Aalst, 19h30: Hypothese

Ik geloof niet in complottheorien, gewoon, omdat die de dingen nogal ingewikkeld maken, terwijl de waarheid, meestal simpel is. Waar ik wel in geloof is Occam's razor. Als genoeg elementen in elkaar vallen, dan is er maar een logische conclusie. Voorbeeld de reus, dat dat Chris Bonkoffski is, lijkt me zo'n typisch ding dat ik wel geloof.

Chris Bonkoffski militaire training bij de Groep Diane en de overval van de Delhaize was een "Groep Diane" styled overval (dixit Pint, oprichter van de Groep diane). Chris Bonkoffski degradatie naar gewoon rijkswachter. Chris Bonkoffski afwezigheid van dienst op het moment van de aanslagen. Chris Bonkoffski begint overmatig te drinken, "met de dood tot gevolg", na het einde van de aanslagen. (schuldgevoel). Chris Bonkoffski in zijn laatste dagen aan zijn broer, Patrick Bonkoffski, vertellend dat hij deel uit maakte van de bende. Onderzoeksteam na onderzoeksteam heeft vruchteloos jarenlang gezocht naar een crimineel van 1m90 maar nooit iemand gevonden, die als de reus zou kunnen doorgaan (en geen alibi had). Als ge in het verkeerde milieu zoekt, zult ge hem ook niet vinden.

Zijn broer Patrick Bonkoffski die vertelde, over hoe zijn broer hem vertelde dat hij bij de bende zat, aan jeugdvriend van Chris Bonkofski, Marc Van Damme, die zelf al een vermoeden had, dat Chris Bonkoffski bij de bende zat en al in 1998 daarvan al aangifte heeft gedaan bij het onderzoeksteam. Maar waar het onderzoeksteam heeft nagelaten ook maar Chris Bonkoffski te ondervragen. Patrick Bonkoffski was duidelijk niet van plan het aan de politie te vertellen, totdat David van der Steen via Marc Van Damme hem dwong, het openbaar te maken. Als Marc Van Damme niet in 1998 al aangifte had gedaan over Chris Bonkoffski, wie zou hem gelooft hebben, of zelfs Patrick Bonkoffski? Maar juist zijn getuigenis zoveel jaar ervoor, en het toeval dat speelt, maakt het ineens geloofwaardig. Bovendien is er daar de lineup waar die Djuroski jr. een politieman uit Aalst er uithaalt. Wie is die politieman?

Dat bv. de rijkswacht, zijn eigen mensen toedekt, daar geloof ik ook in. De rijkswacht was zoals het leger, eigen mensen eerst, dus collega's onder elkaar zullen elkaar niet verraden en ik denk dat dat ook tamelijk hoog kan gaan.

Maar dan dus, de historie van de Aalst, 19u30, bewakingsopdracht.

Het Nieuwsblad laat een ex gerechtelijke politieagent aan het woord. In de krant van vandaag » Nieuws

Tezamen met het douglas de coninck verhaal over "lokale" politieman eddy nevens.

Die avond in Aalst, donderdag exact 32 jaar geleden: was het de rijkswacht?

‘Heden negen november negentienhonderd vijfentachtig te 19.47 uur. Wij ondergetekenden Cornelis René, opperwachtmeester, Arys August en De Vlieger Geert, beiden wachtmeester bij de Rijkswacht, verblijvende te 9300 Aalst, in uniform gekleed, met toezichtsdienst warenhuizen bevolen binnen de omschrijving van het district Aalst, worden radiofonisch door het Hoofd Mobiele Permanentie verwittigd van een overval op de Delhaize te Aalst, Parklaan.’

Naar de vorm klopt alles aan het proces-verbaal 3989/85, inmiddels mee verzonken in een berg papier van 3 miljoen pagina’s: de handtekeningen van de drie verbalisanten, de paraaf van de districtscommandant.

Het allerbelangrijkste wordt níét vermeld. Je kunt het deduceren uit een passage onderaan. Rijkswachters benoemden zichzelf in die tijd in hun papierwerk als ‘opstellers’. Derde persoon. Er staat: ‘Opstellers hadden enkele minuten voor de overval de parking achteraan gecontroleerd alsook de bewaking van de voorzijde verzekerd. In de weinige minuten van onze patrouille met het dienstvoertuig in de nabij gelegen straten van de Delhaize heeft de overval zich voorgedaan.’

(...)

Bij de gemeentepolitie in Aalst loopt om 19.37 uur een eerste alarmoproep binnen. De aan de Nationale Bank opgestelde agenten Eddy Nevens en Rudy De Vos razen met hun Ford meteen naar de Delhaize. Zij komen als eerste politiemensen ter plaatse, zullen worden beschoten met een riotgun, dekking zoeken en uiteindelijk naar de uitgang van de parking aan de Ninovesteenweg rennen, in de hoop daar de drie mannen in hun Golf GTI onder vuur te kunnen nemen.

Eddy Nevens, enkele jaren geleden: “De rijkswacht zou op die parking staan, maar toen wij daar aankwamen, was er geen rijkswachter te bespeuren. In het heetst van de strijd kwam er een rijkswachter achter mij staan. Even plots was die weer weg. Terwijl ik wel wat dekking kon gebruiken. De rijkswachters weigerden pertinent om te schieten. Volgens hen was dat te gevaarlijk voor de mensen rondom ons.”

En die twee artikelen laten toch wel een ander licht schijnen op wat er gebeurt is die zaterdag 9 november 1985 i.v.m. wie wat hoe moest bewaken. En staat ook in tegenspraak met wat de burgemeester verklaarde in dat Aalsters archief gazet en wat minister van binnenlandse zaken Nothomb heeft verklaart in de "onderzoekscommissie".

Verklaring burgemeester Raymond Uyttersprot op de gemeenteraad van november 1985 » aalst.courant.nu (29 nov 1985)

De waarheid over de roofoverval in Delhaize te Aalst

(...) Gezien de golf van overvallen en aanslagen bestond er tussen rijkswacht en politie te Aalst een afspraak teneinde de kontrole-opdrachten te koordineren. De CCC-aanslagen hadden tot gevolg dat heel wat gebouwen in Aalst dienden te worden bewaakt. Benevens de bank- en financiele instellingen werden tevens bewakingsopdrachten bij mutualiteiten ... Daarenboven worden een aantal grootwarenhuizen in de kontroleopdrachten opgenomen. De reeds geciteerde overenkomst hield in dat voor wat 9 november betrof de rijkswacht gelast was met de kontrole-opdracht bij Delhaize. Om 19u37 werde politie, door een vrouw woonachtig in de omgeving van Delhaize, telefonisch in kennis gesteld van het feit dat aan voornoemd warenhuis werd geschoten. Drie manschappen die zich klaarmaakten voor een patrouille C.C.C. alsook een adjunkt-kommissaris met drie manschappen vertrokken onmiddelijk met twee wagens. Een derde wagen met twee manschappen, die zich aan de Nationale Bank bevond voor kontrole van een verdacht (?) voertuig werd langs de radio opegeroepen en vertrok eveneens onmiddelijk. De plantondienst verwittigde onverwijld de rijkswacht.

