1

(896 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Insider, graag maak ik u erop attent dat er na een onderzoek/schouw ter plaatse door de Belgische politie - Eddy Vos c.s. - is bevestigd dat Bouhouche is gestorven door een boom(deel), waarbij ik gevoeglijk aanneem dat dit (in commissie/samenspraak met de Franse politie en justitie) is opgetekend in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal. Zo’n geschrift kan worden aangemerkt als een wettig bewijsmiddel dat deel uitmaakt van het politie- of strafdossier, uw hypothese ten spijt.

Wat u bedoelt met ‘er is in juridische termen sprake van een alternatief scenario’, is mij überhaupt een raadsel. Een alternatief scenario - feitelijk scenario - kan onder andere juridische consequenties met zich mee brengen.

Dat er geen bewijs is voor de stelling dat Bouhouche niet is vermoord - voor zover u dat bedoelde te zeggen - en dat er iemand anders dan hij dood bij of onder die boom lag, heeft u er niet van weerhouden op de proppen te komen met een alternatief scenario op basis van bepaalde aannames - deels weggeslagen gezicht, geen vingerafdrukken, geen DNA -, welke aannames, voor zover die juist mochten zijn, in het geval van Bouhouche niet betekenen dat de dode man bij of onder de boom niet op een andere wijze als Bouhouche kon worden geïdentificeerd. Daarbij bestaat bij mij de indruk dat Bouhouche door dezen en genen - niet door u - is geframed als kluizenaar, waarvan helemaal geen sprake was. Ten tijde van zijn overlijden verhield Bouhouche zich in meer of mindere mate (onder anderen) met een vriendin, vrienden en bekenden (dorpelingen/omwonenden), nog even los van de bestaande banden tussen Bouhouche en zijn familie, waarbij aangenomen mag worden dat een of meer van hen op de hoogte zijn gebracht van zijn overlijden. Van die zijde is mij geen verhaal bekend dat Bouhouche niet zou zijn overleden of dat er twijfels bestonden over zijn dood.

Kom ik weer uit bij voormelde lezing van Eddy Vos, op wiens informatie mij wil verlaten, zonder dat ik mij daarbij wil profileren als ‘advocaat’ of ‘de professionele onderzoeker’, om met u te spreken. Waarom zou ik?

2

(896 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Uw (oud-)collega Vos kan zich dat in eerste instantie hebben laten ontvallen, maar voor zover zulks het geval is geweest, is hij daarop teruggekomen. Dat Bouhouche niet is geveld en gedood door de eik, is hetzelfde als het roken van een slechte pijp.

Overigens zou ik in uw geval de luie stoel willen vervangen door een rokersstoel. Ere wie ere toekomt.

3

(896 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Wat ik nou niet begrijp is dat zij, die letterlijk en figuurlijk bovenop de zaak zaten, zoals een Eddy Vos, te kakken worden gezet met 'hypotheses vanuit de eigen luie stoel', dat Bouhouche nog zou leven, terwijl niets, maar dan ook helemaal niets daarop wijst. Over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

4

(896 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Bouhouche is geveld door een boom en vice versa.

5

(93 replies, posted in Andere Personen)

Waar haalt u vandaan dat Mendez en Finné op de hoogte waren van financiële transacties betreffende drugs voor wapens?

6

(93 replies, posted in Andere Personen)

Beste HIPA, mag toch hopen dat dit de stilte voor een storm is en dat het federaal parket zal kiezen voor een proces tegen hen die vroeg of laat als verdachte gekend zijn geworden, waartegen (dus) wel voldoende bewijzen - schakelbewijzen; die zijn er!!! - liggen, omdat het natuurlijk niet kan en mag zijn dat het federaal parket gaat voor de zoveelste ‘slag in de lucht, over de rug van personen die niet als verdachten konden en kunnen mogen aangemerkt. Ik ben er heilig van overtuigd dat het federaal parket, zowel uit strategisch oogpunt als uit de nood geboren, de afgelopen jaren naarstig op zoek is gegaan naar ‘kleine vissen’, om van deze ‘vernachelde zaak’ nog wat te maken, met ook in het achterhoofd de gedachte dat er op die basis wellicht nog een ‘grote(re) vis’ aan de haak kan worden geslagen.

