441

Kenza, ik heb geen interesse in pers, boeken en kranten. Mijn info komt van elders.

442

Ja bossi/cobra; maar u belooft met bewijzen af te komen en er gebeurt niets. En kom aub niet af met schade aan het onderzoek enz. want het onderzoek naar de Bende van Nijvel is een grote klucht en iedereen wil antwoorden. Stel aub niet iedereen teleur en als u bewijzen gooi ze op tafel ik gooi ook alles in de groep wat ik weet.

443

[Ik begrijp uw reactie, Kenza, doch ik ben niet verantwoordelijk voor de berichten uitgaande Cobra. Het minimum aan bewijs of informatie dat mij zou toekomen en nuttig zou kunnen zijn voor het gerechtelijk onderzoek, zal door mij in eerste instantie overgemaakt worden aan de betreffende magistraat. Voor alle duidelijkheid, Cobra staat sinds enige tijd reeds los van mijn team.

In normale omstandigheden zijn zulke zaken binnen een maximum termijn van 5 jaar opgelost. Onder voorwaarde dat het vooronderzoek in juiste correcte omstandigheden verloopt zonder enige inmenging van derden.

444

Bossi wrote:

In normale omstandigheden zijn zulke zaken binnen een maximum termijn van 5 jaar opgelost. Onder voorwaarde dat het vooronderzoek in juiste correcte omstandigheden verloopt zonder enige inmenging van derden.

Waarop baseer jij die uitspraak?

  1. "zulke zaken" ... er zijn weinig andere "zulke zaken"

  2. "normale omstandigheden" ... Koen Geens kon op een parlementaire vraag nog geen eens een antwoord geven over het ratio (on)opgeloste vs totale aantal moorden tussen 2010 en 2015.

Alsof er vergelijkingsmateriaal is ...

445

Ik zou toch 2 opmerkingen willen maken naar aanleiding van 2 juridische kwesties die aan bod komen in enkele bovenstaande bijdrages.

1) De bewijsstandaard

Dit betreft de vraag over welke graad van zekerheid de rechter moet hebben om een veroordeling uit te spreken.

Deze standaard wordt vastgelegd in de artikels 326 en 327 van het Wetboek van Strafvordering. De artikels zelf staan in het deel over de Assisenprocedure. De artikels wijzen erop dat de juryleden erop moeten worden gewezen "dat een veroordeling enkel kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde boven elke redelijke twijfel schuldig is aan de hem ten laste gelegde feiten."

De standaard is dus "boven elke redelijke twijfel" schuldig. De tekst van het huidige artikel werd ingevoerd in 2009. Daarvoor sprak de wet over "de innerlijke overtuiging van de rechter". De artikels traden in werking op 21 januari 2010 en waren dus redelijk nieuw ten tijde van het proces Clottemans.

De bewijsstandaard in het Belgisch recht zou zo in lijn komen te liggen met de "beyond reasonable doubt"-vereiste die we kennen uit de common law en de internationale tribunalen. Dit houdt in dat de schuld van de verdachte de enige redelijke verklaring moet zijn in het licht van alle elementen.

In welke mate dit werkelijk een wijziging teweegbracht weet ik niet.

Ik vond deze uitspraak van het Hof van Cassatie van 14 maart 2014 (http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp … 20140311-3) met de volgende overwegingen:

Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in strafzaken onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. Hij mag hierbij rekening houden met alle vermoedens van feitelijke aard die hem de innerlijke overtuiging van de schuld van de beklaagde geven. Het vermoeden van onschuld wordt niet miskend wanneer melding gemaakt wordt van feiten die, alhoewel vreemd aan datgene waarvoor de beklaagde wordt vervolgd, relevant kunnen zijn voor de waarheidsvinding of de persoonlijkheid van de beklaagde kunnen toelichten,
ook al is hij voor die feiten niet vervolgd of veroordeeld.

Met de redenen die het arrest (5° blad) bevat, geven de appelrechters te kennen dat zij volgens hun innerlijke overtuiging de menselijke zekerheid hebben nopens de schuld van de eiser en elke redelijke twijfel daarover uitsluiten. Aldus oordelen zij wettig dat de eiser schuldig is aan het hem ten laste gelegde feit, zonder miskenning van de in het middel vermelde algemene rechtsbeginselen.

Aldus blijft alles overgelaten aan de feitenrechters. Het komt eropaan de rechter te overtuigen van de schuld/onschuld.

Ik verwijs zij die meer willen weten door naar "Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen" (deel 2) van Chris van den Wyngaert. Dit zijn 2 handboeken (deel 1 strafrecht, deel 2 strafprocesrecht). Zeker het deel strafprocesrecht wordt door veel universiteiten gebruikt als handboek voor de studenten en het lijkt mij al bij al nog leesbaar voor niet-juristen.

2) Kan een derde bewijs aanvoeren ?

Er moet rekening mee worden gehouden dat niet enkel de bewijswaarde maar ook de regelmatigheid van dit soort bewijs kan worden aangevochten.