De politiewagens kwamen praktisch gelijktijdig aan op het Rond Punt, waar geroepen werd dat zich op de parking gangsters zich bevonden. De eerste wagen reed tot naast de oprit van de parking achter de muur van het bricocenter. Een tweede wagen stopte ter hoogte van garage van de haegen. De derde wagen die zich eveneens naar de oprit van delhaize begaf, werd ter hoogte van huis nr. 201 door een gangster die zich op de oprit bevond frontaal onder vuur genomen. Door de adjunkt-politikommissaris werd met een riot-gun teruggeschoten en een agent vuurder terug met een pistool 9 mm. De gangster keerde terug en sprong onmiddelijk in de wagen. Schietend door de geopende achterdeur vluchtten zij met grote snelheid; richting Ninove.

...
Onjuistheden
...
Ikzelf leg een verkeerde verklaring af door te zeggen dat een permanente bewaking bij Delhaize voorzien was en dat de politie daar moest zijn en daar ook was.

Commissie Binnenlandse Zaken van 8 januari 1986:

Openbare vergaderingen van de commissie voor de binnelandse zaken,...

vergaderingen van woensdag 8 januari 1986
Interpellatie van de heer van den bossche tot de heer vice-eersteminister en minister van binnenlandse zaken, openbaar ambt en decentralisatie over 'de bewaking van het grootwarenhuis 'Delhaize' te Aalst op zaterdag 9 november 1985'

(...) Op de avond van de feiten was het de getuigen opgevallen dat een rijkswachtpatrouille nog bewaking uitvoerde over het delhaize-warenhuis tot net voor het ogenblik waarop het commando zijn overval pleegde. Het was toen, nog steeds volgens de pers, tussen 19u30 min en 19u45 min. Zoals bekend was het sluitingsuur van die Delhaize op die dag om 20 uur.

Uit de vroegere overvallen die algemeen aan dezelfde gangsters worden toegeschreven - in de mate dat men zich daarop kan steuenen - blijkt dat het commando bij voorkeur toeslaat tussen 19u30 min en 20 uur. Ook blijkt - althans voor buitenstaanders - uit de recente dubbelslag tegen de Delhaizes te Braine-l'alleud en te Overijse, dat op zijn minst - al was het maar uit voorzorg - de mogelijkheid niet mag worden uitgesloten dat de gangsters niet zozeer hun overvallen plegen om de buit, maar eerder om te doden.

Vandaar de nogal petinente vraag die in verschillende persmiddens rees naar het waarom van het vroegtuidige vertrek van de betrokken rijkswachtpatrouille die aveond in Aalst. Het verloop en de afloop van de gebeurtenissen die er naderhand plaatsvonden, kon indien de rijkswacht niet voortijdig was vertrokken, inderdaad een heel andere wending hebben gekend. U zult begrijpen, Mijnheer de Minister, dat ook de parlementsleden hierover enige klaarheid wensen.

De avond nog van de feiten verklaarde de minister van justitie aan de BRT-nieuwsdienst dat de betrokken rijkswachtpatrouille enkele minuten voor de overval was vertrokken naar een ander warenhuis dat ze eveneens moest bewaken. Klaarblijkelijk was de minister van justitie hierover slecht voorgelicht, want de enige warenhuizen in het district Aalst, namelijk De Colruyt aan de brusselsesteenweg te Aalst en de Aldi te Erembodegem, sloten die avond volgens de pers, hun deuren respectievelijk om 19 uur en om 18 uur.

De rijkswacht kon om 19u30 min derhalve moeilijk een andere bewakingsopdracht inroepen, op een ogenblik dat Delhaize nog het enige warenhuis was in de streek, waar nog publiek aanwezig was.

Op 13 november 1985 maakte de pers gedetailleerd melding van een overeenkomst tussen de burgemeester van Aalst, als hoofd van de politie, de rijkswachtcommandant van Aalst, de heer Millecamps, en de plaatselijke verantwoordelijke van de brigade van de gerechtelijke politie

(...) Nog volgens de pers voorziet het akkoord een beurtrol tussen de gemeentelijke politie van Aalst en het rijkswachtdistrict van Aalst voor de te bewaken plaatsen. Die beurtrol kan, naar verluid, om de dag wisselen. Geen enkele van de daarvoor bestemde partrouilles van de gemeentepolitie of rijkswacht weet op voorhand wanneer het hun beurt zal zijn. Dat wordt telkens de dag zelf beslist. Daartoe wordt tussen de diensten een gheime code gehanteerd en is voorzien in een speciale golflengte op de radio om berichten door te geven. Verder zou het zelfs in het akkoord expliciet zo zijn geregeld dat wanneeer bijvoorbeeld de rijkswacht een bewakingsopdracht moet uitvoeren, in uitvoering van het akkoord, deze een radio toebehorend aan de politie, moet ophalen.

(...) Ten slotte zou ook zijn overeengekomen dat bij het minst genoteerde onraad of incident de brigade van de gerechtelijke politie via de radio zou worden verwittigd.

Naar aanleiding van de melding in de pers van het bestaan van een overeenkomst en de publicatie van enkele van zijn bepalingen, heeft de districtscommandant van Aalst klablijkelijk op zijn beurt naar de pers toe gereageerd. Uit de verklaringen die pers uit zijn mond noteerde, valt op te maken dat de districtscommandant bevestigt dat de betrokken rijkswachtpatrouille inderdaad op de avond van de feiten de parking van de Delhaize te Aalst om 19u30 min al had verlaten en dat op zaterdag 9 november, in uitvoering van bovenvermeld akkoord, de bewakingsopdracht aan de Delhaize te Aalst was toevertrouwd aan de rijkswacht.

Naar verluidt heeft de districtcommandant het heengeen van de patrouille om 19u 3à min op de parking van de Delhaize gemotiveerd met het feit dat de patruille vanop dat ogenblik mobiel patrouilleerde in de nabijgelegen straten. Een statische bewaking voor Delhaize was vanaf 19u30 min. niet meer nodig, volgends de districtscommandant in de pers, omdat op dat ogenblik de grootste hoeveelheid geld uit de Aalsterse Delhaize zou zijn weggebracht. Dit is natuurlijk tegenstrijdig met een bestaande analyse die nogal opgeld maakt, met name dat de overvallen minder te maken hebben met de buit dan met slachtoffers en geweld.

