Nog een reactie van lesommetdumonde op het tueries-forum vandaag:

témoignage d'Arsène Pint.

Si lui ne sait pas reconnaître ses méthodes alors qui peut les reconnaître. Il avait vu juste mais l'Etat Major de la GD ne voulait pas entendre cela. Hors à Nivelles, Wavre et Tamise la GD et les enquêteurs savaient très bien qui était les auteurs des faits.

Il faut savoir que les tueries du brabant et les CCC étaient des faits planifiés.

J'invite les plus courageux à allez rechercher avec attention ce qui s'est passé lors des attentats en Italie quelques années avant la stratégie de la tension qui a été menée chez nous. Ce qui s'est passé chez nous est du copié collé. (Elaboration, préparation, camouflage, mise en œuvre).

+10

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

2007-2017: Rinse and repeat.

64

Het groter plaatje achter de 'Bende van Nijvel' » isgp-studies.com/david-teacher

De "Belgische Strategie van de Spanning: blz. 201-206. Vees leesplezier!

65

Volgens sommigen pasten de [stay behind] netwerken in de ‘strategie van de spanning’, net als de Bende van Nijvel. Belangrijk is om vooreerst het verschil aan te duiden. De ‘strategie van de spanning’ is een strategie, een strategie die erop gericht is regeringen sterker te maken door ze eerst te stabiliseren en zo hervormingen te triggeren. De Stay Behind-netwerken zouden binnen deze strategie gepast hebben. De netwerken zijn een operatie om de strategie in de praktijk te brengen.

Gijsels suggereert in zijn boek “De bende en co: 20 jaar destabilisering in België” dat de Bende van Nijvel past in een zogenaamde ‘strategie van de spanning’. Ook Bouten plaatst de Bende in deze strategie. De ‘strategie van de spanning’ is een concept van de Amerikaanse generaal Westmoreland. De ‘Commissie Gladio’ kon in 1990 kennis nemen van een document uit 1970 van de hand van de generaal. Er moet omzichtig omgesprongen worden met de nota-Westmoreland, want de authenticiteit ervan kan niet aangetoond worden.

De nota gaat over de te volgen Amerikaanse strategie in buitenlandse affaires. Er wordt in aangeraden “over te gaan tot rechtstreekse interventies van de ‘agents on special operations’ in de gastlanden die ervan verdacht worden al te laks op te treden tegen het communisme of de subversie van communistische oorsprong. Die interventies hebben tot doel de regeringen en de publieke opinie van die landen te overtuigen dat het gevaar reëel is dat krachtdadig optreden dringend geboden is.”

De nota suggereert verder ook dat de Amerikaanse inlichtingendiensten acties moeten kunnen ondernemen, buiten het medeweten van het gastland, wanneer zij vinden dat de regering te passief zou blijven ten opzichte van het communisme. De nota somt enkele methodes op. Zo werd gesteund op de gecombineerde terreur van zowel rechts als links om zo een gevoel van onveiligheid te creëren bij de bevolking.

De opzet was om de Westerse democratieën te versterken. Voor die opdrachten werd volgens journalist Bouten parallelle Stay Behind-netwerken opgezet. Parallelle netwerken, want het officiële netwerk was gekend bij de regering van het gastland. De ‘Tweede Bendecommissie’ volgde voor de omschrijving van de ‘strategie van de spanning’ die van Ponsaers en Dupont: “Door het zaaien van blinde terreur de interne spanningen dermate opdrijven dat een psychose van onveiligheid ontstaat bij de bevolking. Deze strategie van de spanning moet dan aanleiding geven tot een verlies aan democratie in de samenleving en het opdrijven van het politioneel arsenaal. Het moet duidelijk zijn dat deze ‘strategie van de spanning’ thuishoort in geperverteerde geesten van bepaalde fracties in het extreemrechtse politiek landschap. Toeval of niet, maar in elk van de doorgevoerde onderzoeken, is op de achtergrond een dergelijke politieke schaduw aanwezig.”

Het doel zou dus zijn om terreur te zaaien bij de bevolking om zo politie en Rijkswacht te versterken in de strijd tegen het communisme.

In zowel de Eerste als de ‘Tweede Bendecommissie’ onderzocht men of de misdaden van de Bende van Nijvel de concretisering vormden van een op destabilisering van de Belgische staat gerichte ‘strategie van de spanning’. Men ging daarvoor op zoek naar bewegingen, organisaties, groepen die een dergelijke strategie hanteerden. Zo kwamen de leden van de Bendecommissies snel uit bij het Front de la Jeunesse en de Westland New Post.

De diefstal van de NAVO-telexen van enkele WNP-leden lijkt die strategie het duidelijkst in de praktijk naar voor te laten komen. Latinus en Libert verklaarden later dat de diefstal werd uitgevoerd om aan te tonen hoe zwak de beveiliging was van het transmissiecentrum van de generale staf te Evere. Vertrouwelijke NAVO-documenten werden gedurende enkele maanden structureel ontvreemd uit het transmissiecentrum en gepubliceerd in het vakblad van de WNP. De diefstal werd pas ontdekt bij huiszoekingen bij Libert in verband met de dubbele moord. Ook de herhaaldelijke aanvallen op de Veiligheid en het in diskrediet brengen van Raes en Smets lijken in de strategie te passen.

