11

Re: Proces (en procedurefouten)

Een tekort aan dossiers om te injecteren is er niet , alleen zijn de juiste dossiers gemuteerd en de bewijzen geamputeerd .

12

Re: Proces (en procedurefouten)

Bossi wrote:

In het verleden heb ik het u al kenbaar gemaakt en doorverwezen. Ik ben dan ook onwetende wat er u zich van kan weerhouden om contact op te nemen met, vermoedelijk uw confrater, Mstr. Peter Callebaut. Over de onwettigheden inzake de overheveling van het dossier en de verjaringstermijnen ligt er voldoende documentatie en rechtspraak die ik ter beschikking heb gesteld. 

Verder kan ik vaststellen dat er onderzoeken die prioriteit vereisten, gewoon werden genegeerd.

Ook aanbevelingen als zijnde opdrachten vanwege de bendecommissie zijn nooit tot uitvoer gebracht. Geen haan die daarover nog kraaide. Al wat men niet tegenkomt in normale procedures en volgens het Gerechtelijk Wetboek, komt wel te voorschijn in gans het BVN onderzoek.

In één zaak de wet aanpassen inzake de verjaringstermijnen? Als ik me niet vergis heeft Armand Vandeplas ook zijn kritiek geuit op de onwettigheid inzake de overheveling van het dossier alsmede de onwettige verlenging van verjaringstermijnen inzake het dossier BVN.

Met alle respect, maar hebt u die arresten nu of niet ? Ik ga de heer Callebaut, inderdaad mijn confrater, hier hoegenaamd niet mee lastigvallen.

Ik blijf bij mijn standpunt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest Coëme v. België duidelijk heeft geoordeeld dat een verlenging van verjaringstermijnen geen schending inhoudt. Ook het EU Hof van Justitie schijnt van mening te zijn dat dat de rechtspraak is van het EHRM. Ik verwijs naar de volgende overweging uit het arrest Taricco e.a.:

Deze conclusie vindt steun in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens betreffende artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, waarin rechten zijn vastgelegd die overeenkomen met de door artikel 49 van het Handvest gewaarborgde rechten. Volgens deze rechtspraak leiden de verlenging van de verjaringstermijn en de onmiddellijke toepassing ervan immers niet tot een aantasting van de bij artikel 7 van dit Verdrag gewaarborgde rechten, aangezien deze bepaling niet aldus kan worden uitgelegd dat zij aan een verlenging van de verjaringstermijnen in de weg staat wanneer de ten laste gelegde feiten nooit zijn verjaard [zie in die zin, EHRM, Coëme e.a./België, nr. 32492/96, nr. 32547/96, nr. 32548/96, nr. 33209/96 en nr. 33210/96, § 149, EHRM 2000-VII; Scoppola/Italië (nr. 2), nr. 10249/03, § 110 en aldaar aangehaalde rechtspraak, 17 september 2009, en OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos/Rusland, nr. 14902/04, §§ 563, 564 en 570 en aldaar aangehaalde rechtspraak, 20 september 2011]. (HvJ 8 september 2015, C-105/14, ECLI:EU:C:2015:555, overweging 57)

In het door de forumlid Bossi geposte filmpje zegt advocaat Callebaut o.a. dat "men de regels van de wedstrijd niet mag veranderen tijdens de wedstrijd" (vrije parafrasering). Dat is m.i. onjuist. Het wordt algemeen aanvaard dat procedureregels onmiddellijk van toepassing zijn. Dat principe vinden we trouwens ook terug in het artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek ("De wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging zijn van toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.")

Ik citeer verder uit het gezaghebbende werk van Chris Van den Wyngaert, Steven Vandromme en Philip Traest:

Wetten waardoor de verjaring wordt gewijzigd of die ingrijpen in de regels betreffende de stuiting en schorsing worden geacht procedurewetten te zijn. Zij kunnen onmiddellijk worden toegepast, voor zover de verjaring nog niet werd bereikt krachtens de vroegere wet.

Vroeger werd aangenomen dat wetten i.v.m. de verjaring niet onmiddellijk konden worden toegepast omdat door de verlenging van de verjaringstermijn de positie van de verdachte wordt benadeeld en zijn "verworven rechten" worden aangetast. Terecht is erop gewezen dat deze zienswijze steunt op een fout uitgangspunt, ontleend aan het burgerlijk recht. Met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel komt de huidige rechtspraak alvast niet in aanvaring en evenmin met het EVRM. (Van den Wyngaert, C., Vandromme, S. en Traest, Ph., Strafrecht en strafprocesrecht. In hoofdlijnen, Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch, Gompel & Svacina, 2019, 867-868).

Het is daarnaast ook onjuist om te stellen dat de verjaringstermijnen werden verlengd in "één zaak". De verlengingen van de nieuwe verjaringstermijnen zijn algemeen geldend voor misdaden die strafbaar zijn gesteld met levenslange opsluiting (art. 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek der Strafvordering). Het staat nergens bepaald dat deze termijnen alleen gelden voor de aan de Bende van Nijvel toegeschreven feiten.

U zegt verder dat u documentatie en rechtspraak ter beschikking hebt gesteld i.v.m. de overheveling. Mag ik vragen waar, zodat ik deze ook kan bekijken ?

Ik ben trouwens niet thuis in de materie en ik heb dus geen enkel probleem om mijn ongelijk toe te geven mocht ik verkeerd zijn.

13

Re: Proces (en procedurefouten)

Wordt er geen afbreuk gedaan aan de waarborg van rechtszekerheid die met de verlenging van de verjaringstermijn wordt beoogd? Daarnaast wordt de bewijsvoering nog problematischer naarmate de tijd verstrijkt. Er schuilt gevaar voor gerechtelijke dwalingen indien na lange tijd (35 jaren !!!) nog bewijzen moeten worden aangebracht. Getuigen die al reeds overleden zijn, bewijsmateriaal dat ondertussen ook al reeds verdwenen is en verloren is gegaan. Zeer moeilijk voor de verdediging om de bewijsvoering nog te controleren na verloop van al die jaren met de verlenging van de verjaringstermijnen waardoor dan ook de rechten van de verdediging zelfs niet meer gewaarborgd blijven.

Voor de documenten heb ik u al doorverwezen naar uw confrater. Indien u zichzelf daardoor niet wil laten informeren is het ook einde verhaal. Ik zou u nog kunnen doorverwijzen naar uw andere confraters dewelke houder zijn van het getuigschrift "bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken".

14

Re: Proces (en procedurefouten)

Bossi, wat u aangeeft is in het voordeel van eventuele verdachten, die het wel heel bont moeten maken om tegen een veroordeling aan te lopen. Als het tot een rechtszaak komt, zal die zijn bedoeld om het publiek meer duidelijkheid te geven over het gebeurde, middels het lichten van het geheim van het strafrechtelijk onderzoek, waarbij bij het federaal parket niet direct zal worden gedacht dat daar ook maar een veroordeling uit zal rollen.

Ik ben benieuwd welke personen door het federaal parket zullen worden aangewezen als verdachten, tevens zondebokken.

15

Re: Proces (en procedurefouten)

Eerlijk gezegd denk ik dat je wel kunt uittekenen wat er zal gaan gebeuren in de Bendezaak. Er zullen een of meer verdachten worden gevonden. Die zullen door het federaal parket voor het gerecht worden gedaagd en en plein public geconfronteerd worden met de inhoud van de strafdossiers, waarbij er tevens een aantal dode verdachten de revue zal passeren. In de rechtszaak zal het ook komen tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak of zaken tegen de verdachte(n), die zich niet met vrucht zal (zullen) hebben kunnen beroepen op de niet-ontvankelijkheid van het federaal parket, hoewel de verdachte(n) uiteindelijk wel zal (zullen) worden vrijgesproken wegens gebrek aan overtuigend bewijs, zonder dat het publiek er bekaaid vanaf hoeft te komen. Kijk er zeer naar uit!

16

Re: Proces (en procedurefouten)

Darty wrote:

Bossi, wat u aangeeft is in het voordeel van eventuele verdachten.../...

De verjaring wordt ook aanzien als een sanctie op het falen van het openbaar ministerie in het onderzoek naar bewijzen en daders. Ik verwijs naar het gerechtelijk onderzoek dat 5 opeenvolgende jaren quasi stil heeft gelegen. Kan de verjaring dan niet aanzien worden als een sanctie op de afwezigheid van behoorlijke onderzoekstaken.

Ik verwijs naar VANDEPLAS Armand inzake de verjaring van de strafvervolging. "Bestraffing is een vorm van leed toebrengen waarmee voorzichtig dient te worden omgegaan. Bestraffing wordt enkel gerechtvaardigd door de noodzakelijkheid en het nut voor het openbaar belang. Na verloop van tijd heeft de samenleving niet langer baat bij het vervolgen van het misdrijf en bestaat er geen sociaal nut meer waardoor de vervolging kan worden stopgezet."

De verjaringsregeling zorgt niet alleen voor de rechtszekerheid bij de verdachte(n), maar eveneens bij de overheid, slachtoffers en benadeelden.

Mijn inziens is de redelijke termijn ook aangetast door passieve houding dat is aangenomen in het dossier. Een berechtiging binnen de redelijke termijn draagt zorg voor de affectiviteit en de geloofwaardigheid van justitie. Dit leidt tot rechtszekerheid en goede rechtsbedeling. De redelijke termijn waarborgt tevens een degelijke bewijsvoering. Hier is de bewijsvoering al degelijk geschonden, zoek geraakt, in vernietiging getreden.

17

Re: Proces (en procedurefouten)

Ik denk dat (ook in België) een beroep op niet-ontvankelijkheid (van het federaal parket) wegens overschrijding van de redelijke termijn (waarbinnen een verdachte/beschuldigde - welke verdachte/beschuldigde? - voor het gerecht moet worden gedaagd), door gerecht niet zal worden overgenomen. Ook een door een verdachte/beschuldigde - welke verdachte/beschuldigde? - gedaan beroep op verjaring van het vervolgingsrecht van het federaal parket - recht op strafvervolging - zal naar mijn mening niet slagen, zo schat ik in. Het idee dat ene Armand Vandeplas to the rescue moet komen, in plaats van - bijvoorbeeld - een arrest van het EHRM of het Hof van Cassatie, lijkt mij een reden te meer om te veronderstellen dat in de Bendezaak een beroep op verjaring van de strafvervolging weinig kans zal maken en al helemaal niet als er sprake is van vervolging van een verdachte van een of meer levensdelicten, die zichzelf lang uit het zicht van politie en justitie heeft willen en weten te houden voor politie en justitie. Zo eentje verdient wat mij betreft een schop onder zijn hol als extra leed toebrengend element van sociaal-maatschappelijke nut, om met Armand Vandeplas te spreken. Een namens de verdachte/beschuldigde gevoerd ‘(gebrek aan bewijs)verweer’ daarentegen, heeft veel meer kans van slagen en zal naar alle waarschijnlijkheid ook wel slagen.

18

Re: Proces (en procedurefouten)

https://www.peterfreundlaw.be/redelijke … trafrecht/ (geen verjaring, wel (eventueel) strafvermindering)