(...) als het waar is dat de rijkswacht de parking van de Delhaize te Aalst op 9 november heeft verlaten om 19u30 min. en de overval plaatsvond tussen 19u30 min en 20 uur, dan is het niet overdreven te stellen dat de mogelijkheid bestaat dat in het andere geval de gebeurtenissen een gans ander verloop zouden gekend hebben.

(...) De minister van binnelandse Zaken is, als hoogste gezagdrager binnen de uitvoerende macht, verantwoordelijk voor de politiepreventie in het land. Hiertoe heeft u het gezag over de rijkswacht en, a fortiori, het district van Aalst. U kunt de rijksacht bevelen geven. Het Parlement veronderstelt dan ook dat u onmiddelijk na de gebeurtenissen te Aalst en op zijn minst nadat u - net als wij - de door ons aangehaalde feiten vernomen heeft via de pers, een diepgaand onderzoek heeft gevoerd.

(...) Indien het juist is dat de rijkswacht die avond belast was met de bewaking van de Delhaize, heeft u een onderzoek ingesteld naar de juiste uitvoering ervan door de rijkswacht? In dit verband wens ik te vernemen: a) wanneer u dit onderzoek heeft ingesteld; b) welke de verantwoording van de rijkjswacht te Aalst om vroegtijdig te vertrekken van de Delhaize-parking op de avond van de feiten en dus de statische bewaking op te schorten(verantwoording waarop uw collega van justitie zich klaarblijkelijk steunde), na de publicatie in de pers tegenover de pers en in antwoord op uw onderzoek;

(...) De heer voorzitter -- De vice-eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken heeft het woord.

De heer Nothomb, ... - Mijnheer de Voorzitter, (...)

Bij dit schriftelijk akkoord werd met de gemeentepolitie en de rijkswacht van Aalst overeengekomen dat elk een dag per week de bewaking van de grootwarenhuizen zou verzekeren, hetzij op vrijdag, hetzij op zaterdag telkens van 19 uur tot 21u30 min. De politiedienst die de ene week de vrijdag voor zijn rekening nam verzekerde de volgende week de bewaking op zaterdag. (...)

Op 9 november 1985 was in uitvoering van het akkoord met de gemeentepolitie te Aalst de rijkswacht belast met de bewaking van de Delhaize-vestiging in de gemeente. Een ploeg bestaande uit een keur-onderofficier en twee onderofficieren had als opdracht met tussentijdse haltes de grootwarenhuizen Delhaize, Colruyt en Aldi te bewaken. Op het ogenblik van de aanslag patrouilleerde de rijkwachtploeg in de onmiddellijke omgevening van het grootwarenhuis Delhaize.

(...) De Minister van Binnenlandse Zaken heeft nadien geen formeel onderzoek bevolen, omdat na kennismaking van het gebeurde, na de informatie over de feiten, er geen aanwijzingen voorhanden bleken te zijn dat de rijkswacht nalatig zou zijn geweest.

(...) Ik heb langs de rijkswacht onmiddelijk informatie gekregen en de dag nadien heb ik de burgemeester van Aalst met zijn politiecommissaris geconvoceerd op het Ministerie van Binnelandse Zaken om hem te horen. Ik heb hem gevraagd of er een goede coördinatie was en of alles in orde was. Het antwoord was ja. Er was dus geen probleem van coördinatie, maar wel van omstandigheden.

De rijkswacht heeft de Delhaize-parkign te Aalst niet voortijdig verlaten. In een mobiel bewakingssysteem, met tussentijdse haltes, is het normaal dat men op een bepaald ogenblik een bepaalde opstellingsplaats verlaat. Anders in het beveiligingssysteem niet meer mobiel en zelfs indien, dat was het geval, een of meerdere andere grootwarenhuizen gesloten werden, diende er in de omgeving van het nog geopende grootwarenhuis gepatrouilleerd te worden.

Het dienstorder van de commandant van het district te Aalst werd niet opgevraagd.Het akkoord met de politie te Aalst werd afgesloten op 9 oktober 1985. Het dienstorder werd op 10 oktober 1985 opgesteld en aan de eenheden medegedeeld. Op 16 oktober 1985 werd een wijziging aangebracht in verband met de taakverdeling.

Oorspronkelijk was de verdeling voorzien per warenhuis. Voormelde wijziging bestond erin dat een politiedienst per beurt alle warenhuizen voor zijn rekening zou nemen. In dit geval was er maar 1 warenhuis open. het vertrek van de patrouille was conform het dienstorder. Op het dienstbulletin dat deze patrouille meekreeg stond ter zake volgende opdracht: "De maximum duur van iedere bewaking zal 15 minuten bedragen'. Door 'bewaking' dient hier evenwel 'halte' verstaan te worden.

Het burgemeester-verhaal sluit wel aan op het Nothomb-verhaal. De burgemeester en Nothomb verklaart (samengevat):

"Er waren veel gebouwen en warenhuizen te bewaken. De lokale politie had zijn gebouwen te bewaken, tegen een aanval van
de CCC, de rijkswacht had de warenhuizen te bewaken, tegen een aanval van de bende van Nijvel. Het waren geen "permanente" opdrachten, maar "mobiele" opdrachten, de patrouilles reden van gebouw naar gebouw, bewaakten die voor 15 minuten, en gingen dan naar het volgende gebouw."

Wel dat "mobiel gedeelte" is "zeker" voor de rijkswacht, voor de lokale politie, waar de burgemeester gezag over heeft, lijkt zijn schrijfwijze toch wel iets voorzichtiger te zijn. En hij lijkt toch te insinueren, dat de opdracht van de lokale politie aan de nationale bank toch een "permanente" opdracht is geweest. (En dat er wel mobiele ploegen waren, maar dan voor veronderstel ik minder belangrijke gebouwen te bewaken, misschien, kwam daar het idee vandaan om de rijkswacht dan ook maar "mobiel" te maken, als verklaring voor het weggaan van de rijkswachtpatrouille om 19h30.)

De "mobiele bewaking" lijkt mij een zeer "rare" manier van bewaken. Als je kijkt hoe de belgische militairen, anno 2017 n.a.v. van de IS-aanslagen, het nu doen, dat zijn toch wel "permanente" opdrachten, hoewel ook daar sprake is dat de militairen naar meer mobiele opdrachten willen gaan (niet doen dus) (ge zijt altijd te laat).

Maar wat het gerechtelijke (GPP) politieman zei, in "zijn' artikel en wat de lokale politieman zegt in "zijn" artikel, maakt veel meer 'sense". De lokale politie, bewaakte de nationale bank "permanent" in Aalst. De controle van de auto voor de nationale bank was "niet toevallig" gedaan door de lokale politie op het moment dat de oproep over de overval op de Delhaize binnenkwam, die lokale politieploeg stond daar al de hele dag, de rijkswacht was verwacht door de lokale politieman om de Delhaize te bewaken, "maar was er niet".

