1

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Hoe vind je dat het gaat?

2

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Als er een DNA-match is, zal Martine Michel niet op de eerste plaats denken: belangrijk is hierbij dat de uitslag van DNA-onderzoek niet zaligmakend is. Alsdan zal zij uit haar dak gaan op een wijze die zijns gelijke niet kent.

Het door of namens een burger, niet zijnde een opsporingsambtenaar, afgeven van DNA-materiaal staat niet op gespannen voet met de strafwet.

Ik had en heb geen zin om meer dan 250 kilometer af te leggen om cel- of DNA-materiaal dat werkelijk ziet op Thierry en Xavier Sliman letterlijk in handen van onderzoeksrechter Martine Michel te leggen, mede indachtig de door haar gegeven ambtsinstructie, om vervolgens meer dan 250 kilometer terug te rijden. Daarvoor neem ik mijzelf, ook in mijn hoedanigheid van advocaat, te serieus.

3

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Xenophon wrote:

De onderzoeksrechter is het publiek geen uitleg of rekenschap verschuldigd, integendeel, ze dient te waken over het geheim van het onderzoek. Iemand die beweert jurist te zijn zou dat moeten weten.

Dat er gefrustreerde (ex)onderzoekers zijn, dat komt wel vaker voor wanneer een magistraat het niet opportuun vindt om een bepaalde richting in te gaan, vraag maar aan wie ooit met Hennart werkte.

Ik heb overigens de grootste twijfels bij heel uw DNA-verhaal maar dat terzijde.

Het enerzijds bewaren van het geheim van het onderzoek en anderzijds het laten delen daarvan door bijvoorbeeld Faroek, om vervolgens het publiek min of meer voor altijd in zijn sop gaar te laten koken met nog meer vragen, is een schoolvoorbeeld van hoe dramatisch slecht een strafrechtelijk onderzoek als dit wordt uitgevoerd. Dit klemt te meer, omdat in deze kwestie politie en justitie gebleken de grootste vijanden van de waarheidsvinding in datzelfde onderzoek zijn geweest; verdwenen vingerafdrukken et cetera. Zij hadden onder een soort van wettelijke curatele moeten gesteld. Klinkt raar? Ik vind van niet, althans in deze zaak hebben de regels van het strafprocesrecht uitdrukkelijk niet gegolden voor politie en justitie, welke uitlating ik zo nodig onder ede wil herhalen. Dat wezenlijke problemen als de hiervoor geschetste wel worden opgelost onder het wakend oog van Martine Michel is hetzelfde als vragen wat de kleur van donderdag is.

Die gefrustreerde onderzoeker - niet ik - schreef over achtergehouden informatie, zonder dat ik ooit contact heb gehad met die onder ambtseed staande onderzoeker. Ik maakte daar melding van, omdat ik dat allesbehalve beschouw als een normale situatie, over het geheim van het onderzoek gesproken. Vervolgens wordt door u een verhaal opgehangen over gefrustreerde onderzoekers van toen, laat mij niet lachen. U vindt dit zo kennelijk normaal. Welnu, ik vind dit zo niet normaal en meer dan zorgwekkend.

Dat doekje heb ik op 9 augustus 2023 overhandigd aan de tegenover mij zittende Martine Michel, welk doekje bevat al dan niet gecontamineerd cel-/DNA-materiaal dat ziet op Thierry en Xavier Sliman. Martine Michel wilde die sporen hebben, zo schreef zij, niet ik.

Is het zo wel duidelijk?

fenix wrote:

Sorry Ben, maar hier ga je flagrant de mist in. Als we ergens iets van vinden, een oordeel hebben, dan is dat een mening.Jij mag vinden dat Martine Michel haar uiterste best doet maar je kan dat niet meten of afmeten. Het is dus geen feit. Zeggen dat ze haar best niet doet is evenmin een feit.

Dank u, ik dacht het.

4

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ben wrote:

Dat is geen mening, dat is een feit.

Alle met het publiek gedeelde ontwikkelingen na de periode 1982-1986, mede op basis van de inspanningen (onder auspiciën) van onderzoeksrechter Martine Michel » killersbrabant.be

Arrogantie ten top; publiek zo dom of gedesinformeerd mogelijk houden.

Bedankt, Martine Michel!

5

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Ieder zijn mening.

6

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Dat zou kunnen zijn, mevrouw Van Lidth de Jeude, maar ook David Van de Steen of Jan of Nathalie Palsterman, net als Bozidar Djuroski. Maar goed, ik weet helemaal niet hoe die precies denken over wat ik hier heb geopperd. Zij kunnen in tegenstelling tot mij wel vertrouwen hebben in onderzoeksrechter Martine Michel.

Voor mij kan het niet bestaan dat een gewezen speurder - niet ik - Martine Michel de facto wegzet als persoon die het niet zo nauw neemt met waarheidsvinding. Dan zeg ik: "hier wordt gezaagd aan de poten van de rechtsstaat".

Hier nog even een niet op zichzelf staand signaal over de staat van de rechterlijke macht in België (» www.destandaard.be) dat nog niet zo heel lang geleden is afgegeven door familie van mijn moeders kant, althans ik word een beetje moe van het vertrouwen dat onderzoeksrechter Martine Michel kennelijk nog wordt gegund. Zij had al lang het veld moeten ruimen, mede wegens gebrek aan resultaat.

7

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

In principe alle burgerlijke partijen, aangezien het verhaal van de betreffende politieman ziet op de integriteit van de onderzoeksrechter en/of de organisatie waaraan zij (feitelijk) leiding geeft en waarvoor zij medeverantwoordelijkheid draagt. Wel merk ik op dat mijn kennis van het Belgische strafprocesrecht onder de maat is, althans ik dacht aan de wellicht bestaande (wettelijke) mogelijkheid om als burgerlijke partij - zeer zeker een belanghebbende in het strafproces - de onderzoeksrechter te wraken.

8

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Geachte Burberry, voor zover u dat in uw macht zou kunnen hebben, stel ik voor dat een of meer burgerlijke partijen in deze zaak een wrakingsverzoek (*) tegen onderzoeksrechter Martine Michel indienen, onder andere omdat ook ik kennis draag van informatie die komt vanuit het door deze onderzoeksrechter geleide team, waaruit kan worden afgeleid dat gegevens die zien op hoe deze zaak werkelijk in elkaar zit, niet worden gedeeld, althans ik vind het nogal bizar dat een persoon die zich in zijn functie van opsporingsambtenaar bezig heeft gehouden met het onderzoek naar de Bende van Nijvel dit kenbaar heeft gemaakt.

Ik neem mijzelf en mijn werk nog steeds serieus, dus ik sta vierkant achter wat ik hier heb geschreven.

Zo nodig wil ik een en ander toelichten tijdens een gesprek met Martine Michel, geen probleem, want dan kan ik het haar en een andere daarbij aanwezige onafhankelijke persoon laten zien.

(*) Artikel 828, sub 13 van het Gerechtelijk Wetboek (als anker waarvoor de burgerlijke partij wellicht zou kunnen gaan liggen)

9

(58 replies, posted in Filière Boraine)

Als de verdenking zo sterk was, is er dan ook DNA afgenomen van de levende of overleden (*) Michel Cocu of een van zijn bloedverwanten?

(*) » www.enaos.net

Ben wrote:

Er zouden documenten van Cocu zijn die beschikbaar zouden komen op het moment dat Cocu sterft.

Waar en wat zijn die als ze er zijn?

10

(539 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Met of zonder confiture?