Topic: Franz Balfroid

Speurder bij de BOB van Waver. Hij deed samen met zijn collega Gérard Bihay, en onder leiding van Guy Dussart, onderzoek naar de overval van de Bende in Waver.

Re: Franz Balfroid

Franz Balfroid (links) naast zijn collega Gérard Bihay tijdens de hoorzittingen voor de tweede Bendecommissie:

http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/28/14042809440614738712186896.jpg

http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/28/14042809440514738712186895.jpg

3

Re: Franz Balfroid

Op 11 februari 1988 wordt rijkswachter Balfroid opnieuw verhoord [door de Cel Waals Brabant] over de banden tussen Dekaise, P. [Pourtois], de Bulgaarse onderneming Kintex en de Britse groep Montgomery Kee. Hij maakt eveneens gewag van informatie die hij van de BOB van Brussel heeft, en die door Libert zou zijn verstrekt, als zou Cocu een van de persoonlijke lijfwachten van Latinus zijn geweest.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Franz Balfroid

Tijdens de Tweede Bendecommissie komen de geschreven memoires van Franz Balfroid aan bod. In deze memoires heeft Balfroid de volgende interessante passage geschreven:

Wij hebben ook aan het dossier-Latinus gewerkt, en bij het zien van de ingewonnen inlichtingen is een nieuw meningsverschil opgedoken met de procureur des Konings [Deprêtre]. Wij hebben toen contact opgenomen met het district Aalst om hen op de hoogte te brengen van de vordering van onze werkzaamheden in het onderzoek. Die werkzaamheden zijn daarna door Dendermonde voortgezet en hebben resultaten opgeleverd die bewezen dat onze hypothesen klopten en dat de procureur des Konings (die men trouwens van de zaak heeft afgehaald) een vergissing beging door ons herhaaldelijk te verhinderen om de inlichtingen die we in het onderzoek hadden verzameld, grondiger te controleren.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie

Naar welk resultaat en bewijs uit Dendermonde verwijst Balfroid?

5

Re: Franz Balfroid

Merovinger wrote:

Naar welk resultaat en bewijs uit Dendermonde verwijst Balfroid?

De vondst in Ronquières?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Franz Balfroid

Bende-speurders eisen eerherstel

"Twee uitstekende speurders, die op aanstichten van procureur des konings Jean Deprêtre uit het onderzoek naar de Bende van Nijvel verwijderd werden, zijn het slachtoffer geworden van een machinatie. Minister Coëme moet hen nu in eer herstellen". Die eis stelt de Syndicale Federatie van de Belgische Rijkswacht.

Eerste opperwachtmeester Gérard Bihay en eerste wachtmeester Franz Balfroid van de Waverse BOB waren de eersten, die in het Bende-onderzoek de politieke piste verkenden. Zij werden verwijderd uit de BOB en uit het arrondissement weggestuurd naar de brigades van Gembloux en Oudergem. Daar houden twee van de beste speurneuzen van het land, kenners van het groot banditisme, zich nu onledig met het regelen van het verkeer en het tussenkomen in burenruzies.

De BOB-groep van Waver was de eerste, die het bestaan van een geheime extreem-rechtse Groep G in de rijkswacht ontdekte, vele jaren voor Martial Lekeu dat onthulde. De twee speurders waren de eersten die wezen op een mogelijke betrokkenheid van Madani Bouhouche bij de grote wapenroof bij het Speciaal Interventie Escadron. Bovenal kwamen zij in hun speurwerk na de moordende overval op wapenhandelaar Daniël Dekaise in Waver zowel een Bulgaarse connectie als een Libanese connectie op het spoor. Het is hen allemaal niet in dank afgenomen.

"Er werd tegen hen een ongelooflijk dossier gevuld met jaren oude futiliteiten en weerlegde onwaarheden. Daar kan de minister niet langer naast kijken", aldus voorzitter Fabien Houlmont van de Syndicale Federatie.

Bron: Het Laatste Nieuws | 8 december 1990

7

Re: Franz Balfroid

Luitenant Pinson stuurde op 10 augustus 1987 aan de commandant van de rijkswachtgroep Brabant een bijzonder negatief bericht over deze wachtmeester:

Houding van eerste wachtmeester Balfroid

a. Wat zijn manier van werken betreft:

 1. Voorzover mij bekend heeft eerste wachtmeester Balfroid als BOB-lid altijd duidelijk ondermaats gepresteerd.

 2. Hoewel de betrokkene ingedeeld is in een team onderleiding van een elite-onderofficier, maakte hij gebruik van de toegeeflijkheid van laatstgenoemde om soms overhaaste initiatieven te nemen bij het voeren van onderzoeken.

