1

(64 replies, posted in Bende De Staerke)

Tout le monde a-t-il compris que le but est d'assécher ce forum? Je connais un forum qui a vécu cela. J'espère que celui-ci ne suivra pas le même chemin. Les victimes et leurs proches et tous ceux, très nombreux, qui veulent savoir ne méritent pas ça.

Heeft iedereen begrepen dat het doel is om dit forum op te drogen? Ik ken een forum die dit heeft meegemaakt. Ik hoop dat deze niet hetzelfde pad zal volgen. De slachtoffers en hun naasten en al diegenen, heel velen, die het willen weten, verdienen dit niet.

2

(64 replies, posted in Bende De Staerke)

Ne pas répondre aux attaques personnelles qui vous ciblent est la meilleure façon de décevoir ceux qui les portent. Je parle par expérience.

Niet reageren op persoonlijke aanvallen die op u zijn gericht, is de beste manier om degenen die ze uitvoeren teleur te stellen. Ik spreek uit ervaring.

3

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

On peut aussi se venger en mentant.

Je kunt ook wraak nemen door te liegen.

4

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Gloacoster

Quelle serait la raison de cette "vengeance"?


Wat zou de reden zijn voor deze  "wraak"?

5

(771 replies, posted in Westland New Post)

Pareil au Colruyt?

Zelfde als Colruyt?

kenza wrote:

Dus op de bewuste avond waren er een paar bekende gangsterbendes in de val gelokt en sloeg de echte bende genadeloos toe om alles in de schoenen van de gekende bendes te schuiven
Het stelt mij wel een beetje gerust dat men weet waar men moet zoeken en men toch al weet wie er achter zit

6

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Pyrénéen

Dans cette affaire les intérêts sont multiples. Les différents 'échelons' prennent tout ce qu'ils peuvent, depuis des paquets de café et des pralines, jusqu'à des résultats d'élection.

Pyreneeën

In dit geval zijn de belangen meervoudig. De verschillende 'echelons' pakken alles wat ze kunnen, van pakjes koffie en pralines tot verkiezingsuitslagen.

7

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

J'adhère depuis longtemps à l'idée que les tueries de masse de la deuxième vague sont des attentats terroristes déguisés en hold-up, ayant pour but d'influencer l'opinion: l'Etat Belge n'est même pas capable de permettre aux gens d'aller faire leurs courses en sécurité. Qui dit cambriolages dit cambrioleurs. Il en fallait donc. Mais peut-on imaginer que quelqu'un comme PDS, même s'il avait un CV de bandit impressionnant, puisse massacrer femmes et enfants sans raison pour quelques milliers d'euros?. Moi pas. Ce n'est qu'une intuition, et je n'ai aucune sympathie pour lui.

Ik heb lang vastgehouden aan het idee dat de massamoorden van de tweede golf terroristische aanslagen zijn vermomd als een overval, bedoeld om de publieke opinie te beïnvloeden: de Belgische staat is niet eens in staat om mensen veilig te laten winkelen. Wie inbraken zegt, zegt inbrekers. Het was dus nodig. Maar kunnen we ons voorstellen dat iemand als PDS, ook al had hij een indrukwekkend bandieten-cv, voor een paar duizend euro zonder reden vrouwen en kinderen zou kunnen afslachten? Niet ik. Het is maar een vermoeden, en ik heb geen sympathie voor hem.

8

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Pourriez vous SVP en dire un peu plus. Il paraît que la compréhension de ce livre est très difficile (surtout pour des francophones). Merci +++++


Kunt u alstublieft iets meer zeggen. Het lijkt erop dat het begrijpen van dit boek erg moeilijk is (vooral voor Franstaligen). Dank je +++++


P-51 wrote:

Getuigen wijzen rechtstreeks in de richting van de betrokkenheid van PDS. Of toch minstens één bevoorrechte getuige : RDJ. Lees nog even na wat Hilde Geens hierover neergeschreven heeft. Ik denk dat ze veel dichter bij de waarheid zit/zat dan eender welk forumlid hier.

9

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

J'ai lu que PDS devait d'être toujours en vie grâce à une "assurance vie" . Sa meilleure assurance vie est peut-être d'ignorer tout de l'affaire?? Ne pas se fier aux apparences n'est pas nécessairement de la naïveté. 

Ik las dat PDS nog moet leven met "levensverzekering". Misschien is zijn beste levensverzekering om het hele ding te negeren ?? De schijn niet vertrouwen is niet per se naïviteit.

10

(925 replies, posted in Bende De Staerke)

Pourquoi alors la juge d'instruction demande à Moussa de s'excuser publiquement pour ses accusations nouvellement répétées récemment à l'encontre de PDS?

Waarom vraagt de rechter-commissaris dan aan Moussa om zich publiekelijk te verontschuldigen voor zijn onlangs herhaalde beschuldigingen aan het adres van PDS?

xavier wrote:

Daarenboven beschikt de Commissie over een vertrouwelijk rapport waarin enkele tientallen elementen worden behandeld die :
"(...) mogelijk kunnen wijzen op de betrokkenheid van De Staerke Philippe en diens kompanen onder andere bij de moorddadige raid op het warenhuis Delhaize te Aalst d.d. 9 november 1985"

La Commission dispose en outre d’un rapport confidentiel dans lequel sont traités quelques dizaines d’éléments qui :
" (...) pourraient éventuellement attester de l’implication de Philippe De Staerke et de ses complices notamment dans l’attaque meurtrière du magasin Delhaize à Alost le 9 novembre 1985."

Inmiddels is dit rapport veel uitgebreider, dankzij het doorgedreven DNA-onderzoek, oa. op kleding.