Het artikel 31 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek Strafvordering bepaalt het volgende:

Tot nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement wordt enkel besloten indien :
   - de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of;
   - de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of;
   - het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen bewijsstukken die zijn verzameld door derden hieronder vallen.

Een uiterst interessant arrest van het Hof van Cassatie in dit verband van 8 november 2005: http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp … 051108-21.

Het betrof een beslissing van de correctionele rechtbank te Ieper over een snelheidsovertreding waarbij die een beklaagde vrijuit liet gaan omdat er bij de vaststelling van de overtreding een cameraploeg aanwezig was. Het O.M. ging in beroep maar kreeg ongelijk.

Een van de overwegingen:

Overwegende dat zo een vaststelling van een verkeersovertreding op de openbare weg door ter zake bevoegde overheidspersonen een door artikel 8, tweede lid, EVRM toegestane inmenging in de uitoefening van het recht op privacy is, dit recht evenwel wordt miskend wanneer deze vaststelling is gebeurd, zoals het bestreden vonnis onaantastbaar vaststelt, in een auto uitgerust met drie camera’s en in aanwezigheid van onbevoegde derden die tot een televisieproductiehuis behoren en die vanaf het begin elke beweging “live” volgden, zodat aldus het prerogatief van de politie doelbewust gedeeld werd met derden die van meetaf aan op een actieve wijze bij de initiële opsporingsfase werden betrokken;

Het arrest bevestigde daarna dat de rechter wel degelijk mocht oordelen dat de begane onrechtmatigheid het recht op een eerlijk proces in het gedrang bracht.

Opletten dus met zelf bewijs te vergaren. Een bewijs dat op zich wel toelaatbaar zou zijn kan onregelmatig en dus ontoelaatbaar worden door de behandeling door derden.

446

ga één woord zeggen: laat mij nooit doen. Heb nog een eitje te pellen met sommige magistraten en geloof me vrij een paar hebben mij al gevraagd om "alles bij te leggen". Ik leg niets bij . ben een olifant
wat betreft bewijzen Bende van Nijvel; stel dat ik nieuwe bewijzen hier op het forum plaats zonder de cel te verwittigen dan zal Cobra hoogst waarschijnlijk een PV op zijn broek krijgen wegens obstructie van het gerecht in een lopend onderzoek. Dus ik laat mij niet pakken zelfs niet met 'technische storingen'.
Wat mag wel het dossier DELHAIZE-COLRUYT  ( staat op zo een kartonnen doos volgens X1 één van de 30 !!! kartonnnen dozen die P.G. Van Honstré op bevel heeft laten "verdwijnen" en hier mogen we juridisch wel. Een Procureur Generaal die zijn macht misbruikt die een illegale daad stelt in een gerechtelijke onderzoek ,nog een paar speurders afdreigt is GEEN LEGALE STUITINGSDAAD en dus blijft de fiscale fraude van 30.000.000.000 BF een voortdurend misdrijf en is er tot op heden geen legale stuitingsdaad geweest zodoende dat de verjaring blijft en niet stuit dus zoals vroeger Al Capone hier juist hetzelfde
En geloof me al moet ik al die speurders persoonlijk nog gaan zoeken ik zal ze vinden en dankzij X1 zal eindelijk stukken van die smeerlapperij boven komen. De achillespees van Bende van Nijvel: financiers, opdrachtgevers enz. 15 ronkende namen tussen die paar 100.
en de nota's van Will, tussen 1990 en 18 dagen voor zijn dood: men heeft mij een hint gegeven en dat is voor volgende week. Hele dag tussen stukken en dossiers froezelen.
Hoe kwader ze me maker hoe erger het wordt voor hen.
en..... van de cel moet je niet veel verwachten volgens de bron der bronnen en van de advokaten van de burgelijke partij nog minder.

Ben eventjes hier gekomen om sommigen te bedanken toen ik plots die "panne" kreeg en vooral doe verder. Don't give up.
Dit is hier een levende bibliotheek van gegevens en materieel bewijs.
Het enige wat mij soms stoort zijn mensen die erbij waren hier op de site en schrik hebben.
Heb ondertussen al eens kontakt gehad met een relatie van een vroegere godfather van de Belgian Connection en ik ......leef nog.

Bossi, heb je gemist. Hopelijk ben je terug de oude.. Maar het leven gaat verder.....
Bedankt voor de steun.
Ben misschien gestoord maar niet gek.

447

en  2 andere dossiers
1. SLUIJZER : hoe dieper we graven  hoe smeriger en met de .....MOSSAD in een hoofdrol ==>> NEBULA
2. DEXIA affaire: achilles pees voor sommige politieke bonzen . Da's voor volgend jaar juist voor de federale verkiezingen als X zijn woord houdt. begrijp niet veel van dat financieel gekronkel. X wel.

448

Stel dat hier of eender waar op een forum over de Bende van Nijvel iemand details geeft en meldt dat hij of zij erbij waren en die kloppen.
Binnen de 24 uur kloppen ze aan je deur ( de cel) dankzij de CCU die allang eens komen neuzen zijn in 'stilte'.
De meeste kennen mij . Gebruik gewoon COBRA omdat dat ergens voor velen in sommige zaken een lichtje zou moeten laten branden en stilaan komen ze boven water ( heb al een paar oude dossiers van mij terug gelezen. interessant terug gaan de jaren 80 90.

449

Geachte heer Cobra,

Volgens mij heeft de vraag over de stuiting niets te maken met het al dan niet voortdurend karakter van een misdrijf.

Bij de stuiting wordt de klok van een lopende verjaring teruggezet en begint die opnieuw te lopen.

De verjaring van een voortdurend misdrijf begint pas te lopen wanneer dit afloopt.

Of er nu al dan niet stuiting is gebeurd is volgens mij irrelevant voor de vraag of het nu een voortdurend misdrijf is of niet. Indien het een voortdurend misdrijf betreft dat nog niet is afgelopen moet de termijn niet gestuit worden gezien die niet eens is begonnen. Indien anderzijds een termijn gestuit wordt betekent dit nog niet dat een voortdurend misdrijf betreft.

450

wetboek van strafvordering: voortdurende misdrijven: legale voorziene verjaringstermijn begint pas te lopen bij de eerste akte van vaststelling van dit specifiek misdrijf en kan éénmaal gestuit worden met eenzelfde termijn de dag VOOR het,einde van de eerste verjaringstermijn.

In de zaak DELHAIZE  werd er GEEN AKTE opgesteld van de gevonden bewijsstukken van zware fraude dus.....
stel dat Cobra vandaag 11/04/2018 legaal gevorderd wordt om een PV op te stellen van deze materiële fraude stukken dan loopt de voorziene termijn voor fraude vanaf vandaag.
Heb in mijn carrière veel grote fraude zaken meegemaakt , gingen decennia terug, werden ontdekt in het kader van een andere zaak tijdens een legale huiszoeking, werd een PV van gemaakt ( ging over fraude van toen 25 jaar terug).
De zaak werd in der minne geregeld door de instrumenterende magistraat, de BBI en de betrokkenen.

Ander voorbeeld: KB Lux. Toen men mij vroeg wat Cobra ervan dacht: heel simpel. Geen gerechtelijke vervolgingen mogelijk gezien
de feiten werden bekomen door een illegaal verkregen bewijsstuk : een door huisdiefstal verkregen diskette.
En gelijk gehad. Sommigen hadden al uit schrik een minnelijke schikking getroffen met de BBI dus waren hun geld kwijt.

Hier weet men ervan maar het blijft bij getuigenissen en nota's en GEEN LEGAAL PV TOT OP HEDEN....en geen PV.?

dus simpel: geef Cobra dat fameus dossier van afdreiging en een paar zwarte transferten en er wordt terstond een directe vordering gedaan (tegen de som van 500 € voor kosten = wet) bij een o.r. die dan een akte opstelt en dan pas begint de verjaringstermijn.


Dit is een artikel van het wetboek van strafvordering dat enkel werd aangepast ingevolge de mogelijkheid van afkopen van straf ingeval van bewezen (dus niet vermeende ) fraude.

Wat ons betreft: dat dossier DELHAIZE bestaat nog ;werd volgens info gevonden door Willy in 1991 (hoe dat weten we niet)
maar de info ruikt naar verder onderzoek.

WIl je de Bende van Nijvel oplossen dan via deze achillespees : de 30.000.000.000 BF van de CIA bank : G.B. = bank van de Saksen Coburgs
zegt dat niet genoeg?

en zoekt de zaak Carlo De Benedetti op ? de man die de G.B. ging aanpakken. mooie dossier lectuur

maar vooral en vooral : probeer eens binnen te geraken in de memoires van Walter de Bock.
Wordt zoals een moeder kloek bewaakt. Had allang moeten in beslaggenomen zijn geweest.
Waarom niet? Wel doe een aanvraag en lees. Maar val niet achterover. De waarheid is nor erger dan de grootse gissing.

Wat Cobra hier  "uitkraamt" was reeds gekend en geweten door deze uitzonderlijke begaafde journalist.
De grootste fout:: vertrouwen stellen in een verkeerde personen.....
en zo begroef hij zijn grootste droom : de publicatie van de waarheid omtrent de Bende van Nijvel voor eeuwig in de coulissen van de
bibliotheek.

en nog zoiets vreemd: leden van het Comité bieden zich aan lang gelegen en krijgen geen toegang en geen reactie

Stel dat dit gebeurde met Cobra: krijg toelating tot archief volgens de geijkte procedure en dan zegt die persoon dat er geen toegang wordt gegeven aan ander materiaal. Op welke basis??? wel als respons krijgt die vent een paar menotten om na te denken, obstructie van het gerecht, bellen naar de magistraat, een huiszoekingsmandaat en ALLES WORDT IN BESLAG GENOMEN;
dat zijn echte speurders. De rest zijn betaalde vazallen van politieke prostituanten die zichzelf belangrijk noemen

waar het geheim van Walter : constitutionele crisis. ..?

Simpel: politiewerk.