Re: Eric Sack

Kolonel Sack vertelde voor de Bendecommissie dat De Staerke zelf Sonja Camps kende. Hij vertelde ook over de politieoorlog met Reyniers, Zimmer en Marnette van de gerechtelijke politie. Reyniers en co is weg en nu is er opeens niets meer? Werd Sonia Camps ingeschakeld in de politieoorlog? Weet iemand waar ze verblijft en wat ze doet?

12 (edited by dim 07-06-2010 09:30)

Re: Eric Sack

Sonja Camps > Reyniers, Baudry (> Johnny De Staerke), Darville, Leroy, Gol, ...

A la question de savoir pourquoi il voulait creuser davantage l’affaire Reyniers, Troch a répondu (302): "Une autre affaire qui a retenu notre attention concerne le dossier qui a été constitué par le juge d’instruction Bulthé. Il s’agit des bonnes relations qu’entretenait Reyniers avec une certaine Sonja Camps. Camps est citée dans des affaires relatives à de possibles débordements sexuels. Claude Leroy et Jean Gol - entre-temps décédé - se rendaient chez elle. Camps entretenait également une relation avec Baudry. Rappelez-vous qu’il existait une relation Baudry/Leroy Claude et une relation Baudry/De Staerke Julien. Le fameux Darville Robert, qui était le fournisseur d’armes de Haemers Patrick, était chez elle comme chez lui. Camps habitait dans la périphérie bruxelloise. Je ne sais plus exactement où."

Bron: Eindverslag tweede Bendecommissie

Re: Eric Sack

Ben wrote:

Eric Sack voor de Tweede Bendecommissie: "Een tweede zaak die wij moeten vaststellen is dat er op een bepaald ogenblik in het criminele milieu, rond de jaren 1983-1984-1985, bepaalde anarchistische ideeën aanwezig waren. Wij hebben bijvoorbeeld literatuur teruggevonden binnen onze bende, waarbij werd opgeroepen om, als ze vrij waren, een aanslag te plegen op de gevangenis van Vorst, op het ogenblik dat er een shiftwissel van de cipiers was. Men kon dan met mitrailleurs in de shiftwissel schieten, zodat men zo veel mogelijk cipiers had. Uit die literatuur kon men opmaken dat er daar een zeer erge haat was bij die mensen ten opzichte van de maatschappij. Ik denk dat dit, samen met het inhuren, heeft gezorgd voor de schakel van de zeer bloedige feiten. (...)"

Bron » "Het Strafrechterlijk onderzoek inzake de bende van Nijvel" van Cyrill Fijnaut & Raf Verstraeten.

Een paar kanttekeningen:

- "Wij hebben bijvoorbeeld literatuur teruggevonden binnen onze bende (...)." Het is me niet echt duidelijk welke bende hier bedoeld wordt. Ik denk dat het hier gaat over de Bende De Staerke maar het zou ook kunnen gaan om de Borains.

Ofwel een serieuze lapsus. big_smile

14

Re: Eric Sack

In mijn bijdrage die forumlid Merovinger hierboven citeert, geef ik niet het volledige citaat van Eric Sack. Voor de volledigheid is hier het vervolg:

(...) "Wat ziet men nog verder? Op het ogenblik dat de Borains aangehouden zijn, ziet men niets, gebeurt er niets. In augustus 1985 komen de Borains vrij en het begint opnieuw. Dit gekoppeld aan de heropflakkering van vrij zware criminaliteit, gestart in maart 1985 met de hold up in Wilsele waarop ik vorige keer heb gealludeerd, lijkt mij een mogelijke hypothese die een bepaalde richting uitgaat."

