1

Godin was tot 1 mei 1981 lid van Groep G en zou in 1981 een Jet-zender gestolen hebben bij het SIE waarmee men alle politiezenders kon afluisteren. Hij was eveneens de eerste verdachte in het onderzoek naar de wapendiefstal tijdens de nieuwjaarsnacht van 1982. Naast de diefstal bij de Groep Diane werd hij ook van wapensmokkel met Frankrijk. Daarbij zouden wapens gesmokkeld zijn die mogelijk afkomstig waren van de Groep Diane. De districtscommandant van Bergen en zijn BOB-team volgden deze zaak op.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Over de diefstal van de zender:

Op een niet nader te bepalen datum in (de tweede helft van) 1981 stuurde een zekere luitenant Targnion van de staf van het mobiel legioen aan de commandant van dit korpsonderdeel een samenvattend rapport over het onderzoek naar de (onopgehelderde) diefstal van een mobilofoon bij de groep Dyane. In het eerste deel van dit rapport werd een overzicht gegeven van alle onderzoeken die werden uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat hier werd vermeld dat een van de ex-rijkswachters op wie het onderzoek was gericht, Godin was (zijn naam werd in de publieke hoorzittingen letterlijk genoemd). Van hem werd in dit rapport gezegd: "Ex-rijkswachter (heeft het korps op 1 mei 1981 verlaten), ex-SIE-lid." Bij hem thuis werd door de BOB van Mons een huiszoeking gedaan, maar zonder resultaat. Er werd aan toegevoegd dat betrokkene op het punt stond om België definitief te verlaten. Over zijn (politieke) gezindheid werd niets opgemerkt maar het is zo goed als zeker dat het hier om de Godin ging die later werd vermeld in het rapport Kensier/Lemasson. 

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Over het onderzoek naar de diefstal van wapens bij de Groep Diane:

De naam van Godin valt in diverse processen-verbaal, maar telkens zonder enige verwijzing naar zijn extreem-rechtse gezindheid. Ten eerste stond hij met Demol op het lijstje met 5 (ex-) rijkswachters ten aanzien van wie volgens een proces-verbaal van de BOB te Brussel - op of omstreeks 22 januari 1982 werd beslist dat er bij hen huiszoeking moest gebeuren. Zoals in de vroegere dossier-analyse al werd aangegeven, werd in dit proces-verbaal niet aangegeven waarom juist ook bij hen huiszoeking moest worden gedaan. Ook is toen beschreven dat bij Demol uiteindelijk geen huiszoeking is gedaan, met als motief dat hij ondertussen reeds werkzaam was bij de gemeentepolitie van Brussel.

Ten tweede werd Godin door twee andere rijkswachters die werden verhoord, getipt als de mogelijke dader van de diefstal. De ene verklaarde op 26 januari 1982: Persoonlijk heb ik maar aan één iemand gedacht, een zekere Godin die het SIE meer dan een jaar geleden heeft verlaten." De andere zei op 27 januari 1982: "Zoals velen bij ons, heb ik wel degelijk aan een voormalig SIE-lid, een zekere Godin, gedacht." Waarom, of hoe en wat, werd verder niet geacteerd.

Ten derde werd Godin door de BOB van Brussel op 22 januari 1982 gehoord. Ook werd er bij hem - met zijn toestemming - huiszoeking gedaan, maar er werd niets verdachts aangetroffen. Hij bleek overigens België niet te hebben verlaten, maar te werken bij een bepaalde verhuisfirma en als zodanig werkzaam bij de verhuisdienst van de EEG. Of er niet meer en indringender onderzoek naar de eventuele rol van Godin is gedaan, valt uit de processen-verbaal niet op te maken. Evenmin werd er in het proces-verbaal van zijn verhoor iets gezegd over mogelijke politieke affiliaties van Godin. Merkwaardig is tenslotte ook dat hij in de kantlijn wordt geïdentificeerd als Claude Godin, en in de tekst als Jacques Godin. 

In de eerdere dossier-analyse werd al opgemerkt dat Bouhouche betrokken was bij een (vruchteloze) huiszoeking bij een bepaalde wapenhandelaar in Nijvel. Opmerkelijk is dat zijn naam verder alleen nog prijkt in het proces-verbaal van verhoor en van huiszoeking bij de zoëven genoemde Godin. Dit roept natuurlijk de vraag op wie er heeft bewerkstelligd dat de huiszoeking bij Demol geen doorgang vond.

Wetenswaardig in dit verband is verder ook dat bij de controle van een Italiaanse figuur die - kennelijk blijkens een tip - mogelijk wapens van de groep Dyane het land uit zou kunnen smokkelen, aan de grens met Frankrijk, Christian Amory - toen nog lid van de BOB van Mons - een van de twee rijkswachters was die deze controle uitvoerden. En dit gegeven brengt ons als vanzelf bij de vraag of Amory ook was betrokken bij de huiszoeking die in 1981 bij Godin werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de diefstal van de mobilofoon bij de groep Dyane. Bouhouche was overigens niet een van de verbalisanten in dit geval. Zie het PV 451, 22-1-1982, BOB Brussel.