De rijkswacht + de GPP samen bewaakten "permanent" in de 5 weken, voor de overval op de Delhaize, de warenhuizen in het rijkswacht district Aalst, zoals de Delhaize, maar er was ook een Colruyt en een Aldi te bewaken. En met twee ploegen werd alvast de Delhaize van Aalst bewaakt, één ploeg in een politiewagen in uniform op de parking, één ploeg in burger, in het warenhuis zelf.

Alleen zegt de GPP, in de week voor de overval op de Delhaize, op woensdag, kwam plots het bericht binnen bij de GPP dat de Delhaize van Aalst, en enkel dit warenhuis, niet langer zou moeten bewaakt worden, en in de GPP-agent visie, niet enkel door de GPP niet, maar ook niet door de rijkswacht.

Nu als dat het geval was, dit verklaart natuurlijk waarom er geen GPP was bij de Delhaize, tijdens de overval, maar verklaart niet waarom de rijkswacht er wel stond tot 19h30. En dan begint het zeer fuzzy te worden, zowel bij de burgemeester als Nothomb, waarom gaat de patrouillewagen weg om 19h30, ah ja zeggen die "het is een mobiele opdracht", om 19h30 was hun kwartier bewaking om en het was tijd om te gaan. Enigste probleem is natuurlijk, de Delhaize was het enige warenhuis die op dat moment nog open is, de Colruyt en de Aldi waren op dat moment al dicht, dus mobiel wordt dan toch terug permanent, zou men denken, maar nee dus, ze zijn wat in de straten in de buurt gaan rondrijden (maar tot wanneer moesten ze dan rondrijden, moesten ze dan om 19h45, een kwartier later, al niet terugstaan aan de Delhaize?).

(Overigens, in het verslag van de onderzoekscommissie, wordt gewag gemaakt, dat de burgemeester Uyttersprot, door de minister van binnenlandse zaken Nothomb was geconvoceerd op zijn ministerie.)

Dan maakt districtcommandant Millecamps opmerking toch meer "sense", hij had opdracht "uit Brussel" gekregen om de patrouillewagen weg te halen om 19h30 van de parking van Delhaize.

Merovinger  wrote:

Vermoedelijk heeft David het over Rijkswachtkapitein Millecam, de toenmalige districtsommandant van de Rijkswachtbrigade van Aalst (de man in het midden op onderstaande foto). Zie ook de artikels in deze post.

Ik heb de opname een beetje kunnen verbeteren, en dit is voor 99% het transcript van David Van de Steen, in zijn woorden:

"En ondertussen krijgt ge dus van alle kanten informatie ... een paar weken geleden zat ik per toeval met de rijkswachtkolonel van destijds aan tafel, en hij zei 'er gaan heel veel verhalen over die bepaalde avond, wat is er nu eigenlijk gebeurd van die bewaking van den Delhaize'. En die man heeft mij wel degelijk gezegd dat hij jaren met dat spel ingezeten heeft terwijl hij enkel bevelen opviel vanuit Brussel. Dus ze hebben gezegd: dienen avond moeten uw manschappen in Aalst, ... mogen niet op de parking komen en ze moeten in een lus twee km rond den Delhaize rijden. En er was een route, ... een route voor wie Aalst een beetje kent."

"Dus ge rijdt naar Het Hand (?) dat ge zegt en dan de Villa, de villabaan en daar komt ge terug op de Steenweg uit naar den Haring. Dat was de route die hun bevolen was dat zij moesten rijden. Niet om den Delhaize komen. Natuurlijk op die moment dat die man dat aan zijn manschappen beveelt is er nog niks gebeurd. Dus natuurlijk 't is pas nadat de feiten zijn gebeurd dat hij is beginnen nadenken en dacht oeioeioeioeioei wat is dat hier. Dus 2+2 is … vanuit Brussel hebben ze dus bevel gegeven voor die parking niet te bewaken."

"De grote vraag is ook, 2 man die rond moesten rijden van de rijkswacht die zijn gekend bij naam, maar de 2 rijkswachters die op de Parklaan stonden die zijn onbekend. Dus waarschijnlijk zijn er rijkswachters geweest die - echt of niet echt dat weten we niet, maar ze stonden der wel - bescherming boden aan overvallers. Zo heb ik al duizend en 1 verhalen - het zijn geen verhalen, het zijn feiten, feiten van mensen die ook in het onderzoek gezeten hebben en die mij komen zeggen van er wordt gemanipuleerd tot en met, maar wat is de reden van de manipulatie, wat zit daar achter. Dat ken ik ook niet."

Hoewel dat niet overeenkomt met een eerdere versie die Millecamps gegeven heeft, nl. 5 dagen na de feiten, 14 november 1985, zegt hij dat de patrouille wegging omdat de grootste geldvoorraad voor 19h30 was "geëvacueerd". Hij zegt ook niets over al dan niet "een mobiele" opdracht.

Waarom halen ze de GPP van de opdracht enkel voor de Delhaize van Aalst en niet de rijkswacht? Misschien omdat het niet zo gemakkelijk is om een GPP-commandant, die onder justitie valt, door "iemand uit Brussel, vermoedelijk iemand uit de rijkswachttop/kabinet binnenlandse zaken" op 1, 2, 3 te laten overtuigen, dat hij zijn mannen moeten meedelen dat ze hun opdracht moeten afbreken om 19h30, terwijl het bv. veel gemakkelijker is om een hierarchisch overste van rijkswachtcommandant Millecamps, dat wel te laten doen.

Een tweede simpeler reden zou zijn, dat Millecamps, zijn mannen toedekt. Ze waren weggegaan van hun plaats van de Delhaize zonder toestemming, Millecamps dekt toe. Brussel dekt later Millecamps. Maar dat verklaart niet waarom de GPP juist een paar dagen eerder van de opdracht is gehaald in bewoordingen die doen vermoeden dat de rijkswacht ook van de opdracht zou zijn gehaald.

Waarom vallen er onder de doden van de tweede golf van de bende van Nijvel geen enkele politieman? Waarom verzwijgt zowel binnenlandse zaken als de burgemeester, in hun verslagen, dat de GPP een paar dagen voor de overval op de Delhaize van de bewakingsopdracht, voor enkel de Delhaize van Aalst is ontheven? Waarom zeggen zowel binnenlandse zaken als de burgemeester, dat zeker de rijkswacht mobiele opdrachten aan het uitvoeren zijn, terwijl ik nergens heb gelezen dat de rijkswacht, daar enkel 15 minuten stond en Millecamps ook schijnt te suggereren tegen David Van de Steen in zijn herwerkte versie, dat het permanennte
opdrachten waren?