De inzet van een tijdig door het federaal parket op touw te zetten gerechtelijke procedure tegen een of meer verdachten in de Bendezaak, moet in ieder geval tweeledig zijn: verdachten worden op basis van wettelijke (schakel)bewijsmiddelen(!!!) voor de strafrechter gedaagd, waardoor het federaal parket het strafdossier, inclusief de daarin genoemde overleden of nog levende personen en de daarmee verband houdende (strafbare) feiten, ook in de openbaarheid kan brengen. Op die basis zal de buitenwacht ein-de-lijk kennis kunnen nemen van al hetgeen tot dan toe behoorde tot het ‘geheim van het strafrechtelijke onderzoek’, wat op zijn beurt weer kan leiden tot een sneeuwbaleffect - ‘Eddy Vos’ dominospel’ -, in de zin van brisante revelaties over de Bende van Nijvel, die mede zullen kunnen bijdragen aan de verwerking van wat men gerust mag noemen, een groot en ongekend trauma, in de meest ruime zin van die woorden.

Over (strafrechtelijke) veroordelingen hoeven we het (dan) nog niet te hebben. Zeker in dit dossier is het veel gemakkelijker om verdachten aan te wijzen, dan om die (als dader) veroordeeld te krijgen, maar goed, wie weet zitten die ook nog wel in het vat.

Ik ben er heilig van overtuigd dat het federaal parket in deze zaak een of meer personen als verdachte/beschuldigde zal dagvaarden. De vraag is alleen wanneer.

7

(93 replies, posted in Andere Personen)

Beste HIPA, in hoeverre heeft die verklaring een wezenlijke bijdrage bijdrage geleverd in het kader van opsporing van een of meer eventuele verdachten? Valt daar van uw kant nog iets meer over zeggen? Weet u of uw advocaat mr. Vermassen al iets over een eventueel aanstaande presentatie van een of meer Bendeverdachten? Zo ja, dan hoop ik dat u of hij daar via een of ander medium iets meer over zou kunnen vertellen. Had u die vraag in september nog willen stellen. Vond het een indrukwekkende presentatie van uw kant. Hoop u nog eens persoonlijk te kunnen spreken. Enfin, ik wens u en uw naasten een fijne avond. Darty

8

(17 replies, posted in Algemeen)

https://www.peterfreundlaw.be/redelijke … trafrecht/ (geen verjaring, wel (eventueel) strafvermindering)

9

(17 replies, posted in Algemeen)

Ik denk dat (ook in België) een beroep op niet-ontvankelijkheid (van het federaal parket) wegens overschrijding van de redelijke termijn (waarbinnen een verdachte/beschuldigde - welke verdachte/beschuldigde? - voor het gerecht moet worden gedaagd), door gerecht niet zal worden overgenomen. Ook een door een verdachte/beschuldigde - welke verdachte/beschuldigde? - gedaan beroep op verjaring van het vervolgingsrecht van het federaal parket - recht op strafvervolging - zal naar mijn mening niet slagen, zo schat ik in. Het idee dat ene Armand Vandeplas to the rescue moet komen, in plaats van - bijvoorbeeld - een arrest van het EHRM of het Hof van Cassatie, lijkt mij een reden te meer om te veronderstellen dat in de Bendezaak een beroep op verjaring van de strafvervolging weinig kans zal maken en al helemaal niet als er sprake is van vervolging van een verdachte van een of meer levensdelicten, die zichzelf lang uit het zicht van politie en justitie heeft willen en weten te houden voor politie en justitie. Zo eentje verdient wat mij betreft een schop onder zijn hol als extra leed toebrengend element van sociaal-maatschappelijke nut, om met Armand Vandeplas te spreken. Een namens de verdachte/beschuldigde gevoerd ‘(gebrek aan bewijs)verweer’ daarentegen, heeft veel meer kans van slagen en zal naar alle waarschijnlijkheid ook wel slagen.

10

(17 replies, posted in Algemeen)

Eerlijk gezegd denk ik dat je wel kunt uittekenen wat er zal gaan gebeuren in de Bendezaak. Er zullen een of meer verdachten worden gevonden. Die zullen door het federaal parket voor het gerecht worden gedaagd en en plein public geconfronteerd worden met de inhoud van de strafdossiers, waarbij er tevens een aantal dode verdachten de revue zal passeren. In de rechtszaak zal het ook komen tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak of zaken tegen de verdachte(n), die zich niet met vrucht zal (zullen) hebben kunnen beroepen op de niet-ontvankelijkheid van het federaal parket, hoewel de verdachte(n) uiteindelijk wel zal (zullen) worden vrijgesproken wegens gebrek aan overtuigend bewijs, zonder dat het publiek er bekaaid vanaf hoeft te komen. Kijk er zeer naar uit!