Zoals er in de processen-verbaal dus met geen woord werd gerept van de (extreem-rechtse) politieke opvattingen van rijkswachters als Godin en Demol, zo werd er in deze stukken ook niet expliciet verwezen naar het feit dat het doen en laten van een bepaalde rijkswachter nader werd onderzocht, omdat hij lid van het nationaal drugsbureau was geweest. Niettemin werd er in een proces-verbaal wel terloops melding van gemaakt dat de betrokkene vertrouwd was met de Mazda die was gestolen en waarmee waarschijnlijk de wapens waren vervoerd, omdat hij een tijdje bij het NBD had gewerkt.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

En als laatste: het onderzoek van de Cel Waals Brabant:

Lachlan voegde eraan toe dat hun nader onderzoek niets had opgeleverd, toch niet in relatie tot de misdaden van de Bende van Nijvel:

"Klaarblijkelijk zijn de voornaamste premissen van het onderzoek naar de diefstal bij de groep Dyane ons ontgaan. Wij zijn er pas later mee in aanraking gekomen, wij probeerden erachter te komen wat er eventueel bestond over ex-rijkswachters of in verband met onze feiten. Over Demol hebben wij echter geen verdere bevestiging gekregen. Wij wisten dat zijn naam was genoemd als lid van het Front de la Jeunesse. Wij hebben geen andere, bijkomende elementen kunnen verzamelen."

"Als we een vergelijking maken met andere personen, bijvoorbeeld Godin, wiens naam ook is genoemd, zien we dat Claude Godin een gewezen lid was van de groep Dyane, en dat hij vrij gewelddadig was. Voor het overige zijn wij er niet in geslaagd enig bijkomend element te verzamelen. Wij weten dat hij in de gaten werd gehouden omdat er sprake was van een mogelijke wapensmokkel met (...) en anderen. Die zaken zijn geverifieerd."

"Maar vermits geen enkele aanwijzing of element ons onderzoek kracht bijzette, zijn wij er noodgedwongen mee opgehouden in die richting te zoeken, zoniet waren wij nog lang niet klaar met onderzoekswerk in allerhande richtingen. Op een bepaald moment moesten wij ons in het onderzoek beperkingen opleggen. Achteraf zegt u dat deze of gene meneer interessant was. Maar dat is achteraf! Wij hadden in de context van de bende van Nijvel geen bijkomende elementen."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Ten tweede werd Godin door twee andere rijkswachters die werden verhoord, getipt als de mogelijke dader van de diefstal. De ene verklaarde op 26 januari 1982: Persoonlijk heb ik maar aan één iemand gedacht, een zekere Godin die het SIE meer dan een jaar geleden heeft verlaten." De andere zei op 27 januari 1982: "Zoals velen bij ons, heb ik wel degelijk aan een voormalig SIE-lid, een zekere Godin, gedacht." Waarom, of hoe en wat, werd verder niet geacteerd. (...)

In de eerdere dossier-analyse werd al opgemerkt dat Bouhouche betrokken was bij een (vruchteloze) huiszoeking bij een bepaalde wapenhandelaar in Nijvel. Opmerkelijk is dat zijn naam verder alleen nog prijkt in het proces-verbaal van verhoor en van huiszoeking bij de zoëven genoemde Godin. Dit roept natuurlijk de vraag op wie er heeft bewerkstelligd dat de huiszoeking bij Demol geen doorgang vond.

Wetenswaardig in dit verband is verder ook dat bij de controle van een Italiaanse figuur die - kennelijk blijkens een tip - mogelijk wapens van de groep Dyane het land uit zou kunnen smokkelen, aan de grens met Frankrijk, Christian Amory - toen nog lid van de BOB van Mons - een van de twee rijkswachters was die deze controle uitvoerden. En dit gegeven brengt ons als vanzelf bij de vraag of Amory ook was betrokken bij de huiszoeking die in 1981 bij Godin werd uitgevoerd in het kader van het onderzoek naar de diefstal van de mobilofoon bij de groep Dyane. Bouhouche was overigens niet een van de verbalisanten in dit geval. Zie het PV 451, 22-1-1982, BOB Brussel.

Die wapenhandel met Frankrijk, zijn extreem-rechtse opvattingen, Mons, Italianen, ... Hij kende Lekeu, zou hij via de wapenhandel Baugniet gekend hebben?

Ben wrote:

Over de diefstal van de zender:

Op een niet nader te bepalen datum in (de tweede helft van) 1981 stuurde een zekere luitenant Targnion van de staf van het mobiel legioen aan de commandant van dit korpsonderdeel een samenvattend rapport over het onderzoek naar de (onopgehelderde) diefstal van een mobilofoon bij de groep Dyane. In het eerste deel van dit rapport werd een overzicht gegeven van alle onderzoeken die werden uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat hier werd vermeld dat een van de ex-rijkswachters op wie het onderzoek was gericht, Godin was (zijn naam werd in de publieke hoorzittingen letterlijk genoemd). Van hem werd in dit rapport gezegd: "Ex-rijkswachter (heeft het korps op 1 mei 1981 verlaten), ex-SIE-lid." Bij hem thuis werd door de BOB van Mons een huiszoeking gedaan, maar zonder resultaat. Er werd aan toegevoegd dat betrokkene op het punt stond om België definitief te verlaten. Over zijn (politieke) gezindheid werd niets opgemerkt maar het is zo goed als zeker dat het hier om de Godin ging die later werd vermeld in het rapport Kensier/Lemasson. 

Ik vraag me heel sterk af of dit alles iets te maken heeft met de moord/zelfmoord van Luc Vanden Daele en of hij Calmette kende, want in het topic Wackenhut wordt de omgeving van Calmette uit Mons geschetst:

"U moet weten - daar botsen wij op de uitgestrektheid zelf van het dossier van de Bende van Nijvel - dat Calmette omringd was door mensen uit de streek van Bergen, van karatéclubs die hij kende. Wij hadden ze reeds ontmoet bij het onderzoek van de Borinage. Wij vroegen ons af of het verband niet op die manier kon worden gelegd. Wij hebben dus veel gewerkt op de personen die er deel van uitmaakten. Wij hebben inderdaad misschien over het hoofd gezien hoe en waarom de firma werd opgericht. U mag niet vergeten dat wij, betreffende de firma Wackenhut, in 1986 niet dezelfde gegevens hadden als wat er nu, in 1997, blijkt."

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.