Als Eric Sack het heeft over "onze bende" bedoelt hij waarschijnlijk de verdachten die de Delta-cel in gedachten had.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

15

Re: Eric Sack

In 1997 vroeg Hilde Geens aan Eric Sack of ze ook niet dachten dat Johny [Philippe De Staerke] in de val was gelokt toen hij die verkenning deed in de Delhaize van Aalst:

"Sack bleef staan en keek naar mij alsof hij een alien zag. 'Maar dat is toch veel te ingewikkeld,' zei hij toen, 'en wat doet u dan met die Samsonite?' Meer woorden had Sack daar niet aan vuil gemaakt. Maar zijn reactie had effect. Het was gênant."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Re: Eric Sack

Eric Sack wordt omschreven als een scherp analist die tegen heel veel karren moest rijden om in Brussel iets gedaan te krijgen. Hij werkte bijzonder goed samen met de chef van de gerechtelijke politie, commissaris Fons van Rie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

17

Re: Eric Sack

Volgens kolonel Sack werd de kennis over de mistoestanden bij de Brusselse Gerechtelijke Politie gebruikt om het Bendeonderzoek te manipuleren en een verdeel-en-heers-politiek te spelen. Daarom pleitte hij ook voor het vergelijken van een aantal dossiers: 

"Als men het dossier tot op het bot wil uitspitten en als men de Bende van Nijvel werkelijk wil ontmantelen, moeten een aantal dossiers met elkaar in verband worden gebracht. Zolang ze echter van elkaar worden gescheiden, komt men niet verder. Ik vat het samen met een gezegde: 'verdeel en heers'. Dat is volgens mij één van de grote problemen waarmee het dossier Bende van Nijvel werd geconfronteerd. Voor 1985 raakte men niet verder door onkunde, na 1985 speelde - weliswaar onbewust en als gevolg van het huidige systeem - de 'verdeel en heers-politiek'."

(...) "Wij hadden immers te maken met een milieu rond een aantal 'ex-en'. Deze personen waren zeer goed op de hoogte van het deficit van het systeem en van een aantal libertijnse toestanden - ik heb dat reeds vroeger aangeklaagd - die de omgeving van Brussel teisterden. Door deze desinformatie hebben zij het onderzoek in de verkeerde richting gestuurd en in een verkeerd daglicht geplaatst."

(...) "Maar dat schept een achterdochtige sfeer, niet alleen binnen het team, maar ook ten aanzien van de mensen erbuiten. Men meent dat men zich moet afschermen en men begint eigen informatie voor zich te houden. Dit hielp het onderzoek niet vooruit. Ik meen dat dit gedeeltelijk de bedoeling was van diegenen die voor desinformatie zorgden. Ik ben er steeds van uitgegaan dat men een stap verder zou staan van het ogenblik dat men de bron van desinformatie vindt. Waarom zegt men dat? Voor een stuk omwille van de malaise, van de woede, van de wraakgevoelens die het gevolg waren van interne problemen van een bepaald korps, die men niet naar buiten wil brengen. En voor een stuk omdat bepaalde personen ons doelbewust desinformeerden om ons op een bepaalde piste te brengen. Tijdens mijn vorige uiteenzetting heb ik dat geïllustreerd."

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Eric Sack

Sack voor de Tweede Bendecommissie in '97:

Sack was nog steeds de mening toegedaan dat het niet alleen een kwestie was van individuele relaties tussen leden van de bende De Staerke en extreem-rechtse personen, maar van een groter organisatorisch verband, een politiek-crimineel samenwerkings-verband:

"Ik ben persoonlijk - ik beklemtoon het woord persoonlijk - de overtuiging toegedaan dat daarachter een duidelijke organisatie schuilgaat. Mijn inziens, was België op dat ogenblik een kopie van Italië. Zoals MSI in Italië het criminele milieu heeft gebruikt om een zwarte terreur te creëren als tegengewicht tegen de rode terreur, ben ik van mening dat bepaalde extreem-rechtse elementen het milieu hebben gebruikt om een dergelijke malaise te bewerkstellingen en aan te klagen in België. Naar mijn oordeel heeft het dossier Zwarts - de moord op de veiligheidsagent te Zaventem - als financieringsbasis gediend om het criminele milieu te betalen. Men heeft een mythe overgenomen die vanuit de Borains werd gecreëerd en stilaan is geëvolueerd."

"Deze mythe diende als voorwendsel om telkens weer ten tonele te kunnen verschijnen. Als men deze hypothese in ogenschouw neemt, is het vrij duidelijk dat er meer achter zit en dat men zich niet louter mag beperken tot het dossier Mendez. Al deze zaken moeten met elkaar in verband worden gebracht. Ik bedoel hiermee: het dossier Zwarts, de wapens die werden teruggevonden bij Mendez en die later werden teruggevonden in een box te Ukkel waar onder andere carnavalmaskers werden aangetroffen alsook het voertuig dat door de bende Haemers werd aangewend bij de ontvoering van de heer Van den Boeynants. De bende Haemers heeft echter nooit carnavalmaskers gebruikt. Ik herhaal nogmaals: dit moet toch een aanwijzing zijn voor het feit dat er meer is dan het kleine dossier Mendez dat slechts één element is van het gehele raderwerk. De 'tijdslijn' is overduidelijk en strekt zich uit over de jaren 1981 tot en met de jaren 1985, met als laatste feit - en dat is mijn persoonlijke overtuiging - de bloedige overval op het Delhaize-warenhuis in Aalst."

Tijdens een hoorzitting in april had Sack deze visie evenwel al beknopter geformuleerd:

"In het licht van de mogelijke connecties tussen Haemers, De Staerke en extreem-rechts, en de contacten van het Front de la Jeunesse en WNP met het MSI, is het niet onbelangrijk te weten dat we verschillende keren informele verklaringen hebben opgetekend als leden van die bendes waarin wordt verwezen naar het feit dat ze ageerden als lid van een hogere organisatie. Bajrami heeft dat gezegd; Haemers heeft dat tweemaal gezegd; Philippe De Staerke heeft daarnaar verwezen; en Karafilis heeft daarnaar verwezen. Dat alles is het resultaat van de analyse van het denkspoor rond extreem-rechts."

ik wil er ook op wijzen dat Ciolini met de bende Haemers in contact stond en Massagrande met Bultot.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Eric Sack

Voor de onderzoekers van de Delta-cel, en in elk geval voor Sack, was dit verhaal in Humo een duidelijk voorbeeld van de desinformatie waarmee het onderzoek van de bende van Nijvel voortdurend te maken heeft gehad. Tegenover de Onderzoekscommissie verklaarde hij:

"Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat het ganse dossier van de Bende van Nijvel doorspekt is van een desinformatiebeweging. Ik verklaar mij nader. Er zijn een aantal informaties die onbewust en bewust de wereld zijn ingestuurd volgens ons, om het dossier op een verkeerde piste te brengen. En het probleem is dat die informatie zo spectaculair is, dat men precies daardoor niet meer aan bronnenkritiek gaat doen, zich niet meer gaat afvragen wat de essentie is van die informatie, maar dat ze onmiddellijk aanvaard wordt als zijnde waar. Dus hoe spectaculairder, hoe beter."

"Wat de onbewuste informatie betreft zou ik willen verwijzen naar het verhaal dat gepubliceerd werd (*) over de medewerking van de rijkswacht bij de ontwikkeling van kogelvrije vesten in Temse voor de feiten in Temse in 1983. Wij hebben in de periode dat wij het onderzoek voerden het ganse milieu dat in aanmerking kwam voor de ontwikkeling van kogelvrije vesten in Temse volledig doorgelicht. Wij hebben nooit ofte nooit een link kunnen vinden tussen de rijkswacht en de ontwikkeling van die kogelvrije vesten in Temse. Het zou mij zeer sterk verwonderen dat het onderzoek dat achteraf werd gevoerd naar een dergelijke link door het Comité P, denk ik, naar aanleiding van het verhaal verschenen in de pers, enig uitsluitsel of enige aanwijzing zou geven dat er inderdaad betrokkenheid was. Nochtans is het de wereld ingestuurd als zijnde de waarheid."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie

(*) Sack verwijst hier naar de reeks artikelen die verschenen zijn in Humo waarin formeel gesteld werd dat de Rijkswacht contacten had met Wittock-Van Landeghem en betrokken waren bij de productie van de kogelvrije vesten (zie website » Onderzoek).

20

Re: Eric Sack

Ik ga verder: 'Die [Eric Sack] heeft het dossier van Peter de Vleeschauwer naar de verdoemenis geholpen...' Hoogtijd dus om een item aan deze extreem-rechtse Rijkswachter Sack te wijden. Kan iemand bevestigen of Eric Sack dezelfde persoon is als de in november 1985 (na de bewuste Bende van Nijvel-overval) verantwoordelijke RW-officier in Aalst, Eric (F)ack, die de patrouille de verkeerde kant heeft opgestuurd?