Zo'n overval wordt uitstekend gepland, de overvallers moeten dus geweten hebben dat om 19u30 de rijkswachtpatrouille weg zou rijden. Misschien dat Chris Bonkoffsky iets had opgevangen van de rijkswachtpatrouille zelf een paar dagen ervoor, dat ze om 19u30 daar niet meer zouden staan?

Er is trouwens de vraag waarom er geen doden zijn gevallen onder de politiemensen. De bende doodt geen enkele politiemens in de tweede golf, terwijl ze daar toch de kans toe moet hebben gehad. Ge doodt "cru gezegd" uw eigen mensen, niet, zou ik dan zeggen. Het verklaart ook waarom de rijkswacht nooit heeft teruggeschoten, terwijl de lokale politie, veel minder zwaar bewapend, wel terugschiet, en eerste ter plaatse is. Of de rijkswachtmensen ter plaatse wisten dat er rijkswachters onder de bendeleden zaten, en beslisten daarom niet terug te schieten, of ze hadden het bevel van hogerhand gekregen om ten allen koste niet te schieten (rijkswacht was nog altijd een hiërarchie).

Ik ben toch geneigd, om te zeggen dat het meer naar het eerste neigt , als het een bevel zou zijn van hogerhand om niet terug te schieten, zou een "onverlaat rijkswachter" wel toch nog tegen het bevel in kunnen terugschieten. Zou later altijd kunnen zeggen dat het uit zelfverdediging was. Dat de plaatselijke rijkswachters wisten dat Chris Bonkoffsky onder de bendeleden zaten (ofwel
omdat ze hem ter plaatse herkend hadden, ofwel omdat ze het al van voor de overval op de Delhaize wisten dat Christ Bonkoffsky deel uitmaakte van de bende, ik "hoop" op het eerste).

Hoe zouden ze het niet kunnen geweten hebben? Hoe groot was de rijkswachtgroep van aalst, 50-100 mensen? Zelfs als je gemaskerd bent zou je toch onmiddellijk moeten zien, zelfs in het donker, als je oog in oog komt met een collegarijkswachter, tsjein, die zijn tred, ken ik precies van ergens.

En misschien later dat de rijkswachttop, toen ze hoorden dat er waarschijnlijk rijkswachters onder de bendeleden zaten, dat zijn ook geen oenen he, als officieren die van de koninklijk militaire school afstudeerden, er alles aan hebben gedaan, om het onderzoek te dwarsbomen. Niet vanwege een of ander staatsgreepachtige gedachte, maar gewoon omdat je, je eigen soort, niet verklikt.

En trouwens, meerdere reuzen, daar geloof ik ook niet in. Zo'n groep van gelijkdenkenden, dat vindt je niet gemakkelijk. Ge spreekt toch als het uitkomt, onmiddellijk over levenslang in de gevangenis. Dat doe je niet als je je niet absoluut vertrouwen hebt in de andere criminelen in je groep, zelfs als je hoopt op hiërarchische bescherming.

PS. Ik heb ergens op het forum gelezen dat Chris Bonkoffsky aan één van zijn ex-en zei dat er nog heel wat wapens in het huis zijn verborgen, toen ze een opmerking maakten over de samoerai-zwaarden die boven hun bed hingen. Waarom wordt dat huis van Chris Bonkoffsky dan niet met de grond gelijk gemaakt? Het lijkt me toch mogelijk dat een wapenfreak als Chris Bonkoffsky moeilijk afstand zou kunnen nemen van bv. zijn Ingram. Als er wapens kunnen gevonden worden, behalve als hij zijn broer verteld heeft waar die lagen, zouden ze best nog in zijn huis kunnen verborgen liggen, of in de tuin. En het zou direkt een onomstootelijke link tussen Christ Bonkoffsky en de bende opleveren.

PPS. Waar welke rijkswachtploeg, lokale politieploeg op welk moment was, met automerk en "naam en toenaam", tijdens de overval van de Delhaize zou ook verhelderend zijn. Misschien met zo'n Google luchtfoto, zoals ik al eerder gezien heb. Als ik het goed heb kwamen 3 lokale politieploegen ter plaatse (2 man (Ford, Eddy Nevens/Rudy De Vos) - 4 man? - 3 man). En een rijkswachtploeg (2man?) en dan was er nog de rijkswachtploeg die weggereden was van de Delhaize (R4, 3man?) die terug onderweg was naar de Delhaize, maar zou
daar nooit op tijd terugkomen, om de overvallers te zien? Die rijkswachtploeg (twee man?) die er ook was, is wel interessant. Hoe wisten die van de overval? En wanneer wisten ze van de overval? De weggereden rijkswachtploeg (3 man?) leerde maar van de overval
om 19u47, terwijl de lokale politieploegen al om 19u37 van de overval wisten, maar toch waren er ook rijkswachters(2 man?) ter plaatse, op het moment dat/korte tijd later, de lokale politieploegen aankwamen, alvast nog op tijd om de overvallers te zien wegstuiven. De rijkswachtploeg (2 man?) die er ook was is interessant, omdat als ze al van de overval wisten voor 19u47, waarom hebben ze dat niet direkt kenbaar gemaakt over de radio, waardoor ook de andere rijkswachtploeg (3 man) het zou moeten geweten hebben voor 19u47.

PPPS. De broer, van Chris Bonkoffsky, Patrick B., die is toch wel de huidige kroongetuige op dit moment.

PPPPS. De 6 leden van de bende de Staerke die Kuros heeft gezien de nacht voor de overval op de Delhaize, en de 5 leden die de frituuruitbater heeft gezien, 2 (?) dagen, na de overval op de Delhaize, is ook wel interessant. De "missing" one is dan degene die overleden zou kunnen zijn, 'de killer'.

PPPPPS. Een 3D, CAD-achtige reconstructie van Aalst zou nuttig zijn. In deze tijd van technologie, gooi er eens wat technologie tegen aan.

PPPPPPS. De site zou eigenlijk in het Engels moeten zijn. Ik snap niet dat in deze tijd alles nog in het Nederlands/Frans wordt geschreven. Ook niet bv. bij belgische politie/gerecht. Het zou ineens ook de site openbreken voor een buitenlands publiek en ook de bende van Nijvel is internationaal dus het maakt sense. (wil niet zeggen dat er bij sommige antwoorden geen Nederlandse/Franse vertaling mag zijn, zolang de "main" taal maar Engels is.)

Je kan beginnen met je eigen antwoord al eens in het Engels te vertalen. Eens zien of je daarna nog zin hebt in een Engelstalige site. smile

3

Allereerst, welkom op het forum chris12345. Ik heb de moeite gedaan om op zoveel mogelijk van je bericht een antwoord of opmerking te formuleren. Je hypothese-tekst is eerder aan de lange kant, maar sinds mijn bescheiden-bestaan op dit forum, zijn mijn berichten ook niet altijd de kortste geweest, net als dit antwoord.

chris12345 wrote:

ik geloof niet in complottheorien, gewoon, omdat die de dingen nogal ingewikkeld maken, terwijl de waarheid, meestal simpel is.