 3. Hij stelt heel weinig verslagen op. Hij heeft aanzienlijke problemen om van de gerechtelijke taken een verslag op te stellen. In plaats van zich daar echter op toe te leggen, laat de betrokkene het redactiewerk over aan de chef van zijn team.

 4. Hij heeft overal belangstelling voor en werkt overal mee, maar gaat nooit grondig op de zaken in. Sinds ik mij met de BOB bezig hou, heeft hij voor zover ik weet nog voor geen enkele opheldering of arrestatie gezorgd.

b. Wat zijn houding binnen de BOB betreft:

 1. Zijn prestaties en de geringe ernst van zijn initiatieven in aanmerking genomen, wil vrijwel niemand van de leden van de Waverse BOB nog met hem samenwerken. Zijn collega's aanzien hem als wispelturig en onbetrouwbaar. De huidige chef van zijn team beklaagt zich daar vaak over, maar uit toegeeflijkheid treft hij niet de nodige maatregelen om er iets aan te veranderen. Ten gunste van de chef kan er wel op worden gewezen dat enerzijds de houding van eerste wachtmeester Balfroid zoals hierboven beschreven niet nieuw is en dat adjudant-chef Dussart hem de jongste jaren speciaal in bescherming heeft genomen.

 2. Eerste wachtmeester Balfroid valt op door zijn boude uitspraken. Voor zover mij bekend permitteerde hij zich gedurende vrij lange tijd ernstige beschuldigingen te uiten tegen drie andere leden van de BOB. Door geruchten in het leven te roepen of te verspreiden heeft deze onderofficier bijgedragen tot het creëren van een slechte sfeer bij de Waverse BOB. Tegen deze beschuldigingen en dat geroddel werd bovendien door adjudant-chef Dussart niet ingegrepen.

 3. Eerste wachtmeester Balfroid had soms woordenwisselingen met andere leden van de BOB toen die hem geërgerd zijn gebrek aan ernst of zijn ongepaste uitlatingen verweten. Buiten het werk wordt hij echter door bepaalde leden van het district gewaardeerd. De betrokkene is inderdaad hulpvaardig en prettig in de omgang, Sportief als hij is, organiseert hij klim-, ski- of parachute-uitstappen waaraan rijkswachters van het district deelnemen.

 4. Eerste wachtmeester Balfroid beroept zich vaak op zijn connecties en op de personen die achter hem staan. Het staat vast dat de betrokkene van veel vertrouwelijke zaken lang vóór zijn hiërarchische meerderen op de hoogte was. Dit feit gaf hem bij zijn collega's een aura van macht, in die mate dat veel BOB-leden zich niet openlijk over hem durfden te beklagen.

In de dagen daarop legden ook twee van de resterende adjudanten van de BOB Waver zeer bezwarende verklaringen over Balfroid af. Bij wijze van voorbeeld volgt hier eendeel van de verklaring van adjudant Campine. Het tekent tevens enigermate de sfeer waarin toen al geruime tijd werd gewerkt bij de BOB Waver:

Mening over Balfroid

Hij genoot veel bescherming bij de rijkswacht en in zijn privé-leven. Hij had ook het volle vertrouwen van Dussart. Campine en Lacroix hadden aan Balfroid niets te zeggen: een opmerking aan zijn adres leidde tot een terechtwijzing van Dussart wegens het "kapotmaken" van de teamgeest.

Hij kan geen verslagen opstellen. Hij maakt een goede indruk maar zijn optreden heeft geen concreet resultaat. Sinds hij bij de BOB is, heeft hij ongeveer 2 à 3 processen-verbaal per jaar opgesteld. Hij heeft veel te veel autonomie verworven. Hij duldde geen enkele opmerking. Hij wou steeds teamchef zijn, maar hij is er niet bekwaam voor. Volgens mij heeft hij de BOB veel schade berokkend.

Op 12 augustus 1987 maakte districtscommandant Hardy vervolgens aan de commandant van de rijkswacht het voorstel over om Balfroid te verplaatsen. Hij argumenteerde dit voorstel als volgt:

 1. De manier van werken van eerste wachtmeester Balfroid is niet die welke men van een onderofficier en lid van een BOB mag verwachten. Dat is in hoofdzaak te wijten aan zijn prestaties, aan zijn houding binnen de BOB en aan zijn beoordeling door de magistratuur.