Volgens de ‘Tweede Bendecommissie’ zouden dusdanige ondernemingen waarschijnlijk hetzelfde doel nastreven: het gebrek aan efficiëntie van de in België genomen veiligheidsmaatregelen aan de kaak te stellen. Ook de opvallende uitspraak van Michel Libert in een gesprek met Hilde Geens lijkt te bevestigen dat de WNP een onderdeel was van een veel grotere strategie. Libert:

"We waren een instrument in handen van vuile politici. En dat woord is nog niet grof genoeg. Van crapuul dat tot alles in staat is om macht te verwerven. Ik heb mijn jeugd verloren in de WNP. Men heeft ons gebruikt om mensen in elkaar te timmeren, om ze te schaduwen, in hun woningen in te breken en hun telefoons af te luisteren. Alles werd doorgespeeld aan Latinus, die het overbracht aan zijn opdrachtgevers. Zij gebruikten de informatie voor politieke chantage, al zou ik dat niet zo noemen. Ik noem dat de pragmatische benadering: als je crapuul chanteert, chanteer je niet. Op de stichtingsvergadering van de WNP had Latinus een van de doelstellingen omschreven: de bestaande partijen tegen elkaar uitspelen, de spanning opdrijven om zo de macht te herschikken tot iets nieuws. Wat, daar heb ik het raden naar, maar of het iets goeds was betwijfel ik."

Bron: De Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving? (thesis) | Lander Van de Sompel | 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

66

Los van het feit of er een groter verhaal achter de Bende van Nijvel zit, zijn een aantal zaken me wel duidelijk geworden:

  • Dat er na meer dan 30 jaren geen doorbraak is in het dossier, wijst alleszins in die richting (cfr. bericht hierboven).

  • Dat er geen historici bij de zaak betrokken mogen worden (à la dossier Lahaut), ondanks uitdrukkelijk verzoek van enkele speurders van de cel Charleroi nog niet zo lang geleden, wijst er allicht op dat er juridisch gezien nog geen toelating hiervoor gegeven kan worden - da's begrijpelijk maar anderzijds ook best verontrustend - zijn er nog immers nog steeds krachten/instanties op de achtergrond die dit (willen/kunnen/mogen) verhinderen?

  • Namen worden vaak afgekort ... waarom toch? Als het om zelfbescherming gaat of om bescherming van je naasten, kan ik het begrijpen. Maar vermeld ze dan (voorlopig) niet; dat werkt nog meer verwarring in de hand.

  • Vertrek van binnenuit (dan zeg ik: de Delta-Cel of de Cel Delta: diegenen die m.i. het juiste pad aan het volgen waren) of van buitenom (historici) - piste die intussen afgeschoten werd.

Er verschijnt heel veel interessante info op dit en op het Franstalige forum maar als leek is het soms te veel van het goede/kwade. Maar alle respect voor diegenen die al jaren met deze materie bezig zijn en alle info op één of andere manier toch bevattelijk trachten te maken.

Ben wrote:

Libert: "We waren een instrument in handen van vuile politici. En dat woord is nog niet grof genoeg. Van crapuul dat tot alles in staat is om macht te verwerven. Ik heb mijn jeugd verloren in de WNP. Men heeft ons gebruikt om mensen in elkaar te timmeren, om ze te schaduwen, in hun woningen in te breken en hun telefoons af te luisteren. Alles werd doorgespeeld aan Latinus, die het overbracht aan zijn opdrachtgevers. Zij gebruikten de informatie voor politieke chantage, al zou ik dat niet zo noemen. Ik noem dat de pragmatische benadering: als je crapuul chanteert, chanteer je niet. Op de stichtingsvergadering van de WNP had Latinus een van de doelstellingen omschreven: de bestaande partijen tegen elkaar uitspelen, de spanning opdrijven om zo de macht te herschikken tot iets nieuws. Wat, daar heb ik het raden naar, maar of het iets goeds was betwijfel ik."

Dit vind ik werkelijk een zeer belangrijk stuk informatie in de hele puzzel. Over de exacte bestaansreden en initiële opzet van WNP is zo weinig geweten. Toen onderzoeksrechter Lyna info over de WNP vroeg aan de staatsveiligheid werd ze wandelen gestuurd met een nietszeggend A4-tje. Dan weet je toch dat daar iets niet klopt en dat bevriende inlichtingendiensten afgeschermd worden. Nu heeft Libert al veel verklaringen afgelegd, maar deze - die ik nog niet gelezen had - lijkt me toch wel bijzonder interessant.