Wat complotten betreft, is dit ook mijn persoonlijke mening. Het is vaak zo dat dingen die men niet kan verklaren, men allerlei dingen rond zoekt. Ik ben er zeker van dat er handelingen zijn gebeurd door De Bende die ze zelf niet bewust deden op die manier (en dus bij toeval zo deden) en die nu bijvoorbeeld een bron van speculatie is.


chris12345 wrote:

de overval van de delhaize was een "groep diane" styled overval

Men ziet natuurlijk wat men wilt zien. Bepaalde getuigenissen worden/werden ook de mensen soms in de mond gelegd. Men spreekt bijvoorbeeld over het feit dat men speciale technieken gebruikte die antiterreur-eenheden toepassen zoals bijvoorbeeld de aanval volgens het Pirate-Mammoth-Sniper principe. Nu vraag ik me af op basis van welke getuigenis dit vastgesteld is. Die getuige moet toch wel enorm goed van die technieken op de hoogte geweest zijn dan. Men schrijft De Bende zo'n technieken toe, maar misschien was dat voor de overvallers gewoonweg de meest logische methode, ook zonder dat ze ooit van die technieken hadden gehoord. Ik lees uit getuigenissen even goed ook handelingen die net het omgekeerde kunnen staven, dat het geen professionals waren (ik noem eentje van de vele zaken: op alles schieten wat beweegt of lawaai maakt, ook een bord). Ze namen overigens enorm veel risico waarbij ik eerder denk dat ze zich "onoverwinnelijk" voelden. Professionals zullen zo min mogelijk risico voor zichzelf nemen.


chris12345 wrote:

Maar waar het onderzoeksteam heeft nagelaten ook maar Chris B. te ondervragen.

Zelfs indien men in 1998 Christiaan Bonkoffsky wel had ondervraagd, ook al spreken al de feiten tegen hem, met een simpele "dat is niet waar" en "toeval, iedereen lijkt wel op een robotfoto" en "waar ik 13 jaar geleden was, geen idee" kwam die er wellicht zelfs mee weg. Door zijn achtergrondkennis over hoe een verhoor verloopt, wist Christiaan Bonkoffsky wellicht ook wel wat wel en wat niet te moeten antwoorden op een eventueel verhoor. Er is geenenkel hard bewijs aan hem te koppelen.


chris12345 wrote:

Maar dan dus , de historie van de aalst 19h30 bewakingsopdracht.
Het nieuwsblad , laat een ex gerechtelijke politieagent aan het woord. In de krant van vandaag
6 nov 2017.

32 jaar na de feiten. Beter laat dan nooit zeker ? wink
Voor zoverre alles in de juiste context is geplaatst en niet een eenzijdig verhaal is opgehangen natuurlijk. Ik denk dat het geen slechte eigenschap is om "niet alles" te geloven wat in de media komt (waarmee ik niet zeg dat je niets mag geloven).


chris12345 wrote:

De burgemeester en nothomb verklaart (samengevat) : "Er waren veel gebouwen en warenhuizen te bewaken. De lokale politie had zijn gebouwen te bewaken, tegen een aanval van de ccc,  de rijkswacht had de warenhuizen te bewaken, tegen een aanval van de bende van nijvel. Het waren geen "permanente" opdrachten, maar "mobiele" opdrachten, de patroulles reden van gebouw naar gebouw, bewaakten die voor 15 minuten, en gingen dan naar het volgende gebouw."

Het is gewoonweg een onmogelijke opdracht om elk warenhuis en bij uitbreiding elke publieke plaats 24/24 te bewaken door ordediensten, laat staan om aanslagvrij te houden. Achteraf gezien is het altijd makkelijker om te zeggen van "ja, maar er waren toch aanwijzingen dat dit kon op die plaats?".


chris12345 wrote:

De "mobiele bewaking" lijkt mij een zeer "rare" manier van bewaken. Als je kijkt hoe de belgische militairen , anno 2017 nav van de is-aanslagen, het nu doen, dat zijn toch wel "permanente" opdrachten, hoewel ook daar sprake is dat de militairen naar meer mobiele opdrachten willen gaan. (niet doen dus) (ge zijt altijd te laat)

Dan moet je op elke hoek van de straat, elke parking, enz. een militair zetten. Van zodra er op 1 plaats geen militair staat is uw "plan" al om zeep. Als terrorist/overvaller moet je eigenlijk al een behoorlijke idioot zijn om een aanslag/overval te plegen op een plaats waar permanente bewaking is door militairen, behalve als die militairen op zich als schietschijf dienen. Het is onmogelijk om overal permanente bewaking te zetten.
Vergelijk het met alcoholcontroles. Ik ken veel mensen die niet-te-veel alcohol drinken met als reden "ja, maar, als ze zouden staan om te blazen". Ze drinken dus niet, omdat er "kans" is dat ze tegen de lamp lopen. Indien er echter permanent op bepaalde plaatsen altijd controle zou zijn, en op andere plaatsen niet, dan zouden er enorm veel meer mensen onder invloed rondrijden. Het plaatsen van een permanente bewakingspost maar op andere plaatsen niet, geeft een vals gevoel van veiligheid.

chris12345 wrote:

En hij lijkt toch te insinueren, dat de opdracht van de lokale politie aan de nationale bank toch een "permanente" opdracht is geweest.

Is dat zo? Volgens mij werd toen der tijd bepaalde instellingen zoals de afdelingen van de Nationale Bank maar ook bijvoorbeeld de woningen van bepaalde politici, gewoon extra scherp in het oog gehouden door politiediensten en gebeurden er meer patrouilles langs deze gebouwen waarbij er halt werd gehouden bij bijvoorbeeld verdachte voertuigen. Een permanente controle was er volgens mij niet. Overigens was het gebouw van de Nationale Bank in Aalst vlakbij (250 meter) het commissariaat, waardoor het een geliefkoosde locatie was om te patrouilleren en er op zich al meer politiebeweging vertoonde. Het is wel zo dat warenhuizen (en in het bijzonder Delhaize) extra scherp in het oog werden gehouden toen der tijd. Dit over het totale land, niet enkel in de regio waar de bende actief was.


chris12345 wrote:

maar verklaart niet waarom de rijkswacht er wel stond, tot 19h30.

Het is niet omdat er geen specifieke opdracht tot bewaking bestaat, dat er geen bewaking/patrouille/controle kan zijn. Dit is ook hedendaags van toepassing.


chris12345 wrote:

de delhaize was het enige warenhuis die op dat moment nog open is

"de Rijkswacht" is/was geen synoniem voor "Warenhuisbewaking". Er waren behalve het patrouilleren rond warenhuizen nog andere opdrachten ook. De Rijkswacht hun taak was niet enkel het voorkomen van een mogelijke raid door de Bende van Nijvel wink


chris12345 wrote:

Waarom halen ze de gpp van de opdracht enkel voor de delhaize van aalst en niet de rijkswacht ?

Omdat de GP niet en nooit als "corebusiness" bewaking/ordehandhaving had. Vergelijk het (terug) met alcoholcontroles. De scheepvaart-politie doet (normaal) ook geen alcoholcontroles langs de wegen. Nochtans zijn ze daar wel tot bevoegd indien ze dat zouden uitvoeren. Het GP-korps was trouwens een zeer klein korps in vergelijking met de Rijkswacht en Gemeentepolitie. De toenmalige totale GP (in gans België !!!) was kleiner dan een korps van een grote stad zoals Brussel, Antwerpen, Gent, enz.. De GP telde bij de politiehervorming minder dan 1500 leden (waarbij ook een hoop die enkel maar administratieve taken uitvoerden en dus kantoorfuncties had en niet "in staat" waren om te gaan patrouilleren eigenlijk). Dit komt dus eigenlijk statistisch neer op zo'n 1 GP'er per 6500 inwoners. Bijkomend was dan nog dat de meerderheid van de GP'ers eerder gewapend waren met een rekenmachine (om het zo cru te stellen) omdat ze eerder onderzoek deden naar bijvoorbeeld fraude-toestanden. Om het (misschien oneerbiedig) te zeggen waren het dus eerder boekhouders dan ordehandhavers. Ik ken(de) enkele GP'ers, ik heb die nooit in uniform zien rondlopen. Gangsters ten lijve gaan door middel van een vuurwapen in de hand, zag ik hen (die dat ik ken tenminste) al zeker niet tot in staat :')


chris12345 wrote:

Er is trouwens de vraag, waarom er geen doden zijn gevallen onder de politiemensen, de bende doodt geen enkele politiemens in de 2de golf, terwijl ze daar toch de kans toe moet hebben gehad.

Enkel in Aalst heeft er in de 2de golf een confrontatie met de politie/rijkswacht plaatsgevonden waarbij er effectief schoten gelost werden welke voor zowel politiediensten als overvallers dodelijk konden geweest zijn.


chris12345 wrote:

Of de rijkswachtmensen ter plaatse, wisten , dat er rijkswachters onder de bendeleden zaten, en beslisten daarom niet terug te schieten,
of ze hadden het bevel van hogerhand gekregen om ten allen koste niet te schieten. (rijkswacht was nog altijd een hierarchie)

Ongetwijfeld zullen er ook wel geweest zijn die kunnen gedacht hebben: "ik ga hier niet voor het loontje wat ik maar verdien mijn leven gaan riskeren" of "t zal wel iemand anders ten aanval trekken" toen ze doorhadden dat het vrij serieus was en daarbij dekking zochten in plaats van ten strijde te trekken zoals David tegen Goliath. Een simpel vergelijkingsvoorbeeldje: Rijkswachters moesten De Bende die met een Golf GTI reed (topsnelheid boven de 200), achtervolgen met een Renault R4'tje (topsnelheid max. 120). Gaston & Leo zouden dit scenario zelfs niet als "mop" kunnen verzinnen.


chris12345 wrote:

Dat de plaatselijke rijkswachters wisten dat chris B. onder de bendeleden zaten. (ofwel omdat ze hem ter plaatse herkend hadden.....

Indien ze hem ter plaatse herkend zouden hebben, dan zouden er misschien ook klanten (ooggetuigen) van Delhaize in Aalst hem hebben herkend. Dit is een persoonlijke mening, maar ik denk dat Christiaan Bonkoffsky niet heeft meegedaan aan de raid van Aalst. Indien hij dit wel zou gedaan hebben, zou het behoorlijk onverstandig geweest zijn om herkenbaar deel te nemen op "het thuisfront" (tot op heden is er bij mijn weten niemand die Christiaan Bonkoffsky herkende in Aalst als bendelid).


chris12345 wrote:

zelfs in het donker, als je oog in oog komt met een collegarijkswachter, tsjein, die zijn tred, ken ik precies van ergens

Tot op heden is er geen aanwijzing dat Christiaan Bonkoffsky "actief" deelnam aan de benderaid in Aalst (buiten het feit dat hij niet aan het werk was die moment, maar meer dan de helft van het rijkswachtkorps was niet aan het werk op de moment van de raid).


chris12345 wrote:

Niet vanwege een of ander staatsgreepachtige gedachte, maar gewoon omdat je  , je eigen soort, niet verklikt.

Er waren ook erg plichtsbewuste Rijkswachters. Je kan niet elke Rijkswachter over dezelfde kam scheren.


chris12345 wrote:

En trouwens meerdere reuzen. Daar geloof ik ook niet in.

Wat is een "reus" vraag ik me soms af. Patrick Haemers met zijn 1m89 werd als een "potentiële reus" gezien. 1m89 is boven het gemiddelde ja, maar zo zijn er genoeg. Naast bijvoorbeeld Smars'ke had de helft van België wel de uitstraling van "reus". Die laatste had overigens volgens eigen en onbevestigde bron over zijn gestalte een Napoleon-complex.


chris12345 wrote:

dat vindt je niet gemakkelijk

In WO2 was het nochtans niet moeilijk om meer dan 10.000 leden voor de Totenkopf-division te vinden. In vergelijking met sommigen van die waren sommigen van de Bende Van Nijvel pussy's.


chris12345 wrote:

Waarom wordt dat huis van Chris B. dan niet met de grond gelijk gemaakt ?

Zijn huis staat op deze moment te koop, ga uw gang wink


chris12345 wrote:

De site zou eigenlijk in het engels moeten zijn. Ik snap niet dat in deze tijd alles nog in het nederlands/frans wordt geschreven. Ook niet bvb bij belgische politie/gerecht. Het zou  ineens ook de site openbreken voor een buitenlands publiek en ook de bende van nijvel is internationaal dus het maakt sense.

In gelijk welke taal kan je het Bende van Nijvel dossier niet oplossen volgens mij. Het ganse dossier gaat hem niet over de taal. Overigens is het ganse dossier (waarvan "wij" op dit forum maar een minieme fractie weten / ter beschikking hebben) nog kleiner dan de verhouding van GP'ers t.o.v. Rijkswacht/Politie wink Enkel al het aandachtig-lezen van alle documenten rond de Bende is onmogelijk vanaf vandaag tot de verjaringstermijn, laat staan om het te vertalen. We snappen als Belg amper zelf hoe België "werkt" wink .


chris12345 wrote:

Ook niet bvb bij belgische politie/gerecht.

Puur wettelijk gezien niet mogelijk.


..................
Mijn bovenstaande opmerkingen zijn geen kritiek op je (eerste) bovenstaand bericht, eerder aanvulling/opmerking. Deze mogen geen ontmoediging zijn om je verder te verdiepen in het thema. Deze zijn geen kritiek maar een aanvulling op wat je schrijft.


Samenvatting van de tekst:

  • de GP was niet groot.

  • Smars was niet groot.

Non semper ea sunt quae videntur

4

aalst1930, niet alles mag gezien worden als complottheorie. Zo was in de jaren 80 het CB-radio zendtoestel enorm populair. Ik kende destijds iemand die zich in zijn vrije tijd amuseerde met het beluisteren van de interne rijkswachtcommunicatie bij interventies. Hij hoefde 's anderendaags geen krant te kopen, hij wist van a tot z te vertellen wat er de avond voordien was gebeurd. Je kan er van uitgaan dat de bende over zulke toestellen beschikte. Daarom ook dat ze de opgezette controleposten steeds wisten te ontwijken. Ik geloof zeker in een complot maar alles valt niet onder deze noemer.

Bely maakt hier een goed punt. Het bendedossier wordt vaak sterk bekeken door de bril van vandaag, maar de vroege jaren tachtig waren toch echt heel anders. De samenleving was toen, in tal van opzichten, opener dan die van vandaag. Er gebeurde veel op basis van vertrouwen. Er werd minder vastgelegd. Er waren ook veel minder regels en procedures. Verantwoordelijken op hoge posten konden ook sneller direct worden aangesproken (nu moet je eerst door de woordvoerder heen zien te komen).

Dat had natuurlijk zijn keerzijde, want vertrouwen kun je misbruiken en een gebrek aan regels kan tot wanorde leiden. Elementen waaraan dit dossier in hoge mate lijdt. Tegelijk was er niet de technologie van nu. Forensisch onderzoek bestond wel al in 1985, maar stelde op zich weinig voor. De technieken die er waren hadden ook vaak een grotere foutenmarge.

De technologie van nu maakt informatie toegankelijker en zorgt ervoor dat wij hier op dit forum kunnen zitten in plaats van in een parochiezaaltje, maar ze heeft de samenleving ook complexer gemaakt en zwaarder beveiligd. Het vertrouwen van vroeger is vervangen door software en contracten.

Juist die cultuur van minder controle en meer vertrouwen was ideaal voor criminelen. Ook "gevoelige" informatie was hierdoor veel toegankelijker dan we ons nu kunnen inbeelden. Zie Bely's voorbeeld van de zendtoestellen: ik ken een persfotograaf uit die tijd die zo'n toestel in de wagen had en de politiediensten afluisterde om als eerste ongevallen en andere gebeurtenissen te kunnen fotograferen. De afstand tussen rijkswachters/politie en criminelen was vroeger ook kleiner. Dat er speurders op het verkeerde pad belandden was helemaal niet uitzonderlijk, hoewel nooit goed te praten.

Daarom wil ik niet uitsluiten dat er ergens een ontspoorde rijkswachter bij de bende zat, maar de bende moest geen onderdeel zijn van een complot om te doen wat ze wilde doen.

6

@ chris12345

Een kennis was ook rijkswachter en hij heeft al herhaaldelijk verteld over die periode : “eigenlijk deden wij bij de rw allemaal een beetje ons eigen goesting, het boekje werd niet altijd gevolgd en iedereen kleurde (als het hem uitkwam) buiten de lijntjes.  Van hoog tot laag in rang.  Vaak wisten we dat ook van elkaar …”  Ons kent ons weet-je-wel  … de gelegenheid maakt de dief … en je kon je dus maar beter niet bemoeien met de capriolen van je collega’s.  Wat niet wil zeggen dat er geen eerbare gasten tussenzaten.
Neen grote complotten waren er niet.  Er was wel gemouwveeg, soms lichte chantage met de politieke wereld.  Zoals bely en CleverTrevor het aangaven … je moet het in de tijdsgeest van de jaren 80 zien. Er was veel crimineel gekrioel, de ordediensten waren daar niet op voorzien en verzeilden zo soms mee in allerhande louche zaken.  En de politiek verleende hand- en spandiensten als het hen uitkwam.  Iedereen tevreden.

zeno wrote:

@ chris12345

Een kennis was ook rijkswachter en hij heeft al herhaaldelijk verteld over die periode : “eigenlijk deden wij bij de rw allemaal een beetje ons eigen goesting, het boekje werd niet altijd gevolgd en iedereen kleurde (als het hem uitkwam) buiten de lijntjes.  Van hoog tot laag in rang.  Vaak wisten we dat ook van elkaar …”  Ons kent ons weet-je-wel  … de gelegenheid maakt de dief … en je kon je dus maar beter niet bemoeien met de capriolen van je collega’s.  Wat niet wil zeggen dat er geen eerbare gasten tussenzaten.
Neen grote complotten waren er niet.  Er was wel gemouwveeg, soms lichte chantage met de politieke wereld.  Zoals bely en CleverTrevor het aangaven … je moet het in de tijdsgeest van de jaren 80 zien. Er was veel crimineel gekrioel, de ordediensten waren daar niet op voorzien en verzeilden zo soms mee in allerhande louche zaken.  En de politiek verleende hand- en spandiensten als het hen uitkwam.  Iedereen tevreden.


Dit is een erg goede weergave van een beeld....een tijd...ja hoe het er toen aan toe ging.
En vandaag is dat nog wel zo...dat ons kent ons...dat hand en span gedien echter is het nu allemaal wat lastiger "werken" voor zij die ergens bij betrokken zijn want door de high-tech snufjes van deze tijd is er zowat tot alles toegang door iedereen (cru en kort door de bocht gezegd).

Maar ja, dit beeld klopt zeker!

En Bouhouche had ook een zend- en ontvanginstallatie...

De avond van de overval ben ik iets na de speciale uitzending op de BRT (ik denk rond 10-11 uur ?) met de fiets naar Dendermonde gereden. En een paar uur later ook terug.
Wat me nu frappeert is dat ik totaal geen extra politie- of rijkswachtactiviteit gemerkt heb. Ik ben nochtans een aantal belangrijke kruispunten gepasseerd en bijna voorbij de rijkswachtkazerne van Dendermonde gereden.
Was er dan geen nationaal politie-alarm ? Waarom niet ?
Misschien wisten ze dat de daders al veilig waren of toch die richting niet uitkwamen ?

10

Ik was die avond op een trouwfeest ... in Aalst, niet ver van de Delhaize. Enkele RW-ers zijn daar komen informeren, vrij snel na de overval, of alles ok was. Dat was ook zo dus ze hebben de onmiddellijke omgeving wel tamelijk snel afgebakend. Dat zullen dan wel goeie RW-ers geweest zijn, neem ik aan.