 2. De prestaties van de betrokkene zijn duidelijk ondermaats. Hij heeft aanzienlijke problemen om van de gerechtelijke taken een verslag op te stellen, maar er werd geen enkele verbetering vastgesteld. Zo heeft hij tussen 1 januari 1987 en 31 juli 1987 als eerste verbalisant drie processen-verbaal en twee inlichtingenrapporten opgesteld.

 3. Eerste wachtmeester Balfroid staat huiverig tegenover elke vorm van controle vanwege het BOB-diensthoofd ad interim. Hij ervaart een opmerking als een persoonlijke aanval en als een aanslag op zijn persoon. Omwille van zijn ondermaatse prestaties en zijn vaak overhaaste initiatieven buiten medeweten van de chef van zijn team, wil vrijwel niemand van de leden van de Waverse BOB met eerste wachtmeester Balfroid samenwerken. Bovendien scheppen zijn gebrek aan ingetogenheid en de inhoud van sommige van zijn uitlatingen in het contact met zijn collega's een slechte sfeer; er heerst achterdocht en rivaliteit binnen die dienst.

 4. De heer de procureur des Konings van het parket van Nijvel [Deprêtre] heeft ons herhaaldelijk zijn ontevredenheid ten opzichte van eerste wachtmeester Balfroid te kennen gegeven, zowel inzake de ernst van zijn onderzoeken als het gebrek aan eerbied in zijn contacten met de magistratuur. De procureur des Konings heeft duidelijk geen vertrouwen meer in de betrokkene. Bovendien heeft hij alle aanzien ten aanzien van een onderzoeksrechter verloren.

 5. Besluit en voorstel: De hierboven beschreven manier van werken van eerste wachtmeester Balfroid in aanmerking genomen, ben ik van oordeel dat deze onderofficier niet langer deel moet uitmaken van een eenheid van het rechterlijk arrondissement Nijvel.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 4)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: Franz Balfroid

"Hoewel de verklaringen van Martial Lekeu allicht met een korrel zout moeten genomen worden, bestaat er inderdaad een confidentiële nota, gedateerd op 18 maart 1985 (plus minstens twee geactualiseerde versies uit augustus en december 1985) opgesteld door BOB-er Gérard Bihay van de Info-sectie van de Waverse rijkswacht, waarin het bestaan van Groep G wordt bevestigd. Behalve de handtekening van Bihay draagt dit document ook de signatuur van kapitain Stockman, adjudant Guy Dussart en eerste wachtmeester Franz Balfroid."

Bron: De Bende & Co | Hugo Gijsels (blz. 147)

"Bij de BOB van Waver waren er destijds twee speurders die hemel en aarde bewogen om Deprêtre ertoe te bewegen andere pistes te bewandelen. Ze heetten Gérard Bihay en Frans Balfroid. Ze viseerden onder meer de (ex-) rijkswachters Madani Bouhouche, Robert Beijer, Christian Amory en anderen. Bihay en Balfroid werden op precies dezelfde manier uitgerangeerd als ruim tien jaar later met De Baets en zijn mannen zou gebeuren. Zelfs de methodologie is identiek, want ook in die tijd is er sprake van een "herlezing". Kapitein Duterme voert wellicht alleen bevelen uit wanneer hij Bihay en Balfroid aan de deur zet, maar het blijft een wrange vaststelling dat uitgerekend hij zovele jaren later wordt ingezet om de antenne Neufchâteau te leiden. De man die Duterme met deze taak belast, is ... kolonel Torrez, de telefoonvriend van Michel Nihoul ..."

Bron: De X-dossiers | Annemie Bulté, Douglas De Coninck, Marie-Jeanne Van Heeswyck (blz. 461)

9

Re: Franz Balfroid

Uit de nota's van Willy Acke informatie over een verhoor van Balfroid (maart 1989):

Lekeu: kent hij niet, is niet bij hem geweest. 
Extreem-rechts binnen Rijkswacht.
Kent Groep G.
Heeft lijst van Rijkswachters die bij WNP waren.
Kreeg moeilijkheden in zaak-Dekaise. Achter zijn rug huiszoeking door Fivet BSR BXL bij Dekaise (vond verpakte loop in envelop van Rijkswacht).
Eerst Balfroid de schuld, nadien Bihay.
(...)
Praat nu over WNP.
Rol Goffinon: speelt info over elk nieuw lid van het WNP door aan Michel Libert.
Goffinon gaat naar Deprêtre en beschuldigt Balfroid en Bihay lid te zijn van P2.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Re: Franz Balfroid

"van P2"?