In het Nederlandse onlineprogramma Cafe Weltschmerz ging het onlangs over complotpraktijken. Weltschmerz heeft uitzendingen met dwarse denkers, van wie de een wat serieuzer is te nemen dan de ander. Mij triggerde deze aflevering:
https://www.youtube.com/watch?v=mU6a0qnOJSw

Vanaf minuut 11 (en vooral 13) gaat het over Gladio en Bende van Nijvel door gast Willem Middelkoop. Die is redelijk bijzonder omdat hij al eens als outsider en zonder formele studie economie of iets degelijks als een van de weinigen de crisis van 2008 zag aaankomen. Hij is gewezen fotojournalist (maakte onder meer beroemde foto van doodgeschoten maffiabaas Klaas Bruinsma), die alert is op nieuws en wat daarachter zit. Volgens hem past in 'Patronen van bedrog', het boek waarin hij uitlegt dat en hoe de werkelijke bedoeling van de machthebbers wordt verdoezeld, de Bende van Nijvel in relatie tot zoiets als Gladio.

Los van of deze visie klopt maakt het nog eens volgens mij duidelijk om  het bendedossier eens buiten het domein van politie, justitie, politiek en journalistiek  te trekken en  andere experts (vaak worden historici genoemd) veel meer aan het woord te laten en onderzoek te laten doen. Journalistiek is geen formele macht, maar heeft intussen wel veel feiten boven tafel weten te krijgen en lijkt als het gaat om de bende vaak zelfs leidend te zijn. Door allerlei ontdekkingen zie je echter soms door de bomen het bos niet meer.

Ook Paul Ponsaers van een van de beste boeken over de bende (samen met dat van Hilde Geens) gaf nog eens aan in een recent interview het onderzoek op een andere manier aan te pakken. Hij bepleitte historisch onderzoek, met als gedachte goed te letten op de context van toen. Hoewel hij steeds minder is gaan zien in de strategie van de spanning, zoals Middelkoop suggereert.

In het interview met Ponsaers en bij Weltschmerz komen enkele punten aan de orde die wijzen in bepaalde richting:

  • de  specifieke periode (Koude Oorlog en einde van het bendegeweld  voordat de Muur valt)

  • het fenomeen Gladio dat in diverse landen uitwassen kende en terrorisme

  • heel actueel i.v.m. recente arrestatie van rijkswachter Philippe Vermeersch over manipulatieve vondst in het kanaal Ronquieres: als al dat materieel van de 'bende' is beheerd door een centrale organisatie of bepaalde personen: waarom en met welk doel gedumpt?

Het kan niet anders of het gaat verder dan gewone criminelen, extreem-rechtse gewelddadige types of wraakzuchtige rijkswachters die achter de daden van de bende zitten. Misschien dat wel van hen gebruik is gemaakt, maar behalve verdachtmakingen (buitenlandse inmenging CIA, berucht politicus Van den Boeynants, staatsveiligheid etc.) is op hoger niveau voor zover mij bekend nooit iemand aangepakt.

Vandaar ook misschien wel het grote belang van die rijkswachter Philippe V. met zijn tip over zoeken in het kanaal. Ben benieuwd hoe ver de speurders komen als inderdaad deze meneer een schakeltje was in de manipulatie. Gaat hij toegeven en meer zeggen over andere betrokkenen?

Tenslotte nog iets anders dat voor mij altijd een rode draad is in de Bende van Nijvel en het onderzoek: de ongewone hoeveelheid betrokkenen die zijn uitgeweken naar het buitenland en/of vroegtijdig (al dan niet natuurlijk) overleden? Toeval of enige sturing?

69

''Bende van Nijvel deel van strategie om angst te zaaien onder bevolking''

En dan naar ander groot nieuws. De Bende van Nijvel maakte deel uit van een strategie om angst te zaaien onder de bevolking en sommige toppolitici waren daarvan op de hoogte. Dat zegt oud-parketmagistraat Edwig Steppé aan TV Oost Nieuws. Volgens Steppé hebben zijn oversten hem opzettelijk gehinderd in zijn onderzoek naar dat complot. Daarmee kwam de man enkele maanden geleden al naar buiten, maar nu gaat hij dus nog een stap verder. Politici en magistraten hebben boter op het hoofd, zegt hij.

Bekijk hier de reportage » www.tvoost.be

Studiogesprek met journalist en bende-watcher Nick De Backer over de verklaringen van Edwig Steppé » www.tvoost.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

70

Oud-magistraat: “Oversten hadden recht niet onderzoek naar Strategie van de Spanning te blokkeren”

Oud-parketmagistraat Edwig Steppé bijt van zich af. Enkele maanden geleden bracht de man naar buiten dat hij in de jaren ’90 was gehinderd in zijn onderzoek naar de “Strategie van de Spanning”, volgens hem een werkhypothese die de aanslagen van de Bende van Nijvel kan verklaren. Aan TV Oost Nieuws legt hij uit op welke manier precies zijn oversten hun boekje te buiten zijn gegaan.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Bekijk hier de reportage » www.tvoost.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube