. in een auto, waarvan door de fietser een beschrijving kon worden verstrekt. De twee vrouwen in het benzinestation gaven bovendien een zeer nauwkeurig signalement van de overvaller.

De mislukte overval te Hasselt heeft de BOB op het spoor van N. gebracht. De rijkswachter bekende intussen de dader te zijn geweest, evenals die van een hold-up op een benzinestation te Diest in januari van dit jaar.

Born: Gazet van Antwerpen | 22 Maart 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube