1

Topic: Donald Maenhout

Donald Maenhout was een lid van de bende Farcy. Na een dispuut met Farcy over de verhandeling van gestolen cheques werd hij op 8 maart 1976 vermoord door de broers Farcy, Usuwiel en Furlan. Hij werd gemarteld, zijn lichaam werd met loden staven verzwaard, er werd een draad met een staafje 'le supplice du garot' rond zijn hals gespannen en zijn lichaam werd dan in de Damse Vaart gegooid. Ooit zei Farcy tegen Jozef Vienne: "La mort de Hubert, c'est moi qui l'ai fait." Hubert was de schuilnaam van Maenhout.

Een nieuwsbericht over zijn dood vind je op de website » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Donald Maenhout

Drenkeling van Oostkerke geïdentificeerd

Zoals gemeld, werd te Oostkerke bij Damme een drenkeling opgehaald, die 50 kg loden buizen op de rug had. Een touw rond de hals vastgeknoopt, een tweede rond de romp. De drenkeling was helemaal gekleed en had zelfs handschoenen aan.

De Brusselse BOB slaagde erin de identiteit van de drenkeling te achterhalen. Het gaat om een zekere M. uit Brussel, een kerel die deel uitmaakte van een bende die valse checks uitgaf.

In deze zaak werden enkele weken geleden vijf personen aangehouden en M. stond op het lijstje van de verdachten. Hij werd dan ook door de BOB gezocht, maar wist te ontkomen. In speurderskringen acht men het mogelijk dat M. door het milieu werd geliquideerd.

Wist hij te veel of verdacht het milieu hem ervan de namen van de andere bendeleden aan de BOB te hebben onthuld? De drenkeling van Oostkerke lag reeds verscheidene dagen in het water toen hij door een bewaker van een pompstation werd gevonden. Later werd uit Brugge vernomen dat de naam van de drenkeling Maenhout is.

Bron: Gazet van Antwerpen | 10 Maart 1976

Op zoek naar moordenaars van Donald Maenhout

Het gerecht speurt, na de vaststelling van de identiteit van de drenkeling te Oostkerke, het Brusselse milieu af, omdat men er meer en meer van overtuigd geraakt dat Maenhout door enkele gewetenloze kerels uit de weg werd geruimd.

Donald Maenhout logeerde tot einde 1975 te Sint-Gillis-Brussel. Rond de jaarwisseling verdween hij er zonder enig spoor na te laten. Vermoed wordt dat hij toen ging onderduiken uit schrik voor het milieu dat hem vermoedelijk als verklikker aanzag in een misdrijf dat vijf bendeleden achter de tralies bracht.

Het parket ging woensdag verder met dreggingswerken in het kanaal Brugge-Damme en in de beide afleidingsvaarten te Oostkerke. Men hoopt er een of ander voertuig op te vissen. Op de kanaaloever, niet ver van de ontdekking van het lijk, werd nog 10 kg. lood gevonden.

Uit de lijkschouwing zou gebleken zijn dat het lijk een hele tijd in het water moet hebben gelegen. Bij zijn verdrinking droeg het slachtoffer handschoenen. Zodoende waren de vingers goed bewaard en kon men aan de hand van de vingerafdrukken tot de identificatie overgaan.

Het parket zoekt personen die na nieuwjaar Donald Maenhout nog zouden gezien hebben. Men volgt o.m. het spoor van zijn moeder die thans te Oostende woonachtig zou zijn. Ook worden de te Brussel opgesloten bendeleden duchtig aan de tand gevoeld.

Bron: Gazet van Antwerpen | 11 Maart 1976

Donald Maenhout werd levend in het water geworpen

Naarmate het onderzoek in de zeer geheimzinnige moord op Donald Maenhout (32) vordert, passen steeds meer legstukken van de puzzel in elkaar. Het is zo goed als zeker dat Maenhout te Oostkerke (Brugge) levend in het water werd geworpen met op zijn rug minstens 35 kg loden buizen gebonden.

Over de schrammen op zijn aangezicht durft de wetsgeneesheer zich nog niet uitspreken. De mogelijkheid bestaat evenwel dat deze werden toegebracht op een ogenblik dat Maenhout nog in leven was, hetgeen laat veronderstellen dat Maenhout zich verweerd heeft tegen zijn moordenaar(s).

De onderzoekers denken dat de daders vooral moeten gezocht in de bende waarvan Maenhout de leider was, een bende die zich had gespecialiseerd in het stelen en namaken van checks en identiteitskaarten waarvan de eerste werden verzilverd. Met het geld werden hoofdzakelijk antieke voorwerpen gekocht en vervolgens verhandeld. Werd Maenhout om het leven gebracht omdat hij in zijn eentje enkele zaken had afgehandeld of heeft hij de wet van het “broederlijk delen” in onvoldoende mate geëerbiedigd? Het zijn vragen waarvan het antwoord mogelijk kan leiden tot de ontmaskering van de moordenaar(s).

Kunstroof

In dit verband denkt men in gerechtelijke kringen aan de kunstroof op Kerstdag 1970 te Kortrijk gepleegd bij Karel De Poorter. De buit had een waarde van ongeveer 15 miljoen fr., maar van die buit is tot nog toe bitter weinig teruggevonden.

Maenhout werd voor zijn aandeel in de diefstal op 22 maart 1973 te Doornik tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. Onderzocht wordt ook of er verband bestaat met het lijk van een man dat op 8 oktober 1974 uit de Leie te Kortrijk werd gehaald. Op de rug van de drenkeling was een gietijzeren blok van 50 kg. gebonden. Eerst was men van oordeel dat het om een zelfmoord ging, maar naderhand neigde men meer naar de thesis van moord. De drenkeling kon nooit geïdentificeerd worden.

Bron: Gazet van Antwerpen | 12 Maart 1976

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Donald Maenhout

Sporen in 8 maanden oude moord op Daniël Maenhoudt

Sinds 8 maart jl., de dag dat in de afleidingsvaart te Oostkerke-Brugge het lijk werd ontdekt van de 40-jarige Donald Maenhoudt, een uit Oostende afkomstige, uit de echt gescheiden man, die zich in het Brusselse milieu ophield, hebben de gerechtelijke diensten niet opgehouden te speuren naar de personen die betrokken zijn bij de gewelddadige dood van Donald Maenhoudt.

Dit laatste kon makkelijk afgeleid worden uit de wonden die op het lijk werden gevonden alsmede uit de verrassende ontdekking van 50 kg. loden buizen die op de rug van het slachtoffer waren gebonden. Bij de lijkschouwing is komen vast te staan dat Maenhoudt nog in leven was toen hij een goede 2 kilometer voorbij Damme in het water werd geduwd. Zoals men ook heeft kunnen uitmaken dat de moord moet gepleegd zijn begin januari van dit jaar en dit vermoedelijk heel kort nadat Maenhoudt voor het laatst werd gezien te Brussel.

Legpuzzel nog niet volledig

Uiterst moeizaam is het onderzoek gevorderd omdat het parket van Brugge van in het begin geconfronteerd werd met personen uit een milieu dat helemaal niet bereid was een helpende hand toe te steken. Opvallend was het in elk geval dat allen zwegen en slechts iets losten als men hen met de neus in de waarheid kon steken.

De legpuzzel is dus nog lang niet volledig, maar de jongste maanden werden toch bepaalde stukken ontdekt die het touw nauwer toehalen rond de nek van de dader(s).

Zo werd uitgemaakt dat het lood, waarmee Maenhoudt in het water werd geduwd, afkomstig is van een woning die betrokken werd door een man van Franse nationaliteit die in het Brusselse milieu als de “big boss” wordt beschouwd. Een man die al jaren in Brussel woont, rijkelijk leeft van de winst van enkele bars en nu sinds enkele tijd in de Brugse gevangenis zit. Het betreft Albert Farcy (30) die in genoemde gevangenis spoedig het gezelschap kreeg van Jean-Claude Usuwiel (31), ook een bekende uit de Brusselse onderwereld. In zijn woning werd het armbanduurwerk van Maenhoudt gevonden. Usuwiel werd hierover ondervraagd en verwees naar Farcy, met de bewering dat hij het uurwerk van zijn baas had gekocht. Farcy gaf zulks toe maar voegde er aan toe dat hij het van Maenhoudt ten geschenke had gekregen. Een versie zoals een andere maar waaraan het gerecht bitter weinig geloof hecht. Nog andere bewijzen werden opgestapeld maar zowel Farcy als Usuwiel weigeren te spreken.

Blijkbaar willen ze zich zover mogelijk op afstand houden van de moord op Maenhoudt die velen in verband brengen met de ongure activiteiten van Farcy en zijn kornuiten, Daniël Maenhoudt incluis.

Zwendel met gestolen cheques en identiteitskaarten

Het is het gerecht niet meer onbekend dat Farcy en zijn bendeleden royaal leefden op de rug van bestolen burgers. Via een zeer uitgebreid net van medewerkers werden op diverse plaatsen van het land zowel blanco chequeboekjes als dito identiteitskaarten gestolen.

Iedereen die het wou kon cheques, met bijhorende identiteitskaart, bekomen op voorwaarde dat een redelijke som per cheque aan big boss Farcy werd betaald.

Tijdens de jongste 10 maanden werden diverse parketten van België overstelpt met dossiers betreffende het verzilveren van gestolen cheques. Bij deze zwendel was ook Maenhoudt betrokken. Achterhaald heeft men dat Maenhoudt onder verschillende valse namen cheques heeft geïnd om ermee te voorzien in zijn levensonderhoud. Alles wat men zich maar kan voorstellen, van autovoertuigen, tot eetwaren over antiquiteiten en noem maar op, werd gekocht en dit zowel aan de kust, in het Brusselse, het Antwerpse als elders in het land. Wat er dus op wijst dat het hier om een zeer mobiele bende gaat die inmiddels voor een deel werd ontmaskerd.

Waarover men echter nog in het duister tast is het eventueel verband tussen die zwendel en de moord. Uitgesloten acht men het niet dat Maenhoudt aanstalten zou hebben gemaakt om de leidersrol van Farcy over te nemen. Ten ware er een zaak van ontuchtmeisjes of van homofielen bij betrokken is. In elk geval werd het motief van de moord nog niet achterhaald, evenmin waarom Maenhoudt in het Brugse werd vermoord.

Het zijn evenveel duistere punten in een zaak die het gerecht tot een goed einde poogt te brengen, hoewel het milieu hardnekkig zwijgt.

Bron: Gazet van Antwerpen | 24 Augustus 1976

Albert Farcy blijft aangehouden

Vrijdag verscheen Albert Farcy voor de raadkamer van Brugge. Deze in Brussel wonende barkeeper van Franse nationaliteit wordt verdacht van medeplichtigheid in de moord op Daniël Maenhoudt begin januari van dit jaar te Oostkerke bij Brugge. Maenhoudts lijk werd een maand later uit de afleidingsvaart gehaald. Alhoewel Farcy elke vorm van schuld loochent werd zijn aanhoudingsmandaat met een maand verlengd. Een andere persoon die eertijds in dezelfde zaak werd vernoemd, Jean-Claude Usuwiel uit Brussel die een tijdlang werd opgesloten, is sinds 10 juli in vrijheid.

Bron: Gazet van Antwerpen | 4 September 1976

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Donald Maenhout

Er werd vermoed dat Maenhoudt had getracht Farcy te rollen in een chequezwendel. En dat kon die laatste natuurlijk niet ongestraft laten passeren. Vandaar de zwemles. De loden pijpen kwamen uit het huis dat Farcy aan het renoveren was, dat werd aangetoond. Spullen van Maenhoudt werden in de omgeving van Farcy aangetroffen.

Desalniettemin dacht ik niet dat er voor deze (en nog een andere, gelijkende) episode ooit een rechtszaak kwam. Niet geheel verwonderlijk, gelet op de 'samenwerking' tussen Farcy en de politie/rijkswacht.

Re: Donald Maenhout

We zullen eens bij Usuwiel en zijn zwette mokke op restaurant moeten gaan. wink